Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Gusht 2021