Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Shkurt 2021

Postuar më: 10 Shkurt 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Shkurt 2021:   P R O J E K T L I GJ PËR ZHVILLIMIN DHE PJESËMARRJEN E FORCAVE TË VENDEVE ANËTARE TË ORGANIZATËS SË TRAKTATIT TË ATLANTIKUT TË VERIUT DHE TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Janar 2021

Postuar më: 27 Janar 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Janar 2021:      V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTET DHE DOKUMENTET E KONGRESIT TË 26-TË TË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Janar 2021

Postuar më: 20 Janar 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Janar 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2021

Postuar më: 13 Janar 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2021:   P R O J E K T L I GJ PËR PËRKTHIMIN ZYRTAR DHE PROFESIONIN E PËRKTHYESIT ZYRTAR Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me prop...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Dhjetor 2020

Postuar më: 30 Dhjetor 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Dhjetor 2020: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KOMISIONIT TË BAS...


Projekligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Dhjetor 2020

Postuar më: 9 Dhjetor 2020

Projekligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Dhjetor 2020:   P R O J E K T L I GJ PËR KRIJIMIN E AUTORITETIT TË SIGURISË HEKURUDHORE Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Dhjetor 2020

Postuar më: 2 Dhjetor 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Dhjetor 2020: P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.59/2014, “PËR KARRIERËN USHTARAKE NË FORCAT E ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRIS...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Tetor 2020:

Postuar më: 28 Tetor 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Tetor 2020:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9975, DATË 28.7.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR” N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Tetor 2020

Postuar më: 12 Tetor 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Tetor 2020:   P R O J E K T L I GJ PËR TË DHËNAT E HAPURA DHE RIPËRDORIMIN E INFORMACIONIT TË SEKTORIT PUBLIK ” KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Qëll...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Tetor 2020

Postuar më: 7 Tetor 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Tetor 2020:   P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË KONFEDERAT...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Shtator 2020

Postuar më: 16 Shtator 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Shtator 2020:    V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR MBËSHTETJE TEKNIKE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË RE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Shtator 2020

Postuar më: 9 Shtator 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Shtator 2020:    P R O J E K T L I GJ PËR REGJISTRIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Shtator 2020

Postuar më: 2 Shtator 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Shtator 2020:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Gusht 2020

Postuar më: 27 Gusht 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Gusht 2020:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.163/2014, “PËR URDHRIN E PUNONJËSVE SOCIALË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, T...


Akt Normativ i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Korrik 2020

Postuar më: 20 Korrik 2020

A K T  N O R M A T I V PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët