Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Qershor 2021

Postuar më: 2 Qershor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Qershor 2021:   V E N D I M PËR AUTORIZIMIN E MINISTRISË SË MBROJTJES (DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT), QË, NË EMËR DHE PËR LLOGAR...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Maj 2021

Postuar më: 26 Maj 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Maj 2021:   V E N D I M PËR HEQJEN NGA FONDI PYJOR PUBLIK DHE ZVOGËLIMIN NË VOLUM TË SIPËRFAQES PREJ 5.3749 HA, NË OBJEKTIN “KRASTË-THEKËN”, TË BASHKISË BULQ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Maj 2021

Postuar më: 19 Maj 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Maj 2021:    V E N D I M PËR MIRATIMIN E DËMSHPËRBLIMIT FINANCIAR PËR ISH-TË DËNUARIT POLITIKË TË REGJIMIT KOMUNIST Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Maj 2021

Postuar më: 12 Maj 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Maj 2021:      V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS SË TË DHËNAVE SHTETËRORE “REGJISTRI I OFRUESVE TË SHËRBIMIT INOVATIV DHE SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOL...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 5 Maj 2021

Postuar më: 5 Maj 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 5 Maj 2021:   V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Prill 2021

Postuar më: 14 Prill 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Prill 2021:   V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE, NË BASHKINË KAMZË Në mbështetje të neni...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Prill 2021

Postuar më: 8 Prill 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Prill 2021:   V E N D I M PËR RISHPËRNDARJE FONDESH NË BUXHETIN E VITIT 2021, MIRATUAR PËR MINISTRINË E FINANCAVE DHE EKONOMISË Në mbështetje të nenit 100 të Kush...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Mars 2021

Postuar më: 31 Mars 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Mars 2021:   A K T N O R M A T I V PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.8668, DATË 23.10.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”, ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Mars 2021

Postuar më: 25 Mars 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Mars 2021:    AKT NORMATIV PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.112/2020, “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES” Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetu...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Mars 2021

Postuar më: 17 Mars 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Mars 2021:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT PËR ASISTENCË TEKNIKE PËR RRJETIN HEKURUDHOR NË SHQIPËRI – REHABILITIMIN E LINJËS HEKURUDHORE T...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Mars 2021

Postuar më: 10 Mars 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Mars 2021:    AKT NORMATIV PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN PËR ZHVILLIMIN E N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Mars 2021

Postuar më: 3 Mars 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Mars 2021:   V E N D I M PËR PËRDORIMIN FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E PËRGATITJES SË SHESHEVE TË NDËRTIMIT, NË BASHKINË TIRANË Në mbështetje të neni...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Shkurt 2021

Postuar më: 24 Shkurt 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Shkurt 2021:   V E N D I M PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.80, DATË 31.1.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPALLJEN E ZONËS SË RE PËR ZHVILLIM NË NJËS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Shkurt 2021

Postuar më: 17 Shkurt 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Shkurt 2021:   V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË SI AUTORITET KONTRAKTOR PËR ZHVILLIMIN E MUNDSHËM TË PROCEDURËS SË KONC...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Shkurt 2021

Postuar më: 10 Shkurt 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Shkurt 2021: V E N D I M PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, DATË 4.8.2020, PËR ÇËSHTJEN “TËRSHANA KUNDËR SHQIPËRISË” (P...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët