Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Korrik 2019

Postuar më: 3 Korrik 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Korrik 2019:     P R O J E K T L I GJ PËR   DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.97/2013, “PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”,  TË N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Qershor 2019

Postuar më: 26 Qershor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Qershor 2019:    P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9942, DATË 26.6.2008, “PËR PARANDALIMIN E ÇRREGULLIMEVE TË SHKAKTUARA NGA PA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Qershor 2019

Postuar më: 19 Qershor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Qershor 2019: P R O J E K T L I GJ PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.107/2014, “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR Në mbështet...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Qershor 2019

Postuar më: 5 Qershor 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 05 Qershor 2019 P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9636, DATË 6.11.2006, “PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT NGA PRODUKTET E DUHANIT”, TË NDRY...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Maj 2019

Postuar më: 29 Maj 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Maj 2019: P R O J E K T L I GJ PËR ASISTENCËN SOCIALE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e K...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Maj 2019

Postuar më: 22 Maj 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Maj 2019:   V E N D I M  PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Maj 2019

Postuar më: 15 Maj 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Maj 2019:    P R O J E K T L I GJ PËR  RATIFIKIMIN  E MARRËVESHJES, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE MBRETËRISË SË ARABISË SAUDITE, PËR SHMANGIEN E TA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Maj 2019

Postuar më: 10 Maj 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Maj 2019: P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10 006, DATË 23.10.2008, “PËR MBROJTJEN E FAUNËS SË EGËR”, TË NDRYSHUAR   Në mb...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2019

Postuar më: 3 Maj 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2019: P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9917, DATË 19.5.2008, “PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Prill 2019

Postuar më: 10 Prill 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Prill 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ME SHKËMBIM NOTASH, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE ORGANIZATËS P...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2019

Postuar më: 20 Mars 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2019: P R O J E K T L I GJ PËR KORPORATËN E INVESTIMEVE SHQIPTARE Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Minis...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Mars 2019

Postuar më: 6 Mars 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Mars 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Shkurt 2019

Postuar më: 27 Shkurt 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Shkurt 2019:   NDRYSHIME 10107    *SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Shkurt 2019

Postuar më: 20 Shkurt 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Shkurt 2019: P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.103/2016, “PËR AKUAKULTURËN” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtet...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2019

Postuar më: 13 Shkurt 2019

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Shkurt 2019:      V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8952, DATË 10.10.2002, “PËR LETËRNJOFTIMIN ELEKTRONIK TË ...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët