Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Prill 2020

Postuar më: 22 Prill 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Prill 2020: V E N D I M PËR EMËRIMIN E DREJTORIT EKZEKUTIV TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 12,...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020

Postuar më: 15 Prill 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË SHKËMBIMIT TË BANESËS ME KOSTO TË ULËT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të ne...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 14 Prill 2020

Postuar më: 14 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 14 Prill 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË STATUSIT, NGA KATEGORIA E RESURSIT “TOKË BUJQËSORE” NË “TOKË URBANE” TRUALL, PËR SIPËRFAQEN NDËRTIMORE SIPAS LIDHJES NR....


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 10 Prill 2020

Postuar më: 10 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 10 Prill 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE ME SHKËMBIM NOTASH, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS S...


Vendim i miratuar nga Këshilli i Ministrave, datë 09 Prill 2020

Postuar më: 9 Prill 2020

V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.5, DATË 6.1.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE PËR PËRFITIMET NGA PROGRAMI I GRANTEVE TË RINDËRTIMIT DHE PROJEKTET MODEL” Në mbështetje t...


Vendim i miratuar nga Këshilli i Ministrave, datë 08 Prill 2020

Postuar më: 8 Prill 2020

V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË SISTEMIT INFORMATIK TË PLANIFIKIMIT TË INTEGRUAR (SIPI/IPSIS) Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4, 7 e 8, të ligjit nr.10325, datë 23.9.2010, “Për ...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 07 Prill 2020

Postuar më: 7 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 07 Prill 2020: V E N D I M PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS PËR KALIMIN E PRONËS SHTETËRORE NË PRONË PRIVATE, NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË, SI SHIT...


Vendime të Këshillit të Ministrave, datë 06 Prill 2020

Postuar më: 6 Prill 2020

Vendime të Këshillit të Ministrave, datë 06 Prill 2020:  V E N D I M PËR MIRATIMIN E GARANCISË SHTETËRORE TË HUAS ME BANKAT E NIVELIT TË DYTË PËR PAGAT E TREGTARËVE OSE SHOQËRIVE TREGTARE, AKTIVITETI I TË CILAVE ËSHTË PREKUR NGA VEND...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 03 Prill 2020

Postuar më: 3 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 03 Prill 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E KONTRATËS PËR LOTIN 1, ME OBJEKT “BLERJE KITE PËR LABORATORIN MIKROBIOLOGJIK PËR DIAGNOZËN SEROLOGJIKE, TË PËRSHTATSHME PËR PAJISJEN MAGLUM ...


Akt normativ për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga covid-19

Postuar më: 2 Prill 2020

A K T  N O R M A T I V PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA NË FUSHËN E VEPRIMTARISË SË SHËRBIMIT PËRMBARIMOR GJYQËSOR, NDËRMJETËSIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË PROCEDURAVE TË FALIMENTIMIT GJATË KOHËZGJATJES SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHK...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 02 Prill 2020

Postuar më: 2 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 02 Prill 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E SH...


Vendim i miratuar nga Këshilli i Ministrave, datë 31 Mars 2020

Postuar më: 31 Mars 2020

V E N D I M PËR TRAJTIMIN E PËRKOHSHËM FINANCIAR MUJOR TË DISA FUNKSIONARËVE DHE NËPUNËSVE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës ...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 30 Mars 2020

Postuar më: 30 Mars 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 30 Mars 2020: V E N D I M  PËR MIRATIMIN E KOEFICIENTIT TË INDEKSIMIT TË BAZËS SË VLERËSUAR TË VITIT 2018, PËR LLOGARITJEN E PENSIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dh...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Mars 2020

Postuar më: 27 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Mars 2020:   V E N D I M PËR NJË RISHPËRNDARJE FONDESH NË BUXHETIN E VITIT 2020, MIRATUAR PËR MINISTRINË E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË DHE AGJENCINË KOMBËTARE ...


Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 26 Mars 2020

Postuar më: 26 Mars 2020

V E N D I M PËR VENDOSJEN NË DISPOZICION TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË OBJEKTIT TË ISH-UNIVERSITETIT “KRISTAL” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 16, të nenit 3, të aktit normativ n...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët