Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shtator 2016

V E N D I M
PËR
PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADMINISTRIMIN E UJITJES DHE të KULLIMIT”
Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Propozimin e projektligjit “Për administrimin e ujitjes dhe të kullimit”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit bashkëlidhur këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
K R Y E M I N I S T R I
EDI  RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI 
###
P R O J E K T L I GJ
PËR ADMINISTRIMIN E UJITJES DHE të KULLIMIT
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
V E N D O S I:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi i ligjit
Ky ligj ka për qëllim të:
a) përcaktojë kuadrin institucional që t’i shërbejë një politike kombëtare për ujitjen, kullimin, mbrojtjen nga përmbytja dhe erozioni;
b) përcaktojë kuadrin ligjor për krijimin dhe/ose funksionimin e drejtorive të ujitjes dhe kullimit, bashkive dhe organizatave të përdoruesve të ujit;
c) përcaktojë të drejtat dhe detyrat e personave fizikë e juridikë që merren me ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja dhe erozioni;
ç) rregullojë transferimin e sistemeve të ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja te drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit, bashkitë dhe organizatat e përdoruesve të ujit.
Neni 2
Përkufizime
Në këtë ligj, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1.“Ministri”, ministri përgjegjës për bujqësinë;
2.“Ministria”, ministria përgjegjëse për bujqësinë;
3. “Drejtoria e ujitjes dhe e kullimit”, person juridik publik, i krijuar në përputhje me kreun III, të këtij ligji.
4 “Përfitues”, fermerët ose banorët që jetojnë në zonat nën ujitje dhe/ose nën kullim, të përcaktuara në këtë nen, të cilët përfitojnë nga shërbimet përkatëse.
5 “Organizatë”, organizata e përdoruesve të ujit, e cila organizohet dhe vepron sipas këtij ligji.
6. “Stacion pompash kullimi”, tërësia e pompave, të vendosura në grup apo të veçanta, linjat e furnizimit me energji elektrike dhe aksesorë të tjerë në funksion të tyre, që shërbejnë për kullimin e tokave.
7. “Vepra të mbrojtjes nga përmbytja”, pendë/argjinaturë të mbrojtjes nga përmbytja dhe ndërtimet përgjatë lumenjve, bregdetit, përrenjve dhe rrjedhave të tjera ujore, kanaleve të ujërave të larta, kanale kullues për parandalimin nga përmbytja dhe errozioni të tokave bujqësore dhe të zonave rurale.
8. “Zonë nën kullim”, një zonë e caktuar gjeografike që përfiton prej një sistemi kullimi.
9. “Zonë e shërbimit të ujitjes”, një zonë e caktuar gjeografike që furnizohet me ujë dhe përdor një ose disa sisteme ujitjeje.
10. “Sistem ujitjeje”, një rrjet kanalesh ujitëse, së bashku me veprat përkatëse hidroteknike, rezervuarët, digat, strukturat devijuese, stacionet e  pompave, rrugë, ndërtesa të furnizuara nga një kanal parësor ose një rezervë ujore parësore, për ujitjen e një sipërfaqeje toke. Sistemi i ujitjes përfshin edhe tokën bashkëngjitur me kanalet e ujitjes, e cila është mbajtur nën pronësinë e shtetit për sigurimin e aksesit në kanale të tilla.
11. “Sistem kullimi”, një rrjet kullimi, me kanale të ndërtuara/tubacione dhe kanale natyrore si dhe me veprat përkatëse hidroteknike, përfshirë  stacionet e pompave të kullimit, rrugët dhe ndërtesat. Sistemi i kullimit shërben për të kulluar tokën, përfshirë edhe tokën bujqësore, rrugët dhe zonat urbane. Sistemi i kullimit përfshin edhe tokën bashkëngjitur me kanalet kulluese, të ndërtuara dhe ato natyrore, e cila është mbajtur në pronësinë e shtetit, për sigurimin e aksesit në kanale të tilla.
12. “Kanal kryesor ujitës”, kanali ujitës që transporton ujë nga një lumë, përrua, rezervuar ose burime të tjera ujore drejt një ose më shumë sistemeve ujitëse dhe çdo stacioni pompimi mbi ose të lidhur me këtë kanal.
13. “Rezervuar”, rezervë artificiale uji, formuar nga akumulimi ose bllokimi i ujit me anë të një dige.
14. “Digë”, ka kuptimin e përcaktuar në ligjin nr.8681, datë 2.11.2000, “Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave”.
15. “Infrastruktura e ujitjes dhe e kullimit”, asetet e patundshme, pjesë përbërëse të një sistemi ujitjeje apo kullimi.
16. “Infrastruktura kryesore e ujitjes dhe e kullimit”, veprat kryesore hidroteknike të një sistemi ujitjeje apo kullimi.
Neni 3
Pronësia e burimeve ujore
Burimet ujore të lumenjve, përrenjve, liqeneve natyrore, të ujëmbledhësve, ujërave nëntokësore dhe ujërat e sistemeve ujitëse e të kullimit janë pronë e shtetit.
Neni 4
Parimet kryesore
Administrimi i sistemeve të ujitjes, i sistemeve të kullimit dhe i veprave të mbrojtjes nga përmbytja kryhet në përputhje me këto parime:
a) Sistemet e ujitjes dhe të kullimit funksionojnë për të nxitur dhe mbrojtur interesat e të gjithë përfituesve;
b) Sistemet e ujitjes dhe të kullimit funksionojnë për rregullimin e regjimit ujor në tokë, si të tepricës dhe deficitit të lagështisë, për të parandaluar erozionin dhe ndotjen, gjithnjë në funksion të mbrojtjes së mjedisit;
c) Përfituesit nga sistemet e ujitjes, të kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja përballojnë shpenzimet e funksionimit e të mirëmbajtjes së tyre.
Neni 5
Administrimi i ujitjes dhe kullimit
1. Ministria është organi kryesor përgjegjës për politikat e administrimit të  ujitjes dhe të kullimit.
2. Drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit kryejnë detyrat e përcaktuara në kreun III, të këtij ligji.
3. Bashkitë kryejnë detyrat e përcaktuara në kreun IV të këtij ligji.
4. Organizatat kryejnë shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes, që u është transferuar atyre në përdorim, në përputhje me kreun V të këtij ligji.
Neni 6
Detyrat dhe përgjegjësitë e ministrisë
1. Ministria ka këto detyra dhe përgjegjësi:
a) Përcakton politikën kombëtare të ujitjes dhe të kullimit;
b) Mbikëqyr funksionimin dhe veprimtarinë e drejtorive të ujitjes dhe të kullimit.
c) Mbikëqyr infrastrukturën e ujitjes dhe të kullimit nga ana teknike;
ç) Propozon krijimin e drejtorive të ujitjes dhe të kullimit;
d) Ndërmerr veprime të nevojshme për të garantuar sigurinë e veprave të mbrojtjes nga përmbytja dhe të digave, që janë pjesë e sistemeve të ujitjes;
dh) Këshillon e udhëzon drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit, bashkitë dhe organizatat për çështje ligjore, teknike e financiare;
e) Kryen kontrolle financiare të drejtorive të ujitjes e të kullimit;
ë) Kryen kontrollin teknik e fizik të sistemeve të ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtëse nga përmbytjet;
f) Monitoron cilësinë e ujërave të ujitjes e kullimit dhe të tokave nën sistemin e këtyre ujërave;
g) Ndërmerr veprime të nevojshme në rast thatësire të zgjatur dhe përmbytjeje;
gj) Kryen detyra të tjera, të përcaktuara në këtë ligj.
2. Rregulla dhe kritere teknike për mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes dhe të kullimit përcaktohen me udhëzim të ministrit.
KREU II
INFRASTRUKTURA E UJITJES DHE E KULLIMIT 
Neni 7
Inventari i infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja
Ministria mban inventarin e infrastrukturës së ujitjes, të kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja, që administrohen nga drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit.
Bashkitë mbajnë inventarin e infrastrukturës së ujitjes, të kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja, të transferuar në pronësi të tyre.
Neni 8
Bazat për transferimin dhe përdorimin e infrastrukturës së ujitjes, të kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja
1. Transferimi i infrastrukturës së ujitjes, të kullimit dhe të veprave të mbrojtjes nga përmbytja bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave.
2. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, përcakton me vendim transferimin e infrastukturës në përgjegjësi administrimi, në pronësi, dhënien me koncesion, sipas dispozitave ligjore në fuqi, pa ndryshuar destinacionin.
3. Në rastet kur infrastruktura e transferuar në pronësi humb destinacionin, për shkaqe të pavarura nga pronari i saj, ndryshimi i destinacionit të pronës bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave.
4. Drejtoria e ujitjes dhe e kullimit dhe bashkia, së cilës i është transferuar infrastruktura e ujitjes, kullimit apo vepra të mbrojtjes nga përmbytja, nuk mund ta shesë, ta lërë në hipotekë ose ta tjetërsojë në mënyra të tjera infrastrukturën ose çdo pjesë të saj.
5. Dhënia në përdorim e infrastrukturës mbi bazën e së drejtës kontraktuale bëhet me marrëveshje me shkrim, në formën e parashikuar, ndërmjet ministrisë/bashkisë dhe cilitdo që i transferohet infrastruktura, për jo më pak se 10 vjet. Në marrëveshje përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e palëve për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës.
Neni 9
Transferimi i infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja
1. Ministria propozon:
a) infrastrukturën e ujitjes, të kullimit dhe veprat e mbrojtjes nga përmbytja që i transferohet në përgjegjësi administrimi Drejtorisë së ujitjes dhe të kullimit.
b) infrastrukturën e ujitjes, të kullimit dhe veprat e mbrojtjes nga përmbytja që i transferohet në pronësi bashkive.
2. Çdo transferim bëhet duke i’u referuar një planimetrie ose harte, e cila përshkruan infrastrukturën e ujitjes, të kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja që janë objekt transferimi.
Neni 10
Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja
1. Drejtoria e ujitjes dhe e kullimit shfrytëzon dhe mirëmban infrastrukturën e ujitjes, të kullimit dhe veprat e mbrojtjes nga përmbytja në administrim të saj.
2. Bashkia shfrytëzon dhe mirëmban infrastrukturën e ujitjes dhe të kullimit të transferuar në pronësi të saj.
3. Çdo drejtori e ujitjes dhe e kullimit dhe bashki merr masat e nevojshme për të ruajtur dhe mirëmbajtur infrastrukturën e ujitjes, të kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytjet, për të parandaluar ndërhyrjet e paautorizuara në to, përfshirë edhe sipërfaqet e tokës bashkëngjitur.
Neni 11
Humbja e destinacionit
1. Për infrastrukturën e ujitjes, të kullimit dhe veprat e mbrojtjes nga përmbytja, që administrohen nga drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit dhe bashkitë, por që kanë humbur destinacionin për bujqësinë, Këshilli i Ministrave, me propozimin e përbashkët të ministrit dhe ministrit përgjegjës për çështjet vendore, mund të përcaktojë:
a) daljen jashtë përdorimi të tyre për qëllime ujitjeje dhe kullimi;
b) përdorimin e këtyre aseteve për qëllime të tjera;
c) privatizimin e këtyre aseteve, së bashku me sipërfaqen përkatëse të tokës, sipas legjislacionit në fuqi.
2. Në rastin kur rezervuarët për ujitje humbin destinacionin, digat e tyre shëmben ose modifikohen në mënyrë të tillë që të mos jenë në gjendje të mbledhin apo të akumulojnë rezerva ujore.
KREU III
DREJTORITË E UJITJES DHE të KULLIMIT
Neni 12
Krijimi i drejtorive të ujitjes dhe kullimit
1. Drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit krijohen si struktura në varësi të ministrisë, si persona juridikë publikë, që kanë për qëllim të kryejnë detyrat e parashikuara në këtë ligj.
2. Drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit krijohen me vendim të Këshillit të Ministrave, sipas propozimit të ministrit.
3. Vendimi i Këshillit të Ministrave për krijimin e drejtorive të ujitjes dhe kullimit:
a) përcakton organizimin dhe funksionimin e drejtorive;
b) përmban zonat e shërbimit përkatës të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja;
c) përcakton vendndodhjen;
ç) përcakton detyra dhe përgjegjësi specifike, përveç sa përcaktohet në nenin 13, të këtij ligji.
4.  Drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit financohen nga buxheti i shtetit.
Neni 13
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të drejtorisë së ujitjes dhe kullimit
1. Drejtoria e ujitjes dhe e kullimit shfrytëzon dhe mirëmban infrastrukturën kryesore të ujitjes dhe kullimit dhe veprat e mbrojtjes nga përmbytja në administrim të saj, brenda zonës përkatëse të shërbimit, në mënyrë që të plotësojë nevojat për ujë për ujitje, të largojë ujin e tepërt dhe të parandalojë grumbullimin e ujit, zhvillimin e kripëzimit dhe toksifikimit si dhe të parandalojë përmbytjen.
2. Drejtoria e ujitjes dhe e kullimit:
a) pastron dhe mirëmban kanalet kulluese dhe ujitës;
b) shfrytëzon dhe mirëmban stacionet e pompave të kullimit (hidrovoret);
c) rehabiliton dhe rikonstrukton infrastrukturën e ujitjes dhe të kullimit dhe veprat e mbrojtjes nga përmbytja;
ç) mbikëqyr sigurinë e digave të rezervuarëve për ujitje dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja dhe, kur është e nevojshme, kryen ndërhyrje emergjente të mirëmbajtjes apo rehabilitimit për garantimin e sigurisë së tyre;
d) merr masa specifike në rast përmbytjeje dhe thatësire të zgjatur;
dh) merr masa për zbatimin e  planit periodik dhe të azhornuar të emergjencave nga përmbytja;
e) merr në shqyrtim pasojat e veprimtarisë së vet në ekuilibrin natyror dhe merr masa për të parandaluar ose për të minimizuar çrregullimet ose dëmet në të;
ë) merr masa për kontrollin e cilësinë e ujit për ujitje dhe të ujit që kullohet.
3. Drejtoria e ujitjes dhe e kullimit, me urdhër të ministrit, ndërmerr, në raste të veçanta, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e përkohshme të infrastrukturës së  ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja të transferuara bashkisë, në raste të tilla si cenim i sigurisë së digave dhe përmbytje.
4. Veprimtaritë, që realizohen nga drejtoria e ujitjes dhe e kullimit, sipas këtij neni, financohen nga buxheti i shtetit i miratuar për ministrinë.
Neni 14
Organizimi i drejtorisë së ujitjes dhe kullimit 
Struktura dhe organika e drejtorisë së ujitjes dhe kullimit miratohet nga kryeministri, pas propozimit të ministrit, sipas legjislacionit në fuqi.
Marrëdhëniet e punës së nëpunësve në drejtorinë e ujitjes dhe të kullimit rregullohen në bazë të dispozitave të legjislacionit të nëpunësit civil.
Marrëdhëniet e punës së punonjësve administrativë të këtyre drejtorive rregullohen në bazë të dispozitave të Kodit të Punës.
KREU IV
BASHKITË
Neni 15
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të bashkive
1. Bashkia shfrytëzon dhe mirëmban infrastrukturën e ujitjes dhe të kullimit të transferuar në pronësi, që të plotësojë nevojat për ujë për ujitje, të largojë ujin e tepërt dhe të parandalojë grumbullimin e ujit, zhvillimin e kripëzimit dhe toksifikimit.
2. Bashkia shfrytëzon dhe mirëmban infrastrukturën e ujitjes, në mënyrë të tillë që çdo fermer të marrë ujë në kohën dhe sasinë e kërkuar.
3. Bashkia, brenda zonës së vet të shërbimit,:
a) pastron dhe mirëmban kanalet kulluese dhe ujitëse;
b) shfrytëzon dhe mirëmban stacionet e pompave të ujitjes dhe kullimit;
c) rehabiliton dhe rikonstrukton infrastrukturën e ujitjes dhe të kullimit si dhe veprat e mbrojtjes nga përmbytja në zonat e banuara;
ç) mbikëqyr sigurinë e digave të rezervuarëve për ujitje dhe, kur është e nevojshme, kryen ndërhyrje emergjente të mirëmbajtjes apo rehabilitimit për garantimin e sigurisë së tyre;
d) merr në shqyrtim pasojat e veprimtarisë së vet në ekuilibrin natyror dhe merr masa për të parandaluar ose për të minimizuar çrregullimet ose dëmet në të;
dh) merr masa për kontrollin e cilësinë e ujit për ujitje dhe të ujit që kullohet;
e) përmbush detyrat, në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve ujore;
ë) monitoron sasinë e ujit që përdor gjatë një viti.
4. Bashkia bashkëpunon për planifikimin e nevojave për ujë për ujitje, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e sistemeve të ujitjes e kullimit me drejtorinë përkatëse të ujitjes dhe kullimit, në rastet kur kjo e fundit administron infrastukturën kryesore në këto sisteme.
Neni 16
Burimet e të ardhurave
Burimet e të ardhurave për bashkinë, për përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të përcaktuara në nenin 15, të këtij ligji, përbëhen nga:
a) tarifa vjetore e mirëmbajtjes së infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit;
b) tarifa e shërbimit të ujitjes;
c) fonde nga buxheti i shtetit, që iu transferohen bashkive sipas përcaktimeve të ligjit vjetor të buxhetit të shtetit apo legjislacionit të financave vendore;
ç) burime të tjera nga të ardhurat e veta;
d) donacione, grante dhe të ardhura të tjera të ligjshme.
Neni 17
Tarifa vjetore e mirëmbajtjes së infrastrukturës
1. Bashkia mbledh tarifën vjetore të mirëmbajtjes për çdo sipërfaqe toke, brenda zonës së saj të shërbimit të ujitjes. Afati i pagesës së kësaj tarife është brenda datës 31 janar të çdo viti.
2. Tarifa vjetore e mirëmbajtjes i njoftohet, me shkrim, zotëruesit të tokës dhe përllogaritet duke iu referuar madhësisë së sipërfaqes së saj në përpjesëtim me madhësinë e përgjithshme të zonës së shërbimit të ujitjes.
3. Kjo tarifë përfshin shpenzimet e mirëmbajtjes vjetore të sistemit të ujitjes, shpenzimet për përgatitjen e këtij sistemi për stinën e ardhshme të ujitjes dhe koston e pastrimit të kanaleve kulluese.
Neni 18
Tarifa e shërbimit të ujitjes
1. Bashkia vendos një tarifë shërbimi për çdo shpërndarje të ujit për ujitje, në bazë të kërkesës së çdo fermeri.
2. Tarifa e shërbimit të ujitjes llogaritet sipas sipërfaqes së ujitur dhe numrit të ujitjeve ose vëllimit të ujit të përdorur për çdo ujitje apo kohëzgjatjes së ujitjes dhe çmimit për njësi kohe.
3. Tarifa e shërbimit të ujitjes për njësi përllogaritet duke iu referuar shpenzimeve për shfrytëzimin e sistemit të ujitjes dhe të shpërndarjes së ujit për ujitje, përfshirë çdo shpenzim të bërë për furnizimin e një rezerve të tillë ujore.
Neni 19
Miratimi i tarifave
Tarifa vjetore e mirëmbajtjes së infrastrukturës dhe tarifa e shërbimit të ujitjes miratohen nga këshilli bashkiak.
Neni 20
Transferimi i përgjegjësive të ujitjes 
Bashkia mund t’i transferojë përgjegjësitë e shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës së ujitjes organizatave, brenda zonës së saj të shërbimit, në përputhje me përcaktimet e nenit 8, të këtij ligji. Në këtë rast, tarifa vjetore e mirëmbajtjes së infrastrukturës dhe tarifa e shërbimit të ujitjes mblidhet nga organizata.
Bashkia, në bashkëpunim me drejtorinë e ujitjes dhe të kullimit, nxisin dhe mbështesin krijimin dhe funksionimin e organizatave, të cilat sigurojnë menaxhimin e ujitjes me pjesëmarrjen e fermerëve.
KREU V
ORGANIZATAT E PËRDORUESVE TË UJIT
Neni 21
Statusi juridik
Organizata është person juridik, me vetëfinancim, që nuk ushtron veprimtari fitimprurëse.
Çdo organizatë ka emrin dhe zonën ku ajo ushtron veprimtarinë e saj.
Neni 22
Qëllimi i krijimit të organizatës 
Qëllimi i krijimit të organizatës është shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes të transferuar në përdorim, brenda zonës së saj të shërbimit të ujitjes, dhe sigurimi i ujit për ujitje për anëtarët e saj.
Organizata u shërben interesave publikë dhe interesave të anëtarëve.
Neni 23
Anëtarësia
Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga krijimi i një organizate janë të lidhura me tokën në pronësi ose në përdorim, që ndodhet brenda zonës së shërbimit të ujitjes, pavarësisht nga qëllimi i përdorimit, dhe transferohen së bashku me tokën në çastin kur organizata shpërbëhet ose kur toka nuk përfshihet më brenda zonës së shërbimit të ujitjes, pas një ndryshimi në statutin e organizatës.
Ushtrimi i të drejtave dhe detyrimeve që rrjedhin nga krijimi i një organizate, sipas nenit 24, të këtij ligji, ndërmerret nga pronarët ose poseduesit e tokës, brenda zonës së shërbimit të ujitjes, të cilët janë anëtarë të organizatës.
Neni 24
Të drejtat dhe detyrat e anëtarëve të organizatës
1. Anëtari i organizatës ka të drejtë të:
a)  përfitojë nga shërbimet e ofruara nga organizata;
b) ketë të drejta të barabarta në furnizimin me ujë, në dispozicion të organizatës, për ujitje;
c)  votojë;
ç)  propozojë çështje për diskutim për në asamblenë e përgjithshme;
d) zgjidhet dhe të propozojë kandidatë për t’u zgjedhur në organet e organizatës.
dh) marrë pjesë personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi në mbledhjet e asamblesë së përgjithshme;
e)  shqyrtojë regjistrat dhe llogaritë e organizatës;
ë) kompensohet për dëmtimin e tokës dhe të prodhimit në këtë sipërfaqe, si rrjedhojë e veprimtarive të shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes të ndërmarra nga organizata në atë tokë.
2.  Anëtari i organizatës ka detyrë të:
a)  zbatojë statutin, rregulloren e brendshme dhe vendimet e organizatës;
b) paguajë të gjitha detyrimet financiare dhe tarifat e caktuara nga organizata;
c)   mbrojë pasurinë e organizatës;
ç) sigurojë informacionin që i kërkohet nga organizata për tokën dhe përdorimin e saj;
d) lejojë stafin e organizatës të ketë akses në tokën e tij, me ose pa makineri, sipas rastit, për kryerjen e veprimeve për mirëmbajtjen e sistemit të ujitjes.
Neni 25
Statuti
1. Veprimtaria dhe rregullat për zgjedhjen, funksionimin e organizimin e organeve të saj rregullohen nga statuti i organizatës, i cili duhet të jetë në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të legjislacionit në fuqi, ku përcaktohen:
a)  adresa e selisë së organizatës;
b) përshkrimi i zonës së shërbimit nën ujitje, sipas hartave dhe projekteve që i bashkëlidhen statutit;
c)  kuota vjetore e anëtarësimit;
ç)   të drejtat dhe detyrat e anëtarëve;
d) mënyra e organizimit, funksionet, përbërja dhe përgjegjësitë e organeve drejtuese;
dh) rregullat për organizimin e mbledhjeve, njoftimin, pjesëmarrjen, procedurën e votimit për marrjen e vendimeve;
e) burimet financiare, mënyra e administrimit dhe e kontrollit të tyre;
ë) mënyra e miratimit të ndryshimeve;
f) marrëdhëniet me organin mbikëqyrës.
2. Organizata dërgon statutin e vet te bashkia përkatëse, e cila, brenda 30 ditëve nga marrja e tij, duhet ta miratojë ose të kërkojë ndryshimin e dispozitave që nuk janë në përputhje me këtë ligj.
3. Ministri miraton statutin tip të organizatës.
Neni 26
Regjistrimi
Pas miratimit të statutit nga bashkia, organizata regjistrohet në gjykatën kompetente.
Me regjistrimin në gjykatë, organizata fiton statusin juridik.
Neni 27
Procedura e krijimit të organizatës
1. Për krijimin e një organizate, jo më pak se dhjetë zotërues të sipërfaqeve të tokës, të vendosura brenda zonës së shërbimit të ujitjes, ngrenë një grup nismëtar, i cili, pasi identifikon zonën e shërbimit të ujitjes që do të mbulojë organizata, i dorëzon një kërkesë me shkrim bashkisë, për të filluar procedurat.
2. Bashkia, në bashkëpunim me drejtorinë përkatëse të ujitjes dhe kullimit, shqyrtojnë realizueshmërinë hidraulike dhe ekonomike të zonës së shërbimit të ujitjes së organizatës së propozuar dhe, nëse gjykojnë se ajo, në parim, mund të jetë e suksesshme, i shpall zyrtarisht grupit nismëtar fillimin e procedurave të krijimit, duke njoftuar edhe këshillin e basenit ujëmbledhës.
3. Me ndihmën e bashkisë, grupi nismëtar organizon, ndërmjet anëtarëve të mundshëm të organizatës së propozuar, zgjedhjen e komitetit themelues, të përbërë prej jo më shumë se 11 personash, që përfaqësojnë, në mënyrë sa më të plotë, zonën e shërbimit të ujitjes.
4. Komiteti themelues harton projektstatutin e organizatës së propozuar, përgatit planin e zonës së shërbimit të ujitjes, listën e anëtarëve të propozuar të organizatës dhe harton projektbuxhetin e planin e punës për vitin e parë të funksionimit të organizatës.
5. Pas njohjes së projektstatutit nga anëtarët e mundshëm të organizatës dhe pas marrjes së mendimeve të tyre, komiteti themelues i dërgon për miratim bashkisë dokumentet e sipërpërmendura.
6. Bashkia mund të refuzojë miratimin e projektstatutit dhe të dokumentacionit mbështetës nëse:
a)   statuti nuk është në përputhje me kërkesat e këtij ligji;
b) zona e shërbimit të ujitjes së propozuar nuk përbën një zonë toke të dallueshme nga ana hidraulike, për të bërë të mundur furnizimin me ujë nga një ose më shumë sisteme ujitjeje;
c) në bazë të të dhënave për madhësinë e zonës së shërbimit të ujitjes së propozuar, numrit të anëtarëve të ardhshëm, mënyrave të përdorimit të tokës brenda zonës së shërbimit të propozuar të ujitjes gjykohet se organizata e propozuar nuk do të jetë ekonomikisht e suksesshme.
Kur bashkia refuzon miratimin e projektstatutit dhe të dokumentacionit mbështetës, njofton komitetin themelues për arsyet e refuzimit.
7. Komiteti themelues, brenda 30 ditëve nga miratimi i statutit, thërret mbledhjen e parë të asamblesë së përgjithshme, gjatë së cilës zgjidhen organet drejtuese të organizatës dhe komiteti themelues shpërndahet.
Neni 28
Organet përbërëse të organizatës
Organet përbërëse të organizatës janë:
1. Asambleja e përgjithshme;
2. Këshilli administrativ;
3. Kryetari;
4. Komisioni i auditimit.
Neni 29
Asambleja e përgjithshme
1. Asambleja e përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i organizatës dhe mblidhet, të paktën, një herë në vit.
2. Mbledhja e asamblesë së përgjithshme thirret nga këshilli administrativ, kur ky i fundit e sheh të nevojshme. Mbledhja thirret edhe me kërkesë të, të paktën, 20 për qind të anëtarëve të përfaqësuesve të tyre ose siç përcaktohet në statut dhe njoftimi bëhet me shkrim.
3. Vendimet e asamblesë së përgjithshme merren me shumicë të thjeshtë të votave të anëtarëve të pranishëm, kur në të marrin pjesë jo më pak se gjysma e tyre. Sesionet e asamblesë së përgjithshme drejtohen nga kryetari i organizatës ose, në mungesë të tij, nga një person tjetër, i parashikuar në statut.
4. Asambleja e përgjithshme ka këto detyra dhe përgjegjësi:
a) zgjedhjen e këshillit administrativ dhe të komisionit të auditimit;
b) miratimin e bilancit vjetor, raportit vjetor dhe buxhetit të propozuar;
c) miratimin e planit të shfrytëzimit, mirëmbajtjes së sistemeve ujitëse si dhe planit të alarmit të evakuimit dhe të ndihmës për mbrojtjen e popullatës e të vlerave materiale, në rastet e jashtëzakonshme, si pasojë e prishjes së digës;
ç) miratimin e programit të shpërndarjes së ujit dhe planit të ujitjes, në funksion të planifikimit vjetor të mbjelljeve;
d) miratimin e nivelit të tarifave dhe të detyrimeve që do të mblidhen nga organizata si dhe sanksionet që do të vendosen prej saj;
dh) propozimin e ndryshimeve në statut;
e) miratimin e rregullores së brendshme, në përputhje me statutin.
Neni 30
Sistemi me përfaqësim
1. Nëse numri i anëtarëve të organizatës është i tillë saqë, praktikisht, është e pamundur të mbahen sesione të asamblesë së përgjithshme, në përputhje me këtë nen, statuti parashikon sistemin me përfaqësim.
2. Anëtarët, sipas sistemit me përfaqësim, ndahen në grupe të veçanta, ku secili zgjedh një përfaqësues grupi në sesionet e asamblesë së përgjithshme, i cili voton në emër të grupit. Statuti parashikon që çdo përfaqësues të ketë një votë ose që çdo përfaqësues të ushtrojë votat e anëtarëve që përfaqëson. Në rast se përdoret sistemi me përfaqësim, anëtarët e organizatës gëzojnë të drejtën të ndjekin sesionet e asamblesë së përgjithshme, por pa të drejtë vote.
3. Statuti përcakton kohëzgjatjen e mandatit të përfaqësuesve dhe procedurat për zgjedhjen e tyre.
Neni 31
Këshilli administrativ
1. Këshilli administrativ është përgjegjës për administrimin dhe funksionimin e organizatës.  Ky këshill jep llogari përpara asamblesë së përgjithshme për mbikëqyrjen e funksionimit të organizatës dhe përbëhet, minimumi, prej tre vetash, dhe maksimumi, prej njëmbëdhjetë vetash.
2. Anëtarët e këshillit administrativ janë anëtarë të organizatës dhe zgjidhen nga asambleja e përgjithshme në mbledhjen vjetore, për një afat deri në katër vjet.  Anëtarët që plotësojnë afatin mund të rizgjidhen. Askush nuk gëzon të drejtën për t’u zgjedhur nëse ka ndaj organizatës detyrime financiare, si pagesa, tarifa, sanksione.
3. Çdo anëtar i këshillit administrativ, në çdo çast, vepron në interes të organizatës, duke deklaruar çdo interes financiar personal për çështjet që shtrohen për diskutim në mbledhjet e këshillit dhe, në këtë rast, nuk merr pjesë në diskutim.
Detyrat e këshillit administrativ janë:
a) Thirrja e sesioneve të asamblesë së përgjithshme;
b) Përgatitja e projektbuxhetit, planit të punës, planit të shfrytëzimit, mirëmbajtjes, planit të alarmit të evakuimit dhe të ndihmës për mbrojtjen e popullatës dhe të vlerave materiale, në rastet e jashtëzakonshme, si pasojë e prishjes së digës, për t’ia kaluar për miratim asamblesë së përgjithshme;
c) Përgatitja e kontratave, në përputhje me buxhetin e miratuar, me planin e punës dhe me planin e shfrytëzimit e të mirëmbajtjes;
ç) Rekrutimi dhe shkarkimi i administratorit të organizatës;
d) Propozimi i çështjeve që do të vendosen nga asambleja e përgjithshme;
dh) Monitorimi i funksionimit të organizatës;
e) Ndjekja e zbatimit të procedurave financiare të organizatës;
ë) Çështje të tjera, të përcaktuara në statut.
Neni 32
Funksionimi i këshillit administrativ
1. Mbledhjet e këshillit administrativ zhvillohen çdo muaj, nëse statuti nuk parashikon ndryshe. Mbledhjet thirren me kërkesë të kryetarit ose të një të tretës së anëtarëve të këshillit administrativ. Vendimet e këtij këshilli merren me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm dhe vota e kryetarit është vendimtare, në rast barazie votash. Statuti përcakton numrin e anëtarëve të këshillit administrativ që duhet të jenë të pranishëm për të arritur shumicën e duhur për fillimin e mbledhjes.
2. Asambleja e përgjithshme voton për largimin nga detyra të anëtarëve të këshillit administrativ dhe/ose të kryetarit për:
a) shkelje të rënda të detyrës;
b) mospjesëmarrje të përsëritur në mbledhjet e programuara;
c) shpalljen fajtor për një vepër penale.
3. Në rast se anëtari i këshillit administrativ largohet nga detyra gjatë një sesioni të asamblesë së përgjithshme, në atë sesion caktohet zëvendësuesi.
Neni 33
Kryetari i organizatës
1. Kryetari i organizatës zgjidhet nga këshilli administrativ, prej anëtarëve të tij.
2. Kryetari i organizatës është, njëkohësisht, edhe kryetar i këshillit administrativ.
3. Kryetari ka këto detyra dhe përgjegjësi:
a) Thërret dhe kryeson mbledhjet e këshillit administrativ dhe të asamblesë së përgjithshme;
b) Përfaqëson organizatën në marrëdhëniet me të tretët, sipas përcaktimeve të statutit;
c) Nënshkruan kontrata dhe dokumente të tjera ligjore, në përputhje me vendimet e këshillit adminstrativ;
ç) Ndërmerr detyra të tjera, të përcaktuara në statut.
Neni 34
Komisioni i auditimit
Komisioni i auditimit përbëhet nga kryetari dhe dy anëtarë, që zgjidhen nga asambleja e përgjithshme për një periudhë katërvjeçare. Anëtarët e komisionit të auditimit mund të rizgjidhen vetëm një herë.
Komisioni i auditimit ka për detyrë të kontrollojë në vazhdimësi veprimtarinë ekonomiko-financiare të organizatës dhe të raportojë në mbledhjen vjetore të asamblesë së përgjithshme.
Pas miratimit në këtë asamble, raporti i dërgohet bashkisë dhe drejtorisë së ujitjes dhe kullimit.
Largimi nga detyra i anëtarëve të komisionit të auditimit bëhet në bazë të përcaktimeve të pikës 2, të nenit 32, të këtij ligji.
Neni 35
Stafi ekzekutiv
1. Organizata punëson një staf ekzekutiv, përfshirë edhe një administrator.
2. Administratori caktohet me konkurrim nga këshilli administrativ dhe duhet të ketë kualifikimin dhe përvojën e duhur në menaxhimin e ujitjes. Ai i raporton këshillit administrativ dhe merr pjesë në mbledhjet e tij, kur i kërkohet një gjë e tillë, por nuk gëzon të drejtën e vendimmarrjes apo të votimit.
3. Punonjësit e tjerë të stafit ekzekutiv caktohen nga administratori, nëpërmjet konkurrimit, në përputhje me buxhetin vjetor, të miratuar nga asambleja e përgjithshme.
4. Stafi ekzekutiv i organizatës punësohet në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon marrëdhëniet e punës.
Neni 36
Burimet e të ardhurave të organizatës
1. Burimet e të ardhurave të organizatës janë:
a) tarifa vjetore e mirëmbajtjes;
b) tarifa e shërbimit të ujitjes;
c) dhurimet ose grantet;
ç) burime të tjera, që nuk bien ndesh me ligjin.
2. Organizata krijon një fond rezervë, ku depozitohen të gjitha bilancet pozitive të të ardhurave, të cilat përdoren për riparime emergjence dhe rehabilitim të infrastrukturës së ujitjes.
3. Tarifat e paguara nga çdo anëtar, sipas shkronjave “a” dhe “b”, të pikës 1, të këtij neni, përcaktohen në statutin e organizatës.
4. Mbledhja e tarifës vjetore të mirëmbajtjes dhe shërbimit të ujitjes realizohet nga organizata.
Neni 37
Tarifa vjetore e mirëmbajtjes
1. Organizata mbledh tarifën vjetore të mirëmbajtjes për çdo sipërfaqe toke brenda zonës së saj të shërbimit të ujitjes. Afati i pagesës së kësaj tarife është brenda datës 31 janar të çdo viti.
2. Tarifa vjetore e mirëmbajtjes i njoftohet me shkrim zotëruesit të tokës dhe përllogaritet duke iu referuar madhësisë së asaj sipërfaqeje në përpjesëtim me madhësinë totale të zonës së shërbimit të ujitjes.
3. Kjo tarifë përfshin:
a)  shpenzimet e mirëmbajtjes vjetore të sistemit të ujitjes, shpenzimet për përgatitjen e këtij sistemi për stinën e ardhshme të ujitjes dhe koston e pastrimit të kanaleve kulluese të transferuara;
b) pjesën për fondin rezervë të organizatës.
Neni 38
Tarifa e shërbimit të ujitjes
1. Organizata vendos një tarifë shërbimi për çdo shpërndarje të ujit për ujitje, në bazë të kërkesës së çdo anëtari.
2. Tarifa e shërbimit të ujitjes llogaritet sipas sipërfaqes së ujitur dhe numrit të ujitjeve ose vëllimit të ujit të përdorur për çdo ujitje, apo kohëzgjatjes së ujitjes dhe çmimit për njësi kohe.
3. Tarifa e shërbimit të ujitjes për njësi përllogaritet duke iu referuar shpenzimeve të organizatës për shfrytëzimin e sistemit të ujitjes dhe të shpërndarjes së ujit për ujitje, përfshirë çdo shpenzim të bërë nga organizata për nxjerrjen dhe/ose furnizimin e një rezerve të tillë ujore.
Neni 39
Pagesa e anëtarëve të këshillit administrativ dhe të komisionit të auditimit
Anëtarët e këshillit administrativ dhe të komisionit të auditimit paguhen për shpenzimet që kryejnë gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre.
Neni 40
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve dhe sanksionet
1. Organizata parashikon në statut dispozita për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve  dhe zbatimin e sanksioneve ndaj anëtarëve që shkelin statutin ose rregulloren e brendshme të organizatës. Këto sanksione përfshijnë gjoba, pezullim dhe përjashtim.
2. Organizata parashikon në statut, gjithashtu, që asambleja e përgjithshme  ose këshilli administrativ të përcaktojë rastet e parashikuara në pikën 1, të këtij neni. Statuti parashikon emërimin e një paneli për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ose të një jurie, me anëtarë të emëruar nga:
a) asambleja e përgjithshme;
b) një palë e tretë, e pavarur.
Neni 41
Bashkimi ose ndarja e organizatave
Bashkimi ose ndarja e organizatave bëhet në përputhje me statutin e tyre dhe vendimet përkatëse të asambleve të përgjithshme dhe, pas miratimit nga bashkia, ndiqet procedura në bazë të legjislacionit në fuqi.
Neni 42
Ndryshimi i statutit
Organizata, me vendim të dy të tretave të asamblesë së përgjithshme, vendos ndryshimin e statutit.
Vendimi i asamblesë së përgjithshme i dorëzohet bashkisë, së bashku me një kërkesë me shkrim dhe një kopje të statutit që përmban ndryshimet e propozuara.
Procedura e miratimit të ndryshimeve në statut është ajo e përcaktuar në   nenin 25, të këtij ligji.
KREU VI
MbikëqyrJA E SEKTORËVE TË UJITJES DHE Të KULLIMIT
Neni 43
Regjistrat
1. Drejtoria  e ujitjes dhe e kullimit mban këta regjistra:
a) Planimetrinë që tregon zonën nën shërbimin e ujitjes dhe të kullimit;
b) Inventarin e pasurive;
c) Regjistrin e kontratave të mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe ndërtimit të infrastrukturës;
ç) Regjistrin për inspektimet në infrastrukturën e ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja.
2. Çdo bashki/organizatë mban këta regjistra:
a) Regjistër të anëtarëve, i cili përshkruan madhësinë dhe vendndodhjen e pronës së çdo pronari. Regjistri rishikohet çdo vit.
b) Planimetrinë që tregon zonën e shërbimit nën ujitje dhe kullim;
c) Regjistër për sasitë e ujit të marrë prej bashkisë/ organizatës;
ç) Regjistër për sasitë e ujit ose numrin e ujitjeve të përfituara nga anëtarët;
d) Regjistër për pagesat e detyruara, tarifat për t’u paguar dhe ato të paguara;
dh) Inventarin e  pasurive;
e) Regjistër për inspektimet dhe kontrollet e infrastrukturës së ujitjes si dhe regjistër për inspektimet dhe kontrollet e digës, sipas legjislacionit përkatës.
3. Forma dhe përmbajtja e regjistrave në këtë nen përcaktohet me urdhër të ministrit.
Neni 44
Llogaritë financiare
Çdo drejtori e ujitjes dhe e kullimit, bashki dhe organizatë,  mban llogari të faturave dhe të shpenzimeve si dhe përgatit bilancin vjetor e raportin e të ardhurave dhe shpenzimeve, në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.
Neni 45
Kontrolli financiar i llogarive dhe i të ardhurave vjetore
1. Llogaritë e çdo drejtorie të ujitjes dhe të kullimit, që përfshijnë bilancin vjetor dhe raportin e të ardhurave dhe të shpenzimeve të kryera për përmbushjen e detyrave të përcaktuara në këtë ligj u nënshtrohen kontrollit/auditimit vjetor nga ministria.
2. Llogaritë e çdo organizate, që përfshijnë bilancin vjetor dhe raportin e të ardhurave e të shpenzimeve të kryera për përmbushjen e detyrave të përcaktuara në këtë ligj, u nënshtrohen kontrollit/auditimit vjetor nga bashkia.
3. Kontrolli/auditimi kryhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për auditimin e brendshëm në sektorin publik.
Neni 46
Regjistri i drejtorive të ujitjes dhe kullimit, bashkive dhe organizatave
1. Ministria krijon regjistrin e drejtorive të ujitjes dhe të kullimit, të bashkive dhe të organizatave.
2. Regjistri i drejtorive të ujitjes dhe të kullimit përmban emrin, vendndodhjen dhe zonën përkatëse të shërbimit të ujitjes dhe kullimit;
3. Regjistri i bashkive përmban këto të dhëna:
a) Emrin e njësisë;
b) Vendndodhjen;
c) Zonën përkatëse të shërbimit të ujitjes dhe të kullimit dhe madhësinë e tyre;
ç) Emrat dhe adresat e personave përgjegjës.
4.  Regjistri i organizatave përmban këto të dhëna:
a) Emrin e organizatës;
b) Vendndodhjen e organizatës;
c) Zonën përkatëse të shërbimit të ujitjes dhe madhësinë e saj;
ç) Numrin e anëtarëve të organizatës;
d) Emrat dhe adresat e menaxherit dhe kryetarit.
Neni 47
Mbikëqyrja teknike
1. Ministria u kërkon drejtorive të ujitjes dhe të kullimit, bashkive dhe organizatave të dhëna dhe dokumentacion për shfrytëzimin e mirëmbajtjen e infrastrukturës që u është transferuar atyre, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.
2. Ministria autorizon stafin e vet të kontrollojë infrastrukturën që është transferuar, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, dhe u kërkon drejtorive të ujitjes dhe të kullimit, bashkive dhe organizatave, kur kjo është e nevojshme, të marrin përsipër punime specifike:
a) për të siguruar mirëmbajtjen e kësaj infrastrukturë;
b) për të parandaluar dëmet ose cenimin e kësaj infrastrukture;
c) për të parandaluar dëmet e pronës shtetërore ose dëmet e pronës së të tretëve;
ç) në interes publik.
Neni 48
Servitutet 
1. Drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit, bashkitë dhe organizatat përfitojnë servitut, në përputhje me Kodin Civil.
2. Drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit, bashkitë dhe organizatat autorizojnë persona, të cilët kanë të drejtë të hyjnë në tokë private, për të kryer kontrolle dhe punë emergjente për infrastrukturën që u është transferuar drejtorisë të ujitjes dhe të kullimit, bashkisë ose organizatës.
3. Sipërfaqja mbi të cilën është vendosur sistemi ujitës dhe kullues, së bashku me strukturat përkatëse, regjistrohet në zyrën e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme, ku bëhet edhe regjistrimi i servituteve të krijuar në bazë të këtij neni.
Neni 49
Shpërndarja dhe likuidimi i organizatave 
1. Organizata mund të shpërndahet nëse:
a) detyrat e saj nuk ekzistojnë më;
b) detyrat e saj, praktikisht, nuk mund të përmbushen më;
c) ekzistenca e mëtejshme e saj nuk kërkohet për arsye të tjera.
2. Asambleja e përgjithshme e një organizate, me dy të tretat  e votave të anëtarëve të saj, vendos që organizata të shpërndahet.
Kërkesa për shpërndarjen e një organizate i dorëzohet bashkisë, e cila, nëse bindet se plotësohet njëri nga kushtet e përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, miraton shpërndarjen e organizatës dhe ndjekjen e procedurave për likuidimin e organizatës, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3. Në rast se bashkia vlerëson se ekziston njëri nga rastet e përmendur në pikën 1, të këtij neni, dhe në rast se është në interes publik, i kërkon organizatës të aplikojë për shpërndarjen e saj. Nëse organizata nuk vepron brenda 30 ditëve, bashkia mund të vazhdojë procedurat e shpërndarjes.
Neni 50
Kundërvajtjet administrative
1. Kur nuk përbëjnë vepër penale përbëjnë kundërvajtje administrative dhe ndëshkohen si të tilla:
a) ndërtimi, rehabilitimi ose modifikimi i një sistemi ujitjeje apo kullimi pa lejen përkatëse;
b) dëmtimi i sistemit të ujitjes, i sistemit të kullimit ose i veprave të mbrojtjes nga përmbytja;
c) ndërtimi i paautorizuar mbi sistemet e ujitjes, sistemet e kullimit ose veprat e mbrojtjes nga përmbytja;
ç) ndërtimi ose ngritja e çdo ndërtese apo strukture, mbjellja e pemëve më afër se 8 (tetë) metra nga bordura e kanalit kryesor (vija e takimit të sipërfaqes së tokës me skarpatën e kanalit kullues ose vija e takimit të skarpatës së jashtme të bankinës së kanalit ujitës me sipërfaqen e tokës), ose e një sistemi kryesor kullimi, apo më afër se 4 (katër)  metra nga bordura e çfarëdo kanali ujitjeje ose kullimi;
d) mosmbajtja e regjistrave të përcaktuar në nenin 43, të këtij ligji;
dh) mosmbajtja e llogarive financiare, në përputhje me nenin 44, të këtij ligji;
e) mosparaqitja siç duhet e informacionit dhe e dokumentacionit, në përputhje me pikën 1, të nenit 47, të këtij ligji;
ë) pengimi, bllokimi ose ndalimi në mënyra të tjera i stafit të autorizuar për inspektimin e infrastrukturës, në përputhje me pikën 2, të nenit 48 të këtij ligji.
2. Denoncimi i kundërvajtjeve të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “c” e “ç”, të pikës 1, të këtij neni, bëhet nga drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit, bashkitë dhe organizatat, ndërsa shqyrtimi dhe dënimi i tyre bëhet nga dega përkatëse e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ku është kryer kundërvajtja.
3. Kundërvajtësi, për shkeljet e parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “c” e “ç”, të pikës 1, të këtij neni, është i detyruar të përballojë shpenzimet për rikthimin e objektit të dëmtuar në gjendjen e mëparshme.
4. Denoncimi dhe dënimi i kundërvajtjeve, të parashikuara në shkronjat “d”, “dh”, “e”, e “ë”, të pikës 1, të këtij neni, bëhen nga strukturat e autorizuara.
5. Kundërvajtjet administrative, sipas shkronjave “a”, “b”, “c” e “ç”, të pikës 1, të këtij neni, dënohen me gjobë 50 mijë lekë, ndërsa ato sipas shkronjave “d”, “dh”, “e”, “ë”, të pikës 1, të këtij neni, dënohen me gjobë 25 mijë lekë.
6. Të ardhurat e vjelura nga gjobat për kundërvajtjet administrative, të përcaktuara në këtë nen, derdhen në buxhetin e shtetit.
Neni 51
Procedura e kundërvajtjes administrative
1. Kundër vendimeve të degës përkatëse të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit mund të bëhet ankim brenda 10 ditëve, nga dita e njoftimit, pranë Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, i cili duhet të shprehet brenda 30 ditëve. Kundër vendimit të këtij të fundit mund të bëhet ankim në gjykatën adminstrative përkatëse, brenda 5 ditëve nga njoftimi i tij.
2. Kundër vendimeve të strukturave të autorizuara mund të bëhet ankim, brenda 5 ditëve nga data e njoftimit, te ministri, i cili duhet të shprehet brenda 10 ditëve.  Kundër vendimit të ministrit mund të bëhet ankim në gjykatën adminstrative përkatëse, brenda afatit të përcaktuar në Kodin e Procedurës Civile.
Neni 52
Ekzekutimi i vendimit
Ankimi në gjykatë kundër vendimeve të degës përkatëse të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit nuk pezullon ekzekutimin e tyre.
Ekzekutimi i vendimit bëhet sipas procedurave të përcaktuara në ligjin nr.10279, datë 20.5.2010, “Për kundërvajtjet administrative”.
KREU VII
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 53
 Bordet e kullimit, të krijuara në zbatim të ligjit nr.8518, datë 30.7.1999, “Për ujitjen dhe kullimin”, të ndryshuar, vazhdojnë të kryejnë funksionet e tyre deri në krijimin e drejtorive të ujitjes dhe të kullimit, sipas përcaktimit të pikës 2, të nenit 12, të këtij ligji.
Neni 54
Dispozita të fundit 
Ngarkohet Këshilli i Ministrave dhe ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave të nxjerrin aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji, brenda tre muajve nga hyrja e tij në fuqi.
Neni 55
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, ligji nr.8518, datë 30.7.1999, “Për ujitjen dhe kullimin”, të ndryshuar, shfuqizohet, me përjashtim sa përcaktohet në nenin 53, të këtij ligji
Neni 56
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E T A R I
ILIR META

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.