Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Maj 2019

Postuar më: 15 Maj 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Maj 2019:     V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Maj 2019

Postuar më: 10 Maj 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Maj 2019:  V E N D I M PËR MARRJEN E MASAVE DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË, SJELLJES APO PËRDORIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË ADMINISTRATËS SH...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2019

Postuar më: 2 Maj 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2019: V E N D I M PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Prill 2019

Postuar më: 24 Prill 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Prill 2019:   V E N D I M PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË PRANIMIT NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE EDHE PËR KANDIDATË TË TJERË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL, ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Prill 2019

Postuar më: 17 Prill 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Prill 2019: V E N D I M PËR KATEGORITË E SHËRBIMEVE TË OFRUARA NGA ENTET SHTETËRORE DHE SUBJEKTE TË TJERA, TË CILAT PËRFITOHEN ME ÇMIME TË REDUKTUARA PËRMES PËRDO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Prill 2019

Postuar më: 10 Prill 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Prill 2019: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KRYETARIT DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE, PËRFAQËSUES TË PUSHTETIT QENDROR, NË KËSHILLIN DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIM...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 4 Prill 2019

Postuar më: 4 Prill 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 4 Prill 2019: V E N D I M PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.708, DATË 21.11.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR REGJISTRIMIN DHE KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Mars 2019

Postuar më: 27 Mars 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Mars 2019:  V E N D I M PËR INDEKSIMIN E PENSIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 61 e 88, të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2019

Postuar më: 20 Mars 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT/ PARTNERITET PUBLIK PRIVAT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E INFRAS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Mars 2019

Postuar më: 13 Mars 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Mars 2019:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE E POSTARE, PËR VITIN 2019 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dh...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Mars 2019

Postuar më: 6 Mars 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Mars 2019: V E N D I M PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.590, DATË 18.10.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRBËRJEN E KËSHILLIT KOMBËTAR TË UJIT” Në mbësh...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Shkurt 2019

Postuar më: 27 Shkurt 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Shkurt 2019:   V E N D I M PËR KRIJIMIN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR Në mbështetje të neni...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Shkurt 2019

Postuar më: 20 Shkurt 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Shkurt 2019: V E N D I M PËR EKUIVALENTIMIN E GRADAVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË ME GRADAT E POLICISË SË SHTETIT Në mbështetje të nenit 1...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2019

Postuar më: 13 Shkurt 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2019:      V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Shkurt 2019

Postuar më: 6 Shkurt 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Shkurt 2019:   V E N D I M PËR KRITERET DHE MËNYRËN E ZONIMIT TË TERRITORIT TË NJË ZONE TË MBROJTUR MJEDISORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe t...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët