Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Tetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Tetor 2020:

 

V E N D I M
PËR

PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT E TË PROCEDURËS PËR PAJISJEN, RIPËRTËRITJEN, REFUZIMIN DHE ANULIMIN E LEJES SË PUNËS PËR SHËRBIME KONTRAKTUESE TË TIPIT “C/SHK” , SI DHE TË TARIFËS SHTETËRORE PËR LËSHIMIN E KËSAJ LEJEJE PUNE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 71, pika 8, 86, pika 2, e 105, pika 1, të ligjit nr.108/2013 “Për të huajt”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Të huajit i jepet leje pune e tipit “C/SHK” për shërbime kontraktuese, për një kohëzgjatje jo më shumë se 90 (nëntëdhjetë) ditë brenda një viti kalendarik, nëse plotëson kriteret, si më poshtë vijon:
a) Plotëson kushtet e përcaktuara në nenin 102, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar;
b) Ka një kontratë të rregullt pune për shërbime kontraktuese me punëdhënësin, përftues të shërbimeve në Republikën e Shqipërisë për kategoritë e parashikuara në nenin 102, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar.
2. Të huajit i ripërtërihet leja e punës e tipit “C/SHK”, për shërbime kontraktuese, nëse plotëson parashikimin e pikës 1, të nenit 76, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar, si dhe:
a) plotëson kushtin e përcaktuar në pikën 5, të nenit 102, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar;
b) ka një kontratë të rregullt pune, jo më shumë se 90 (nëntëdhjetë) ditë për vitin në vazhdim, me një punëdhënës, përftues shërbimesh. Në rast të ndryshimit të punëdhënësit ose të kushteve të tjera të lejes së punës, kjo duhet të jetë bërë përpara paraqitjes së kërkesës për leje pune të ripërtëritur, me miratimin e strukturës në nivel qendror të AKPA-së, në zbatim të nenit 74, të ligjit për të huajt;
c) punëdhënësi nuk ka kryer shkelje të legjislacionit të punës në vitin kalendarik pararendës.
3. Kërkesa për t’u pajisur me leje pune të tipit “C/SHK” paraqitet nga subjekti që përcaktohet në pikën 3, të nenit 102, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar.
4. Punëdhënësi paraqet kërkesën, nëpërmjet shërbimit elektronik të portalit e-Albania, për ta pajisur të huajin e kontraktuar nga ana e tij, për herë të parë, me leje pune të tipit “C/SHK”, si dhe dokumentacionin e mëposhtëm, të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të njësuar me origjinalin nga noteri:
a) Kërkesën për leje pune për të huajin, me të dhënat personale, sipas formatit të dhënë në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi;
b) Kërkesën për plotësimin e vendit të lirë të punës;
c) Kopjen e kontratës individuale të punës për kategoritë e përcaktuara në nenin 102, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar;
ç) Kopjen e pasaportës së të huajit, ofrues të shërbimeve;
d) Prokurën apo autorizimin nga punëdhënësi, nëse aplikimi kryhet nëpërmjet një përfaqësuesi të autorizuar;
dh) Një fotografi të aplikuesit, të bërë jo më përpara se 6 (gjashtë) muaj nga data e aplikimit, me përmasa 47 (dyzet e shtatë) mm x 36 (tridhjetë e gjashtë) mm, të marra në plan me sfond të bardhë, të fokusuara dukshëm e qartë. Fotografia duhet të tregojë personin përballë, me qëndrim neutral e sytë të hapur e të dukshëm.
5. Punëdhënësi, i cili kërkon ripërtëritjen e lejes së punës të tipit “C/SHK” për shërbime kontraktore, nëpërmjet portalit e-Albania, brenda 30 (tridhjetë) ditëve para përfundimit të lejes paraardhëse, paraqet dokumentacionin e mëposhtëm, të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të njësuar me origjinalin nga noteri:

a) Kërkesën për leje pune për të huajin me të dhënat personale;
b) Kopjen e kontratës së punës;
c) Kopjen e pasaportës së të huajit, ofrues të shërbimeve;
ç) Prokurën, nëse aplikimi kryhet nëpërmjet një përfaqësuesi të autorizuar;
d) Një fotografi të aplikuesit, të bërë jo më përpara se 6 (gjashtë) muaj nga data e aplikimit, me përmasa 47 (dyzet e shtatë) mm x 36 (tridhjetë e gjashtë) mm, të marra në plan me sfond të bardhë, të fokusuara dukshëm e qartë. Fotografia duhet të tregojë personin përballë, me qëndrim neutral e sytë të hapur e të dukshëm.
6. Kërkesa dhe dokumentacioni i përcaktuar në pikat 4 e 5, të këtij vendimi, i drejtohet strukturës në nivel qendror të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive (AKPA). Struktura në nivel qendror e AKPA-së, pasi shqyrton dokumentacionin e paraqitur dhe vlerëson se ai nuk është në përputhje me kërkesat e pikës 4, të këtij vendimi, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e aplikimit, i kërkon punëdhënësit plotësimin e tij, brenda 10 (dhjetë) ditëve punë.
7. Struktura në nivel qendror e AKPA-së, pas paraqitjes së kërkesës nga punëdhënësi i përcaktuar në pikën 3, të këtij vendimi, verifikon të dhënat e punëdhënësit, të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, statusin “aktiv”, si dhe shlyerjen e detyrimeve lidhur me pagat e punonjësve, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore nga ana e punëdhënësit, pranë të cilit do të punësohet i huaji.
8. Struktura në nivel qendror e AKPA-së, pasi konstaton se vendi i lirë i punës nuk arrin të plotësohet me punëmarrësit nga tregu i brendshëm i punës, i parashikuar nga neni 84, i ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar, dhe vlerëson se dokumentacioni i paraqitur nga punëdhënësi është i plotë apo pas plotësimit të tij nga ai, brenda afatit të përcaktuar, përmbush kriteret e përcaktuara në pikat e këtij vendimi, e pajis të huajin, brenda 10 (dhjetë) ditëve punë, me leje pune të tipit “C/SHK”, për herë të parë, sipas formatit të dhënë në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi. E njëjta procedurë ndiqet edhe në rastin e shqyrtimit të dokumentacionit për ripërtëritjen e lejes së punës. Struktura në nivel qendror e AKPA-së e njofton në mënyrë elektronike kërkuesin që të dërgojë me postë dokumentacionin origjinal, si dhe çdo dokument të listuar në pikat 4 apo 5, të këtij vendimi, në 1 (një) kopje dhe 3 (tre) fotografi, sipas përshkrimit më lart, dhe më pas po në atë adresë postare i dërgohet kopja origjinale e lejes së punës.
9. Struktura në nivel qendror e AKPA-së ia kthen kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur punëdhënësit, nëse ai nuk e ka plotësuar atë brenda afatit të përcaktuar në pikën 6, të këtij vendimi.
10. Struktura në nivel qendror e AKPA-së ia refuzon kërkesën për pajisje me leje pune të tipit “C/SHK” subjektit, i cili, megjithëse ka plotësuar dokumentacionin e kërkuar, vlerësohet se nuk plotëson kriteret e përcaktuara në pikat 1, 2 e 7, të këtij vendimi.
11. Të huajit i refuzohet lëshimi i lejes së punës të tipit “C/SHK”, nëse vërtetohet njëri nga kushtet e përcaktuara në nenin 77, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar.
12. Të huajit i anulohet leja e punës e tipit “C/SHK”, nëse vërtetohet njëra nga situatat e përcaktuara në pikën 1, të nenit 80, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar.
13. I huaji, të cilit i refuzohet ose i anulohet leja e punës e tipit “C/SHK”, ka të drejtën e ankimimit, sipas procedurës së përcaktuar në pikën 2, të nenit 81, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar.
14. Leja e punës e tipit “C/SHK” përfundon, nëse plotësohen kriteret e përcaktuara në nenin 78, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar.
15. I huaji, i cili pajiset për herë të parë me leje pune të tipit “C/SHK” dhe i përket kategorive të përcaktuara në nenin 102, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar, para marrjes së lejes së punës, detyrohet të paguajë tarifën prej 4 000 (katër mijë) lekësh. I huaji, të cilit i rinovohet leja e punës e tipit “C/SHK” dhe i përket kategorisë së përcaktuar në pikën 5, të nenit 102, të ligjit nr.108/2013, “Për të huajt”, të ndryshuar, para marrjes së lejes së punës, detyrohet të paguajë tarifën prej 2 000 (dy mijë) lekësh.
16. Drejtoria, që ka në përgjegjësi çështjet e migracionit në ministrinë e përgjegjëse që mbulon çështjet e punësimit, monitoron, në mënyrë periodike, procedurën e ndjekur nga struktura në nivel qendror e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive për dhënien e lejes së punës.
17. Vendimi nr.67, datë 12.2.2014, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe të procedurës për pajisjen, refuzimin dhe anulimin e lejes së punës, për shërbime kontraktuese, të tipit “C/SHK”“, shfuqizohet.
18. Ngarkohen ministria përgjegjëse që mbulon çështjet e punësimit dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.1680, DATË 24.12.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR LEVAN-TEPELENË”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe të ligjit nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Në vendimin nr.1680, datë 24.12.2008, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

a) Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për sipërfaqen 540 840 (pesëqind e dyzet mijë e tetëqind e dyzet) m2, tokë arë, me vlerë 261 259 057 (dyqind e gjashtëdhjetë e një milionë e dyqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e pesëdhjetë e shtatë) lekë, për sipërfaqen 2 957 (dy mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e shtatë) m2, tokë truall, me vlerë 2 032 433 (dy milionë e tridhjetë e dy mijë e katërqind e tridhjetë e tre) lekë, për sipërfaqen 14 237 (katërmbëdhjetë mijë e dyqind e tridhjetë e shtatë) m2, kullotë, me vlerë 1 819 394 (një milion e tetëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e treqind e nëntëdhjetë e katër) lekë, dru frutorë, me vlerë 7 252 960 (shtatë milionë e dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) lekë, objekte, me vlerë 55 838 369 (pesëdhjetë e pesë milionë e tetëqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë, me një vlerë të përgjithshme shpronësimi 328 206 213 (treqind e njëzet e tetë milionë e dyqind e gjashtë mijë e dyqind e trembëdhjetë) lekë.”.
b) Pas pikës 4 shtohet pika 4.1, me këtë përmbajtje:

“4.1 Shpenzimet procedurale shtesë, në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, të përballohen nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.”.

c) Pas pikës 5 shtohet pika 5.1, me këtë përmbajtje:

“5.1 Vlera shtesë e shpronësimit, prej 75 429 599 (shtatëdhjetë e pesë milionë e katërqind e njëzet e nëntë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekësh, të përballohet nga fondet e miratuara për Autoritetin Rrugor Shqiptar.”.

ç) Në pikën 6, fjalët “… të përfundojë më 30.3.2009.” zëvendësohen me “… të përfundojë sipas projektit.”.

d) Tabelës bashkëlidhur vendimit i shtohet tabela, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, dhe drejtoritë e administrimit dhe mbrojtjes së tokës pranë Këshillit të Qarkut Fier dhe Gjirokastër për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.181, DATË 26.2.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E MIRATUAR PËR VITIN 2020 PËR DREJTORINË E SHËRBIMEVE QEVERITARE, PËR PËRBALLIMIN E SHPENZIMEVE TË ORGANIZIMIT TË SAMITIT DIGJITAL TË BALLKANIT PERËNDIMOR”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 e 45, të ligjit nr.9936/2016, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Në vendimin nr.181, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime:
1. Titulli i vendimit ndryshohet dhe zëvendësohet me “Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2020 për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, për përballimin e nevojave shtesë për subvencion si dhe për përballimin e shpenzimeve të organizimit të Samitit Digjital të Ballkanit Perëndimor”.

2. Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare, në buxhetin e miratuar për vitin 2020, i shtohet fondi prej 44 000 000 (dyzet e katër milionë) lekësh. Ky fond do të përdoret, si më poshtë:

a) 2 198 840 (dy milionë e njëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e dyzet) lekë, për përballimin e shpenzimeve të organizimit të “Samitit Digjital të Ballkanit Perëndimor”, që do të organizohet në Tiranë, në datën 2 nëntor 2020.
b) 41 801 160 (dyzet e një milionë e tetëqind e një mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë, për përballimin e nevojave shtesë të vitit 2020.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.366, DATË 20.6.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, MARRJEN NË PËRDORIM TË PËRKOHSHËM DHE VENDOSJEN E SERVITUTIT TË PËRHERSHËM TË KALIMIT, PËR INTERES PUBLIK, MBI DISA PASURI TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “NDËRTIMI I LINJËS SË TENSIONIT DHE FACILITETEVE TË TJERA, PJESË E PROJEKTIT TË GAZSJELLËSIT TRANS ADRIATIK PIPELINE (PROJEKTI TAP) AG”, NË ZONAT FIER, KORÇË, DEVOLL, BERAT DHE SKRAPAR”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikave 7 e 8, pjesa e parë dhe e dytë, të shtojcës 1, të marrëveshjes me qeverinë e vendit pritës, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline AG lidhur me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik”, ratifikuar me ligjin nr.116/2013, dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Në vendimin nr.366, datë 20.6.2018, të Këshillit të Ministrave, bëhen ndryshimet, si më poshtë vijon:

a) Në pikat 3 dhe 5, shifra “26 769 500.64 (njëzet e gjashtë milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind pikë gjashtëdhjetë e katër)” zëvendësohet me “26 760 542.64 (njëzet e gjashtë milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet e dy pikë gjashtëdhjetë e katër)”;
b) Në nënndarjen e fundit të pikës 3, shifra “35 232 (tridhjetë e pesë mijë e dyqind e tridhjetë e dy)” zëvendësohet me “35 195 (tridhjetë e pesë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e pesë)”.

c) Në tabelën A, bashkëlidhur vendimit, të dhënat për numrat rendorë 55, 163 e 164 dhe totali zëvendësohen me të dhënat në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, shoqëria TAP AG, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe drejtoritë vendore, përkatësisht, Korçë, Devoll, Berat, Skrapar e Fier për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.452, DATË 11.7.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR LENDFILLET E MBETJEVE”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 43, pikat 6 e 7, 44, pika 3, 45 e 64, të ligjit nr.10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit dhe të ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Në kreun XI, të vendimit nr.452, datë 11.7.2012, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

1. Në pikën 25, fjalët “… pavarësisht nëse ka ose jo leje mjedisi, deri në datën 31 dhjetor 2018” zëvendësohen me “… deri në datën 31 dhjetor 2022”.

2. Pas pikës 25 shtohen pikat 25/1 dhe 25/2, me këtë përmbajtje:

“25/1. Në rast se operatorët e një venddepozitimi ekzistues nuk kanë burimet financiare ose aftësitë teknike për të përgatitur planin e përmirësimit të venddepozitimit me kërkesën e operatorit të vendepozitimit, plani i përmirësimit të venddepozitimit dhe rehabilitimi mund të kryhen nga ministria përgjegjëse për mjedisin.

25/2. Planet e përmirësimit, të dërguara nga operatorët për miratim pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit pas datës 31 dhjetor 2018, vlerësohen dhe miratohen nga Agjencia dhe kalojnë për shqyrtim pranë Komitetit Ndërministror për Mbetjet, në përputhje me parashikimet e këtij vendimi.”.

3. Pika 28 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“28. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, pasi miraton planin e përmirësimit, e dërgon atë për shqyrtim pranë Komitetit Ndërministror për Mbetjet, i cili vendos për masat që duhen marrë dhe periudhën e nevojshme të tranzicionit për zbatimin e tyre, periudhë e cila në çdo rast përfundon në datën 31 dhjetor 2024. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, në rastet kur miraton planin e përmirësimit, përgatit një relacion shpjegues teknik për Sekretariatin Teknik të Komitetit, i cili dërgohet së bashku me planin e përmirësimit. Relacioni shpjegues përmban të dhëna mbi pikëzimin e venddepozitimit si dhe impaktin mjedisor ekonomik e social të zonës ku ndodhet lendfilli. Sekretariati shqyrton të gjithë dokumentacionin e përcjellë nga AKM-ja dhe i përgatit një relacion përmbledhës Komitetit.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.634, DATË 25.9.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, MARRJEN NË PËRDORIM TË PËRKOHSHËM DHE VENDOSJEN E SERVITUTIT MBI PASURITË E PALUAJTSHME, TË CILAT PREKEN NGA PUNIMET PËR TESTIMIN ME UJË TË TUBACIONIT DHE PËRFUNDIMI I PUNIMEVE, PJESË E PROJEKTIT TË GAZSJELLËSIT TRANS ADRIATIC PIPELINE (PROJEKTI TAP), NË ZONAT BERAT, SKRAPAR, FIER, LUSHNJË, DEVOLL DHE KORÇË”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikave 7 e 8, pjesa e parë dhe e dytë, të shtojcës 1, të marrëveshjes së ratifikuar me ligjin nr.116/2013, “Për ratifikimin e marrëveshjes me qeverinë e vendit pritës, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline AG”, si dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Në vendimin nr.634, datë 25.9.2019, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime:

a) Pikat 3, 5 dhe 6, ndryshohen, si më poshtë vijon:

“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të kompensohen në vlerë të plotë sipas masës përkatëse, të paraqitur në tabelat bashkëlidhur këtij vendimi, me një vlerë të përgjithshme prej 35 781 946.06 (tridhjetë e pesë milionë e shtatëqind e tetëdhjetë e një mijë e nëntëqind e dyzet e gjashtë pikë zero gjashtë) lekë, për sipërfaqet:

– 10 289 (dhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e nëntë) m² që shpronësohet;
– 471 765.35 (katërqind e shtatëdhjetë e një mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë pikë tridhjetë e pesë) m², që merret në përdorim të përkohshëm;
– 1 978 (një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë) m² mbi të cilën vendoset servituti.

5. Vlera e përgjithshme, prej 35 781 946.06 (tridhjetë e pesë milionë e shtatëqind e tetëdhjetë e një mijë e nëntëqind e dyzet e gjashtë pikë zero gjashtë) lekësh, të përballohet nga shoqëria TAP AG, si subjekti kërkues i këtij shpronësimi.

6. Shpenzimet procedurale, në vlerën 16 464 300 (gjashtëmbëdhjetë milionë e katërqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e treqind) lekë, të përballohen nga shoqëria TAP AG.”.

b) Të dhënat për numrin rendor 339, në tabelën bashkëlidhur vendimit, zëvendësohen me të dhënat në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, shoqëria TAP AG, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, përkatësisht: Berat, Skrapar, Fier, Lushnjë, Devoll dhe Korçë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIMIT, TË PRONËS ME EMËRTIMIN “ISH-MATERNITETI”, NDODHUR NË ZONËN KADASTRALE 8564, ME NUMËR PASURIE 2/61, KORÇË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 13 e 14, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Kalimin në përgjegjësi administrimi të Fondit Shqiptar të Zhvillimit të pronës me emërtimin “Ish-materniteti”, ndodhur në zonën kadastrale 8564, me numër pasurie 2/61, Korçë, sipas formularit dhe planit të rilevimit që i bashkëlidhen këtij vendimi, për rikonstruksionin dhe vënien në shfrytëzim të saj si qendër për zhvillimin e turizmit, menaxhimin cilësor të shërbimeve që do të zhvillohen në këtë godinë, ngritjen e kapaciteteve në nivel rajonal dhe garantimin e qëndrueshmërisë ekonomike nëpërmjet realizimit të aktiviteteve ekonomike.

2. Fondit Shqiptar të Zhvillimit i ndalohet ta tjetërsojë pronën ose ta japë në përdorim te të tretët që nuk janë struktura apo subjekte në varësi të Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

3. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

RREGULLAT PËR PËRMBAJTJEN, FORMËN E REGJISTRIT TË PASURIVE TË SEKUESTRUARA E TË KONFISKUARA, SI DHE PËR PËRCAKTIMIN E ORGANEVE PUBLIKE APO SUBJEKTEVE, QË KANË TË DREJTË QASJEN NË INFORMACIONIN E TIJ

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 33, të ligjit nr.34/2019, “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e rregullave për përmbajtjen, formën e Regjistrit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara, në vijim RPSK, si dhe për përcaktimin e organeve publike apo subjekteve që kanë të drejtë qasjen në informacionin e tij.

2. RPSK-ja mbahet nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara, në vijim AAPSK, në varësi të ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike.

3. Pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara, në zbatim të ligjit nr.10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, të ndryshuar, dhe Kodit të Procedurës Penale, mbahen në këtë regjistër.

4. Miratimin e formatit të të dhënave RPSK, sipas aneksit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
5. Të dhënat për pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara hidhen në RPSK elektronikisht nga administratori i pasurisë nëpërmjet llogarisë së tij.

6. Të dhënat hidhen që në momentin e marrjes në dorëzim nga protokolli i AAPSK-së të:

a) urdhrit të prokurorit që ka vënë në ekzekutim vendimin e gjykatës për sekuestrimin ose konfiskimin e pasurive, në zbatim të ligjit nr.10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, të ndryshuar;
b) urdhrit të prokurorit që ka vënë në ekzekutim vendimin e gjykatës që ka miratuar sekuestron preventive dhe/ose konfiskimin e pasurive në zbatim të Kodit të Procedurës Penale.

7. Të dhënat për pasurinë që hidhen në RPSK janë, si më poshtë vijon:

a) Emërtimi i plotë i pasurisë;
b) Subjekti:

i. Individ (gjenealitetet dhe numri i kartës së identitetit);
ii. Person juridik (tregtar apo OJF, shoqëruar me numrin unik të identifikimit NUIS).

c) Lloji i pasurisë:

i. Pasuri e paluajtshme;
ii. Pasuri e luajtshme;
iii. Llogari bankare;
iv. Shoqëri tregtare, kuotat apo aksionet e shoqërisë.

ç) Statusi i pasurisë:

i. Sekuestruar;
ii. Konfiskuar;
iii. Revokuar;
iv. Rikuperuar.

d) Sasia dhe vlera e përafërt e saj;
dh) Numri i protokollit të ardhjes së urdhrit të prokurorit dhe vendimit gjyqësor në AAPSK;
e) Numri dhe data e urdhrit të prokurorit që ka vënë në ekzekutim vendimin gjyqësor të AAPSK-së;
ë) Numri dhe data/viti i regjistrimit të çështjes penale ose hetimit pasuror, si dhe prokuroria e rrethit gjyqësor përkatës;
f) Numri dhe data e dhënies së vendimit të gjykatës dhe veprat penale për të cilat është vendosur sekuestrimi/konfiskimi i pasurisë;
g) Gjykata.

8. Të dhënat për pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara hidhen në RPSK sipas llojit dhe statusit, në përputhje me rendin kronologjik të vendimit, kur ai përmban disa pasuri.

9. Pasuritë e përcaktuara në pikën 6, të këtij vendimi, ndahen në:

a) Pasuri të paluajtshme:

i. Njësi (ndërtesa) me destinacion tregtar dhe/ose industrial;
ii. Njësi (ndërtesa) me destinacion strehimi dhe/ose përdorim kolektiv;
iii. Njësi banimi;
iv. Truall ndërtimi;
v. Toka bujqësore;
vi. Kullota;
vii. Pyje;
viii. Toka pa frute;
ix. Të drejtat reale me objekt sende të paluajtshme.

b) Pasuritë e luajtshme, të regjistruara në regjistra publikë;
c) Pasuritë e luajtshme dhe shumat monetare, të regjistruara pranë institucioneve financiare ose subjekte të licencuara nga organet përkatëse shtetërore për ruajtjen e tyre;
ç) Pasuritë dhe kuotat e aksionet e shoqërive tregtare, të regjistruara në regjistrin e shoqërive tregtare.

10. Në përputhje me veprimet që kryhen mbi pasurinë hidhen të dhënat në vazhdimësi që mbas marrjes në administrim deri në konfiskimin e plotë të saj apo revokimin. Këto të dhëna kanë të bëjnë me:

a) datën e marrjes nën administrim të pasurisë;
b) vlerësimin mbi përputhshmërinë e pasurisë së sekuestruar dhe të konfiskuar, sipas gjendjes reale dhe vendimit të gjykatës;
c) vlerën në treg të pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar;
ç) krijimin e të ardhurave nga qiraja dhe interesat bankare, si dhe vlerën e tyre;
d) shpenzimet që kryhen për miradministrimin e tyre, në përputhje me përcaktimin në udhëzimin e ministrit përgjegjës;
dh) vendimet gjyqësore në vazhdimësi të procesit.

11. Në përputhje me të dhënat e hedhura në RPSK nxirren raportet periodike apo statistikat mbi parashikimet e pikave 6, 7 dhe 8, të këtij vendimi, si dhe statusit të pasurisë së konfiskuar e të sekuestruar.

12. Me mbylljen e procesit, kur vendimi gjyqësor ka marrë formën e prerë dhe pasuria është revokuar, në RPSK vendosen, si më poshtë vijon:

a) Numri dhe data e dhënies së vendimit;
b) Gjykata që ka dhënë vendimin;
c) Numri dhe data e urdhrit të prokurorit për ekzekutimin e vendimit;
ç) Vendimi gjyqësor;
d) Të ardhurat dhe shpenzimet e krijuara nga administrimi i pasurisë;
dh) Data e revokimit.

13. Me mbylljen e procesit, kur vendimi gjyqësor ka marrë formën e prerë dhe pasuria është konfiskuar, në RPSK vendosen, si më poshtë vijon:

a) Numri dhe data e dhënies së vendimit;
b) Gjykata që ka dhënë vendimin;
c) Numri dhe data e urdhrit të prokurorit për ekzekutimin e vendimit;
ç) Vendimi gjyqësor;
d) Të ardhurat dhe shpenzimet e krijuara nga administrimi i pasurisë;
dh) Destinacioni përfundimtar i saj, në bazë të urdhrit të ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike.

14. Institucionet që kanë të drejtë marrjen e informacionit në RPSK janë, si më poshtë vijon:

a) Ministri dhe sekretari i përgjithshëm i ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike ose të autorizuarit prej tyre;
b) Të autorizuarit e Prokurorisë së Përgjithshme;
c) Të autorizuarit e Prokurorisë së Posaçme;
ç) Të autorizuarit e ministrit përgjegjës për drejtësinë;
d) Të autorizuarit e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave;
dh) Të autorizuarit e Drejtorisë së Shërbimit Informativ të Shtetit.

15. Institucionet e autorizuara sipas pikës 14, të këtij vendimi, kanë të drejtë të marrin informacion të drejtpërdrejtë apo statistika raportuese, por pa të drejtën e ndërhyrjes në RPSK për ndryshimin e tyre.

16. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

RREGULLAT E HOLLËSISHME PËR PËRMBAJTJEN, PROCEDURËN DHE ADMINISTRIMIN E DOSJEVE TË PERSONELIT E TË REGJISTRIT QENDROR TË PERSONELIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 17, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, dhe të nenit 4, të ligjit nr.10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. Institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore janë të detyruara të krijojnë e të administrojnë dosjen e personelit të çdo të punësuari në institucionin e tyre.

2. Departamenti i Administratës Publike (në vijim, DAP) krijon dhe administron Regjistrin Qendror të Personelit (në vijim, RQP), i cili është një bazë unike të dhënash shtetërore, ku ruhet e përpunohet elektronikisht informacioni për institucionin dhe burimet njerëzore aktive, për institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore.

3. DAP-i, në mbështetje të funksionimit të RQP-së, krijon e administron platformën e bashkëpunimit “administrata.al”, ku realizohen procedurat e menaxhimit të institucioneve dhe të administrimit të ciklit të plotë të menaxhimit të burimeve njerëzore.
4. DAP-i është administratori i vetëm i RQP-së dhe i platformës së bashkëpunimit “administrata.al”, ndërsa AKSHI përfaqëson pronarin shtet, përgjegjës për anën teknike.

5. Njësitë e burimeve njerëzore në Kryeministri, në secilën ministri, në institucion të pavarur e në njësi të vetëqeverisjes vendore sigurojnë që institucionet e tyre të varësisë të krijojnë, të administrojnë e të reflektojnë të dhënat në RQP dhe të përdorin platformën e bashkëpunimit “administrata.al” për raportimin e zhvillimin/menaxhimin e proceseve të burimeve njerëzore.

6. Në kuptim të këtij vendimi, me “institucione të administratës shtetërore” kuptohen Kryeministria, aparatet e ministrive, institucionet në varësi të Kryeministrit ose të ministrave, degët territoriale, njësitë e drejtpërdrejta të ofrimit të shërbimeve, administrata e prefektit, si dhe agjencitë autonome, me përjashtim të institucioneve, për të cilat, sipas ligjit të tyre të posaçëm, të dhënat e personelit konsiderohen konfidenciale.

II. DOSJA E PERSONELIT

1. Dosja e personelit është individuale dhe përmban të dhëna të karakterit të përgjithshëm, profesional, akademik, masa disiplinore, të dhëna për vlerësimin e rezultateve në punë, si dhe të dhëna të tjera, sipas lidhjeve 1 e 2, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij.

2. Dosja e personelit ka karakter konfidencial. Personat që kanë të drejtë të njihen me këtë dosje janë:

a) i punësuari, të cilit i përket dosja;
b) eprori direkt;
c) nëpunësit e njësisë së burimeve njerëzore që përgjigjen për mbajtjen dhe sistemimin e tyre;
ç) titullari i institucionit;
d) sekretari i Përgjithshëm;
dh) Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil;
e) Departamenti i Administratës Publike; si dhe
ë) institucione të tjera të ngarkuara nga ligji.

3. Njësia e burimeve njerëzore në çdo institucion përgjigjet për mbajtjen, plotësimin, sistemimin dhe administrimin e dosjeve të personelit për çdo të punësuar.

4. Çdo i punësuar në institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore është i detyruar t’u përgjigjet menjëherë kërkesave të njësisë së burimeve njerëzore për të gjitha të dhënat e përcaktuara në pikën 1, të këtij kreu, si dhe të njoftojë menjëherë për ndryshimin e tyre, duke paraqitur edhe dokumentin përkatës që vërteton këto ndryshime.

5. I punësuari mban përgjegjësi ligjore individuale për vërtetësinë e të dhënave që jep për plotësimin e dosjes së personelit.

6. Me ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, dosja personale i kthehet të punësuarit dhe institucioni mban një kopje të saj.

III. REGJISTRI QENDROR I PERSONELIT DHE PLATFORMA E BASHKËPUNIMIT “ADMINISTRATA.AL”

1. RQP-ja, si bazë unike të dhënash shtetërore, përmban të dhëna parësore dhe të dhëna dytësore.

2. Të dhënat parësore që reflektohen në RQP janë:

a) të dhëna që lidhen me institucionin;
b) të dhëna që lidhen me të punësuarit.

3. Të dhënat parësore që lidhen me institucionin, sipas shkronjës “a”, të pikës 2, të këtij kreu, janë:

a) krijimi, mbyllja, bashkimi, ndarja, ristrukturimi, ndryshimi i emrit të institucionit, numri unik dhe adresa;
b) të dhëna të tjera për institucionin që tregojnë:

i. kategorinë e institucioneve së cilës ai i përket (administratë shtetërore – qendror/rajonal/vendor, të pavarur, pushtet vendor, sistem gjyqësor etj.);
ii. varësinë e institucionit;

c) organizimi i brendshëm (struktura dhe organika);
ç) të dhënat për pozicionet e punës, ku përfshihen:

i. numri unik i pozicionit;
ii. klasa/kategoria e pagës;
iii. legjislacioni për rregullimin e marrëdhënies së punës;
iv. përshkrimi i punës.

4. Të dhënat parësore që lidhen me të punësuarit, sipas shkronjës “b”, të pikës 2, të këtij kreu, janë:

a) përmbajtja e dosjes së personelit;
b) të dhënat për marrëdhëniet e punës në vite (libreza e punës).

5. Të dhënat dytësore, të cilat administrohen nga një tjetër bazë të dhënash shtetërore dhe reflektohen në RQP, përmes ndërveprimit, janë:

a) të dhëna që lidhen me institucionin;
b) të dhëna që lidhen me të punësuarit.

6. Të dhënat dytësore që lidhen me institucionin, sipas shkronjës “a”, të pikës 5, të këtij kreu, janë:

a) elemente të identifikimit tatimor, si numri i identifikimit të personit të tatueshëm (NIPT);
b) elemente të kodifikimit të klasifikimit buxhetor e kontabël, si kodi i institucionit, kodi i ministrisë së linjës, kodi i kapitullit, kodi i programit, kodi i projektit, kodet e llogarive ekonomike, kodi i entitetit qeverisës, kodet e degëve të thesarit.

7. Të dhënat dytësore që lidhen me të punësuarit, sipas shkronjës “b”, të pikës 5, të këtij kreu, janë:

a) të dhënat përbërëse të gjendjes civile të të punësuarit;
b) të dhënat për statusin në organet tatimore për të punësuarit.

8. RQP-ja shkëmben informacion e ndërvepron me baza shtetërore të dhënash elektronike, si më poshtë vijon:

a) Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, për të dhënat dytësore që lidhen me përbërësit e gjendjes civile të të punësuarit;
b) Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë (SIFQ), për të dhënat dytësore që lidhen me:

i. elemente të kodifikimit të klasifikimit buxhetor e kontabël të institucionit;
ii. elemente të borderosë, të urdhërshpenzimeve dhe të pagave të të punësuarve;
c) Sistemin Informatik Tatimor, për të dhënat dytësore që lidhen me NIPT-in e institucionit, si dhe statusin e detaje të të punësuarit në sistemin tatimor.

9. RQP-ja përmban, gjithashtu, modulin e pagave, me qëllim llogaritjen e automatizimin e tyre për institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore.

10. Në RQP, për efekt të dosjes të të punësuarit, reflektohet rezultati përfundimtar i procedurave të menaxhimit të burimeve njerëzore.

11. RQP-ja komunikon dhe shkëmben të dhëna me platformën “administrata.al”.

12. Platforma e bashkëpunimit “administrata.al” për institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore përmban modulet përkatëse për:

a) proceset e rekrutimit, të menaxhimit të burimeve njerëzore, të përshkrimeve të punës, të vlerësimit të rezultateve në punë, si dhe të çështjeve gjyqësore dhe të vendimeve gjyqësore të formës së prerë;
b) rritjen profesionale të nëpunësve civilë.

13. Platforma e bashkëpunimit “administrata.al” është mjeti me anë të të cilit institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore raportojnë periodikisht të dhënat për llogaritjen e indikatorëve bazë të menaxhimit të burimeve njerëzore.

IV. DETYRIMET E INSTITUCIONEVE NË LIDHJE ME RQP-NË DHE PLATFORMËN E BASHKËPUNIMIT “ADMINISTRATA.AL”

1. DAP-i ka detyrimin të hedhë dhe të përditësojë në RQP:

a) të dhënat parësore të përcaktuara në shkronjat “a” e “b”, të pikës 3, të kreut III, të këtij vendimi;
b) të dhënat parësore të përcaktuara në shkronjën “c”, të pikës 3, të kreut III, të këtij vendimi, për institucionet e administratës shtetërore;
c) të dhënat parësore të përcaktuara në shkronjën “ç”, të pikës 3, të kreut III, të këtij vendimi, për institucionet e administratës shtetërore;
ç) skemat/strukturën e pagës për të punësuarit e institucioneve të administratës shtetërore, institucioneve të pavarura dhe njësive të vetëqeverisjes vendore.

2. Institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë detyrimin të hedhin e të përditësojnë në RQP:

a) të dhënat parësore të përcaktuara në shkronjën “c”, të pikës 3, të kreut III, të këtij vendimi, për institucionin e tyre;
b) të dhënat parësore të përcaktuara në shkronjën “ç”, të pikës 3, të kreut III, të këtij vendimi, për institucionin e tyre;
c) të dhënat parësore të përcaktuara në pikën 4, të kreut III, të këtij vendimi;
ç) informacionin e nevojshëm për llogaritjen e pagës mujore;
d) informacionet financiare të nevojshme për automatizimin e pagës mujore.

3. Institucionet e administratës shtetërore kanë detyrimin të hedhin e të përditësojnë në RQP:

a) të dhënat parësore të përcaktuara në pikën 4, të kreut III, të këtij vendimi;
b) informacionin e nevojshëm për llogaritjen e pagës mujore;
c) informacionet financiare të nevojshme për automatizimin e pagës mujore.

4. DAP-i menaxhon modulet për ndjekjen e proceseve të menaxhimit të burimeve njerëzore në platformën e bashkëpunimit “administrata.al”, të përcaktuara në shkronjën “a”, të pikës 12, të kreut III, të këtij vendimi.

5. Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) ka detyrimin:

a) të menaxhojë modulet për procesin e rritjes profesionale të të punësuarve në platformën e bashkëpunimit “administrata.al”, të përcaktuara në shkronjën “b”, të pikës 12, të kreut III, të këtij vendimi;
b) të trajnojë pa pagesë të gjithë përdoruesit e RQP-së, pavarësisht nga legjislacioni me të cilin rregullohen marrëdhëniet e tyre të punës, për bazën e planifikimit dhe/apo të kërkesave të DAP-it e sipas afateve dhe procedurës së përcaktuar në lidhjen nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

6. Institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë detyrimin të përdorin platformën e bashkëpunimit “administrata.al” për sa është përcaktuar në pikat 12 e 13, të kreut III, të këtij vendimi.

7. RQP-ja dhe platforma e bashkëpunimit “administrata.al” shërbejnë si burim informacioni apo mjet kontrolli për Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil dhe DAP-in, për realizimin e funksioneve të tyre lidhur me zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil.

V. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PËRDORUESVE

1. Të drejtat dhe detyrimet e veprimeve në RQP dhe në platformën e bashkëpunimit “administrata.al” përcaktohen nga DAP-i, nëpërmjet aplikimit të skemave me nivele të shkallëzuara aksesi për institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore.

2. DAP-i është përgjegjës për krijimin dhe administrimin e të gjithë përdoruesve të RQP-së dhe të platformës së bashkëpunimit “administrata.al”, sipas përcaktimeve të bëra në lidhjen 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

3. Institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë të drejtat dhe detyrimet që kanë për RQP-në dhe platformën e bashkëpunimit “administrata.al”, nëpërmjet, të paktën, një përdoruesi me privilegjet përkatëse, sipas përcaktimeve të bëra në lidhjen 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

4. Administrimi dhe veprimet me të dhënat e punëkërkuesve të regjistruar në modulin e rekrutimit janë përgjegjësi e DAP-it, për procedurat e konkurrimit në institucionet e administratës shtetërore, dhe e secilit institucion të pavarur apo njësie të vetëqeverisjes vendore, për procedurat e tyre të konkurrimit.

5. Të gjithë përdoruesit në institucionet e administratës shtetërore, në institucionet e pavarura dhe në njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë detyrimin:

a) të kujdesen për ruajtjen e konfidencialitetit të privilegjeve të aksesit në RQP dhe në platformën e bashkëpunimit “administrata.al”, si dhe mbajnë përgjegjësi personale të drejtpërdrejtë në rast të shkeljes së rregullave, pakujdesisë apo keqpërdorimit të nivelit të tyre të aksesit;
b) të kujdesen për ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave personale të të punësuarve, në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale;
c) të përdorin rregullisht RQP-në dhe platformën e bashkëpunimit “administrata.al” për realizimin e detyrave të tyre;
ç) detyrime të tjera të përcaktuara në lidhjen nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

6. Mosrealizimi i detyrimit të përcaktuar në pikën 5, të këtij kreu, konsiderohet “mospërmbushje detyre” nga përdoruesi.

VI. LLOGARITJA DHE AUTOMATIZIMI I PAGAVE

1. RQP-ja shërben si burim planifikimi, informacioni dhe automatizimi për pagat e pagesat e të punësuarve në institucionet e administratës shtetërore, në institucionet e pavarura dhe në njësitë e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet modulit të pagave dhe ndërveprimit të tij me Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë (SIFQ).

2. Moduli i pagave, si pjesë e RQP-së:

a) ndërvepron me sistemin tatimor për listën e të punësuarve;
b) përpunon informacionin për individin e pozicionin e punës, duke llogaritur shtesat dhe ndalesat e pagës për secilin të punësuar e duke plotësuar borderonë;
c) përpunon informacionin financiar të lidhur me institucionin dhe bankat, duke gjeneruar urdhërshpenzimet;
ç) ndërvepron me SIFQ-in për plotësimin, kontrollin e dërgimin automatik elektronik të urdhërshpenzimeve;
d) shkëmben të dhënat e nevojshme me bankat e nivelit të dytë për realizimin e transfertës së pagës në llogaritë bankare individuale të të punësuarve.

3. Për funksionimin e modulit të pagave në RQP:

a) DAP-i është përgjegjës për:

i. saktësinë dhe përditësimin e të dhënave që lidhen me skemën e pagës, si dhe elementet e pagës mujore (borderoja);
ii. ofrimin e mbështetjes teknike për përdoruesit e modulit të pagave të institucioneve të administratës shtetërore, të institucioneve të pavarura dhe të njësive të vetëqeverisjes vendore, lidhur me llogaritjen e pagës mujore për të punësuarit.

b) ministria përgjegjëse për financat/institucionet në varësi të saj është/janë përgjegjëse për:
i. saktësinë dhe përditësimin e të dhënave që lidhen me kodifikimin e klasifikimit buxhetor e kontabël me burim në SIFQ;
ii. ofrimin e ndihmës për nëpunësit e financës së institucioneve të administratës shtetërore, të institucioneve të pavarura dhe të njësive të vetëqeverisjes vendore, lidhur me plotësimin e elementeve të urdhërshpenzimit për pagat e punonjësve (kodifikimi i strukturës buxhetore dhe referencat e llogarisë bankare tranzitore të pagave);

c) institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore janë përgjegjëse për saktësinë e përditësimin e të dhënave individuale të të punësuarve që ndikojnë në llogaritjen e pagës.

VII. DISPOZITA TË FUNDIT

1. Institucioni, me rekomandimin e njësisë së burimeve njerëzore, mund t’i kërkojë DAP-it që t’i shtojë dosjes së personelit elemente të tjera, që gjykohen të nevojshme për mirëfunksionimin e për specifikat e atij institucioni, duke e arsyetuar këtë kërkesë.

2. DAP-i ka detyrimin të shqyrtojë kërkesat për ndryshimet në lidhjet përkatëse që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe, nëse i miraton, përgatit ndryshimet përkatëse në këtë vendim.

3. DAP-i ka detyrimin të përcaktojë formën dhe elementet elektronike të dosjes së personelit dhe, periodikisht, të analizojë ndryshimet e nevojën për ndryshime, me qëllim përmirësimin dhe përditësimin e të gjitha elementeve përbërëse të dosjes.

4. Një kopje e të gjitha akteve të miratuara nga Këshilli i Ministrave, Kuvendi, Kryeministri, ministri apo nga këshillat/organet drejtuese të institucioneve të administratës shtetërore, të institucioneve të pavarura dhe të njësive të vetëqeverisjes vendore, që prodhojnë efekte të lidhura me krijimin, mbylljen, bashkimin apo ndarjen e institucioneve, miratimin e strukturës dhe të nivelit të pagave, si dhe me miratimin e strukturave e të organikave të institucioneve, i dërgohet DAP-it, për efekt të pasqyrimit të ndryshimeve në RQP.

5. DAP-i, vetëm apo në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe/ose me ministrinë përgjegjëse për financat, për çështje që lidhen me fushat respektive të përgjegjësisë, miraton udhëzime/rregullore të funksionimit, të përdorimit, të ndërveprimit e manualet e përdoruesve për RQP-në dhe platformën e bashkëpunimit “administrata.al”.

6. Regjistri Qendror i Personelit, i krijuar në bazë të vendimit nr.117, datë 5.3.2014, të Këshillit të Ministrave, vijon punën për përditësimin e ndryshimin e të dhënave dhe të moduleve përbërëse, sipas këtij vendimi.

7. Vendimi nr.117, datë 5.3.2014, i Këshillit të Ministrave, “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të Regjistrit Qendror të Personelit”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

PROCEDURAT, KRITERET E RREGULLAT PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 7, të ligjit nr.15/2019, “Për nxitjen e punësimit”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. Ky vendim përcakton procedurat, kriteret e rregullat për ofrimin e shërbimeve të punësimit ndaj punёkёrkuesve dhe punёdhёnёsve, qё janë të regjistruar nё zyrёn pёrkatёse tё punёsimit në Republikën e Shqipërisë, pёr tё pёrfituar nga kёto shёrbime.

2. Shërbimet e punësimit ofrohen nga Agjencia Kombёtare e Punёsimit dhe Aftёsive (nё vijim, AKPA) nëpërmjet strukturave të varësisë.

II. PROCEDURAT, KRITERET DHE RREGULLAT E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT PËR PUNËKËRKUESIN

1. Struktura vendore përkatëse e punësimit, pas regjistrimit e dhёnies së statusit tё “Punёkёrkuesit tё papunё”, sipas kritereve dhe procedurёs sё pёrcaktuar nё ligjin nr.146/2015, “Pёr punёrkёrkuesin”, duhet tё sigurojё informacion për punëkërkuesin lidhur me statusin social, përkatësinë sipas grupeve të veçanta, që përcakton legjislacioni në fuqi, si dhe të dhëna të tjera plotësuese, nëse është e nevojshme, nëpërmjet ndërveprimit me baza të tjera të dhënash shtetërore ose portalit e-Albania.

2. Struktura vendore pёrkatёse e punësimit të AKPA-së, për të siguruar të dhënat për punёkёrkuesin, si dhe pёr hartimin e planit tё trajtimit tё tij, që ta bëjë tё aftё pёr tregun e punёs, ndjek këto hapa:

a) Interviston;
b) Profilizon (kërkon dokumente shtesë, nëse nevojiten);
c) Harton planin individual tё punёsimit.

3. Pёr tё gjithё punёkёrkuesit, të cilët deklarojnë se janë të papunë dhe qё kanё marrё statusin “Punëkërkues“ e “Punёkёrkues i papunё”, nё zbatim tё nenit 4, të ligjit nr.146/2015, “Pёr punёkёrkuesin”, struktura vendore pёrkatёse e punёsimit e AKPA-së bёn profilizimin e punёrkuesit e nivelin e punёsueshmёrisё sё tij, nёpёrmjet intervistimit tё tij, me qёllim mbёshtetjen me shёrbime dhe programe, bazuar nё nevojat e tyre. Nëpunësi i strukturёs vendore tё punёsimit, nё dakordësi me punёkёrkuesin e papunë, ndёrton planin individual tё punёsimit, proces qё pёrmbyllet me nёnshkrimin e një marrёveshjeje nga tё dyja palёt.

4. Punonjësi i shërbimeve të punësimit i strukturës vendore përkatëse të punësimit, gjatë vlerësimit e zbatimit të planit individual të punësimit të punëkërkuesit të papunë, konstaton nëse personi, që po i nënshtrohet ciklit të trajtimit të shërbimeve të punësimit ka pengesa apo probleme të tjera që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me punësimin e tij, si më poshtë:

a) Probleme sociale dhe shëndetësore qё mund tё konstatohen gjatё trajtimit tё tij e qё pengojnё punësimin;
b) Janë duke përfituar programe nxitjeje punësimi të ofruara nga struktura vendore e punësimit;
c) Janë duke përfituar formim profesional të ofruar nga struktura vendore e punësimit.

Lidhur me problemet sociale dhe shëndetësore të konstatuara në shkronjën “a”, të kësaj pike, struktura rajonale/vendore përkatëse e punësimit e referon menjëherë tek institucionet përkatëse tё specializuara pёr trajtimin e problemeve dhe të pengesave tё konstatuara.

5. Ofrimi i shёrbimeve tё punёsimit për punёkёrkuesit e punёkёrkuesit e papunё dhe trajtimi i tyre paraqiten, si më poshtë vijon:

a) Punëkërkuesit përfitojnë të gjitha llojet e shërbimeve të punësimit, por nuk referohen për të përfituar falas nga programet e tjera aktive të tregut të punës, që janë formimi profesional në qendrat publike të formimit profesional e pjesëmarrje në programet e nxitjes së punësimit. Këta punëkërkues, kur nuk kërkojnë asistencën e strukturës vendore të punësimit, shërbimet i marrin nëpërmjet portalit on-line të AKPA-së. Në rastet kur i drejtohen për shërbime punësimi strukturës vendore të punësimit, pritja dhe trajtimi me shërbime ofrohen sipas procedurave të përcaktuara në “Manualin e ofrimit tё shёrbimeve tё punёsimit”;
b) Punëkërkuesit të papunë, pas vlerësimit të bërë në fazën e profilizimit nga strukturat vendore përkatëse të punësimit, ku përcaktohet niveli i punësueshmërisë, sipas të cilit hartohet plani individual i punësimit, që synojnë fuqizimin e individit e integrimin e tij në tregun e punës, i ofrohen të gjitha paketat e shërbimeve sipas radhës së dakordësuar nga ai dhe punonjësi i shërbimeve. Kjo metodologji rregullohet nё manualin e shёrbimeve tё punёsimit, që është dokument për përdorim të brendshëm të nëpunësve të strukturave të AKPA-së.
c) Profilizimi dhe kategorizimi sipas nivelit të punësueshmërisë të punëkërkuesve të papunë përcakton llojin e shërbimeve që do t’i ofrohen dhe referimin për pjesëmarrje në programet aktive dhe pasive të tregut të punës;
ç) Progresi i punëkërkuesit të papunë bëhet, si më poshtë vijon:

i. Nё zbatim tё planit individual tё punësimit, struktura rajonale/vendore pёrkatёse e punёsimit e AKPA-së ofron e ndjek nё vazhdimёsi paketat e shërbimeve, pёr tё cilat janë dakordёsuar tё dyja palёt. Progresi i bërë reflektohet në dosjen personale të punëkërkuesit të papunë, sipas fazave;
ii. Nëse gjatë zbatimit të planit individual tё punësimit konstatohet progres jo i kёnaqshёm, palёt duhet tё dakordësohen pёrsёri pёr rihartimin e këtij plani.

6. Shërbimet e punësimit në kategorinë e programeve aktive të tregut të punës ofrohen për të gjithë punëkërkuesit e papunë, sipas nevojave të tyre dhe sipas pёrcaktimeve nё ligjin nr.15/2019, “Pёr nxitjen e punёsimit”, dhe përfshijnë:

a) shërbimet e informimit, ku informacioni mund të merret në mënyrë të drejtpërdrejtë në strukturat e AKPA-së ose nëpërmjet kanaleve alternative të komunikimit;
b) shёrbimet e ndërmjetësimit për punësim tё denjё, tё cilat merren vetёm në strukturёn rajonale/vendore pёrkatëse të punёsimit tё AKPA-së; shёrbimet e mbёshtetjes pёr punёsim, nёpёrmjet programeve tё nxitjes sё punësimit, jepen vetёm pranё strukturave rajonale/vendore pёrkatёse të punësimit të AKPA-së, pas vlerësimit e profilizimit tё punёkёrkuesve tё papunё dhe trajtohen me akte ligjore tё posaçme;
c) shёrbimet e këshillimit e të orientimit për karrierë, punësim dhe profesion, me qëllim për të rritur aftësitë e punësueshmërisë, që mund të ofrohen të individualizuara dhe/ose në grup. Shёrbimet e formimit dhe aftёsimit profesional, pёr tё rritur punësueshmёrinё e punёkёrkuesve tё papunё, jepen pranё zyrave tё punёsimit dhe qendrave tё formimit profesional e bashkёpunimit tё tyre (ky bashkёpunim rregullohet nё “Manualin e ofrimit tё shёrbimeve tё punёsimit”);
ç) Për grupe të veçanta me pengesa për t’u përfshirë në punësim ofrohen shërbime këshillimi më të thelluara, qё mund tё jenё tё individualizuara dhe/ose nё grup, nga zyra e punёsimit ose institucione tё tjera tё specializuara. Kriteret e procedurat e detajuara për ofrimin e shërbimeve të këshillimit pёr çdo kategori tё punёkёrkuesve rregullohen nё manualin e shёrbimeve tё punёsimit dhe, nё ҫdo rast, jepen duke u paraqitur pranё strukturave rajonale/vendore pёrkatёse të punёsimit të AKPA-së.

7. Shërbimet e punësimit në kategorinë e programeve pasive të tregut të punës ofrohen për të gjithë punëkërkuesit, të cilët kanё marrё statusin “Punёkёrkues i papunё”, sipas nevojave të tyre dhe sipas pёrcaktimeve nё nenin 13, të ligjit nr.15/2019, “Pёr nxitjen e punёsimit”, dhe në ligjin nr.7703, “Pёr sigurimet shoqёrore nё Republikën e Shqipërisë”, që përfshin pagesёn e të ardhurёs nga papunёsia. Kjo pagesë jepet vetёm pas regjistrimit e vlerёsimit tё punёkёrkuesve tё papunё pranё strukturave rajonale/vendore pёrkatëse tё punёsimit tё AKPA-s. Plotësimi i dokumentacionit bёhet sipas legjislacionit nё fuqi.

III. PROCEDURAT, KRITERET DHE RREGULLAT E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT PËR PUNËDHËNËSIT

1. Çdo punёdhёnёs, që kërkon të përfitojë shërbime nga zyra përkatëse e punësimit, mund tё regjistrohet nё mёnyrё elektronike apo duke u paraqitur vetё pranё strukturave rajonale/vendore pёrkatёse tё punёsimit tё AKPA-së, duke plotësuar formularin përkatës, ku përfshihet edhe deklarimi për kontrollin e të dhënave.

2. Pas regjistrimit në sistemin e shërbimeve të punësimit, ndërmjet punëdhënësit dhe AKPA-së lidhet një marrëveshje bashkëpunimi, në të cilën listohen të gjitha shërbimet që do të marrë punëdhënësi, si dhe të gjitha detyrimet e palëve. Punëdhënësit, të cilët interesohen vetëm për një shërbim specifik, i cili është detyrim ligjor, nuk do të jenë të detyruar për të nënshkruar marrëveshjen, por do të kenë mundësi të marrin shërbimin e kërkuar menjëherë.

3. Struktura rajonale/vendore e AKPA-së u mundëson punëdhënësve të regjistruar këto shёrbime:

a) Informim lidhur me:

i. kërkesat për punësim të tregut të punës;
ii. programet e punësimit, arsimit e formimit profesional dhe mënyrat e aplikimit;
iii. këshillimin për paraqitjen e vendit të lirë të punës;
iv. këshillimin për ndërmjetësimin;
v. legjislacionin e punës dhe të nxitjes së punësimit.

b) Regjistrim i punëdhënësit në sistemin informatik të shërbimeve të punësimit;
c) Publikim i vendeve të lira të punës, të ofruara nga punëdhënësit;
ç) Përditësim i të dhënave tё tij në sistemin informatik të shërbimeve të punësimit;
d) Aplikim e përfshirje në programet e mbёshtetjes pёr ndёrmjetёsim e nxitje të punësimit sipas legjislacionit përkatës;
dh) Ndёrmjetёsim/rekrutim/ofrim kandidatësh potencialё dhe të përshtatshëm për vendet e lira të punës, të ofruara nga punёdhёnёsi;
e) Pajisje me dokumentacionin përkatës, në zbatim të legjislacionit në fuqi për tё huajt, shtetasit e huaj, tё punёsuar pranё punёdhёnёsit;
ë) Informim/këshillim/mbёshtetje në proceset e marrëdhënieve të punёs sipas legjislacionit përkatës;
f) Informim/kёshillim/regjistrim pёr punёdhёnёsit, ofrues të vullnetarizmit, sipas legjislacionit përkatës;
g) Informim/deklarim/regjistrim për ofruesit e formimit profesional privat, sipas legjislacionit pёrkatёs.

4. Në përfundim tё procedurёs, nëse punëdhënësi pranon të marrё shërbimet, sipas pikёs 3, tё kёtij kreu, duhet të nёnshkruajë njё marrёveshje bashkëpunimi, e cila do të përfshijë edhe takimet e planifikuara ndërmjet palëve, si dhe progresin e bёrë gjatë bashkёpunimit.

5. Çdo punëdhënës, i cili ka një marrëveshje bashkëpunimi pranё strukturave rajonale/vendore pёrkatёse tё punёsimit të AKPA-së, si klient që kontribuon nё realizimin e punёsimit tё denjё, ka të drejtë:

a) të publikojë në strukturat rajonale/vendore pёrkatёse tё punёsimit të AKPA-së vendet e lira të punës, nëpërmjet sistemit të informacionit të strukturave rajonale/vendore, për të përfituar nga shërbimet e ndërmjetësimit e të përputhjes me vendin e punës që ato ofrojnë;
b) të aplikojë në strukturën e AKPA-së rajonale/vendore për të përfituar nga programet e nxitjes së punësimit e të kualifikimeve që ofron institucioni përgjegjës për punësimin e aftësitë;
c) tё aplikojё në strukturat e AKPA-së pёr tё pёrfituar nga Fondi Social i Punёsimit, sipas pёrcaktimeve në vendimin nr.177, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përbërjen, kriteret dhe detyrat e bordit të administrimit të Fondit Social të Punësimit dhe mënyrat e përdorimit të tij”.

IV. PROCEDURAT, KRITERET DHE RREGULLAT E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT PËR TË TJERË

1. Strukturat e punёsimit tё AKPA-së mund tё japin shёrbime informimi për tё dhёna statistikore apo informacione tё tjera për tregun e punës pёr qёllime studimore etj. ndaj çdo entiteti tjetёr tё interesuar qё nuk ёshtё i regjistruar pranё tyre, si: organizata, shoqata të ndryshme, agjenci private punёsimi apo palё tё treta tё tjera.

2. Përfituesit, sipas pikës 1, të këtij kreu, i ofrohen shërbime kundrejt tarifave, që vendosen sipas legjislacionit tё fuqi nga ministria përgjegjëse për financat.

V. DISPOZITA TË FUNDIT

1. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, brenda 3 (tre) muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, miraton manualin e shёrbimeve tё punësimit, të hartuar nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive.

2. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, përballohen nga buxheti i shtetit, nëpërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë/Agjencisë Kombëtare për Punësimin dhe Aftësitë.

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M

PËR

MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE TURISTIKE DETARE, QË KRYHEN NËPËRMJET MJETEVE LUNDRUESE PËR QËLLIME TURISTIKE DHE ARGËTIMI

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr.43/2020, “Për aktivitetet e turizmit detar”, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit dhe të ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e rregullave të hollësishme për zhvillimin e aktiviteteve turistike detare, që kryhen nëpërmjet mjeteve lundruese për qëllime turistike dhe argëtimi në vijën bregdetare, hapësirën detare dhe në ujërat e brendshme në Republikën e Shqipërisë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Aktivitetet turistike detare që përfshihen në këtë rregullore janë:

a) lundrimi për zbavitje;
b) peshkimi nën ujë;
c) zhytja çlodhëse;
ç) kitesurfing;
d) windsurf;
dh) wakeboard;
e) lundrim me motor uji;
ë) rafting, kayake dhe kanoe.

3. Shtojca A-2 e çdo dispozitë tjetër e vendimit nr.321, datë 28.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për sigurinë në det, plazhe, në ujërat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore”, të ndryshuar, që bien në kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohen.

4. Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, inspektorati që mbulon fushën e turizmit dhe Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “RRUGA LIDHËSE E APOLONISË”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Rruga lidhëse e Apolonisë”.

2. Shpronësimi të bëhet në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.

3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit tokë “arë”, me vlerë 3 620 740 (tre milionë e gjashtëqind e njëzet mijë e shtatëqind e dyzet) lekë.

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 3 620 740 (tre milionë e gjashtëqind e njëzet mijë e shtatëqind e dyzet) lekësh, të përballohet nga fondet e miratuara për Autoritetin Rrugor Shqiptar, për vitin 2020.

5. Shpenzimet procedurale, në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, të përballohen nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.

6. Afati i përfundimit të shpronësimit të jetë brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

7. Pronarët e pasqyruar në tabelën, që i bashkëlidhet këtij vendimi, të kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur certifikatën e pronësisë, kartelën e pasurisë, si dhe hartën treguese të regjistrimit pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar.

8. Autoriteti Rrugor Shqiptar të kryejë procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.

9. Afati i përfundimit të punimeve të jetë në përputhje me afatet e parashikuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.

10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier, në bashkëpunim me Autoritetin Rrugor Shqiptar, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, të fillojnë procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar e të bëjnë kalimin e pronësisë në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.

11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier, të pezullojë të gjitha transaksionet me pasurinë e shpronësuar deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale dhe kalimi i pronësisë në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.

12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Fier, si dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “REHABILITIMI I ZONËS FUNDORE TË SHESHIT “SANTA BARBARA” DHE NDËRTIMI I GODINËS SË BASHKISË DIVJAKË”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Rehabilitimi i zonës fundore të sheshit “Santa Barbara” dhe ndërtimi i godinës së Bashkisë Divjakë”.

2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Divjakë.

3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, me vlerë të përgjithshme prej 4 254 172.81 (katër milionë e dyqind e pesëdhjetë e katër mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy pikë tetëdhjetë e një) lekësh.

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 4 254 172.81 (katër milionë e dyqind e pesëdhjetë e katër mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy pikë tetëdhjetë e një) lekësh, të përballohet nga buxheti i Bashkisë Divjakë.

5. Shpenzimet procedurale, në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, të përballohen nga buxheti i miratuar i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

6. Afati i përfundimit të shpronësimit të jetë brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, të kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin për likuidim, certifikatën e pronësisë, kartelën e pasurisë, si dhe hartën treguese të regjistrimit, pranë Bashkisë Divjakë.

8. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Lushnjë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, në bashkëpunim me Bashkinë Divjakë, të fillojë procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale të regjistrimit, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, e të bëjë kalimin e pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të Bashkisë Divjakë.

9. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Lushnjë, të pezullojë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes se gjurmës së projektit mbi hartën treguese të regjistrimit dhe kalimi i pronësisë në favor të Bashkisë Divjakë.

10. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Divjakë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Lushnjë, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1108, DATË 30.12.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRANSFERIMIN, NGA MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE TE BASHKITË, TË INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT, TË PERSONELIT DHE TË ASETEVE TË LUAJTSHME E TË PALUAJTSHME TË BORDEVE RAJONALE TË KULLIMIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.115/2014, “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, dhe të neneve 3, shkronja “dh”, e 5, të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe të ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Në tabelat 1 “Transferimi i skemave ujitëse”, 1/1 “Tabela për transferimin e infrastrukturës së kullimit (sipas skemave kulluese)” e 2, “Tabela e aseteve të qëndrueshme”, që i bashkëlidhen vendimit nr.1108, datë 30.12.2015, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet, përkatësisht sipas anekseve 1, 1/1 e 2, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Brendshme, Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe bashkitë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2020, MIRATUAR PËR AKADEMINË E SHKENCAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 e 45, të ligjit nr.9936/2016, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Akademisë së Shkencave, në buxhetin e miratuar për vitin 2020, i shtohet fondi prej 4 600 000 (katër milionë e gjashtëqind mijë) lekësh, në zërin “Shpenzime korrente”, për mbulimin e shpenzimeve për projektet studimore dhe kërkimore lidhur me COVID-19.

2. Efekti financiar prej 4 600 000 (katër milionë e gjashtëqind mijë) lekësh përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2020.

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Akademia e Shkencave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

STANDARDET, KRITERET E PROCEDURAT E AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT TË VAZHDUESHËM TË PROFESIONISTËVE TË SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHOQËROR, SI DHE TË OFRUESVE TË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 39, pika 2, 43, pika 4, të ligjit nr.121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. Ky vendim përcakton:

a) standardet, kriteret e procedurat e akreditimit të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror;
b) standardet, kriteret dhe procedurat e akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror.

2. Në kuptim të këtij vendimi, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

a) “Edukimi i vazhdueshëm”, procesi nëpërmjet të cilit profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror përditësojnë dijet e aftësitë e tyre për të plotësuar nevojat e përfituesve të këtyre shërbimeve;
b) “Profesionist i shërbimeve të kujdesit shoqëror”, i punësuari në shërbim të kategorive përfituese të shërbimeve të kujdesit shoqëror, si pjesë e sistemit publik e jopublik të ofrimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror;
c) “Shërbime të kujdesit shoqëror”, sistem i integruar dhe i organizuar përfitimesh e lehtësish, të cilat ofrohen nga profesionistë të fushave përkatëse të subjekteve publike ose jopublike, me qëllim sigurimin e mirëqenies, pavarësisë dhe përfshirjes shoqërore të individëve e të familjeve që kanë nevojë për kujdes shoqëror;
ç) “Ofrues i akredituar i aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror” (në vijim, “ofruesit”), të gjitha strukturat publike ose jopublike, fitimprurëse ose jofitimprurëse, që kanë si objekt veprimtarie ofrimin e aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror në territorin e Republikës së Shqipërisë. Për ofruesit e aktivitetit, të cilët janë subjekte që, sipas legjislacionit në fuqi për lejet e licencat në Republikën e Shqipërisë, kanë detyrimin të jenë të licencuara, provojnë se janë subjekte të pajisura me licencë nga Qendra Kombëtare e Licencave;
d) “Kredit i edukimit të vazhdueshëm/kredit”, treguesi i sasisë dhe i cilësisë së ndjekjes së aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm nga profesionisti i shërbimeve të kujdesit shoqëror;
dh) “Konferencë”, aktivitet 1- (një) deri 3- (tre) ditor për një temë të caktuar, zakonisht e zhvilluar nga shoqata profesionistësh, ku mbahen një seri leksionesh nga ekspertë të fushës, e organizuar në seanca plenare dhe/ose seanca paralele e që ka për qëllim të shtojë njohuritë e audiencës profesionale, kryesisht për të rejat në fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror e në lidhje me praktikën përkatëse;
e) “Trajnim”, aktivitet edukues (nga 1- (një) ditor deri në 3- (tre) mujor) që zhvillohet në apo larg vendit të punës e që ka për qëllim përftimin e njohurive, aftësive dhe të shprehive praktike që nevojiten për të përmbushur një detyrë apo punë me cilësi dhe që përfshin përdorimin e metodave të ndryshme pedagogjike dhe jo thjesht mbajtjen e leksioneve;
ë) “Workshop”, aktivitet i zhvilluar me një grup të vogël pjesëmarrësish, të cilët përfshihen aktivisht në diskutime, zgjidhje problemesh ose në kryerjen e një procedure me ndihmën e një eksperti dhe që ka për qëllim që pjesëmarrësit të mësojnë, duke provuar, gabuar e korrigjuar (vetë ose me ndihmën e të tjerëve) aftësi dhe kompetenca të nevojshme për praktikën e tyre të përditshme;
f) “Prezantimi i një leksioni”, aktivitet që nxit edukimin e vazhdueshëm profesional. Leksioni është një prezantim i një teme të caktuar i mbajtur nga një profesionist i kualifikuar e me përvojë në fushën përkatëse për rreth 20 (njëzet) deri në 40 (dyzet) minuta, i shoqëruar me pyetje-përgjigje;
g) “Grup rishikimi”, aktivitet në grup të vogël (5-10 (pesë deri në dhjetë) vetë), ku profesionistët e të njëjtit specialitet ose shërbim mblidhen rregullisht nën drejtimin e një drejtuesi të paracaktuar të grupit, për të diskutuar për çështje kryesore që lidhen me praktikën e tyre të punës, me cilësinë e shërbimit e zgjidhjet e mundshme dhe që ka për qëllim shkëmbimin e përvojave e vlerësimin e punës së njëri-tjetrit, zgjidhjen e problemeve praktike për të përmirësuar shërbimin;
gj) “Aktivitetet e edukimit në distancë”, aktivitete edukuese që kryhen në mënyrë të pavarur nga profesionisti me ndihmën e teknologjisë moderne nëpërmjet kompjuterit, që e lejojnë profesionistin të ndjekë një program trajnimi me interes për të, pa pasur nevojë për prezencë fizike dhe përshin studimin e materialeve të shkruara, të videokasetave, të video-/telekonferencave, të konferencave dhe komunikimin në një aktivitet të tillë;
h) “Aktivitet kërkimor/studimor”, përfshirja e profesionistit në punë kërkimore, në shkrime artikujsh apo materialesh të tjera profesionale dhe shkencore, që është një formë tjetër e edukimit të vazhdueshëm;
i) “Ministër”, ministri përgjegjës për çështjet sociale;
j) “Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm” funksionon pranë ministrisë përgjegjëse për ndihmën dhe shërbimet shoqërore. Ai është organi më i lartë vendimmarrës në procesin e akreditimit të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm dhe të ofruesve të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e kujdesit shoqëror. Ky bord mblidhet jo më pak se 4 (katër) herë në vit dhe, për raste të veçanta, kur është e nevojshme, kryetari e mbledh atë edhe më shpesh. Mbledhjet e bordit janë të vlefshme kur në to marrin pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve. Vendimmarrja në Bordin e Edukimit të Vazhdueshëm bëhet me shumicë të thjeshtë;
k) “Ekspertët e pavarur”, ekspertët, që përfshihen në vlerësimin e jashtëm të një aktiviteti të edukimit të vazhdueshëm, zgjidhen me rotacion nga lista e ekspertëve të secilës fushë ekspertize, të miratuar nga Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm. Lista e ekspertëve rishqyrtohet çdo 2 (dy) vjet;
l) “Ligj”, ligji nr.121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”.

Çdo term tjetër i përdorur në këtë vendim ka të njëjtin kuptim me atë të përcaktuar në ligjin nr.121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”.

II. KUPTIMI I AKREDITIMIT

1. Akreditimi i një aktiviteti të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror është procesi i miratimit si aktivitet i akredituar, që bazohet në vlerësimin nëse aktiviteti përmbush standardet e akreditimit të përcaktuar në këtë vendim e që përfshin përcaktimin e krediteve për atë aktivitet.

2. Akreditimi i ofruesit të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror është procesi i miratimit si ofrues i akredituar, që bazohet në vlerësimin nëse ofruesi përmbush standardet e kriteret e akreditimit të përcaktuara në këtë vendim. Për ofruesit e aktivitetit, të cilët janë subjekte që, sipas legjislacionit në fuqi për lejet dhe licencat në Republikën e Shqipërisë kanë detyrimin të jenë të licencuara, provojnë se janë subjekte të pajisura me licencë nga Qendra Kombëtare e Biznesit.

3. Akreditimi i një aktiviteti të edukimit të vazhdueshëm dhe ofruesve të tyre është kompetencë e Qendrës Kombëtare të Edukimit të Vazhdueshëm në varësi të ministrit. Qendra Kombëtare e Edukimit të Vazhdueshëm do të ndjekë të gjitha procedurat për t’u akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në përputhje me standardin ISO/IEC 17024:2012 për të demonstruar kompetencën teknike të saj.

4. Llojet e aktiveteteve të edukimit të vazhdueshëm që akreditohen nga Qendra Kombëtare e Edukimit të Vazhdueshëm janë:

a) konferenca;
b) trajnimi;
c) workshop-i;
ç) prezantimi i një leksioni;
d) grupi i rishikimit;
dh) aktivitetet e edukimit në distancë.

III. AKREDITIMI I AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT TË VAZHDUESHËM PËR PROFESIONISTËT E SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHOQËROR

III.1. Standardet e akreditimit të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm
1. Akreditimi i aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror planifikohet, përgatitet e zhvillohet në përputhje me këto standarde:
a) Planifikimi e identifikimi i aktivitetit paraprihet nga një proces i vlerësimit të nevojave të profesionistëve dhe i korrespondon adresimit të këtyre nevojave;
b) Qëllimi, objektivat, nevojat për njohuri, aftësi ose cilësitë e aktivitetit janë të mirëpërcaktuara:

b.1) Aktiviteti ka për qëllim përmirësimin/ndryshimin e njohurive, aftësive dhe cilësive të profesionistëve e rritjen e performancës së punës së tyre ndaj përfituesve të shërbimeve të kujdesit shoqëror;
b.2) Objektivat e aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm janë objektiva të zhvillimit të njohurive dhe aftësive:

i. tekniko-profesionale individuale, sipas fushave të veçanta të çdo kategorie apo specialiteti (objektiva të nivelit individual);
ii. që mundësojnë cilësi, efikasitet dhe eficiencë më të lartë të punës së profesionistit në institucionin ose shërbimin që ofron.

c) Përmbajtja e aktivitetit përputhet me fushën, ku profesionistët pjesëmarrës ushtrojnë profesionin e tyre. Përmbajtja e programit e forma e edukimit (teknikat pedagogjike) të zgjedhura për t’u përdorur për aktivitetin janë të përshtatshme për tematikën dhe sigurojnë arritjen e objektivave e të rezultateve të pritshme të aktivitetit lidhur me përvetësimin e njohurive dhe të aftësive të synuara nga ana e pjesëmarrësve në fund të aktivitetit;
ç) Garantimi i aktivitetit. Ofruesi, gjatë zhvillimit të aktivitetit, respekton programin e deklaruar e listën e deklaruar të lektorëve/trajnerëve dhe njofton Qendrën Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm për çdo ndryshim të kryer:

i. Ofruesi për atë aktivitet garanton vlerësimin real të cilësisë së aktivitetit nga pjesëmarrësit pa ndikuar në këtë vlerësim;
ii. Ofruesi për atë aktivitet vlerëson shkallën e arritjes së rezultateve të pritshme dhe të përvetësimit të njohurive dhe aftësive të synuara nga ana e pjesëmarrësve në fund të aktivitetit;
iii. Ofruesi për atë aktivitet garanton e siguron regjistrimin, monitorimin dhe dokumentimin e pjesëmarrjes reale të personave të regjistruar për atë aktivitet, përfshirë edhe testimin për njohuritë e marra në përfundim të aktivitetit të akredituar;
iv. Ofruesi për atë aktivitet i pajis profesionistët pjesëmarrës me certifikatën e pjesëmarrjes, e cila përmban edhe kreditet përkatëse sipas pjesëmarrjes reale;
v. Ofruesi për atë aktivitet mban të ndarë promovimin e aktivitetit nga pjesa edukative e aktivitetit.

2. Përveç sa parashikohet në pikën 2, të këtij kreu, për akreditimin e aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm në distancë aktiviteti planifikohet, përgatitet e zhvillohet në përputhje edhe me këto standarde minimale/bazë specifike:

a) Infrastruktura për realizimin e aktivitetit. Ofruesi për atë aktivitet u siguron pjesëmarrësve hardware-in dhe software-in (p.sh. Windows/MacOS; lexues DVD), që nevojiten për të përdorur materialet, udhëzime për përfitimin maksimal nga aktiviteti, hapësirën fizike me kushte optimale për të nxënë, si dhe të gjitha mjetet e tjera të nevojshme për realizimin e saj;
b) Mbështetja dhe orientimi në kohë. Ofruesi për atë aktivitet siguron në kohë reale mbështetje teknike për pjesëmarrësin në lidhje me ndjekjen e aktivitetit;
c) Përfshirja dhe përmbushja e objektivave. Ofruesi për atë aktivitet garanton një mënyrë që provon përfshirjen e pjesëmarrësit, si dhe të përmbushjes së objektivave të edukimit në distancë;
ç) Konfidencialiteti. Ofruesi për atë aktivitet siguron respektimin e konfidencialitetit të pjesëmarrësit, si dhe garanton që çdo informacion për pjesëmarrësit në aktivitet të përdoret vetëm për qëllimet specifike të përmbushjes së kërkesave të këtij vendimi dhe në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në fuqi;
d) Efektshmëria e aktivitetit. Ofruesi për atë aktivitet vërteton që pjesëmarrësit kanë përvetësuar deri në 70% të njohurive të marra gjatë aktivitetit të edukimit në distancë (përqindja kaluese);
dh) Cilësia e burimeve njerëzore. Ofruesi për atë aktivitet vërteton që lektorët/trajnerët e aktivitetit të kenë eksperienca të mëparshme në mësimdhënie apo t’i jenë nënshtruar një trajnimi paraprak për mësimdhënie, të kenë ekspertizë të gjerë për temën dhe eksperienca të mëparshme trajnuese.

III.2 Procesi i akreditimit

3. Aplikimi për akreditimin e aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm për profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror bëhet në Qendrën Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm, si organi përgjegjës për mbledhjen e tarifave të akreditimit dhe administrimin e të ardhurave që gjenerohen nga ky proces, nga ofruesit e aktivitetit. Për ofruesit e aktivitetit, të cilët janë subjekte që, sipas legjislacionit në fuqi për lejet e licencat në Republikën e Shqipërisë, kanë detyrimin të jenë të licencuara, provojnë se janë subjekte të pajisura me licencë nga Qendra Kombëtare e Licencave.

4. Paraqitja e kërkesës bëhet nga ofruesi jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga data e planifikuar për fillimin e zhvillimit të aktivitetit për të cilin kërkohet akreditimi. Aplikimi për akreditim shoqërohet me pagesën e një tarife, që varion sipas llojit e kohëzgjatjes së aktivitetit, e cila miratohet nga Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm (në vijim, BEV).

5. Kërkesa, në kuptimin e pikës 4, të këtij kreu, përfshin:

a) të dhënat për identifikimin e ofruesit e të dhënat e hollësishme për aktivitetin, sipas aneksit nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
b) dokumentet provuese dhe shoqëruese për të dhënat e deklaruara sipas shkronjës “a”, të kësaj pike, sipas aneksit nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij; dhe
c) raportin e detajuar të përgatitjes të aktivitetit.

6. Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm miraton formularin e gatshëm të aplikimit, sipas pikës 5, të këtij kreu.

7. Raporti i detajuar i përgatitjes së aktivitetit pasqyron përgatitjet që ka bërë ofruesi për aktivitetin, si më poshtë vijon:

a) Qëllimi dhe objektivat e aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm, të cilët paraqiten nëpërmjet një deklarate të shkruar, duke përfshirë dhe fushat e ndërhyrjes, audiencën, së cilës i drejtohet, llojin e aktivitetit që do të ofrohet dhe rezultatet e pritshme nga ky aktivitet;
b) Planifikimin e aktivitetit, ku ofruesi:

i. demonstron një proces planifikimi të aktivitetit, i cili gërsheton nevojat e identifikuara për edukim të vazhdueshëm me rezultatet e parashikuara të aktivitetit;
ii. përdor të dhëna të bazuara në vlerësimin e nevojave për hartimin dhe planifikimin e aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm;
iii. komunikon qëllimin e objektivat e aktivitetit, në mënyrë që profesionistët pjesëmarrës të jenë në dijeni të tyre para ofrimit të aktivitetit;
iv. siguron përputhje me politikat e parashikuara për mbështetjen financiare dhe konfliktin e interesit.

c) Vlerësimin e përmirësimin e aktivitetit, ku ofruesi:

i. parashikon vlerësimin e efikasitetit të aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm në përmbushjen e nevojave të identifikuara paraprakisht;
ii. bën përmirësimet e nevojshme të sugjeruara nga procesi i vlerësimit.

8. Për akreditimin e aktiviteteve që janë akredituar më parë nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm, ofruesi ka detyrimin të dërgojë në Qendrën Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm një njoftim me shkrim, të shoqëruar me programin e aktivitetit, të paktën 7 (shtatë) ditë kalendarike përpara zhvillimit të tij.

9. Për çdo aktivitet të edukimit të vazhdueshëm bëhet një aplikim i veçantë. Përjashtim bëjnë aktivitetet e ofruara/organizuara nga Shërbimi Social Shtetëror/institucionet publike për punonjësit e institucioneve publike, për të cilat bëhet një aplikim i vetëm për të gjitha aktivitetet që do të zhvillojë institucioni publik për punonjësit e vet brenda një viti kalendarik.

10. Aplikimi për akreditimin e aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm të organizuar nga Shërbimi Social Shtetëror (në vijim, SHSSH) kryhet në dy faza:

a) Faza e dërgimit të aplikimit për akreditim dhe e programit vjetor të aktiviteteve para zhvillimit të aktivitetit. Paraqitja e kërkesës, që përmban programin vjetor të aktiviteteve dhe një paraqitje të shkurtër të tyre (deri në datën 20 janar të vitit përkatës);
b) Faza e plotësimit të materialit didaktik, e cila kryhet edhe pas zhvillimit të aktivitetit. Plotësimi dhe dorëzimi në Qendrën Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm i dokumenteve provuese e shoqëruese, të specifikuara në ndarjen III, të aneksit nr.1, të këtij vendimi, që kryhet para, gjatë apo pas zhvillimit të secilit aktivitet.

11. Procedurat e akreditimit për aktivitetet, që SHSSH-ja/institucionet publike kryejnë për punonjësit e vet dhe aktivitetet e organizuara nga urdhrat e profesionistëve të shërbimeve të kujdesit shoqëror, janë pa pagesë.

12. Procesi dhe vendimmarrja për akreditimin mbështetet në vlerësimin e brendshëm të kryer nga ofruesi i aktivitetit dhe vlerësimin e jashtëm të kryer nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm.

13. Përpara paraqitjes së kërkesës për akreditim, ofruesi i aktivitetit përgatit një vlerësim të brendshëm të aktivitetit e të organizimit të tij.

14. Vlerësimi i brendshëm kryhet nga vetë institucioni ofrues i aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm dhe shërben si bazë për vlerësimin e jashtëm. Ai identifikon nevojat për edukim të vazhdueshëm dhe metodat më të mira për përmbushjen e tyre. Të dhënat e ofruara nga aplikuesi pasqyrojnë me vërtetësi informacione për tre komponentët kryesorë, sipas raportit të përshkruar në pikën 7, të këtij kreu.

15. Vlerësimi i jashtëm kryhet nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm e realizohet nëpërmjet vlerësimit të dokumentacionit para akreditimit (akreditimi fillestar) dhe monitorimit të aktivitetit/vlerësimit përfundimtar (akreditimit përfundimtar).

16. Në fazën e parë të akreditimit fillestar, që kryhet para se aktiviteti të akreditohet e të zbatohet, ndiqen procedurat e mëposhtme:

a) Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm shqyrton dokumentacionin e paraqitur nga aplikuesi dhe, nëse ai është i plotë, bën vlerësimin e tij sipas kritereve të cilësisë në planifikimin e aktivitetit, përfshirë vlerësimin e burimeve të përdorura (trajnerët e materialet pedagogjike);
b) Në rast të plotësimit të pjesshëm nga ofruesit të dokumentacionit të kërkuar, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm refuzon akreditimin ose nuk vlerëson me kredite ato materiale të programit që kanë mangësi në dokumentacion;
c) Në përfundim të kësaj faze, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm harton një raport paraprak vlerësimi.

17. Në fazën e dytë të procedurës së akreditimit fillestar të aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm, një apo disa ekspertë të pavarur të fushës të caktuar nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm kryejnë vlerësimin e përmbajtjes së programit dhe të kurrikulave të aktivitetit, sipas kësaj procedure:

a) Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm ngarkon një ose më shumë ekspertë të pavarur të fushës nga lista e përzgjedhur nga BEV-ja për të kryer vlerësimin e përmbajtjes së kurrikulave, që do të përdoren në aktivitet dhe për përputhshmërinë e tyre me nevojat e pjesëmarrësve;
b) Në varësi të këtij vlerësimi, eksperti/ekspertët sugjerojnë se cilat tema duhen konsideruar ose jo për llogaritjen e krediteve;
c) Eksperti përgatit raportin e përmbajtjes, i cili përmban mendimin e ekspertëve për kurrikulat dhe kreditet e propozuara për aktivitetin. Në varësi të këtij vlerësimi, eksperti/ekspertët sugjeron/sugjerojnë se cilat tema duhen konsideruar ose jo për llogaritjen e krediteve;
ç) Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm paguan ekspertët e pavarur për vlerësimin e kryer prej tyre, bazuar në përcaktimin e orëve të punës, siç paraqiten në aneksin nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi;
d) Për aktivitete që përdorin materiale trajnuese, të hartuara nga ministria përgjegjëse për çështjet sociale ose organizata partnere, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm i kalon ose jo këto materiale për vlerësim nga eksperti i pavarur i fushës.

18. Në fazën e tretë, bazuar në raportet e përmendura në pikat 16 e 17, të këtij kreu, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm vendos për akreditimin fillestar të aktivitetit apo refuzimin e tij. Bazuar në dy raporte të Qendrës Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm dhe të ekspertit/ekspertëve, sipas pikave 16 e 17, të këtij kreu, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm vendos nëse aktiviteti akreditohet ose jo.

19. Vendimi për miratimin përfshin edhe numrin e krediteve të miratuara për atë aktivitet, ndërsa vendimi për refuzimin, përveç arsyetimit, përfshin edhe sugjerimet përkatëse për përmirësime të nevojshme në vijim.

20. Përllogaritja e krediteve bëhet nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm në përputhje me aneksin nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

21. Vendimi sipas pikës 19, të këtij kreu, merret dhe i njoftohet aplikuesit brenda një afati 30- (tridhjetë) ditor nga paraqitja e një kërkese të plotë nga ofruesi.

22. Aktiviteti i akredituar së bashku me kreditet e miratuara për atë aktivitet bëhen publike në faqen e internetit të Qendrës Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm.

23. Dokumentacioni i vlerësimit të brendshëm dhe ai i vlerësimit të jashtëm, së bashku me numrin e përcaktuar të krediteve, bazuar në llojin e aktivitetit dhe kohëzgjatjen e tij, përbëjnë dosjen e vlerësimit, miratimi i së cilës mbyll procesin e akreditimit fillestar.

24. Për akreditimin përfundimtar, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm kryen monitorimin e vlerësimin e zbatimit të standardeve të aktivitetit, të parashikuara në pikat 1 e 2, të kreut III.1, të këtij vendimi.

25. Monitorimi kryhet drejtpërdrejt nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm apo nga ekspertë të pavarur të caktuar prej saj, sipas përcaktimeve në shkronjën “k”, të pikës 2, të kreut I, të këtij vendimi.

26. Monitorimi kryhet pa njoftim paraprak e në mënyrë të rastësishme. Në kuadër të monitorimit, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm apo ekspertët e pavarur organizojnë dhe vlerësimin e aktivitetit nga pjesëmarrësit e saj.

27. Pas përfundimit të aktivitetit për herë të parë, ofruesi paraqet në Qendrën Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm:

a) listën e pjesëmarrësve në aktivitet;
b) rezultatet e vlerësimit të aktivitetit nga pjesëmarrësit; dhe
c) kreditet e përfituara për secilin pjesëmarrës.

28. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga paraqitja e dokumenteve, sipas pikës 27, të këtij kreu, Qendra Kombëtare për Edukimin të Vazhdueshëm kryen vlerësimin përfundimtar në bazë të rezultateve të monitorimit e dokumenteve të paraqitura dhe merr vendim për akreditimin përfundimtar të aktivitetit apo për anulimin e akreditimit fillestar.

29. Nëse nga vlerësimi përfundimtar gjykohet se ka përmbushje maksimale të standardeve të cilësisë dhe/ose vlerësim të shkëlqyer të programit, të lektorëve/trajnerëve dhe të organizimit të aktivitetit nga pjesëmarrësit, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm vendos akreditimin përfundimtar me një rritje të krediteve të aktivitetit deri në 20% të krediteve të miratuara në akreditimin fillestar.

30. Akreditimi sipas pikës 29, të këtij kreu, është i vlefshëm për një periudhë 3- (tre) vjeçare nga data e njoftimit të vendimit të akreditimit.

31. Aktivitetet e edukimit të vazhdueshëm me kohëzgjatje jo më shumë se 50 (pesëdhjetë) orë, që kryhen nga ofruesi i aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm i akredituar për një periudhë 5- (pesë-) vjeçare nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm, konsiderohen të akredituara nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm.

32. Ofruesi, në kuptim të pikës 31, të këtij kreu, është i detyruar të zbatojë kriteret, standardet e procedurat e parashikuara në këtë vendim për aktivitetet e edukimit të vazhdueshëm, përfshirë edhe përcaktimin e krediteve të aktivitetit, pa pasur të nevojshme paraqitjen e kërkesës e të dokumentacionit shoqërues e provues pranë Qendrës Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm.

III.3 Monitorimi gjatë periudhës së vlefshmërisë së akreditimit të një aktiviteti
33. Ofruesi i aktivitetit monitoron e vlerëson në vazhdim aktivitetin, si dhe adreson të gjitha dobësitë e identifikuara gjatë procesit të vlerësimit të aktivitetit në procesin e planifikimit të aktiviteteve pasardhëse, në përputhje me standardet e akreditimit.

34. Ofruesi i aktivitetit njofton paraprakisht Qendrën Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm për çdo herë që realizon aktivitetin e akredituar dhe për çdo ndryshim të kryer në të dhënat e deklaruara për atë aktivitet.

35. Ofruesi paraqet në Qendrën Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga përfundimi i realizimit të çdo aktiviteti:

a) listën e pjesëmarrësve në aktivitet;
b) rezultatet e vlerësimit të aktivitetit nga pjesëmarrësit;
c) kreditet e përfituara nga secili pjesëmarrës.

36. Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm monitoron aktivitetin e edukimit të vazhdueshëm, të akredituar ose në proces, për të siguruar zbatimin e standardeve dhe të kritereve të parashikuara nga profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror. Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm monitoron, në mënyrë të rastësishme dhe pa njoftim paraprak, vetëm një pjesë të aktiviteteve që akreditohen prej saj.

37. Gjithashtu, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm realizon vlerësimin e aktivitetit nga pjesëmarrësit në aktivitet. Ajo kryen monitorimin në vazhdim të standardeve të akreditimit në zbatimin e aktivitetit të akredituar gjatë gjithë periudhës të vlefshmërisë të akreditimit. Pika 26, e këtij kreu, zbatohet përshtatshmërisht edhe për monitorimin gjatë periudhës së vlefshmërisë së akreditimit të një aktiviteti.

38. Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm shfuqizon akreditimin:

a) për moszhvillimin e aktivitetit të deklaruar pa njoftim paraprak në Qendrën Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm;
b) për mosraportimin e konflikteve të interesit të organizatorëve ose/dhe trajnuesve në aktivitet;
c) për përdorimin e aktiviteteve për promovim personal ose tregtar.

39. Në rast të konstatimit të shkeljeve të përsëritura, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm shoqëron vendimin për shfuqizimin e akreditimit me ndalimin e ofruesit për të aplikuar për të njëjtin aktivitet për një periudhë 6- (gjashtë) mujore dhe, në rast shkeljesh të rënda, për një periudhë 1- (një) vjeçare.

40. Rastet e parashikuara në pikën 38, të këtij kreu, konsiderohen shkelje të rënda.

IV. AKREDITIMI I OFRUESVE TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT TË VAZHDUESHËM PËR PROFESIONISTËT E SHËRBIMEVE SHOQËRORE

IV.1 Kriteret për akreditimin e ofruesve të aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm

1. Akreditimi i ofruesit të aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm bëhet kur përmbushen këto kritere:

a) Të jetë subjekt i licencuar sipas legjislacionit në fuqi për licencat, autorizimet e lejet në Republikën e Shqipërisë;
b) Të ketë zhvilluar aktivitete të edukimit të vazhdueshëm, të cilat janë në përputhje me kriteret e standardet e akreditimit të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm, siç përcaktohen në këtë vendim, të vërtetuara me kontrata të ngjashme;
c) Të provojë besueshmërinë ekonomike dhe financiare për vazhdimësinë e veprimtarisë, të vërtetuar me bilancin vjetor të vitit paraardhës;
ç) Të ketë burimet njerëzore që garantojnë stabilitet të veprimtarisë së tij dhe cilësi në organizimin e menaxhimin e aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm, përfshirë:

i. një koordinator shkencor përgjegjës për konceptimin e planifikimin e aktiviteteve; dhe
ii. një komitet shkencor për miratimin e planit të aktiviteteve, përfshirë programet e lektorët, i cili ka minimalisht tre pjesëmarrës: dy persona me kohë të plotë, një profesionist të angazhuar për aktivitetet e edukimit të vazhdueshëm, përgjegjës për zbatimin e sigurimin e mbarëvajtjes së aktiviteteve, dhe një person përgjegjës për menaxhimin/arkivimin e të dhënave dhe të informacionit.

d) Të ushtrojë veprimtarinë e tij në ambiente që plotësojnë këto kushte:

i. Të kenë sipërfaqe jo më pak se 50 (pesëdhjetë) m².
ii. Të kenë ajër të kondicionuar;
iii. Të kenë ndriçim të plotë dhe të garantuar edhe për raste emergjente;
iv. Të jenë të aksesueshme për nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

dh) Të disponojë aparaturat/mjetet e nevojshme për realizimin e veprimtarisë;
e) Të ushtrojë veprimtarinë me normativa të shfrytëzimit të ambienteve jo më shumë së 7.5-8.0 (shtatë pikë pesë deri në tetë pikë zero) m²/pjesëmarrës dhe, bazuar në këtë, me përjashtim të rastit të konferencave.

2. Ofruesi paraqet një deklaratë të qëllimit të aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm, e cila përmban të gjithë komponentët bazë (objektivat, fushat që do të përfshijë, llojin e aktivitetit, rezultatet e pritshme), ku rezultatet të jenë formuluar bazuar në termat e ndryshimeve që aktiviteti do të sjellë në njohuritë ose praktikën e profesionistëve ose përfitimin e pacientëve.

3. Ofruesi përcakton se cilat nevoja për edukim të vazhdueshëm, të shprehura në njohuri, kompetenca ose praktika, do të adresohen në aktivitetin e propozuar të edukimit të vazhdueshëm.

4. Ofruesi harton aktivitete, të cilat kanë për qëllim të ndryshojnë njohuritë, aftësitë, performancën ose përfitimet, të parashikuara në qëllimin e deklaruar të aktivitetit.

5. Ofruesi harton aktivitete, përmbajtja e të cilave përputhet me fushën, në të cilën profesionistët pjesëmarrës ushtrojnë profesionin e tyre.

6. Ofruesi zgjedh forma edukimi (metoda pedagogjike), të cilat janë të përshtatshme për tematikën, objektivat dhe rezultatet e pritshme të aktivitetit.

7. Ofruesi harton aktivitete që përputhen me tematikën e kompetencave të dëshiruara nga profesionistët (p.sh.: udhëzuesit, standardet apo protokollet e ofrimit të shërbimeve etj.).

8. Për aktivitetet e edukimit në distancë:

a) ofruesi deklaron formatin e nevojshëm për përdorimin e materialit (p.sh.: Windows/MacOS; lexues DVD) dhe ofron detaje për kontaktet për ofrim mbështetjeje (teknike) për pjesëmarrësit, në rastin e aktiviteteve që përdorin teknologjinë e informacionit, hardware-in dhe software-in, që nevojitet për të përdorur materialet, si dhe instruksione për përfitimin optimal nga kursi;
b) ofruesi deklaron kohëzgjatjen në orë të kohës që pjesëmarrësit i nevojitet për të përmbushur objektivat edukativë të aktivitetit;
c) ofron mbështetje teknike për pjesëmarrësin, në lidhje me ndjekjen e aktivitetit;
ç) garanton një mënyrë për konfirmimin e përfshirjes së pjesëmarrësit, si dhe të përmbushjes së objektivave edukativë;
d) respekton e konfirmon konfidencialitetin e pjesëmarrësit, si dhe faktin që çdo informacion për pjesëmarrësit në aktivitet do të përdoret vetëm për qëllimet specifike të përmbushjes së kërkesave të këtij materiali. Rastet e vetme të përjashtimit janë me informimin e miratimin e plotë të pjesëmarrësit;
dh) gëzon statusin “ofrues i akredituar” nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm ose nga një institucion tjetër i barasvlefshëm në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian. Në rastet kur nuk është i akredituar, ofruesi ka një marrëveshje me një ofrues të akredituar nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm ose nga një institucion tjetër i barasvlefshëm në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian, ku subjekti përgjegjës, sipas ligjit, për plotësimin e kushteve/kritereve dhe ofrimin e shërbimit, është ofruesi i akredituar.

9. Për aktivitetet e-Learning:

a) ofruesi siguron përdorimin e materialeve didaktike në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritshme, me anë të teknologjive multimediale, nëpërmjet lidhjes me internetin;
b) ofruesi përdor një platformë teknologjike, e cila i dedikohet edukimit e garanton përdorimin pa pasur nevojë për orare të caktuara apo të qënit të pranishëm në vende të përcaktuara që më parë;
c) platforma teknologjike siguron përdorimin e lehtë të kurseve, regjistrimin e përdoruesve, mundësinë për dhënien e pëlqimit për privatësinë dhe trajtimin e të dhënave të përdoruesve, verifikimin e veprimeve të kryera nga përdoruesit në platformë dhe të jetë në gjendje të masë nivelin e përvetësimit të kurseve nga përdoruesit nëpërmjet testeve vlerësuese dhe testeve për shkallën e pëlqimit të çdo kursi edukues;
ç) platforma teknologjike parashikon një apo më shumë module të edukimit/të formimit, si dhe procese të ndërmjetme vetëvlerësimi;
d) verifikimi i pjesëmarrjes sigurohet me anë të testeve për lëndët e dhëna dhe garantohet nga kontrolli i veprimeve të kryera nga sistemi. Përveç këtyre, parashikohen edhe verifikime të veçanta të identitetit të profesionistit.

10. Për aktivitetet e edukimit në distancë, sinkron (të njëkohshëm), pjesëmarrja në leksione ose sesione edukuese, që zhvillohen larg vendit ku është profesionisti, arrihet nëpërmjet përdorimit të një platforme multimediale të dedikuar (klasa virtuale, webinar-e), nëpërmjet lidhjes me internetin.

11. Pjesëmarrja e njëkohshme parashikon lidhjen në internet të pjesëmarrësve në orare të caktuara që më parë nga programi mësimor e garantimin e një niveli të lartë ndërveprimi ndërmjet lektorëve/tutorëve dhe pjesëmarrësve.

12. Çdo orë mësimi, përfshirë edhe ndërhyrjet e pjesëmarrësve, regjistrohet dhe është e disponueshme për t’u verifikuar, përdorur apo përsëritur në një moment tjetër.

13. Pjesëmarrja individuale në aktivitet verifikohet me anë të regjistrimit të lidhjeve on-line në platformë gjatë orës së mësimit.

14. Verifikimi i dijeve bëhet nëpërmjet testit që kryhet në përfundim të sesionit.

15. Ofruesi analizon ndryshimet te pjesëmarrësit (njohuritë, praktikat ose përfitimet e përfituesve), të arritura si rezultat i të gjitha aspekteve të aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm.

16. Ofruesi përdor mjete vlerësuese të procesit të zbatimit të aktivitetit (p.sh.: ambienti, kohëzgjatja, numri i temave, burimet e përdorura).

17. Ofruesi identifikon, planifikon e zbaton ndryshimet e nevojshme ose të dëshiruara në aktivitet (p.sh.: planifikuesit, trajnuesit, infrastrukturën, metodat, burimet, mjetet, ndërhyrjet), që janë të nevojshme për përmirësimin e cilësisë së aktiviteteve të ardhshme të edukimit të vazhdueshëm.

18. Ofruesi siguron dokumentimin efikas të pjesëmarrësve në aktivitet.

19. Për aktivitetet e edukimit në distancë, ofruesi vërteton një përvetësim nga pjesëmarrësit deri në 70 % të njohurive të reja nga ndjekja e aktivitetit të edukimit në distancë (përqindja kaluese).

20. Ofruesi siguron përkthim për pjesëmarrësit në rastet kur aktiviteti apo një pjesë e tij zhvillohen në gjuhë të huaj.

IV.2. Procedura e akreditimit të ofruesit

21. Ofruesi, bazuar në fushën e tij të ekspertizës e të eksperiencës, aplikon për akreditim të kufizuar ose të pakufizuar. Akreditimi i kufizuar kërkohet për shërbime specifike të kujdesit shoqëror, për kategori të veçanta të profesionistëve të shërbimeve të kujdesit shoqëror ose për një lloj specifik të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm.

22. Procesi i akreditimit fillon me paraqitjen e kërkesës për akreditimin e përkohshëm.

23. Kërkesa, në kuptim të pikës 21, të këtij kreu, përfshin:

a) të dhënat për identifikimin e ofruesit e statusin ligjor sipas aneksit nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij; dhe
b) dokumentet provuese dhe shoqëruese, sipas aneksit nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

24. Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm miraton formularin e gatshëm të kërkesës, sipas pikës 23, të këtij kreu.

25. Kërkesa për akreditim shoqërohet me pagesën e tarifës së përcaktuar nga Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm, sipas procedurës së përcaktuar nga ky bord për aktivitetet e edukimit të vazhdueshëm.
26. Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm vlerëson përputhshmërinë me kriteret e akreditimit e vendos miratimin e akredimit të përkohshëm apo refuzimin e tij.
27. Për marrjen e vendimit, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm kryen vizita monitoruese në vendin e ushtrimit të veprimtarisë së kërkuesit për të verifikuar plotësimin e kritereve të akreditimit apo monitorime të aktiviteteve të caktuara për verifikimin e standardeve të akreditimit.

28. Vendimi merret dhe i njoftohet kërkuesit brenda 3 (tre) muajve nga paraqitja e kërkesës të plotë nga ofruesi. Në rastet e refuzimit të kërkesës për akreditim, ofruesi riparaqet kërkesë pas një periudhe 3- (tri) mujore nga njoftimi i vendimit të refuzimit.

29. Akreditimi i përkohshëm është i vlefshëm për një periudhë 24-mujore nga njoftimi i vendimit, sipas pikës 28, të këtij kreu.

30. Pas një periudhe prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh nga njoftimi i vendimit për akreditimin e përkohshëm, ofruesi paraqet kërkesë për akreditimin 5- (pesë) vjeçar. Për këtë qëllim, së bashku me kërkesën, përditëson dokumentet e paraqitura së bashku me kërkesën për akreditimin e përkohshëm dhe paraqet një raport të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm të kryera gjatë periudhës nga akreditimi i përkohshëm.

31. Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm vlerëson përputhshmërinë me standardet e kriteret e akreditimit dhe, për këtë qëllim:

a) verifikon përmbushjen e kritereve në kryerjen e aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm të zhvilluara nga ofruesi gjatë periudhës së akreditimit të përkohshëm;
b) kryen vizita monitoruese në vendin e ushtrimit të veprimtarisë së kërkuesit për të verifikuar plotësimin e kritereve të akreditimit apo monitorim e veprimtarive të caktuara të akreditimit për verifikimin e standardeve të akreditimit;
c) mbështetet në gjetjet e monitorimit të vazhdueshëm të kryer gjatë periudhës të akreditimit të përkohshëm.

32. Konkluzionet e nxjerra nga verifikimet paraqiten në një raport përfundimtar vlerësimi, përpara marrjes të vendimit përfundimtar.

33. Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm, brenda 6 (gjashtë) muajve nga paraqitja e kërkesës të plotë, vendos miratimin e akredimit përfundimtar apo refuzimin e tij. Në rast refuzimi, përveç arsyetimit, përfshin edhe sugjerimet përkatëse për përmirësimin e veprimtarisë, më qëllim përmbushjen e standardeve. Në rastet e refuzimit të kërkesës për akreditim, ofruesi riparaqet kërkesën brenda 3 (tre) muajve nga njoftimi i vendimit të refuzimit.

34. Akreditimi përfundimtar është i vlefshëm për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh nga njoftimi i vendimit sipas pikës 28, të këtij kreu.

35. Për rinovimin e akreditimit përfundimtar, ofruesi paraqet një kërkesë rinovimi, jo më vonë se 8 (tetë) muaj para datës së përfundimit të vlefshmërisë të tij. Dispozitat e pikave 21 deri në 33 të këtij kreu zbatohen përshtatshmërisht edhe për rinovimin e akreditimit përfundimtar.

36. Lista e ofruesve të akredituar, përfshirë afatin dhe përmbajtjen e akredimit, bëhet publike në faqen zyrtare të internetit të Qendrës Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm.

V. Monitorimi i ofruesit gjatë periudhës së vlefshmërisë të akreditimit

1. Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm kryen monitorimin në vazhdim të përputhshmërisë me standardet e kriteret e akreditimit të çdo ofruesi të akredituar, pavarësisht nga lloji i akreditimit të dhënë.

2. Për monitorimin, sipas pikës 1, të këtij kreu, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm:

a) verifikon zbatimin e standardeve të akreditimit për të paktën 10 % të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm të zhvilluara nga ofruesi në një vit;
b) monitoron përputhshmërinë me standardet e kriteret e tjera të paktën 1 (një) herë në vit.

3. Pas çdo monitorimi të kryer, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm harton raportin e monitorimit, ku paraqet gjetjet e monitorimit, parregullsitë e konstatuara dhe rekomandimet për ndreqjen e parregullsive, si dhe afatet kohore për këtë. Raporti i monitorimit i njoftohet ofruesit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga përfundimi i misionit.

4. Në bazë të monitorimit vjetor, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm harton një raport vlerësimi vjetor për secilin nga ofruesit e akredituar. Raporti i vlerësimit i njoftohet ofruesit e Bordit të Edukimit të Vazhdueshëm.

5. Në rast së gjatë misioneve të monitorimit vërehen shkelje të standardeve dhe të kritereve të akreditimit, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm merr vendim për anulimin e përkohshëm apo përfundimtar të akreditimit të dhënë.

6. Vendimi për anulimin e përkohshëm të akreditimit merret në rast të konstatimit të shkeljeve të lehta dhe vendoset për periudhën deri në ndreqjen e shkeljeve, por jo me shumë se deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj.

7. Anulimi përfundimtar vendoset në rastin e konstatimit të shkeljeve të rënda apo përsëritjes së (3) tri shkeljeve të lehta brenda një periudhe 12- (dymbëdhjetë) mujore të veprimtarisë.

8. Do të konsiderohen shkelje të lehta, sipas pikave 6 e 7, të këtij kreu:

a) ndryshimet në programin e aktiviteteve, të cilat cenojnë cilësinë e tij e ndikojnë në përllogaritjen e krediteve të miratuara;
b) keqpërdorimi i emrit të institucionit akreditues dhe i krediteve të njohura prej tij;
c) vlerësimi negativ i shumicës së pjesëmarrësve për më shumë se dy aktivitete për përmbajtjen e temave të veçanta ose nivelin pedagogjik të paraqitjes së këtyre temave;
ç) mosparaqitja e dokumentacionit të nevojshëm për fazën pas aktivitetit apo mosnjoftimi i Qendrës Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm për ndryshimet e të dhënave të deklaruara.

9. Në rastet e anulimit përfundimtar të akreditimit ofruesi rikërkon akreditimin fillestar pas një periudhe prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh nga njoftimi i vendimit të anulimit.

VI. E DREJTA E ANKIMIT

1. Ndaj çdo veprimi apo mosveprimi të Qendrës Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm, sipas këtij vendimi, paraqitet ankim administrativ.

2. Ankimi paraqitet dhe shqyrtohet sipas dispozitave të Kodit të Procedurave Administrative.

3. “Organi epror”, në procedurën e shqyrtimit të ankimit administrativ, në kuptimin e Kodit të Procedurave Administrative, është Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm.

4. Afati për shqyrtimin e ankimit dhe njoftimin e vendimit është 30 (tridhjetë) ditë nga paraqitja e ankesës.

VII. EKSPERTËT E PAVARUR

1. Ekspertët e pavarur, sipas pikave 17 e 25, të kreut III.2, të këtij vendimi, përzgjidhen nga Qendra Kombëtare për Edukimin të Vazhdueshëm nga lista e miratuar e ekspertëve të secilës fushë.

2. Lista e ekspertëve të secilës fushë miratohet nga Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm e përditësohet çdo 2 (dy) vjet, në bazë të një procedure të hapur aplikimesh.

3. Eksperti i përzgjedhur nga Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm nuk përfshihet në planifikimin, organizimin e zbatimin e aktivitetit që vlerësohet prej tij. Çdo ekspert i përzgjedhur para kryerjes së një detyre të caktuar deklaron paraprakisht çdo konflikt të mundshëm interesi me ofruesin e aktivitetit të edukimit të vazhdueshëm.

4. Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm paguan ekspertët e pavarur për punën e kryer prej tyre, bazuar në përcaktimin e orëve të punës e sipas tarifave të miratuara nga Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm.

5. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Qendra Kombëtare për Edukimin e Vazhdueshëm dhe Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

TRANSFERIMIN, NË PRONËSI TË BASHKISË GJIROKASTËR, TË NJËSISË ADMINISTRATIVE GJIROKASTËR, TË PASURISË 7/6-N3, ME VENDNDODHJE NË ZONËN KADASTRALE 8541

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 3, shkronja “a”, 5 e 8, të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Transferimin, në pronësi të Bashkisë Gjirokastër, të njësisë administrative Gjirokastër, të pasurisë 7/6-N3, të llojit “Njësi”, me vendndodhje në zonën kadastrale 8541, sipas formularit (gjithsej, 1 (një) fletë) e planimetrisë, që i bashkëlidhen këtij vendimi, për t’u përdorur në fushën administrative.

2. Bashkisë Gjirokastër i ndalohet ta ndryshojë destinacionin e përdorimit, ta tjetërsojë ose t’ua japë në përdorim të tretëve pasurinë e përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi.

3. Ngarkohen Bashkia Gjirokastër dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE  

 

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.