Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Dhjetor 2021

Postuar më: 3 Dhjetor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Dhjetor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN KUADËR PËR ETIKËN NË TURIZËM DHE PROTOK...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Nëntor 2021

Postuar më: 24 Nëntor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Nëntor 2021:     P R O J E K T L I GJ PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GRUPEVE VENDORE TË VEPRIMIT Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetu...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2021

Postuar më: 18 Nëntor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (HUAMARRËSI), PËRFA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Nëntor 2021

Postuar më: 10 Nëntor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Nëntor 2021:     V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIP...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Nëntor 2021

Postuar më: 3 Nëntor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Nëntor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PЁR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SHTETEVE ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Tetor 2021

Postuar më: 13 Tetor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Tetor 2021:    V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR EUROBONDIN, QË DO TË EMETOHET NGA MINISTRI I FINANCAVE DHE EKONOMISË, MIRATIMIN E PËRJASHTIMEV...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Tetor 2021

Postuar më: 6 Tetor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Tetor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GARANCISË, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Shtator 2021

Postuar më: 29 Shtator 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Shtator 2021:    V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.99/2021, “PËR RATIFIKIMIN E VENDIMIT TË KOMITETIT TË PËRBASHKË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Shtator 2021

Postuar më: 22 Shtator 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Shtator 2021:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9917, DATË 19.5.2008, “PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT T...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2021

Postuar më: 18 Shtator 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2021:   P R O J E K T L I GJ PËR BASHKËQEVERISJEN Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrav...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Gusht 2021

Postuar më: 25 Gusht 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Gusht 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE, ME SHKËMBIM NOTASH, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Korrik 2021

Postuar më: 30 Korrik 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Korrik 2021: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2020” Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158, të Kusht...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 8 Korrik 2021

Postuar më: 9 Korrik 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 8 Korrik 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE PËR KONTROLLIN E DËMIT NGA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Qershor 2021

Postuar më: 22 Qershor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Qershor 2021:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.105/2016, “PËR MBROJTJEN E BIMËVE” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Qershor 2021

Postuar më: 9 Qershor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Qershor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË D...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët