Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Korrik 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Korrik 2020:

 

P R O J E K T L I GJ

PËR

ADERIMIN NË AMENDAMENTIN DOHA, TË PROTOKOLLIT TË KIOTOS, TË KONVENTËS KUADËR TË KOMBEVE TË BASHKUARA, PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE, ADERUAR ME LIGJIN NR.9334, DATË 16.12.2004

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

 

V E N D O S I:

Neni 1

Aderimin në amendamentin Doha, të protokollit të Kiotos, të konventës kuadër të Kombeve të Bashkuara, për ndryshimet klimatike, aderuar me ligjin nr.9334, datë 16.12.2004, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.

 

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

 

K R Y E T A R I

GRAMOZ RUÇI

 

###

 

V E N D I M

PËR

PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN NË AMENDAMENTIN DOHA, TË PROTOKOLLIT TË KIOTOS, TË KONVENTËS KUADËR TË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE, ADERUAR ME LIGJIN NR.9334, DATË 16.12.2004”

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, si dhe të nenit 18, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Propozimin e projektligjit “Për aderimin në amendamentin Doha, të protokollit të Kiotos, të konventës kuadër të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, aderuar me ligjin nr.9334, datë 16.12.2004”, për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.