Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 30 prill 2014

Postuar më: 30 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 30 prill 2014 V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE, TË KËRKESAVE E TË PROCEDURAVE PËR INFORMIMIN DHE PËRFSHIRJEN E PUBLIKUT NË VENDIMMARRJEN MJEDISORE Në mbështetje t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 29 prill 2015

Postuar më: 29 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 29 prill 2015 V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MALIT TË ZI, PËR BASHKËPUNIMIN EKONO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të MInistrave, 22 prill 2015

Postuar më: 22 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të MInistrave, 22 prill 2014 V e n d i m PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KANADASË, PËR MBROJTJEN SHOQËRORE  Në mbështetje t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 15 prill 2015

Postuar më: 15 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 15 prill 2015 V E N D I M PËR MIRATIMIN E PROTOKOLLIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË PORTUGALISË, PËR ZBATI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, 8 prill 2015

Postuar më: 8 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, 8 prill 2015 V E N D I M PËR  MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT E FORMIMIT PROFESIONAL DHE TË SEKRETARIATIT TEKNIK Në mbështetje ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 01 Prill 2015

Postuar më: 1 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 01 Prill 2015 V E N D I M PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.72, DATË 28.1.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPALLJEN E ZONËS EKONOMIKE ME STATUSIN “ZONË E LIRË”, N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 25 Mars 2015

Postuar më: 25 Mars 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 25 Mars 2015 V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.142, DATË 12.3.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRSHKRIMIN DHE KLASIFIKIMIN E POZICIONEVE TË PUNËS NË INS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 18 mars 2015

Postuar më: 18 Mars 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 18 mars 2015 V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË KONVENTËS SË KËSHILLIT TË EVROPËS KUNDËR TRAFIKIMIT TË ORGANEVE NJERËZORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetut...


Vendime të mitaruara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 11 Mars 2015

Postuar më: 11 Mars 2015

Vendime të mitaruara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 11 Mars 2015 V E N D I M  PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR  “TIRA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 04 Mars 2015

Postuar më: 4 Mars 2015

V E N D I M PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË AFATMESME TË MENAXHIMIT TË BORXHIT PUBLIK 2015-2017  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 6, të ligjit nr.9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetër...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 25 shkurt 2015

Postuar më: 25 Shkurt 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 25 shkurt 2015 V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.944, DATË 9.10.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 18 shkurt 2015

Postuar më: 18 Shkurt 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 18 shkurt 2015 V E N D I M PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 834, DATË 18.9.2013,TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, 11 Shkurt 2015

Postuar më: 11 Shkurt 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, 11 Shkurt 2015   V E N D I M PËR PROPOZIMIN, KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË NJË ANËTARI PËR NË KËSHILLIN MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 4 shkurt 2015

Postuar më: 4 Shkurt 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 4 shkurt 2015 V E N D I M PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.939, DATË 9.10.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, 28 janar 2015

Postuar më: 28 Janar 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave, 28 janar 2015       V E N D I M PËR   KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË PËR ZBATIMIN E REFORMËS TERRITORIALE   Në mbështetje të nenit 100 t...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët