Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Maj 2020

Postuar më: 27 Maj 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Maj 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË POLITIKAVE STRATEGJIKE dhe TË Planit KOMBËTAR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE 2020-2035 Në mbështetje të nen...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Maj 2020

Postuar më: 20 Maj 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Maj 2020 V E N D I M PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE TË SHITJES SË TEKSTEVE TË BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, “KLASIKËT DYGJUHËSH” DHE “FJALOR DYGJUHËSH P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Maj 2020

Postuar më: 13 Maj 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Maj 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E GARANCISË SHTETËRORE TË HUAS ME BANKAT TREGTARE PËR GARANTIMIN E HUAMARRJES SË TREGTARËVE OSE SHOQËRIVE TREGTARE PËR TË MUNDËS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Maj 2020

Postuar më: 6 Maj 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Maj 2020: V E N D I M PËR HAPJEN E KONSULLATËS SË PËRGJITHSHME TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË BEIRUT, REPUBLIKA E LIBANIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetut...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Prill 2020

Postuar më: 30 Prill 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Prill 2020:   V E N D I M PËR DHËNIEN E NDIHMËS ME PERSONEL INFERMIER PËR REPUBLIKËN E ITALISË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 3, të neni...


Akt normativ për përjashtimin e zbatimit të procedurave dhe të afateve për përgatitjen e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm për vitin 2020

Postuar më: 22 Prill 2020

A K T  N O R M A T I V PËR PËRJASHTIMIN E ZBATIMIT TË PROCEDURAVE DHE TË AFATEVE PËR PËRGATITJEN E PROJEKTDOKUMENTIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËR VITIN 2020 Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Prill 2020

Postuar më: 22 Prill 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Prill 2020: V E N D I M PËR EMËRIMIN E DREJTORIT EKZEKUTIV TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 12,...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020

Postuar më: 15 Prill 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË SHKËMBIMIT TË BANESËS ME KOSTO TË ULËT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të ne...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 14 Prill 2020

Postuar më: 14 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 14 Prill 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË STATUSIT, NGA KATEGORIA E RESURSIT “TOKË BUJQËSORE” NË “TOKË URBANE” TRUALL, PËR SIPËRFAQEN NDËRTIMORE SIPAS LIDHJES NR....


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 10 Prill 2020

Postuar më: 10 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 10 Prill 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE ME SHKËMBIM NOTASH, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS S...


Vendim i miratuar nga Këshilli i Ministrave, datë 09 Prill 2020

Postuar më: 9 Prill 2020

V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.5, DATË 6.1.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE PËR PËRFITIMET NGA PROGRAMI I GRANTEVE TË RINDËRTIMIT DHE PROJEKTET MODEL” Në mbështetje t...


Vendim i miratuar nga Këshilli i Ministrave, datë 08 Prill 2020

Postuar më: 8 Prill 2020

V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË SISTEMIT INFORMATIK TË PLANIFIKIMIT TË INTEGRUAR (SIPI/IPSIS) Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4, 7 e 8, të ligjit nr.10325, datë 23.9.2010, “Për ...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 07 Prill 2020

Postuar më: 7 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 07 Prill 2020: V E N D I M PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS PËR KALIMIN E PRONËS SHTETËRORE NË PRONË PRIVATE, NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË, SI SHIT...


Vendime të Këshillit të Ministrave, datë 06 Prill 2020

Postuar më: 6 Prill 2020

Vendime të Këshillit të Ministrave, datë 06 Prill 2020:  V E N D I M PËR MIRATIMIN E GARANCISË SHTETËRORE TË HUAS ME BANKAT E NIVELIT TË DYTË PËR PAGAT E TREGTARËVE OSE SHOQËRIVE TREGTARE, AKTIVITETI I TË CILAVE ËSHTË PREKUR NGA VEND...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 03 Prill 2020

Postuar më: 3 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 03 Prill 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E KONTRATËS PËR LOTIN 1, ME OBJEKT “BLERJE KITE PËR LABORATORIN MIKROBIOLOGJIK PËR DIAGNOZËN SEROLOGJIKE, TË PËRSHTATSHME PËR PAJISJEN MAGLUM ...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët