Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Shtator 2020

Postuar më: 30 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Shtator 2020:   V E N D I M PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË DOGANAVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pik...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Shtator 2020

Postuar më: 23 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Shtator 2020:   V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE MINIS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Shtator 2020

Postuar më: 16 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Shtator 2020:    V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT OSE TË RIPARIMIT TË BANE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Shtator 2020

Postuar më: 9 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Shtator 2020:   V E N D I M PËR KRITERET E CAKTIMIT TË SHPËRBLIMIT TË ADMINISTRATORIT TË PËRKOHSHËM TË FALIMENTIMIT, RREGULLAT PËR SHPËRBLIMIN E ADMINISTRATORIT T...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Shtator 2020

Postuar më: 2 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Shtator 2020: V E N D I M PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT KOMBËTAR TË VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE Në mbështetje të nenit 100 të Kus...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Gusht 2020

Postuar më: 27 Gusht 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Gusht 2020:   V E N D I M PËR EMËRIMIN E DY ANËTARËVE TË KOMISIONIT KOMBËTAR TË PËRZGJEDHJES PËR TND-NË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pi...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Korrik 2020

Postuar më: 29 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Korrik 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KONFEDERATËS ZVICERANE, PËR BASH...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Korrik 2020

Postuar më: 22 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Korrik 2020:   V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT), TË DËMTUARA, NË ZO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2020

Postuar më: 15 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2020:    V E N D I M PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INFRASTRUKTURAVE KRITIKE TË INFORMACIONIT DHE TË LISTËS SË INFRASTRUKTURAVE TË RËNDËSISHME TË INFORMACIO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Korrik 2020

Postuar më: 8 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Korrik 2020: V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT OSE TË RIPARIMIT TË BANESAVE INDI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Korrik 2020

Postuar më: 1 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Korrik 2020:  V E N D I M PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE TË KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, PËR VITIN SHKOLLOR 2020...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Qershor 2020

Postuar më: 24 Qershor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Qershor 2020   V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË STUDENTËVE, TË CILËT STUDIOJNË JASHTË VENDIT, DHE SHTETASVE TË HUAJ ME ORIGJINË S...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Qershor 2020

Postuar më: 17 Qershor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Qershor 2020: V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TË BANESAVE INDIVIDUALE DHE NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Qershor 2020

Postuar më: 10 Qershor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Qershor 2020:    A K T  N O R M A T I V PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8952, DATË 10.10.2002, “PËR LETËRNJOFTIMIN ELEKTRONIK TË SHTETASVE SHQIPTARË”, TË NDRYS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Qershor 2020

Postuar më: 3 Qershor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Qershor 2020:   A K T N O R M A T I V PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8668, DATË 23.10.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët