Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Tetor 2020