Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Shtator 2016

Postuar më: 28 Shtator 2016

Projktligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 shtator 2016:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ZHVILLIMIN E RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TË SHPEJTËSISË SË LARTË DHE SIGURIMIN E T...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Shtator 2016

Postuar më: 21 Shtator 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Shtator 2016 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË ligjin nr.9920, DATË 19.5.2008, ‘PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shtator 2016

Postuar më: 14 Shtator 2016

V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADMINISTRIMIN E UJITJES DHE të KULLIMIT” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Uj...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Gusht 2016

Postuar më: 31 Gusht 2016

V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MBROJTJEN E BIMËVE” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016

Postuar më: 3 Gusht 2016

  Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016   P R O J E K T L I GJ   PËR  SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN  E SHQIPËRISË   Në mbështetje të neneve 78 d...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 korrik 2016

Postuar më: 13 Korrik 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 qershor 2016   V E N D I M PËR    PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIK...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 qershor 2016

Postuar më: 29 Qershor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 qershor 2016   P R O J E K T L I GJ PËR   DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9270, DATË 29.7.2004, “PËR SISTEMIN E ADRESAVE”, TË NDRYSHUAR   N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 qershor 2016

Postuar më: 22 Qershor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 qershor 2016   V E N D I M PËR    PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË MARRËVESHJES SË KONCESIONIT, NDËRMJET MINISTRISË SË ENE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 qershor 2016

Postuar më: 15 Qershor 2016

V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME  DHE SHTESA NË LIGJIN NR.108/2013, “PËR TË HUAJT””     Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministr...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 qershor 2016

Postuar më: 8 Qershor 2016

V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË PARISIT, NË KUADËR TË KONVENTËS KUADËR TË KOMBEVE TË BASHKUARA, PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE”   Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 1 qershor 2016

Postuar më: 1 Qershor 2016

  Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 1 qershor 2016   V E N D I M    PËR    PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10031, DATË 11.12.2008, “PËR SHË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 maj 2016

Postuar më: 25 Maj 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 maj 2016   P R O J E K T L I GJ   PËR   NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË LIGJIN NR.9232, DATË 13.5.2004, “PËR PROGRAMET SOCIALE TË STREHIMIT”, TË NDR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 maj 2016

Postuar më: 18 Maj 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 maj 2016   V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME  DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8537, DATË 18.10.1999, “PËR BARRËT SI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 maj 2016

Postuar më: 4 Maj 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 maj 2016     P R O J E K T L I GJ PËR    DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9936, DATË 26.6.2008, “PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR NË RE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 prill 2016

Postuar më: 27 Prill 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 prill 2016   P R O J E K T L I GJ PËR   DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.33/2014, “PËR MIRATIMIN E HUAMARRJES PREJ 295 420 000 SDR-SH, QË FONDI MONETAR NDËRKO...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët