Akt normativ për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga covid-19

Postuar më: 25 Mars 2020

A K T  N O R M A T I V PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA NË FUSHËN E VEPRIMTARISË GJYQËSORE, GJATË KOHËZGJATJES SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit ...


Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 24 Mars 2020

Postuar më: 24 Mars 2020

V E N D I M PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE Në mbështetje të neneve 100, 170, 174, pika 1, e 175, pika 2, të Kushtetutës, dhe të shkronjës “ç”, të nenit 18, të pikës 1, të nenit 19, dhe të pikës 1, të nenit ...


Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 22 Mars 2020

Postuar më: 22 Mars 2020

V E N D I M PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.203, DATË 26.2.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PROCEDURAT QË PËRDOREN PËR LIDHJEN E KONTRATAVE QË DIKTOHEN NGA INTERESA THELBËSORË TË SHTETIT” Në mbështetje të nenit 100 të Kusht...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2020

Postuar më: 21 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2020:   V E N D I M PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIN 2020, MIRATUAR PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE, PËR MARRJEN E MASAVE PËR P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2020

Postuar më: 20 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2020:   V E N D I M PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.511, DATË 24.10.2002, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KOHËZGJATJEN E PUNËS DHE TË PUSHIMIT NË INSTI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Mars 2020

Postuar më: 19 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Mars 2020: V E N D I M PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË Z. BESJAN ÇELA Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.88/2019, “Për buxhetin e vi...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Mars 2020

Postuar më: 18 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Mars 2020:    V E N D I M PËR   NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.11, DATË 10.1.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË...


Akt normativ për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, “për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19”, të ndryshuar

Postuar më: 17 Mars 2020

A K T N O R M A T I V PËR NJË SHTESË NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”, T...


Akt normativ për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, “për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19”, të ndryshuar

Postuar më: 15 Mars 2020

A K T  N O R M A T I V PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Mars 2020

Postuar më: 12 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Mars 2020:    V E N D I M PËR CAKTIMIN E DATËS 13 MARS 2020 DITË PUSHIMI PËR NËPUNËSIT DHE PUNONJËSIT E ADMINISTRATËS PUBLIKE Në mbështetje të nenit 100 të K...


Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Mars 2020

Postuar më: 11 Mars 2020

Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Mars 2020:  V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT DHE TË NDËRTIMIT TË INFRASTRUKTURËS PUBLIKE, NË FUNKSION TË RINDËRTIMI...


Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Mars 2020

Postuar më: 10 Mars 2020

Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Mars 2020:   V E N D I M PËR   CAKTIMIN E DATAVE 10 DERI 23 MARS 2020 DITË PUSHIMI PËR PRINDIN KUJDESTAR TË FËMIJËVE TË MITUR Në mbështetje të nenit 100 të Kus...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Mars 2020

Postuar më: 9 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Mars 2020: V E N D I M PËR MARRJEN E MASAVE PËR NGRITJEN E INFRASTRUKTURËS PËR SHËRBIMIN E KARANTINËS DHE PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E MIRATUAR PËR MINISTRINË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Mars 2020

Postuar më: 4 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Mars 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E DOKUMENTEVE STANDARDE TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT, TË KRITEREVE TË VLERËSIMIT TË OFERTËS FITUESE, KUSHTEVE TË MARRËVESHJES KUA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Shkurt 2020

Postuar më: 26 Shkurt 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Shkurt 2020:    V E N D I M PËR NGRITJEN DHE FUNKSIONIMIN E NJËSISË SPECIALE ANTIKORRUPSION DHE ANTIEVAZION Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neni...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët