Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018

Postuar më: 9 Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2018–2020 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit p...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2018

Postuar më: 2 Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Maj 2018: V E N D I M PËR  MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË FINANCIMIT  PËR STUDIME FIZIBILITETI, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Prill 2018

Postuar më: 26 Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Prill 2018: V E N D I M  PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.177, DATË 6.3.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR AMBALAZHET DHE MBETJET E TYRE”  ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Prill 2018

Postuar më: 20 Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Prill 2018: V E N D I M PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT KOMBËTAR PËR SIGURINË DHE EMERGJENCAT NË MINIERA   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtet...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Prill 2018

Postuar më: 11 Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Prill 2018:     V E N D I M PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË TEATRIT KOMBËTAR   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikave 1...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Prill 2018

Postuar më: 4 Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Prill 2018:     V E N D I M PËR   MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES FINANCIARE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Mars 2018

Postuar më: 30 Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Mars 2018:  V E N D I M PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2018, MIRATUAR PËR MINISTRINË E KULTURËS, PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE PËR REALIZIMIN E AKTIVIT...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Mars 2018

Postuar më: 28 Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Mars 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT/PPP, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJIS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Mars 2018

Postuar më: 26 Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2018: V E N D I M PËR RISHPËRNDARJE FONDESH NË BUXHETIN E VITIT 2018, NDËRMJET MINISTRISË SË BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL DHE MINISTRISË SË MBROJTJES, PËR SIG...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2018

Postuar më: 21 Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES ME VENDIN PRITËS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE FONDIT TË BALLKANIT PERËNDIMOR Në mbështet...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Mars 2018

Postuar më: 13 Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Mars 2018: VE N D I M PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM TË PROCEDURAVE TË KALIMIT NË PRONËSI TË PËRFITUESVE TË TOKËS BUJQËSORE TË ISH-NDËRMARRJEVE BUJQËSORE DHE TË RE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Mars 2018

Postuar më: 7 Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Mars 2018: V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.475, DATË 8.6.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PJESËMARRJEN E NJË TOGE TË FORCAVE TË ARMATOSURA TË ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Shkurt 2018

Postuar më: 28 Shkurt 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Shkurt 2018: V E N D I M PËR LEJIMIN E LËVIZJES JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË TË 11 VEPRAVE TË PIKTORIT TË POPULLIT VANGJUSH MIO, ME QËLLIM EKSPOZIM...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Shkurt 2018

Postuar më: 23 Shkurt 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Shkurt 2018:     V E N D I M PËR   MIRATIMIN, NË PARIM, TË DOKUMENTIT NDRYSHUES TË MARRËVESHJES SË HUAS DHE PROGRAMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRIS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shkurt 2018

Postuar më: 14 Shkurt 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shkurt 2018:     V E N D I M PËR   NGARKIMIN E AGJENCISË SË BLERJEVE TË PËRQENDRUARA PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, NË EMËR DHE PËR L...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët