Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Prill 2020

Postuar më: 22 Prill 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Prill 2020:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E HUAMARRJES PREJ 139 300 000 SDR-SH QË FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR I AKORDON SHQIPËRIS...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020

Postuar më: 15 Prill 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020:    AKT NORMATIV PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Shkurt 2020

Postuar më: 26 Shkurt 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Shkurt 2020:   P R O J E K T L I GJ PËR PËRMIRËSIMIN E ZONAVE TË BIZNESIT (BID) Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozim të K...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Shkurt 2020

Postuar më: 19 Shkurt 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Shkurt 2020:    P R O J E K T L I G J PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.71/2016, “PËR KONTROLLIN KUFITAR” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtet...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Janar 2020

Postuar më: 22 Janar 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Janar 2020: P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10465, DATË 29.9.2011, “PËR SHËRBIMIN VETERINAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Janar 2020:

Postuar më: 6 Janar 2020

P R O J E K T L I G J PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË GJASHTË SHTESË TË MARRËVESHJES PËR FORCËN SHUMËKOMBËSHE TË PAQES NË EVROPËN JUGLINDORE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2019

Postuar më: 24 Dhjetor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2019:   P R O J E K T L I G J  PËR TRAJTIMIN FINANCIAR TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, GARDËS SË REPUBLIKËS DHE SHËRBIMIT PËR ÇËSHTJET E B...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Dhjetor 2019

Postuar më: 18 Dhjetor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Dhjetor 2019:   P R O J E K T L I GJ PËR   DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.108/2013, “PËR TË HUAJT”, TË NDRYSHUAR   Në mbështetje të nen...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Dhjetor 2019

Postuar më: 4 Dhjetor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Dhjetor 2019:  P R O J E K T L I GJ  PËR   RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIK...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 nëntor 2019

Postuar më: 20 Nëntor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 nëntor 2019: P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10448, DATË 14.7.2011, “PËR ­LEJET E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të neneve 78 dhe...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 nëntor 2019

Postuar më: 13 Nëntor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 nëntor 2019:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8561, DATË 22.12.1999, “PËR SHPRONËSIMET DHE MARRJEN NË PËRDORIM TË PËRKOH...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Nëntor 2019

Postuar më: 6 Nëntor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Nëntor 2019:   P R O J E K T L I GJ PËR BUXHETIN E VITIT 2020 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158 të Kushtetutës, dhe të nenit 30, të ligjit nr.9936...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Tetor 2019

Postuar më: 23 Tetor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Tetor 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR PRANIMIN E INSTRUMENTIT TË AMENDAMENTIT TË KUSHTETUTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS, 19...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Tetor 2019

Postuar më: 10 Tetor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Tetor 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN FINAL TË KONFERENCËS SË SHTETEVE ANËTARE TË KONVENT...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Tetor 2019

Postuar më: 2 Tetor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Tetor 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE PËR LUFTËN KUNDËR FALSIFIKIMIT TË...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët