Vendime të Këshillit të Ministrave 14 Tetor 2015

Postuar më: 14 Tetor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e datës 14 Tetor 2015 V E N D I M PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.953, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT NR.92/2014,  “PËR TATIMIN MBI V...


Vendime të miratuara në mbledhjen e datës 30 shtator 2015

Postuar më: 30 Shtator 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e datës 30 shtator 2015 V E N D I M PËR VËNIEN NË DISPOZICION TË SHOQËRISË TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG), NËPËRMJET MARRJES NË PËRDORIM DHE KRIJIMIT TË SERVITUTIT TË PËRHERSHËM NË SIPËRFAQ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e datës 22 shtator 2015

Postuar më: 22 Shtator 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e datës 22 shtator 2015 V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË, PË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e datës 16 shtator 2015

Postuar më: 16 Shtator 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e datës 9 shtator 2015 V E N D I M   PËR  KËRKESAT PËR GJURMIMIN E USHQIMIT DHE USHQIMIT PËR KAFSHË PËRGJATË ZINXHIRIT USHQIMOR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të n...


Vendime te miratuara ne mbledhjen e datës 9 shtator 2015

Postuar më: 9 Shtator 2015

Vendime te miratuara ne mbledhjen  e  datës 9 shtator 2015 V E N D I M PËR  MIRATIMIN E FORMËS, RASTEVE TË KTHIMIT DHE MËNYRËS SË LLOGARITJES TË          GARANCIVE FINANCIARE  PËR REHABILITIMIN E MJEDISIT, PËR REALIZIMIN E...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 02 Shtator 2015

Postuar më: 2 Shtator 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 02 Shtator 2015 V E N D I M PËR  MIRATIMIN E PROGRAMIT TË VEPRIMIT 3 -VJEÇAR, 2016-2018, PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETIT MINERAR DHE PËRCAKTIMIN E ZONAVE MINERARE TË RREZIKSHME N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 27 gusht 2014

Postuar më: 27 Gusht 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 27 gusht 2014 V E N D I M  PËR NDRYSHIMIN NGA TOKË BUJQËSORE TË KATEGORISË V NË TOKË URBANE (TRUALL) TË DISA SIPËRFAQEVE NË MBËSHTETJE TË SKEMAVE QË PËRFITOJNË NGA FO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 26 Gusht 2015

Postuar më: 26 Gusht 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 26 Gusht 2015 V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.107, DATË 10.2.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR BOTIMIN, SHTYPJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 06 Gusht 2015

Postuar më: 6 Gusht 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 06 Gusht 2015 V E N D I M PËR DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE, NGA QEVERIA SHQIPTARE PËR QEVERINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, PËR LEHTËSIMIN E PASOJAVE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 29 korrik 2015

Postuar më: 29 Korrik 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 29 korrik 2015 V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË SHTESËS NR.2, TË MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BAS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 22 korrik 2015

Postuar më: 22 Korrik 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 22 korrik 2015 V E N D I M PËR INDEKSIMIN E PENSIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 88, të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqëro...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 15 korrik 2015

Postuar më: 15 Korrik 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 15 korrik 2015       PËR   MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË NDIHMËS, ME SHKËMBIM NOTASH, ndËrmjet QEVERISË SË REPUBLIKËS  SË SHQIPËRISË DHE QEVE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 01 korrik 2015

Postuar më: 1 Korrik 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 01 korrik 2015 V E N D I M PËR  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.439, DATË 13.5.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “POLITIKAT DHE PROCEDU...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 24 qershor 2015

Postuar më: 24 Qershor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 18 qershor 2015 V E N D I M PËR FINANCIMIN E TVSH-SË DHE LEJEVE ADMINISTRATIVE PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT STRATEGJIK “PËRMIRËSIMI I INFRASTRUKTURËS NDËRKUFITARE”, NË KUADËR T...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 18 qershor 2015

Postuar më: 18 Qershor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 18 qershor 2015 V E N D I M PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË KUKËSIT Në mbështetje të neneve 100 e 114 të Kushtetutës dhe të nenit 4, të igjit nr.8927...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët