Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2020

Postuar më: 15 Korrik 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2020:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.87/2019, “PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT”...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Korrik 2020

Postuar më: 8 Korrik 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Korrik 2020:    P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES DYPALËSHE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KONFEDERAT...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Korrik 2020

Postuar më: 1 Korrik 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Korrik 2020:   P R O J E K T L I GJ PËR ADERIMIN NË AMENDAMENTIN DOHA, TË PROTOKOLLIT TË KIOTOS, TË KONVENTËS KUADËR TË KOMBEVE TË BASHKUARA, PËR NDRYSHIMET...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Qershor 2020

Postuar më: 17 Qershor 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Qershor 2020:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.90/2019, “PËR RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME” Në mbështetje të neneve 78, 81...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Qershor 2020

Postuar më: 10 Qershor 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Qershor 2020:    V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8952, DATË 10.10.2002, “PËR LETËRNJOFTIMIN ELEKTRONIK TË SHTETA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Qershor 2020

Postuar më: 3 Qershor 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Qershor 2020:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.12/2018, “PËR VLERËSIMIN KALIMTAR DHE PERIODIK TË PUNONJË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Maj 2020

Postuar më: 27 Maj 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Maj 2020: AKT NORMATIV PËR DISA NDRYSHIME NË AKTIN NORMATIV NR.9, DATË 25.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA NË FUSHËN E VEP...


Akt Normativ i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Maj 2020

Postuar më: 20 Maj 2020

A K T  N O R M A T I V PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Maj 2020

Postuar më: 13 Maj 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Maj 2020: P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10440, DATË 7.7.2011, “PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS ”, TË NDRYSHUAR 1   N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Prill 2020

Postuar më: 22 Prill 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Prill 2020:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E HUAMARRJES PREJ 139 300 000 SDR-SH QË FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR I AKORDON SHQIPËRIS...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020

Postuar më: 15 Prill 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020:    AKT NORMATIV PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Shkurt 2020

Postuar më: 26 Shkurt 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Shkurt 2020:   P R O J E K T L I GJ PËR PËRMIRËSIMIN E ZONAVE TË BIZNESIT (BID) Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozim të K...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Shkurt 2020

Postuar më: 19 Shkurt 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Shkurt 2020:    P R O J E K T L I G J PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.71/2016, “PËR KONTROLLIN KUFITAR” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtet...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Janar 2020

Postuar më: 22 Janar 2020

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Janar 2020: P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10465, DATË 29.9.2011, “PËR SHËRBIMIN VETERINAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Janar 2020:

Postuar më: 6 Janar 2020

P R O J E K T L I G J PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË GJASHTË SHTESË TË MARRËVESHJES PËR FORCËN SHUMËKOMBËSHE TË PAQES NË EVROPËN JUGLINDORE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të ...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët