Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Qershor 2021