Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Shtator 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Shtator 2020: 

 

P R O J E K T L I GJ
PËR

REGJISTRIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti i ligjit

Ky ligj përcakton procedurat e regjistrimit të organizatave jofitimprurëse si dhe rregullat për mbajtjen e regjistrit të tyre për organizata jofitimprurëse të cilat kanë detyrimin për t’u regjistruar, sipas legjislacionit në fuqi që përcakton rregullat për themelimin, regjistrimin, funksionimin, organizimin dhe veprimtarinë e organizatave jofitimprurëse.

Neni 2
Përkufizime

Në kuptim të këtij ligji, me termat e mëposhtëm nënkuptojmë:

1. “Dokumentet shoqëruese”, dokumente, të cilat provojnë të dhënat që regjistrohen.
2. “Kërkesë për regjistrim”, kërkesa që regjistrohet në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për kryerjen e veprimeve në regjistër, sipas këtij ligji.
3. “Kërkues”, organizata jofitimprurëse të cilës i përkasin të dhënat që regjistrohen, njoftohen ose depozitohen në regjistër apo personat e tjerë që, sipas këtij ligji, kanë të drejtë të kërkojnë kryerjen e veprimeve në regjistër.
4. “Mjet elektronik”, çdo mjet, me anë të të cilit mundësohen dërgimi fillestar i informacionit e marrja e tij nga marrësi i përcaktuar me anë të pajisjeve elektronike për përpunimin (duke përfshirë ngjeshjen shifrore) dhe ruajtja e të dhënave, tërësisht të transmetuara, të përcjella apo të marra përmes kabllove, valëve radio, mjeteve optike ose mjeteve të tjera elektromagnetike.
5. “Organizatat jofitimprurëse”, ka të njëjtin kuptim si në ligjin që përcakton rregullat për themelimin, regjistrimin, funksionimin, organizimin dhe veprimtarinë e organizatave jofitimprurëse.
6. “Regjistri elektronik”, regjistri i organizatave jofitimprurëse, i cili krijohet dhe administrohet si një bazë të dhënash shtetërore, në të cilin regjistrohen organizatat jofitimprurëse, sipas këtij ligji.
7. “Regjistrim fillestar”, regjistrimi për herë të parë në regjistër.
8. “Regjistrim tjetër”, çdo ndryshim, shtesë apo fshirje të dhënash në regjistër.
9. “Regjistrim”, regjistrimi fillestar dhe çdo regjistrim tjetër, përfshirë dhe çregjistrimin e subjektit nga regjistri.
10. “Sporteli elektronik”, portali elektronik i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i aksesueshëm nëpërmjet portalit e-albania, ku mundësohet ofrimi i shërbimit për publikun në distancë, duke komunikuar drejtpërdrejt me sistemin qendror për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse, nëpërmjet mjeteve elektronike.
11. “Të dhëna”, faktet, aktet dhe informacionet që regjistrohen, njoftohen apo depozitohen në regjistër.
12. “Përfaqësues ligjor i organizatës jofitimprurëse”, personi fizik që ka vendbanimin në territorin e Republikën e Shqipërisë, i cili përfaqëson dhe përgjigjet për organizatën jofitimprurëse në raport me autoritetet shtetërore dhe palët e treta, si dhe për ruajtjen e çdo informacioni dhe dokumenti zyrtar deri në 10 (dhjetë) vjet nga data e çregjistrimit të organizatës jofitimprurëse.

KREU II
REGJISTRI I ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE

SEKSIONI I
REGJISTRI DHE EFEKTET E REGJISTRIMIT
DHE TË PUBLIKIMIT

Neni 3
Regjistri elektronik i organizatave jofitimprurëse

1. Regjistri elektronik i organizatave jofitimprurëse është një bazë e të dhënave shtetërore, nëpërmjet së cilës grumbullohet informacioni i organizuar dhe i ruajtur në formë elektronike për organizatat jofitimprurëse, ku përpunimi dhe përditësimi i tij kryhet përmes një sistemi kompjuterik. Informacioni përbëhet nga dosje të veçanta elektronike për çdo organizatë jofitimprurëse që regjistrohet, sipas parashikimeve të këtij ligji.

2. Regjistri elektronik i organizatave jofitimprurëse krijohet dhe administrohet nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi për bazat e të dhënave shtetërore. Të gjitha të dhënat, kërkesat për regjistrim dhe dokumentet shoqëruese, pavarësisht nëse janë paraqitur në formë shkresore apo elektronike, sipas këtij ligji, regjistrohen dhe ruhen në regjistër në formë elektronike.

3. Regjistrimi, përpunimi dhe ruajtja e të dhënave, të njoftuara dhe të depozituara në regjistrin elektronik, kryhen nëpërmjet një sistemi të informatizuar, sipas procedurës së parashikuar në këtë ligj.

4. Pjesë përbërëse e regjistrit janë edhe dokumentet e depozituara në anekset e tij, sipas këtij ligji.

Neni 4
Të dhënat që regjistrohen

1. Regjistri elektronik përmban të dhëna parësore dhe të dhëna dytësore që i përkasin themelimit, veprimtarisë dhe çregjistrimit të organizatave jofitimprurëse, çdo ndryshim në status dhe organizimin e subjektit, të dhëna, që i përkasin atij në lidhje me përfaqësimin, si dhe të dhëna të tjera, të parashikuara me ligj.

2. Këshilli i Ministrave miraton rregulla të detajuara për të dhënat parësore dhe dytësore, që regjistrohen në regjistrin elektronik për dhënësit e informacionit, ndërveprimin me bazat e tjera të të dhënave si dhe për nivelin e aksesimit për subjektet e interesuara.

Neni 5
Mënyra e regjistrimit

1. Regjistrimi fillestar dhe çdo regjistrim tjetër kryhet nëpërmjet paraqitjes së kërkesës për regjistrim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Kërkesa për regjistrim paraqitet me shkresë ose në formë elektronike, sipas përcaktimeve të këtij ligji.

2. Këshilli i Lartë Gjyqësor miraton formularët e kërkesave për regjistrim për çdo regjistrim që kryhet në regjistër, si dhe listën e dokumenteve shoqëruese për çdo regjistrim, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi.

Neni 6
Efektet e regjistrimit dhe të publikimit

1. Çdo e dhënë, e regjistruar dhe e publikuar në regjistrin elektronik, sipas dispozitave të këtij ligji, prezumohet se i është njoftuar çdo pale të tretë nga dita e publikimit, sipas nenit 37, të këtij ligji.

2. Pavarësisht nga parashikimi i pikës 1, të këtij neni, jo më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga data e publikimit, pala e tretë nuk prezumohet që ka marrë dijeni për të dhënat e regjistruara dhe të publikuara në regjistër, kur provon se e kishte të pamundur të merrte dijeni, duke treguar të gjithë kujdesin e zakonshëm.

3. Kur të dhënat janë regjistruar ose publikuar në mënyrë të pasaktë në regjistrin elektronik prezumohet që këto të dhëna nuk i janë njoftuar palëve të treta. Pavarësisht këtij parashikimi, prezumohet që pala e tretë ka marrë dijeni, pavarësisht se të dhënat janë regjistruar ose publikuar në mënyrë të pasaktë në regjistrin elektronik, kur provohet se pala e tretë kishte dijeni për pasaktësinë e të dhënave të publikuara ose për të dhëna të tjera të papublikuara.

4. Çdo palë e tretë mund t’i kundrejtojë organizatës jofitimprurëse të dhënat e regjistruara e të publikuara, edhe nëse këto të dhëna janë të pasakta, përveç rastit kur organizata provon se pala e tretë kishte dijeni për pasaktësinë e të dhënave të publikuara ose për të dhëna të tjera të papublikuara.

5. Pala e tretë mund t’i kundrejtojë organizatës të dhëna ende të papublikuara kur, pavarësisht mospublikimit, kishte dijeni për këto të dhëna, me përjashtim të rastit kur, sipas ligjit, mospublikimi nuk sjell pasoja.

6. Regjistrimet e regjistrit të organizatave jofitimprurëse vlerësohen gjithnjë të njohura dhe përbëjnë akt zyrtar për autoritetet publike, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

SEKSIONI II
DETYRIMI PËR REGJISTRIM, RREGULLAT E EMËRIMIT, PERSONAT E AUTORIZUAR DHE FORMA E AKTEVE SHOQËRUESE

Neni 7
Detyrimi për regjistrim

1. Organizatat jofitimprurëse, të cilat kanë detyrimin për t’u regjistruar, sipas legjislacionit në fuqi që përcakton rregullat për themelimin, regjistrimin, funksionimin, organizimin dhe veprimtarinë e organizatave jofitimprurëse, janë të detyruara të paraqesin kërkesën për regjistrim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike nga data e themelimit.

2. Për regjistrimet e tjera të detyrueshme, përveç rasteve kur ky ligj përcakton ndryshe, kërkesa për regjistrim paraqitet brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve kalendarike nga data e ngjarjes së rrethanës faktike dhe/ose e hartimit të aktit të detyrueshëm për t’u regjistruar.

Neni 8
Rregullat e emërtimit

1. Ndalohet regjistrimi në regjistrin elektronik të organizatave jofitimprurëse i organizatave me emra të njëjtë ose të ngjashëm, me emra në trajtën e shquar apo shkurtimet përkatëse të shteteve, qyteteve, krahinave gjeografike, organizatave ndërkombëtare, fetare ose institucioneve të pushtetit qendror apo vendor, pa shtesa dalluese ose me emra, që janë në kundërshtim me rendin e moralin publik apo me dispozitat urdhëruese të ligjit.

2. E drejta për të regjistruar emrin njihet në bazë të parimit të përparësisë së paraqitjes së kërkesës për regjistrim në gjykatë.

Neni 9
Personat e autorizuar për të bërë regjistrimin

1. Kërkesa për regjistrimin fillestar të organizatave jofitimprurëse mund të paraqitet bashkërisht nga të gjithë themeluesit ose nga çdo person i autorizuar prej tyre. Kërkesa për regjistrimet e tjera paraqitet nga organi ekzekutiv që ka të drejtën e përfaqësimit të organizatës me të tretët ose nga çdo person i autorizuar prej tyre.

2. Kërkesa për regjistrim fillestar dhe regjistrimet e tjera të organizatave jofitimprurëse të huaja bëhet nga përfaqësuesi ligjor i degës ose i organizatës jofitimprurëse të huaj apo nga çdo person i autorizuar nga njëri prej personave të përmendur më sipër.

3. Në çdo rast, të drejtën për të kërkuar regjistrimin fillestar apo regjistrimet e tjera e ka edhe çdo person tjetër që ligji i posaçëm i ka njohur këtë të drejtë.

Neni 10
Kërkesa për regjistrim dhe forma e dokumenteve shoqëruese

1. Regjistrimi fillestar dhe çdo regjistrim tjetër kryhet nëpërmjet paraqitjes së kërkesës për regjistrim, sipas formularit përkatës, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me shkresë ose në formë elektronike. Kërkesës për regjistrim i bashkëlidhen dokumentet shoqëruese, që provojnë të dhënat që regjistrohen.

2. Dokumentet shoqëruese duhet të dorëzohen në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin dhe të jenë hartuar sipas formës dhe mënyrës së përcaktuar nga legjislacioni përkatës apo nga dispozitat e këtij ligji. Dokumentet shoqëruese mund të dorëzohen edhe në format elektronik, sipas parashikimeve të kreut VI, të këtij ligji.

3. Dokumentet shoqëruese nuk duhet të përmbajnë korrigjime ose fshirje të pavërtetuara, sipas dispozitave përkatëse ligjore dhe përmbajtja e tyre duhet të duket qartë, të jetë e lexueshme dhe të lejojë marrjen e imazhit elektronik të dokumentit.

4. Dokumentet shoqëruese duhet të jenë në gjuhën shqipe. Kërkuesi, së bashku me dokumentin shoqërues në shqip, mund të depozitojë edhe përkthimin e vërtetuar në gjuhë të huaj. Shkresat private dhe dokumentet zyrtare të juridiksioneve të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e vërtetuar në gjuhën shqipe dhe të legalizohen sipas ligjeve në fuqi dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.

SEKSIONI III
REGJISTRIMI FILLESTAR

Neni 11
Aktet për regjistrimin fillestar

1. Organizatat jofitimprurëse regjistrohen në regjistrin elektronik, duke depozituar kërkesën për regjistrim fillestar, të plotësuar me të gjitha të dhënat e detyrueshme sipas këtij ligji, statutin dhe aktin e themelimit, aktet e emërimit të organeve vendimmarrëse, duke përfshirë edhe aktin për caktimin e përfaqësuesit ligjor të organizatës jofitimprurëse, nëse nuk përfshihen në aktet e mësipërme, si dhe aktet e tjera të nevojshme për themelimin, sipas legjislacionit në fuqi.

2. Në rastin e fondacioneve që themelohen në bazë të një akti testamentar, bashkë me kërkesën për regjistrim fillestar, të plotësuar me të gjitha të dhënat e detyrueshme sipas këtij ligji, depozitohet testamenti dhe statuti, në rastet kur është hartuar dhe miratuar nga ekzekutori i testamentit.

3. Degët e organizatave jofitimprurëse të huaja, përveç përmbushjes së kërkesave të tjera të legjislacionit në fuqi, regjistrohen duke depozituar kërkesën për regjistrim fillestar, të plotësuar me të gjitha të dhënat e detyrueshme sipas këtij ligji, si dhe:

a) aktin e themelimit e statutin e organizatës jofitimprurëse të huaj, kur këto janë dy dokumente të veçanta apo, në mungesë, aktin ekuivalent të krijimit, sipas legjislacionit të huaj, si dhe tekstin e plotë të tyre me ndryshimet e mëpasshme;
b) dokumentacionin, që vërteton regjistrimin e organizatës jofitimprurëse të huaj në juridiksionin e huaj;
c) dokumentacionin, që vërteton gjendjen aktuale të organizatës jofitimprurëse të huaj, të lëshuar brenda një afati jo më shumë se 90 (nëntëdhjetë) ditë nga data e paraqitjes së kërkesës, me të dhënat e regjistrimit dhe të përfaqësimit, përfshirë informacionin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi;
ç) vendimin ose aktet e tjera të organit kompetent të organizatës jofitimprurëse të huaj, sipas legjislacionit të huaj për hapjen e degës në Shqipëri.

Neni 12
Organizatat jofitimprurëse me themelues të huaj

Në rastet e regjistrimit të organizatave jofitimprurëse me themelues një person juridik të huaj, përveç dokumenteve të kërkuara sipas formës së organizatës jofitimprurëse, kërkesës për regjistrim fillestar i bashkëlidhen edhe dokumentet e përcaktuara në pikën 3, të nenit 11, të këtij ligji, për personin juridik të huaj.

Neni 13
Të dhënat e detyrueshme për organizatat jofitimprurëse

Për regjistrimin fillestar të organizatave jofitimprurëse janë të detyrueshme këto të dhëna:

a) Emri;
b) Forma e organizimit;
c) Data e themelimit;
ç) Të dhënat e identifikimit të themeluesve duke dhënë në çdo rast emrin, mbiemrin, vendlindjen, datëlindjen, adresën e vendbanimit, numrin e identitetit, si dhe të dhënat elektronike të kontaktit të tyre;
d) Selia;
dh) Qëllimi dhe fusha e veprimtarisë;
e) Kohëzgjatja, në qoftë se është e përcaktuar;
ë) Anëtarët e organeve drejtuese, duke dhënë në çdo rast emrin, mbiemrin, vendlindjen, datëlindjen e tyre, numrin e identitetit si dhe të dhënat elektronike të kontaktit të tyre;
f) Të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e organizatës jofitimprurëse në marrëdhënie me të tretët, duke dhënë në çdo rast emrin, mbiemrin, vendlindjen, datëlindjen, adresën e vendbanimit, numrin e identitetit, si dhe të dhënat elektronike të kontaktit të tyre, kompetencat e përfaqësimit, si dhe afatet e emërimit të tyre;
g) Në rastin e fondacionit: përbërja dhe vlera pasurore e fondit themelues;
gj) Specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë organizatën jofitimprurëse përpara të tretëve.

Neni 14
Të dhënat e detyrueshme për degët e organizatave jofitimprurëse të huaja

Për regjistrimin fillestar të degëve të organizatave jofitimprurëse të huaja janë të detyrueshme këto të dhëna:

a) Të dhënat e përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c”, “d”, “dh”, “e”, “ë” “f”, dhe “g”, të nenit 13, të këtij ligji, për organizatat jofitimprurëse të huaja, përfshirë numrin dhe vendin e regjistrimit;
b) Emrin e degës, nëse është i ndryshëm nga ai i organizatës jofitimprurëse të huaj;
ç) Kohëzgjatjen e degës, në qoftë se kjo është e përcaktuar;
d) Qëllimin dhe fushën e veprimtarisë së degës;
dh) Selinë e degës;
e) Të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e degës në marrëdhënie me të tretët, përfshirë dhe aktin për caktimin ose emërimin e përfaqësuesit ligjor të degës së organizatës së huaj, kompetencat e përfaqësimit dhe afatet e emërimit;
ë) Specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë degën në marrëdhënie me të tretët.

Neni 15
Pasojat e regjistrimit fillestar

Organizatat jofitimprurëse fitojnë personalitet juridik ditën që vendimi i gjykatës për regjistrimin e saj ka marrë formë të prerë. Me fitimin e personalitetit juridik organizatat jofitimprurëse regjistrohen në regjistrin elektronik të organizatave jofitimprurëse.

SEKSIONI IV
REGJISTRIMET E TJERA

Neni 16
Regjistrimet e tjera të detyrueshme

1. Çdo organizatë jofitimprurëse, që kryen regjistrimin fillestar, mbart edhe detyrimin të regjistrojë çdo ndryshim në të dhënat e njoftuara dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistrin elektronik, sipas seksionit III, të këtij ligji.

2. Në rast ndryshimi të aktit të themelimit ose statutit depozitohet edhe teksti i plotë i tyre, që pasqyron ndryshimet e mëpasshme. Për degët e organizatave jofitimprurëse të huaja depozitohet statuti dhe akti i themelimit i organizatës jofitimprurëse të huaj apo dokumenti ekuivalent i krijimit, sipas legjislacionit të huaj, me tekstin e plotë, që pasqyron ndryshimet e bëra.

3. Përveç sa parashikohet në pikën 1, të këtij neni, organizatat jofitimprurëse duhet të regjistrojnë dhe të depozitojnë aktet përkatëse, si më poshtë vijon:

a) Pasqyrat financiare vjetore, të mbajtura sipas kërkesave ligjore, në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme;
b) Emërimin e likuidatorit, si dhe të dhënat e tij të identifikimit;
c) Aktet e prishjes, të mbylljes apo të shpërndarjes, aktet e transformimit, të bashkimit, të ndarjes, hapjes së procedurave të administrimit, likuidimit ose riorganizimit, si dhe aktet e tjera të ndërmjetme, të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Për degët e organizatave jofitimprurëse të huaja regjistrohen edhe aktet e transformimit, të bashkimit, të ndarjes, të hapjes dhe të mbylljes së procedurave të likuidimit ose të falimentimit të organizatës jofitimprurëse të huaj;
ç) Vendet e tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia;
d) Kompetencat e përfaqësimit të organeve drejtuese ose të likuiduesve;
dh) Emrat, mbiemrat, datëlindjet dhe vlera e kontributeve pasurore të fondit themelues (nëse ka të tilla);
e) Çdo regjistrim tjetër të detyrueshëm sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 17
Regjistrimet e tjera vullnetare

Organizatat jofitimprurëse kanë të drejtë që, me kërkesën e tyre, të regjistrojnë në regjistrin elektronik çdo të dhënë tjetër, të ndryshme nga të dhënat e përcaktuara në nenin 16, të këtij ligji, të cilat kanë lidhje me veprimtarinë e tyre. Këto të dhëna shtesë përfshijnë, por pa u kufizuar në to:

a) emërtimin ose shenjat e tjera dalluese të veprimtarisë (nëse është/janë i/të ndryshëm/me nga emri i regjistruar i organizatës jofitimprurëse);
b) faqen e internetit, e-mail, telefon dhe faks;
c) vendimet e organeve drejtuese të organizatës jofitimprurëse, si vendimet e pezullimit të veprimtarisë apo vendimet e tjera të ndryshme nga vendimet e detyrueshme për regjistrim;
ç) të dhëna të tjera, të lidhura me veprimtarinë e organizatës jofitimprurëse.

Neni 18
Regjistrimet me vendim gjyqësor

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë regjistron në regjistrin elektronik të organizatave jofitimprurëse dhe publikon, kryesisht ose me kërkesë nga çdo person i interesuar, vendimet gjyqësore për të dhënat e regjistruara ose veprimtarinë e organizatës jofitimprurëse.

2. Kërkesës për regjistrime nga personat e interesuar i bashkëlidhet vendimi përkatës. Regjistrimi kryhet sipas rregullave të përcaktuara në kreun III, të këtij ligji.

SEKSIONI V
ÇREGJISTRIMI

Neni 19
Çregjistrimi i subjektit

1. Organizatat jofitimprurëse çregjistrohen nga regjistri elektronik në rastet e parashikuara nga ligji që përcakton rregullat për themelimin, regjistrimin, funksionimin, organizimin dhe veprimtarinë e organizatave jofitimprurëse, në rastet e kur ligji parashikon prishjen dhe pavlefshmërinë e personave juridikë, si dhe në çdo rast tjetër, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

2. Çregjistrimi kryhet:

a) në mënyrë vullnetare me iniciativën e vetë organizatës jofitimprurëse;
b) në bazë të një vendimi gjyqësor;
c) sipas parashikimit të ligjeve të posaçme.

Neni 20
Çregjistrimi vullnetar

Kur vendoset shpërndarja nga vetë organizata jofitimprurëse, çregjistrimi nga regjistri elektronik i organizatave jofitimprurëse kryhet vetëm pas nxjerrjes së vendimit të gjykatës për çregjistrimin e organizatës jofitimprurëse.

Neni 21
Çregjistrimi me vendim gjyqësor

Në rastet kur gjykata vendos shpërndarjen e organizatës jofitimprurëse, çregjistrimi nga regjistri elektronik i organizatave jofitimprurëse kryhet vetëm pas marrjes së vendimit nga gjykata për çregjistrimin e organizatës jofitimprurëse.

Neni 22
Të dhënat e subjekteve të çregjistruara

1. Të dhënat e organizatave jofitimprurëse të çregjistruara mbahen në regjistrin elektronik duke vënë shënimin “i çregjistruar”, si dhe numrin e datën e vendimit gjyqësor ose të kërkesës së autoritetit tjetër publik, sipas ligjeve të posaçme, që ka vendosur çregjistrimin nga regjistri. Këto të dhëna ruhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë në format elektronik dhe janë gjithnjë të aksesueshme për publikun.

2. Emri i organizatës jofitimprurëse ndalohet të përdoret dhe nuk mund të regjistrohet nga asnjë subjekt tjetër për një afat prej 6 (gjashtë) muajsh nga data e çregjistrimit.

Neni 23
Pasojat e çregjistrimit

1. Çregjistrimi i organizatave jofitimprurëse nga regjistri elektronik ka si pasojë humbjen e personalitetit juridik të subjekteve.

2. Çregjistrimi nga regjistri i organizatave jofitimprurëse i degëve të organizatave jofitimprurëse të huaja që nuk fitojnë personalitetin juridik nëpërmjet regjistrimit, ka vetëm efekt deklarativ.

KREU III
ORGANET PËRGJEGJËSE PËR REGJISTRIMIN

SEKSIONI I
SHQYRTIMI DHE VENDIMMARRJA

Neni 24
Gjyqtari i vetëm

Vendimi për regjistrimin fillestar të organizatave jofitimprurëse si dhe vendimi për çregjistrimin e tyre merret nga një gjyqtar i seksionit tregtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në përputhje me rregullat e përcaktuara në këtë ligj.

Neni 25
Kancelari

Vendimi për regjistrimet e tjera, sipas përcaktimit të seksionit IV, të kreut II, të këtij ligji, merret nga kancelari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në përputhje me rregullat e përcaktuara në këtë ligj.

Neni 26
Sekretaria e regjistrit elektronik

1. Sekretaria e regjistrit elektronik është struktura përgjegjëse në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë për administrimin e regjistrit elektronik në përputhje me parashikimet e këtij ligji. Sekretaria e regjistrit drejtohet nga kryesekretari, i cili është përgjegjës për mbajtjen e korrespondencave të sekretarisë së regjistrit me palët e treta dhe për koordinimin e punës brenda kësaj zyre.

2. Sekretaria e regjistrit të organizatave jofitimprurëse është përgjegjëse dhe kryen këto funksione:

a) Administron procedurën e regjistrimit të organizatave jofitimprurëse, ndryshimeve në aktin e themelimit dhe statutin e organizatave jofitimprurëse dhe kryen shënimet përkatëse në skedën elektronike të secilës organizatë;
b) Administron vendimet e lëshuara për regjistrimin fillestar të organizatave jofitimprurëse, depozitimin e akteve të organizatave jofitimprurëse si edhe çregjistrimin e tyre;
c) Lëshon apo miraton lëshimin e vërtetimeve të regjistrimit, vërtetimeve historike të akteve në regjistrin elektronik të organizatave jofitimprurëse, si dhe vërtetimeve të tjera në rastet e parashikuara me ligj, dhe është përgjegjës për nënshkrimin e tyre sipas ligjit;
ç) Lëshon kopje të njësuara me origjinalin të akteve që ndodhen në administrimin e regjistrit elektronik të organizatave jofitimprurëse e i vërteton ato dhe është përgjegjës për nënshkrimin e tyre, sipas ligjit;
d) Përditëson dhe kontrollon regjistrin me “listën e personave të shpallur”, sipas legjislacionit në fuqi për masat kundër financimit të terrorizmit. Në rastet kur konstatohet se një nga individët, pjesë e organeve drejtuese, vendimmarrëse, themeluese apo në funksionin e përfaqësuesit ligjor, rezulton në listën e personave të shpallur, sekretaria e regjistrit elektronik njofton autoritetin kompetent shtetëror për marrjen e masave në përputhje me legjislacionin në fuqi për masat kundër financimit të terrorizmit.

2. Veprimet për regjistrimin, depozitimin, lëshimin e vërtetimeve, të kopjeve të tyre dhe të akteve që mbahen në regjistrin elektronik autorizohen nga sekretari i regjistrit elektronik, kundrejt pagesës së tarifave të shërbimit. Tarifat e shërbimit caktohen me udhëzim të përbashkët të ministrit të Drejtësisë dhe të ministrit përgjegjës për financat.

Neni 27
Paraqitja e kërkesave

1. Sekretaria e regjistrit elektronik udhëzon kërkuesin për plotësimin e kërkesës dhe kryen verifikimet e mëposhtme:

a) Identitetin e nënshkruesit dhe faktin nëse është person i autorizuar për të kërkuar regjistrimin;
b) Plotësimin e të gjitha të dhënave të detyrueshme të kërkuara, si dhe dokumentet shoqëruese;
c) Paraqitjen, në formën e kërkuar, të dokumentacionit shoqërues, që vërteton të dhënat që regjistrohen;
ç) Faktin nëse të dhënat e shprehura në formularin e regjistrimit nuk kundërshtojnë, në mënyrë të dukshme, të dhënat që përmbajnë dokumentet, që shoqërojnë formularin;
d) Faktin nëse dokumentacioni i paraqitur nuk përmban korrigjime ose fshirje të pavërtetuara, sipas dispozitave përkatëse, si dhe kur përmbajtja e tij nuk duket qartë, është e palexueshme apo pengon marrjen e imazhit elektronik;
dh) Nëse emri i zgjedhur mund të regjistrohet;
e) Pagesën e tarifës përkatëse për regjistrim;
ë) Kontrollon nëse individë, pjesë të themeluesve apo organeve drejtuese të organizatës jofitimprurëse, janë në listën e personave të shpallur sipas legjislacionit në fuqi për masat kundër financimit të terrorizmit.

2. Sekretaria e regjistrit elektronik lëshon një konfirmim, sipas një formati të miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, për çdo kërkesë të dorëzuar. Konfirmimi duhet të tregojë kohën e dorëzimit, numrin rendor të paraqitjes së kërkesës, objektin e kërkesës, listën e dokumenteve të dorëzuara dhe shumën e tarifës së paguar.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë merr në shqyrtim kërkesat për regjistrim, sipas radhës së paraqitjes së tyre.

4. Sekretaria e regjistrit është e detyruar të marrë në dorëzim çdo kërkesë, të paraqitur sipas këtij ligji dhe dokumentet që i bashkëlidhen, edhe nëse kërkesa është e paplotë apo dokumentet shoqëruese të pasakta.

5. Regjistrimi, përpunimi, shqyrtimi i kërkesave nga gjyqtari ose nga kancelari si dhe ruajtja e të dhënave, të njoftuara dhe të depozituara në regjistër, kryhen nëpërmjet një sistemi të informatizuar.

Neni 28
Pezullimi i shqyrtimit të kërkesës

1. Në rastet kur pas verifikimeve të parashikuara në nenin 27, të këtij ligji, rezulton se nuk janë përmbushur kushtet për regjistrim, nuk janë paguar tarifat përkatëse të regjistrimit apo nuk janë kryer regjistrimet e kërkuara, sipas nenit 45, të këtij ligji, gjyqtari ose kancelari, sipas rastit, pezullon shqyrtimin e kërkesës dhe e njofton kërkuesin me shkrim për shkakun e saktë të pezullimit, duke i dhënë një afat deri në 10 (dhjetë) ditë për plotësimin ose ndreqjen e të metave që pengojnë regjistrimin. Njoftimi i shkakut të pezullimit bëhet nëpërmjet një formulari standard, sipas formatit të miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.

2. Nëse kërkuesi plotëson ose ndreq të metat që pengojnë regjistrimin, brenda afatit të përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë është e detyruar të kryejë regjistrimin brenda një afati prej 5 (pesë) ditësh nga data e plotësimit ose ndreqjes së dokumentacionit. Në këtë rast, regjistrimi mban datën e paraqitjes së kërkesës së parë për regjistrim.

Neni 29
Përjashtimi i një gjyqtari ose i kancelarit

1. Gjyqtari ose kancelari është i detyruar të heqë dorë nga shqyrtimi i kërkesës për regjistrim në rastet e parashikuara në nenin 72, të Kodit të Procedurës Civile.

2. Për heqjen dorë dhe përjashtimin e gjyqtarit ose të kancelarit nga shqyrtimi i kërkesës zbatohen nenet 73, 74 dhe 75, të Kodit të Procedurës Civile.

3. Në rastet kur kryetari i gjykatës ka pranuar heqjen dorë të kancelarit ose kancelari është përjashtuar nga shqyrtimi i një kërkesë për regjistrim, sipas neneve 74 dhe 75, të Kodit të Procedurës Civile, vendimi për regjistrimet e tjera, sipas përcaktimit të seksionit IV, të kreut II, të këtij ligji, merret nga një gjyqtar i seksionit tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 30
Vendimi i gjyqtarit

1. Gjyqtari, me përjashtim të rasteve kur ka pezulluar shqyrtimin e kërkesës sipas nenit 28, të këtij ligji, vendos për kërkesat e regjistrimit ose të çregjistrimit, në dhomë këshillimi brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e depozitimit të kërkesës në sekretarinë e regjistrit ose në formë elektronike.

2. Vendimi për regjistrimin jepet nga gjyqtari edhe në rastin kur një gjykatë tjetër ka marrë vendim për kryerjen e këtij veprimi.

Neni 31
Vendimi i kancelarit

Kancelari, me përjashtim të rasteve kur ka pezulluar shqyrtimin e kërkesës, sipas nenit 28, të këtij ligji, vendos për kërkesat për regjistrimet e tjera, sipas përcaktimit të seksionit IV, të kreut II, të këtij ligji, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e depozitimit të kërkesës në sekretarinë e regjistrit elektronik ose në formë elektronike.

Neni 32
Mospranimi i kërkesës për regjistrim

1. Mospranimi i kërkesës për regjistrimin fillestar të organizatave jofitimprurëse në regjistrin elektronik bëhet me vendim të gjyqtarit të seksionit tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

2. Mospranimi i kërkesës për regjistrimet e tjera, sipas përcaktimit të seksionit IV, të kreut II, të këtij ligji, bëhet me vendim të kancelarit.

3. Kërkesa për regjistrim refuzohet vetëm në rastet kur:

a) kërkesa nuk është në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë ligj ose në ligjin për organizatat jofitimprurëse dhe kërkuesi nuk plotëson ose ndreq të metat, që pengojnë regjistrimin brenda afatit;
b) të dhënat, që kërkohen të regjistrohen, janë të ndryshme nga të dhënat e regjistrueshme, sipas dispozitave të këtij ligji ose të ligjit për organizatat jofitimprurëse;
c) kur individë, pjesë e themeluesve apo organeve drejtuese apo vendimmarrëse të organizatës jofitimprurëse janë në listën e personave të shpallur sipas legjislacionit në fuqi për masat kundër financimit të terrorizmit.

4. Vendimi i refuzimit i njoftohet kërkuesit me shkrim, sipas formularit standard, në të cilin jepet edhe shkaku i këtij refuzimi.

5. Kundër vendimit të gjyqtarit për mospranimin e kërkesës për regjistrim fillestar mund të bëhet ankim brenda 5 (pesë) ditëve në Gjykatën e Apelit të Tiranës.

6. Kundër vendimit të kancelarit për mospranimin e kërkesës për regjistrimet e tjera mund të bëhet ankim, brenda 3 (tri) ditëve pranë gjyqtarit të seksionit tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Në këtë rast, gjyqtari shqyrton ankimin në dhomë këshillimi brenda 5 (pesë) ditëve nga data e depozitimit të ankimit. Ndaj vendimit të gjyqtarit për mospranimin e ankimit mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Neni 33
Përmbajtja e vendimit të regjistrimit

Vendimi i gjyqtarit për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse ose i kancelarit për regjistrimin e të dhënave të tjera duhet të përmbajë në mënyrë të plotë çështjet që duhet të pasqyrohen në regjistrin elektronik.

Neni 34
Ekzekutimi i vendimit të regjistrimit

1. Vendimi i gjyqtarit për regjistrim ose çregjistrimin në regjistrin elektronik si dhe vendimi i kancelarit për regjistrimet e tjera regjistrohet në regjistrin elektronik nga sekretaria e regjistrit ditën që vendimi ka marrë formë të prerë.

2. Menjëherë me regjistrimin e vendimit, sekretaria e regjistrit lëshon certifikatën e regjistrimit ose vërtetimin e kryerjes së regjistrimeve të tjera.

SEKSIONI II
REGJISTRIMI I NJËKOHSHËM, NUMRI UNIK I IDENTIFIKIMIT,
PUBLIKIMI DHE LËSHIMI I CERTIFIKATAVE

Neni 35
Regjistrimi i njëkohshëm

1. Regjistrimi i organizatave jofitimprurëse në regjistrin elektronik përbën, gjithashtu, regjistrimin e njëkohshëm të tyre pranë administratës tatimore, qendrore dhe vendore, në skemën e sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe pranë inspektoratit të punës.

2. Organizatat jofitimprurëse, për qëllimet e regjistrimit e të pajisjes me certifikatën e regjistrimit fillestar, deklarojnë, gjithashtu, të dhënat e detyrueshme, sipas legjislacionit tatimor, të sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe atij të statistikave, sipas formularëve përkatës.

3. Me përjashtim të rasteve kur ligji shprehimisht kushtëzon nisjen e veprimtarisë përkatëse me marrjen e një lejeje, licence apo autorizimi, organizata jofitimprurëse e pajisur nga sekretaria e regjistrit me certifikatën e regjistrimit fillestar ka të drejtë të nisë menjëherë veprimtarinë e saj.

Neni 36
Numri unik i identifikimit të subjektit

1. Me regjistrimin në regjistrin elektronik, organizatave jofitimprurëse u jepet numri i identifikimit, i cili gjenerohet në mënyrë elektronike nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe është unik për çdo organizatë jofitimprurëse të regjistruar.

2. Numri unik i identifikimit të organizatës jofitimprurëse është i vlefshëm për identifikimin e organizatave, për qëllimet e regjistrimit në regjistrin elektronik, për qëllimet e regjistrimit si person i tatueshëm pranë autoriteteve tatimore, qendrore dhe vendore, për skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, për autoritetet e inspektimit të marrëdhënieve të punës, si dhe për çdo qëllim tjetër statistikor ose identifikues.

3. Numri unik i identifikimit të organizatave jepet vetëm një herë, në çastin e regjistrimit fillestar dhe është i pandryshueshëm, si dhe nuk u jepet organizatave të tjera edhe pas çregjistrimit.

4. Organizatat jofitimprurëse të regjistruara janë të detyruara të shënojnë numrin unik të identifikimit të organizatës në çdo korrespondencë të tyre.

Neni 37
Publikimi elektronik

1. Çdo e dhënë e regjistruar në regjistër nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë publikohet në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit, që mbahet nga sekretaria e regjistrit, në format elektronik dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

2. Sekretaria e regjistrit elektronik kryen publikimin në buletin brenda 1 (një) dite nga data e kryerjes së regjistrimit. Për çdo publikim përcaktohet qartë data në të cilën është regjistruar e dhëna e publikuar.

3. Sekretaria e regjistrit elektronik, për çdo ditë pune, publikon në buletin të gjitha regjistrimet e kryera gjatë ditës së mëparshme.

4. Publikimi në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit përbën publikim zyrtar të regjistrimeve, të kryera në kuptim të nenit 6, të këtij ligji.

Neni 38
Certifikata e regjistrimit fillestar

1. Sekretaria e regjistrit elektronik, brenda afatit të përcaktuar në këtë ligj për regjistrimin fillestar, i lëshon organizatës jofitimprurëse të regjistruar certifikatën e regjistrimit, e cila përmban emrin, formën, numrin unik të identifikimit, numrin serial të certifikatës, datën e regjistrimit fillestar dhe selinë ose adresën e vendit kryesor të ushtrimit të veprimtarisë.

2. Në rast se organizata jofitimprurëse e regjistruar ushtron veprimtarinë në më shumë se një vend, sekretaria e regjistrit elektronik lëshon nga një certifikatë regjistrimi për çdo vend të ushtrimit të veprimtarisë. Këto certifikata, përveç adresës përkatëse, përmbajnë, gjithashtu, emrin, formën, datën e regjistrimit fillestar, numrin serial të certifikatës si dhe të njëjtin numër unik të identifikimit të organizatës jofitimprurëse.

3. Në rastet kur organizata jofitimprurëse ndryshon emrin, formën, selinë apo vendet e ushtrimit të veprimtarisë, sekretaria e regjistrit elektronik zëvendëson certifikatat e lëshuara më parë me një certifikatë të re për çdo vend të ushtrimit të veprimtarisë. Këto certifikata, përveç adresës përkatëse, përmbajnë, gjithashtu, emrin, formën, datën e regjistrimit fillestar dhe numrin unik të identifikimit të organizatës jofitimprurëse.

4. Certifikata e regjistrimit lëshohet në një kopje origjinale për çdo vend të ushtrimit të veprimtarisë. Në rast humbjeje apo dëmtimi të certifikatës së regjistrimit, ajo zëvendësohet me një dublikatë të lëshuar nga sekretaria e regjistrit elektronik.

5. Organizata jofitimprurëse është e detyruar të vendosë certifikatën përkatëse në çdo vend të ushtrimit të veprimtarisë, në një vend të dukshëm.

Neni 39
Vërtetime për regjistrimet

Pas regjistrimit, sipas dispozitave të këtij ligji, sekretaria e regjistrit elektronik i lëshon subjektit një vërtetim regjistrimi, ku përcaktohen qartë veprimi i kryer dhe data e këtij regjistrimi.

Neni 40
Formati dhe përmbajtja

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me propozimin e kancelarit, miraton formatin dhe përmbajtjen e certifikatave, të vërtetimeve dhe të Buletinit të Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit, sipas këtij ligji.

Neni 41
Korrigjimi i gabimeve

1. Pasaktësitë, gabimet e shtypit ose gabimet e tjera të dukshme të këtij lloji, të bëra gjatë regjistrimeve, të cilat rezultojnë qartë nga dokumentacioni i depozituar dhe nuk cenojnë vlefshmërinë e regjistrimit, mund të korrigjohen nga sekretaria e regjistrit elektronik, kryesisht apo me kërkesë të personave të interesuar.

2. Ndryshimi i të dhënave të pasakta, të ndryshme nga ato të parashikuara në pikën 1, të këtij neni, kryhet nëpërmjet një kërkese të re për regjistrim.

3. Ndreqja e pasaktësive apo gabimeve publikohet sipas dispozitave të nenit 37, të këtij ligji.

4. Kërkesa për ndreqje të gabimeve kryhet pa pagesë.

KREU V
AKSESI PUBLIK DHE EKSTRAKTET

Neni 42
Kërkimet në bazën e të dhënave

Çdo person i interesuar mund të kryejë, sipas këtij ligji, pa pagesë, kërkime në regjistrin elektronik për çdo të dhënë të regjistruar, në përputhje me kufizimet e vendosura nga legjislacioni në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

Neni 43
Ekstraktet e regjistrit elektronik

1. Sekretaria e regjistrit elektronik konfirmon të dhënat e regjistruara nga organizatat jofitimprurëse, sipas këtij ligji, nëpërmjet lëshimit të ekstrakteve, në format shkresor apo elektronik, sipas këtij ligji. Çdo person, në rast se kërkon informacion në format shkresor për të dhënat e regjistruara të çdo organizate jofitimprurëse, si dhe kopje të dokumenteve shoqëruese, të depozituara në regjistër, ka të drejtë të marrë pa pengesa nga sekretaria e regjistrit elektronik, kundrejt pagesës së tarifës përkatëse, e cila është kostoja e riprodhimit të informacionit të kërkuar dhe, kur është rasti, e dërgimit të tij.

2. Ekstraktet mund të lëshohen për të dhëna të caktuara të organizatave jofitimprurëse si dhe për historikun e veprimeve të kryera nga një organizatë jofitimprurëse.

3. Këshilli i Lartë Gjyqësor, me propozimin e kancelarit, miraton formatin e ekstrakteve dhe të kërkesës për lëshimin tyre.

Neni 44
Vërtetimi i ekstrakteve dhe i dokumenteve shoqëruese

1. Ekstraktet dhe kopjet e dokumenteve shoqëruese në format shkresor, si rregull, lëshohen nga sekretaria e regjistrit elektronik, si kopje e vërtetuar e të dhënave të regjistruara apo të dokumenteve shoqëruese përkatëse, përveç rastit kur personi i interesuar heq dorë nga marrja e këtij vërtetimi.

2. Ekstraktet dhe kopjet e dokumenteve shoqëruese në format elektronik, si rregull, lëshohen nga sekretaria e regjistrit elektronik, si kopje e pavërtetuar e të dhënave të regjistruara apo të dokumenteve shoqëruese përkatëse, përveç rastit kur personi i interesuar shprehimisht kërkon ta marrë këtë vërtetim.

KREU VI
SPORTELI ELEKTRONIK

Neni 45
Veprimet pranë sportelit elektronik

1. Çdo shtetas, pasi të jetë identifikuar elektronikisht, ka të drejtë që, në cilësinë e kërkuesit apo të personit të autorizuar, të paraqesë një kërkesë për regjistrim apo të kryejë pranë sportelit elektronik çdo regjistrim apo veprim tjetër, sipas këtij ligji, përfshirë këtu procedurën e ankimit ndaj vendimit të kancelarit, sipas nenit 32, të këtij ligji, dhe të marrë nga sekretaria e regjistrit elektronik nëpërmjet këtij sporteli të gjitha aktet përkatëse të parashikuara nga ky ligj.

2. Çdo shtetas, pa qenë i detyruar të identifikohet elektronikisht, ka të drejtë të kryejë pranë sportelit elektronik kërkime elektronike në regjistër, të marrë ekstrakte, si dhe kopje të dokumenteve shoqëruese në format elektronik apo të kryejë veprime të tjera, për të cilat identifikimi i personit ose kryerja e pagesës së një tarife nëpërmjet mjeteve elektronike nuk kërkohet sipas këtij ligji.

Neni 46
Identifikimi elektronik

Veprimet pranë sportelit elektronik të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për të cilat ky ligj kërkon identifikimin elektronik, kryhen nëpërmjet mjeteve elektronike që garantojnë autenticitetin e origjinës dhe pacenueshmërinë e përmbajtjes së dokumenteve në format elektronik, të paktën nëpërmjet nënshkrimit elektronik, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nënshkrimin elektronik.

Neni 47
Kushtet procedurale dhe teknike

Këshilli i Ministrave përcakton kushtet, afatet dhe procedurat për ofrimin shërbimeve nga sekretaria e regjistrit elektronik, sipas këtij ligji, nëpërmjet portalit e-albania, kushtet dhe mënyrat e pajisjes së individëve me të drejtat përkatëse të aksesit elektronik, procedurat për ndryshimin e tyre, kushtet e sigurisë dhe të ruajtjes së komunikimeve elektronike, mënyrat e vërtetimit të dokumenteve elektronike, të lëshuara nga sekretaria e regjistrit elektronik, të kërkesave e teknologjisë së zbatueshme për realizimin e tyre, sipas këtij kreu, si dhe procedurat e njoftimet publike, të realizuara nga sekretaria e regjistrit elektronik.

KREU VII
KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE

Neni 48
Kundërvajtjet administrative

1. Organizata jofitimprurëse si dhe personat e autorizuar për të bërë regjistrimin janë përgjegjëse sipas ligjeve në fuqi për vërtetësinë e fakteve, të të dhënave të njoftuara dhe të dokumenteve shoqëruese, të depozituara në regjistrin elektronik.

2. Deklarimi në regjistrin elektronik i të dhënave të pavërteta, kur nuk përbën vepër penale, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë nga 7 500 (shtatë mijë e pesëqind) deri në 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë.

3. Moskryerja e detyrimit për regjistrimin fillestar dhe regjistrimet e tjera të detyrueshme, brenda afateve të parashikuara nga ky ligj, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë nga 7 500 (shtatë mijë e pesëqind) deri në 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë.

4. Gjoba vendoset nga kancelari, sipas kritereve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për kundërvajtjet administrative. Vendimi i kancelarit për dënimin me gjobë ankimohet drejtpërdrejt në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.

KREU VIII
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 49
Regjimi tranzitor

1. Deri në krijimin e regjistrit elektronik, procedurat e regjistrimit të organizatave jofitimprurëse kryhen sipas parashikimeve të ligjit nr.8789, datë 7.5.2001, “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”.

2. Administrata tatimore, brenda 3 (tre) muajve nga krijimi i regjistrit elektronik, i jep Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë të gjitha të dhënat që disponon për organizatat jofitimprurëse të regjistruara pranë tyre.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, brenda 6 (gjashtë) muajve nga krijimi i regjistrit elektronik, përditëson regjistrin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe njofton të gjitha organizatat jofitimprurëse të regjistruara në regjistër për plotësimin e dokumentacionit, nëse konstatohet se dokumentacioni i administruar kërkon përditësim, në përmbushje të detyrimeve për regjistrim, sipas këtij ligji.

4. Organizatat jofitimprurëse kanë detyrimin të bashkëpunojnë me Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë në plotësimin e të dhënave të nevojshme, në përmbushje të kërkesave të këtij ligji, për regjistrimin fillestar.

5. Organizatat jofitimprurëse që nuk janë të regjistruara në administratën tatimore si dhe nuk kërkojnë regjistrimin në administratën tatimore 12 (dymbëdhjetë) muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji, çregjistrohen nga regjistri i organizatave jofitimprurëse.

Neni 50
Aktet nënligjore

1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 1 (një) muaji nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojë aktet nënligjore në zbatim të neneve 4, pika 2, dhe 47, të këtij ligji.

2. Ngarkohet Këshilli i Lartë Gjyqësor që, brenda 2 (dy) muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojë formularët dhe formatet, sipas parashikimit të neneve 5, pika 2, 27, pika 3, 28, pika 1, 40 dhe 43, të këtij ligji.

3. Ngarkohen ministri i Drejtësisë dhe ministri përgjegjës për financat që, brenda 3 (tre) muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojnë udhëzimin e përbashkët për tarifat e shërbimit, sipas parashikimit të pikës 2, të nenit 26, të këtij ligji.

Neni 51
Shfuqizime

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, ligji nr.8789, datë 7.5.2001, “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”, dhe aktet ligjore e nënligjore, që bien në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen.

Neni 52
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E T A R I
GRAMOZ RUÇI

###

V E N D I M
PËR

PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR REGJISTRIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE”

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Propozimin e projektligjit “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE 

 

### 

 

P R O J E K T L I G J

PËR

MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2019

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 158, të Kushtetutës, dhe të nenit 63, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

Neni 1
Miratimi i raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit

Miratohet raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit për vitin 2019, sipas dokumenteve të mëposhtme, pjesë përbërëse të tij:

a) Pasqyrat e konsoliduara vjetore për transaksionet financiare të shtetit, për vitin 2019;
b) Raporti për zbatimin e buxhetit vjetor 2019, në nivelin e fondeve të miratuara dhe objektivat e realizuar;
c) Raporti për borxhin publik dhe përbërjen e tij, për vitin 2019;
ç) Raporti për përdorimin e fondit rezervë dhe të kontingjencës, për vitin 2019;
d) Raporti për situatën e kontrollit të brendshëm financiar publik, në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, gjatë vitit 2019.

Neni 2
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E T A R I

GRAMOZ RUÇI

###

V E N D I M

PËR

PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2019”

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, dhe të neneve 62 dhe 63, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Propozimin e projektligjit “Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2019”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

 

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.