Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Dhjetor 2019

Postuar më: 4 Dhjetor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Dhjetor 2019:  P R O J E K T L I GJ  PËR   RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIK...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 nëntor 2019

Postuar më: 20 Nëntor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 nëntor 2019: P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10448, DATË 14.7.2011, “PËR ­LEJET E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të neneve 78 dhe...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 nëntor 2019

Postuar më: 13 Nëntor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 nëntor 2019:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8561, DATË 22.12.1999, “PËR SHPRONËSIMET DHE MARRJEN NË PËRDORIM TË PËRKOH...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Nëntor 2019

Postuar më: 6 Nëntor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Nëntor 2019:   P R O J E K T L I GJ PËR BUXHETIN E VITIT 2020 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158 të Kushtetutës, dhe të nenit 30, të ligjit nr.9936...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Tetor 2019

Postuar më: 23 Tetor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Tetor 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR PRANIMIN E INSTRUMENTIT TË AMENDAMENTIT TË KUSHTETUTËS SË ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS, 19...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Tetor 2019

Postuar më: 10 Tetor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Tetor 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN FINAL TË KONFERENCËS SË SHTETEVE ANËTARE TË KONVENT...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Tetor 2019

Postuar më: 2 Tetor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Tetor 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE PËR LUFTËN KUNDËR FALSIFIKIMIT TË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2019

Postuar më: 18 Shtator 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2019: P R O J E K T L I GJ PËR SHKËMBIMIN AUTOMATIK TË INFORMACIONIT TË LLOGARIVE FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2019

Postuar më: 11 Shtator 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2019:   P R O J E K T L I GJ PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2018 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 158, të Kushtetutës, dhe të ne...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Gusht 2019

Postuar më: 28 Gusht 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Gusht 2019:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ME SHKËMBIM NOTASH, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KËSHILL...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2019

Postuar më: 1 Gusht 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2019:   P R O J E K T L I GJ PËR SHTETËSINË Në mbështetje të neneve 81, pika 2, shkronja “b”, e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshil...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Korrik 2019

Postuar më: 25 Korrik 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Korrik 2019: P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Korrik 2019

Postuar më: 17 Korrik 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Korrik 2019:   P R O J E K T L I GJ PËR MASAT SHTRËNGUESE NDËRKOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtet...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Korrik 2019

Postuar më: 10 Korrik 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Korrik 2019: P R O J E K T L I GJ PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9695, DATË 19.3.2007, “PËR PROCEDURAT E BIRËSIMIT DHE KOMITETIN SHQIPTAR TË BIRËSIMIT”, TË NDR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Korrik 2019

Postuar më: 3 Korrik 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Korrik 2019:     P R O J E K T L I GJ PËR   DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.97/2013, “PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”,  TË N...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët