Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2019

Postuar më: 13 Shkurt 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2019:      V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Shkurt 2019

Postuar më: 6 Shkurt 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Shkurt 2019:   V E N D I M PËR KRITERET DHE MËNYRËN E ZONIMIT TË TERRITORIT TË NJË ZONE TË MBROJTUR MJEDISORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Janar 2019

Postuar më: 30 Janar 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Janar 2019:    V E N D I M PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.230, DATË 13.3.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRAJTIMIN ME PAGESË TË QIRASË T...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Janar 2019

Postuar më: 23 Janar 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Janar 2019:  V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR MARRËDHËNIET ME PARLAMENTIN Në mbështetje të nenit 10...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Janar 2019

Postuar më: 16 Janar 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Janar 2019:   V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.24, DATË 14.1.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE MËNYRËS SË FUNKSIO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Janar 2019

Postuar më: 9 Janar 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Janar 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN E PLANIT TË SHPENZIMEVE, PËR VITIN 2019, TË ENTIT RREGULLATOR TË SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIT E PËRPUNIMIT TË UJË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Dhjetor 2018

Postuar më: 26 Dhjetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Dhjetor 2018:  V E N D I M PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRGJITHSHËM ANALITIK TË PROJEKTAKTEVE, QË DO TË PARAQITEN PËR SHQYRTIM NË KËSHILLIN E MINISTRAVE GJATË V...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Dhjetor 2018

Postuar më: 19 Dhjetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Dhjetor 2018:    V E N D I M PËR SHPËRBLIMIN DHE KOMPENSIMIN E DISA KATEGORIVE TË VEÇANTA PËR FESTAT E FUNDVITIT 2018 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës,...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Dhjetor 2018

Postuar më: 12 Dhjetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Dhjetor 2018: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E AKTIVITETEVE QË PËRFSHIHEN NË FUSHËN E PRODHIMIT/ZHVILLIMIT TË SOFTWARE-VE, SI DHE PROCEDURAT PËR APLIKIMIN E TATIMFITIMIT N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Dhjetor 2018

Postuar më: 5 Dhjetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Dhjetor 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN E LETËRMARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM, QË...


Vendime të miratuara në datë 23 Nëntor 2018

Postuar më: 24 Nëntor 2018

Vendime të miratuara në datë 23 Nëntor 2018:    V E N D I M PËR PROPOZIMIN KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TË TRE ANËTARËVE PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetut...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Nëntor 2018

Postuar më: 21 Nëntor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Nëntor 2018:  V E N D I M PËR  MIRATIMIN E PROJEKTIT PILOT “PËR MASAT PËR NXITJEN E TË NXËNIT, TË VIJUESHMËRISË DHE PËRPARIMIT TË NXËNËSVE TË SHKOLLËS 9-VJE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Nëntor 2018

Postuar më: 14 Nëntor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Nëntor 2018:   V E N D I M PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI, NGA MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TE FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT, TË OBJEKTIT...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Nëntor 2018

Postuar më: 7 Nëntor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Nëntor 2018:   V E N D I M PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.511, DATË 10.6.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Nëntor 2018

Postuar më: 6 Nëntor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Nëntor 2018:   V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët