Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2020