Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Janar 2017

Postuar më: 11 Janar 2017

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Janar 2017 V E N D I M PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PER RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Dhjetor 2016

Postuar më: 21 Dhjetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Dhjetor 2016 V E N D I M PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9947, DATË 7.7.2008, “PËR PRONËSINË INDUSTRIALE”, TË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Dhjetor 2016

Postuar më: 7 Dhjetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Dhjetor 2016 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.9874, DATË 14.2.2008,  “PËR ANKANDIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR” Në mb...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Nëntor 2016

Postuar më: 16 Nëntor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Nëntor 2016 P R O J E K T L I GJ PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10129, DATË 11.5.2009, “PËR GJENDJEN CIVILE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Nëntor 2016

Postuar më: 11 Nëntor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Nëntor 2016 P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Nëntor 2016

Postuar më: 4 Nëntor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Nëntor 2016     P R O J E K T L I GJ PËR  BUXHETIN E VITIT 2017 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158, të Kushtetutës, dhe të nenit 3...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Nëntor 2016

Postuar më: 2 Nëntor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Nëntor 2016 V E N D I M PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT  “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9288, DATË 7.10.2004, “PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS “PËR MBROJ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Tetor 2016

Postuar më: 26 Tetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Tetor 2016   V E N D I M PËR    PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME  NË LIGJIN NR.107/2015, “PËR IDENTIFIKIMIN ELEKTRONIK DHE SH...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Tetor 2016

Postuar më: 20 Tetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Tetor 2016   V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN PËR MASAT E SHTETEVE PORTUALE PËR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 5 Tetor 2016

Postuar më: 5 Tetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 5 Tetor 2016  V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET VENDEVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR, PËR NGRITJEN E ZYR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Shtator 2016

Postuar më: 28 Shtator 2016

Projktligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 shtator 2016:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ZHVILLIMIN E RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TË SHPEJTËSISË SË LARTË DHE SIGURIMIN E T...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Shtator 2016

Postuar më: 21 Shtator 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Shtator 2016 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË ligjin nr.9920, DATË 19.5.2008, ‘PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shtator 2016

Postuar më: 14 Shtator 2016

V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADMINISTRIMIN E UJITJES DHE të KULLIMIT” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Uj...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Gusht 2016

Postuar më: 31 Gusht 2016

V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MBROJTJEN E BIMËVE” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016

Postuar më: 3 Gusht 2016

  Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016   P R O J E K T L I GJ   PËR  SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN  E SHQIPËRISË   Në mbështetje të neneve 78 d...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët