Modeli i Kërkesës për Informacion

Modeli i Kërkesës për Informacion gjendet ne dokumentin bashkangjitur