Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Maj 2017

Postuar më: 22 Maj 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Maj 2017  V E N D I M  PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN  E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SU...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2017

Postuar më: 17 Maj 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2017  V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Maj 2017

Postuar më: 3 Maj 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Maj 2017:  V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E NDRYSHIMIT TË MARRËVESHJES FINANCIARE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Prill 2017

Postuar më: 26 Prill 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Prill 2017  P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.69/2012, “PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Prill 2017

Postuar më: 19 Prill 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Prill 2017  P R O J E K T L I GJ PËR ZONAT E MBROJTURA  Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuven...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Prill 2017

Postuar më: 12 Prill 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Prill 2017 V E N D I M PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA MINI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Prill 2017

Postuar më: 5 Prill 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Prill 2017 V E N D I M PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ME SHKËMBIM NOTASH, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Mars 2017

Postuar më: 29 Mars 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Mars 2017 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË LIGJIN NR.10316, DATË 16.9.2010, “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.7764, DATË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2017

Postuar më: 21 Mars 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2017  V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË NDRYSHIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, DUKE VEPRUAR NËPËRM...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Mars 2017

Postuar më: 15 Mars 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Mars 2017  V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutë...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Mars 2017

Postuar më: 8 Mars 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Mars 2017 P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ISTISNA’A DHE TË MARRËVESHJES SË AGJENCISË ISTISNA’A, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË RE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Mars 2017

Postuar më: 1 Mars 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Mars 2017  P R O J E K T L I GJ PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.64/2012, “PËR PESHKIMIN”, TË NDRYSHUAR  Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, p...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Shkurt 2017

Postuar më: 22 Shkurt 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 shkurt 2017 P R O J E K T L I GJ PËR PAGESËN DHE FSHIRJEN E PJESSHME TË DETYRIMEVE TATIMORE, DETYRIMEVE TË PAGUESHME NË DOGANË SI DHE PROCEDURËN E HEQJES NGA QA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Shkurt 2017

Postuar më: 15 Shkurt 2017

Projekligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Shkurt 2017 P R O J E K T L I GJ PËR   DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.107/2014, “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR   ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Shkurt 2017

Postuar më: 8 Shkurt 2017

Projekligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Shkurt 2017 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9831, DATË 12.11.2007, “PËR DËMSHPËRBLIMIN E ISH-TË DËNUARVE POLITIK...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët