Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Mars 2017

Postuar më: 15 Mars 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Mars 2017  V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutë...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Mars 2017

Postuar më: 8 Mars 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Mars 2017 P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ISTISNA’A DHE TË MARRËVESHJES SË AGJENCISË ISTISNA’A, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË RE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Mars 2017

Postuar më: 1 Mars 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Mars 2017  P R O J E K T L I GJ PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.64/2012, “PËR PESHKIMIN”, TË NDRYSHUAR  Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, p...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Shkurt 2017

Postuar më: 22 Shkurt 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 shkurt 2017 P R O J E K T L I GJ PËR PAGESËN DHE FSHIRJEN E PJESSHME TË DETYRIMEVE TATIMORE, DETYRIMEVE TË PAGUESHME NË DOGANË SI DHE PROCEDURËN E HEQJES NGA QA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Shkurt 2017

Postuar më: 15 Shkurt 2017

Projekligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Shkurt 2017 P R O J E K T L I GJ PËR   DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.107/2014, “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR   ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Shkurt 2017

Postuar më: 8 Shkurt 2017

Projekligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Shkurt 2017 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9831, DATË 12.11.2007, “PËR DËMSHPËRBLIMIN E ISH-TË DËNUARVE POLITIK...


Projekligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Shkurt 2017

Postuar më: 3 Shkurt 2017

Projekligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Shkurt 2017 V E N D I M PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.81/2016, “PËR RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME”...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Janar 2017

Postuar më: 25 Janar 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Janar 2017 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR PRODUKTET KOZMETIKE” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Janar 2017

Postuar më: 11 Janar 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Janar 2017 V E N D I M PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PER RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Dhjetor 2016

Postuar më: 21 Dhjetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Dhjetor 2016 V E N D I M PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9947, DATË 7.7.2008, “PËR PRONËSINË INDUSTRIALE”, TË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Dhjetor 2016

Postuar më: 7 Dhjetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Dhjetor 2016 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.9874, DATË 14.2.2008,  “PËR ANKANDIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR” Në mb...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Nëntor 2016

Postuar më: 16 Nëntor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Nëntor 2016 P R O J E K T L I GJ PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10129, DATË 11.5.2009, “PËR GJENDJEN CIVILE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Nëntor 2016

Postuar më: 11 Nëntor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Nëntor 2016 P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Nëntor 2016

Postuar më: 4 Nëntor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Nëntor 2016     P R O J E K T L I GJ PËR  BUXHETIN E VITIT 2017 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158, të Kushtetutës, dhe të nenit 3...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Nëntor 2016

Postuar më: 2 Nëntor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Nëntor 2016 V E N D I M PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT  “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9288, DATË 7.10.2004, “PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS “PËR MBROJ...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët