Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2021