Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Shkurt 2021

Postuar më: 3 Shkurt 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Shkurt 2021:    V E N D I M PËR CAKTIMIN E GJASHTË ANËTARËVE NË PËRBËRJE TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, TË PËRZGJEDHUR ME KONKURRIM PUBLIK ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Janar 2021

Postuar më: 27 Janar 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Janar 2021:     V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.768, DATË 20.12.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, MARRJEN NË PËRDORIM TË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Janar 2021

Postuar më: 20 Janar 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Janar 2021:   VE NDIM PËR FINANCIMIN E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE SPITALORE NGA SKEMA E DETYRUESHME E SIGURIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PËR VITIN 2021 Në mbështetj...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2021

Postuar më: 13 Janar 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2021:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS, PËR VITIN 2021 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pik...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Dhjetor 2020

Postuar më: 30 Dhjetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Dhjetor 2020:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE, KUSHTEVE, PROCEDURAVE, FONDEVE TË NEVOJSHME BUXHETORE PËR KRIJIMIN, MBAJTJEN, MENAXHIMIN DHE PËRDITËSIMIN E KA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2020

Postuar më: 24 Dhjetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2020:   V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.555, DATË 11.8.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIV...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Dhjetor 2020

Postuar më: 16 Dhjetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Dhjetor 2020:   V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.371, DATË 11.6.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR DORËZIMIN E MBETJ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Dhjetor 2020

Postuar më: 9 Dhjetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Dhjetor 2020:    V E N D I M PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PROCESIN E ÇMONTIMIT TË SIGURT TË OBJEKTEVE, TË CILAT KRYEJNË VEPRIMTARI ME LËNDË RADIOAKTIVE, ME ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Dhjetor 2020

Postuar më: 2 Dhjetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Dhjetor 2020:   V E N D I M PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN E PËRCAKTIMIN E KOMPETENCAVE TË QENDRËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË Në m...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Nëntor 2020

Postuar më: 25 Nëntor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Nëntor 2020:   V E N D I M PËR FUNKSIONIMIN E ORGANIZIMIN E KOMITETIT TË MBROJTJES CIVILE DHE BASHKËPUNIMIN NDËRINSTITUCIONAL TË INSTITUCIONEVE DHE TË STRUKTURAVE T...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2020

Postuar më: 18 Nëntor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2020:   V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Nëntor 2020

Postuar më: 11 Nëntor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Nëntor 2020:    V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TË BANESAVE INDIVIDUALE DHE TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËR...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Nëntor 2020

Postuar më: 4 Nëntor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Nëntor 2020:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E PLANIT TË MENAXHIMIT TË BASENIT UJOR DRIN – BUNË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “d...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Tetor 2020

Postuar më: 28 Tetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Tetor 2020:   V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, RIPËRTËRITJEN, REFUZIMIN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Tetor 2020

Postuar më: 21 Tetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Tetor 2020:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS, TË KATEGORIVE, TË KUSHTEVE, TË KËRKESAVE TË KUALIFIKIMIT DHE TË EKSPERIENCËS PROFESIONALE PËR PERSONIN, TË...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët