Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Tetor 2018

Postuar më: 3 Tetor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Tetor 2018: V E N D I M PËR HEQJEN NGA FONDI PYJOR DHE KULLOSOR PUBLIK DHE ZVOGËLIMIN NË VOLUM TË SIPËRFAQES PREJ 3.13 HA, QË DO TË PËRDORET NGA SHOQËRIA “DORUZ”, ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Shtator 2018

Postuar më: 29 Shtator 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Shtator 2018:   V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.60, DATË 31.1.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSV...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Shtator 2018

Postuar më: 19 Shtator 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Shtator 2018: V E N D I M PËR RISHPËRNDARJE FONDESH BUXHETORE BRENDA PROGRAMEVE TË MIRATUARA NË BUXHETIN E VITIT 2018 PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOC...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2018

Postuar më: 11 Shtator 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2018: V E N D I M PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË NJË ANËTARI TË KOMISIONIT KOMBËTAR RREGULLATOR TË SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIT E PËRPUNIMIT TË U...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2018

Postuar më: 4 Shtator 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN E DEKLARATËS PËR PJESËMARRJEN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË SONDAZHIN SOCIAL EVROPIAN – KONSORC...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Gusht 2018

Postuar më: 29 Gusht 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Gusht 2018: V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.1481, DATË 12.11.2008; NR.1657, DATË 24.12.2008; NR.100,DATË 27.1.2009; NR.450, DATË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2018:

Postuar më: 31 Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2018:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË ENERGJISË PËR PERIUDHËN 2018-2030 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Korrik 2018

Postuar më: 26 Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Korrik 2018:   V E N D I M PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RI...


Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Korrik 2018

Postuar më: 25 Korrik 2018

Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Korrik 2018:     V E N D I M   PËR   DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE NGA KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR QEVERINË E REPUBLIKËS SË GREQ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Korrik 2018

Postuar më: 18 Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Korrik 2018:     V E N D I M PËR KALIMIN E FUNKSIONEVE TË AGJENCISË KOMBËTAREPËR ZHVILLIMIN RAJONAL (AKZHR), AGJENCISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK RAJONAL (AZHER) D...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Korrik 2018

Postuar më: 11 Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Korrik 2018: V E N D I M PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE DHE INFRASTRUKTURËS SË MBETJEVE Në mbështetje të...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Korrik 2018

Postuar më: 4 Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Korrik 2018:   V E N D I M PËR   CAKTIMIN E MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË SI ORGANIN E INTERESUAR DHE AUTORIZIMIN E SAJ PËR TË LIDHUR SHTESË KONTRA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018

Postuar më: 27 Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPIANE P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Qershor 2018

Postuar më: 20 Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Qershor 2018:   V E N D I M PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË KULTURËS DHE REVOKIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË BASHKISË TIRANË, PËR ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Qershor 2018

Postuar më: 12 Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Qershor 2018:   V E N D I M  PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.101, DATË 4.2.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E PAKETËS SË SHËRBIMEVE SHËNDET...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët