Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Prill 2021

Postuar më: 8 Prill 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Prill 2021:   V E N D I M PËR RISHPËRNDARJE FONDESH NË BUXHETIN E VITIT 2021, MIRATUAR PËR MINISTRINË E FINANCAVE DHE EKONOMISË Në mbështetje të nenit 100 të Kush...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Mars 2021

Postuar më: 31 Mars 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Mars 2021:   A K T N O R M A T I V PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.8668, DATË 23.10.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”, ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Mars 2021

Postuar më: 25 Mars 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Mars 2021:    AKT NORMATIV PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.112/2020, “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES” Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetu...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Mars 2021

Postuar më: 17 Mars 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Mars 2021:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT PËR ASISTENCË TEKNIKE PËR RRJETIN HEKURUDHOR NË SHQIPËRI – REHABILITIMIN E LINJËS HEKURUDHORE T...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Mars 2021

Postuar më: 10 Mars 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Mars 2021:    AKT NORMATIV PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN PËR ZHVILLIMIN E N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Mars 2021

Postuar më: 3 Mars 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Mars 2021:   V E N D I M PËR PËRDORIMIN FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E PËRGATITJES SË SHESHEVE TË NDËRTIMIT, NË BASHKINË TIRANË Në mbështetje të neni...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Shkurt 2021

Postuar më: 24 Shkurt 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Shkurt 2021:   V E N D I M PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.80, DATË 31.1.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPALLJEN E ZONËS SË RE PËR ZHVILLIM NË NJËS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Shkurt 2021

Postuar më: 17 Shkurt 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Shkurt 2021:   V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË SI AUTORITET KONTRAKTOR PËR ZHVILLIMIN E MUNDSHËM TË PROCEDURËS SË KONC...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Shkurt 2021

Postuar më: 10 Shkurt 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Shkurt 2021: V E N D I M PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, DATË 4.8.2020, PËR ÇËSHTJEN “TËRSHANA KUNDËR SHQIPËRISË” (P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Shkurt 2021

Postuar më: 3 Shkurt 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Shkurt 2021:    V E N D I M PËR CAKTIMIN E GJASHTË ANËTARËVE NË PËRBËRJE TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, TË PËRZGJEDHUR ME KONKURRIM PUBLIK ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Janar 2021

Postuar më: 27 Janar 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Janar 2021:     V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.768, DATË 20.12.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, MARRJEN NË PËRDORIM TË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Janar 2021

Postuar më: 20 Janar 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Janar 2021:   VE NDIM PËR FINANCIMIN E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE SPITALORE NGA SKEMA E DETYRUESHME E SIGURIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PËR VITIN 2021 Në mbështetj...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2021

Postuar më: 13 Janar 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2021:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS, PËR VITIN 2021 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pik...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Dhjetor 2020

Postuar më: 30 Dhjetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Dhjetor 2020:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE, KUSHTEVE, PROCEDURAVE, FONDEVE TË NEVOJSHME BUXHETORE PËR KRIJIMIN, MBAJTJEN, MENAXHIMIN DHE PËRDITËSIMIN E KA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2020

Postuar më: 24 Dhjetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2020:   V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.555, DATË 11.8.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIV...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët