Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 shtator 2016

Postuar më: 14 Shtator 2016

V E N D I M  PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS E TË KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES SË OPERATORIT QË DO TË NDËRTOJË SISTEMIN QENDROR TË MONITORIMIT ON-LINE (SQMO) DHE TË AUTORITETIT PËRGJEGJËS PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 shtator 2016

Postuar më: 7 Shtator 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 shtator 2016   V E N D I M PËR  PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE, TË PROCEDURAVE E TË LLOJEVE TË TESTEVE EKZAMINUESE MJEKËSORE, QË DO TË KRYHEN NË VARËSI TË PUNË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Gusht 2016

Postuar më: 31 Gusht 2016

V E N D I M PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, DATË 7.4.2016, PËR ÇËSHTJEN “ALIÇKA DHE TË TJERË KUNDËR SHQIPËRISË” (PËR ANKIMET NR.33148/11, NR.33151/11, NR.33823/11, NR.46103/11, NR.72334...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 4 Gusht 2016

Postuar më: 4 Gusht 2016

V E N D I M PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2016, MIRATUAR PËR MINISTRINË E MBROJTJES, PËR MBULIMIN SHPENZIMEVE TË STRUKTURAVE TË ANGAZHUARA PËR PASTRIMIN E DISA AKSEVE RRUGORE DHE ZONAVE BREGDETARE Në  mbështetje të nenit...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016

Postuar më: 3 Gusht 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016     V E N D I M PËR  MIRATIMIN E UDHËRRËFYESIT TË POLITIKËS SË INVESTIMEVE   TË QEVERISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 100 t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 30 Korrik 2016

Postuar më: 29 Korrik 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 29 Korrik 2016 V E N D I M PËR  DHËNIEN E MIRATIMIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS SË QIRASË ME TARIFËN 1 EURO/KONTRATA, NDËRMJET MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 27 Korrik 2016

Postuar më: 27 Korrik 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 27 Korrik 2016     V E N D I M PËR   INDEKSIMIN E PENSIONEVE   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 61 e 88, të ligjit nr.7703, datë ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 22 Korrik 2016

Postuar më: 22 Korrik 2016

V E N D I M PËR CAKTIMIN E DITËS SË HËNË, DATË 25 KORRIK, DITË PUSHIMI Në mbështetje të neneve 95, pika 2, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave   V E N D O S I: 1.Caktimin e ditës së hën...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 20 Korrik 2016

Postuar më: 20 Korrik 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 20 Korrik 2016   V E N D I M PËR   FINANCIMIN NGA FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT TË FAZËS PËRGATITORE TË PROJEKTIT TË BANKËS BOTËRORE “PËR ZHVILLIMIN E INTEGRUA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 13 Korrik 2016

Postuar më: 13 Korrik 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 13 Korrik 2016   V E N D I M PËR   DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.325, DATË 19.3.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 06 Korrik 2016

Postuar më: 6 Korrik 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 06 Korrik 2016 V E N D I M PËR   MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË QENDRËS KOMBËTARE TË TRANSFUZIONIT TË GJAKUT DHE NIVELET E SHËRBIMIT TË TRANSFUZIONIT N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 29 qershor 2016

Postuar më: 29 Qershor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 29 qershor 2016 V E N D I M  PËR KLASIFIKIMIN, ETIKETIMIN DHE AMBALAZHIMIN E KIMIKATEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 8, të lig...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 22 qershor 2016

Postuar më: 22 Qershor 2016

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, datë 22 qershor 2016 V E N D I M PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.953, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT NR.92/2014, “PËR ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Qershor 2016

Postuar më: 15 Qershor 2016

V E N D I M PËR  MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË, PËR BASHKËPUNIM FINANCIAR 2010, PËR PROJEKTIN “LINJA E TRAN...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Qershor 2016

Postuar më: 8 Qershor 2016

V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË PROGRAMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË BULLGARISË, PËR BASHKËPUNIMIN  NË FUSHAT E ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS,  PËR PER...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët