Udhëzime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Dhjetor 2016