Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2021