Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Qershor 2020