Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Dhjetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Dhjetor 2016
V E N D I M
PËR 
PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9947, DATË 7.7.2008, “PËR PRONËSINË INDUSTRIALE”, TË NDRYSHUAR”
Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Propozimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9947,   datë 7.7.2008, “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI
# # #
P R O J E K T L I GJ
PËR
DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9947, DATË 7.7.2008, “PËR PRONËSINË INDUSTRIALE”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
V E N D O S I:
Në ligjin nr.9947, datë 7.7.2008, “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
Neni 1
Kudo në ligj, emërtimi “Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave” (në vijim DPPM) zëvendësohet me “Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale” (në vijim DPPI).
Neni 2
Në nenin 4 bëhen ndryshimi dhe shtesat e mëposhtme:
1. Pika 15 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“15. “Licencë ekskluzive” është licenca që pronari i një objekti të pronësisë industriale i jep ekskluzivisht vetëm një të licencuari të drejtën për ta përdorur atë.”.
2. Pas pikës 17/d shtohen pikat 18, 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24, me këto përmbajtje:
“18. “Mjet elektronik” është çdo mjet, me anë të të cilit mundësohet dërgimi fillestar i informacionit e marrja e tij nga marrësi i përcaktuar me anë të pajisjeve elektronike për përpunimin (duke përfshirë ngjeshjen shifrore) dhe ruajtja e të dhënave, tërësisht të transmetuara, të përcjella apo të marra përmes kabllove, valëve radio, mjeteve optike ose mjeteve të tjera elektromagnetike, përfshirë dhe internetin.
19. “Mjedisi për aplikimin elektronik” është portali elektronik i DPPI-së, i aksesueshëm nëpërmjet faqes zyrtare në internet, e hapur nga DPPI-ja, ku mundësohet ofrimi i shërbimit për publikun në distancë, duke komunikuar drejtpërdrejt me sistemin qendror të DPPI-së, nëpërmjet mjeteve elektronike.
20. “Sistemi i administrimit të pronësisë industrial, SAPI” është mjeti elektronik, përfshirë dhe bazën e të dhënave, për administrimin e pronësisë industriale nga DPPI-ja.
21. “EO” është shkurtimi i shprehjes “Emërtim origjine”.
22. “EOM” është shkurtimi i shprehjes “Emërtim origjine i mbrojtur”.
23. “TGJ” është shkurtimi i shprehjes “Tregues gjeografik”.
24. “TGJM” është shkurtimi i shprehjes “Tregues gjeografik i mbrojtur”.”.
Neni 3
Pas pikës 3, të nenit 19, shtohen pikat 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9, me këtë përmbajtje:
“4. Leja për të depozituar materialin biologjik jepet nëpërmjet furnizimit të një kampioni:
a) deri në publikimin e parë të aplikimit për patentë, vetëm ndaj atyre  personave  të cilët janë të autorizuar, sipas parashikimeve të këtij ligji për patentat  kombëtare;
b) ndërmjet publikimit të parë të aplikimit dhe dhënies së patentës, ndaj çdo personi që e kërkon atë ose, nëse aplikanti e kërkon kështu, vetëm ndaj një eksperti të pavarur;
c) pasi patenta është dhënë dhe pavarësisht nga revokimi ose anulimi i patentës, te të gjithë që e kanë kërkuar atë.
5. Kampioni jepet vetëm nëse personi që e kërkon atë merr përsipër, që gjatë kohës së cilës patenta është në fuqi:
a)   të mos ua vërë në dispozicion atë apo ndonjë material që rrjedh prej saj palëve të treta;
b) të mos e përdorë atë apo ndonjë material që rrjedh prej saj, përveç për qëllime eksperimentale, vetëm nëse aplikuesi ose pronari i patentës, sipas rastit, shprehimisht heq dorë nga kjo kërkesë.
6. Me kërkesë të aplikantit, kur një aplikim është refuzuar ose tërhequr, leja për materialin e depozituar kufizohet për një ekspert të pavarur për 20 vjet nga data kur është depozituar aplikimi për patentë. Në këtë rast, do të zbatohet pika 5, e këtij neni.
7. Kërkesat e aplikantit referuar shkronjës “b”, të pikës 4, të këtij neni, dhe pikës 6, të këtij neni, mund të bëhen vetëm deri në datën në të cilën konsiderohet se kanë përfunduar përgatitjet teknike për publikimin e aplikimit për patentë.
8. Nëse materiali biologjik i depozituar në përputhje me këtë nen nuk është më i disponueshëm nga institucioni në të cilin është depozituar, një depozitë e re e materialit do të pranohet me të njëjtat kushte me ato të parashikuara në Traktatin e Budapestit.
9. Çdo depozitë e re shoqërohet me një deklaratë të nënshkruar nga depozituesi  që vërteton se materiali biologjik i sapodepozituar është i njëjtë me atë të depozituar në fillim.”.
Neni 4
Në pikën 1, të nenit 29, fjalia “DPPM-ja mban regjistrin e patentave, ku regjistrohen të gjitha aplikimet, për të cilat është dhënë patenta.” zëvendësohet me   “DPPI-ja mban regjistrin e patentave, ku regjistrohen të gjitha aplikimet, për të cilat është dhënë data e depozitimit.”.
Neni 5
Pika 2, e nenit 34, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“2. DPPI-ja e pranon kërkesën, pasi të jenë përmbushur kërkesat e parashikuara në vendimin e Këshillit të Ministrave për patentat, të dalë në zbatim të këtij ligji, si dhe pasi të jetë bërë pagesa e tarifës përkatëse, në të kundërt e refuzon atë.”.
Neni 6
Në fjalinë e dytë, të pikës 2, të nenit 35, pas fjalës “… kërkesa …” shtohen fjalët  “… shoqërohet me pagesën e tarifës përkatëse dhe …”.
Neni 7
Pas nenit 36 shtohen nenet 36/a dhe 36/b, me këtë përmbajtje:
“Neni 36/a
E drejta e pengut për patentat e shpikjeve
1. Patentat e shpikjeve mund të jenë objekt i një kontrate garancie ose pengu.
2. Me kërkesë të njërës prej palëve në kontratë, të shoqëruar me pagesën e tarifës përkatëse, një kontratë e nënshkruar garancie ose pengu regjistrohet në regjistrin e patentave dhe publikohet në buletinin e DPPI-së.
3. Kontrata e përmendur në pikën 1, të këtij neni, prodhon efekt për palët e treta pasi të regjistrohet në regjistrin e patentave. Megjithatë, një kontratë e tillë mund të ketë efekt për një palë të tretë para sesa të regjistrohet, nëse provohet se ajo ka pasur dijeni për të. Pala e tretë nuk ngarkohet me barrën që të provojë dijeninë e saj.
4. Dispozitat e këtij neni për ndryshimet në lidhje me garancinë dhe pengun zbatohen si për e kërkesën për patentë, ashtu dhe për kërkesën për certifikatën e mbrojtjes shtesë.
Neni 36/b
Procedura për zbatimin e veprimeve përmbarimore
1. Patenta mund të jetë objekt i veprimeve përmbarimore.
2. Me kërkesë të njërës prej palëve në kontratë, e shoqëruar me pagesën e tarifës përkatëse, një veprim përmbarimor regjistrohet në regjistër dhe publikohet.
3. Një veprim përmbarimori vendosur ndaj një patente krijon pasoja juridike ndaj personave të tretë vetëm pas regjistrimit të tij në regjistër dhe publikimit të tij në buletinin e DPPI-së, përveç kur regjistrimi i veprimit i njoftohet pronarit të patentës më parë me një njoftim zyrtar të DPPI-së.
4. Forma dhe përmbajtja e kërkesës për regjistrimin e një veprimi përmbarimor përcaktohet në vendimin e Këshillit të Ministrave për patentat.
5. Dispozitat e këtij neni me ndryshimet përkatëse aplikohet edhe për certifikatën e mbrojtjes shtesë.”.
Neni 8
Pikat 3 dhe 4, të nenit 41, ndryshohen, si më poshtë vijon:
“3. Nëse tarifa e ripërtëritjes nuk paguhet brenda afatit të lartpërmendur, ajo mund të paguhet brenda gjashtë muajve pas ditës së fundit të muajit, në të cilin përfshihet data e depozitimit, me kusht që brenda kësaj periudhe të paguhet një tarifë shtesë. Ky afat mund të zgjatet me dy muaj, duke paguar një tarifë shtesë për shtyrjen e afatit të ripërtëritjes. Nëse DPPI-ja konstaton se pronari i një patente nuk paguan tarifën e ripërtëritjes sipas pikës 2, të këtij neni, ajo njofton pronarin apo përfaqësuesin e tij, brenda dy muajve nga data e mbarimit të këtij afati për mundësinë që ka për të bërë ripërtëritjen, sipas kësaj pike. Njoftimet bëhen vetëm në adresat që pronarët e patentave ose përfaqësuesit e tyre kanë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
4. Pa cenuar dispozitat e parashikuara në shkronjën “b”, të pikës 2, të nenit 35, kur nuk respektohen afatet e përcaktuara në pikat 2 dhe 3, të këtij neni, patenta konsiderohet e mbaruar në datën e ripërtëritjes së saj.”.
Neni 9
Pas shkronjës “ç”, të pikës1, të nenit 116, shtohet shkronja “d”, me këtë përmbajtje:
“d) nëse kërkesa për regjistrimin e saj është bërë në keqbesim.”.
Neni 10
Në pikën 2, të nenit 119, pas fjalës “… klasë …” shtohen fjalët “… edhe nën klasë …”.
Neni 11
Pas nenit 119 shtohet neni 119/a, me këtë përmbajtje:
“Neni 119/a
Ndarja e aplikimit të shumëfishtë
1. Paraqitësi i aplikimit mund të ndajë aplikimin e shumëfishtë në dy apo më tepër aplikime, të cilat mund të përmbajnë një ose disa disenjo.
2. Secili aplikim i ndarë nga aplikimi i shumëfishtë do të ketë si datë depozitimi datën e depozitimit të aplikimit fillestar.
3. Kushtet për ndarjen e aplikimit të shumëfishtë përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave për disenjot.”.
Neni 12
Neni 121 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 121
Ekzaminimi i përmbushjes së kërkesave
1. Menjëhere pas marrjes së aplikimit për regjistrimin e një disenjoje, DPPI-ja  ekzaminon nëse aplikimi përmbush të gjitha kërkesat e parashikuara në pikën 1, të nenit 119.  Nëse aplikimi i përmbush këto kërkesa, ai merr si datë depozitimi datën në të cilën aplikimi është paraqitur në DPPI. Nëse aplikimi nuk i përmbush të gjitha këto kërkesa, DPPI-ja njofton aplikuesin të plotësojë kërkesat e parashikuara në pikën 1, të nenit 119, brenda dy muajve nga data e njoftimit. Nëse aplikuesi i plotëson kërkesat e parashikuara në pikën 1, të nenit 119, brenda afatit, DPPI-ja lëshon dëshminë e depozitimit, duke caktuar si datë depozitimi datën në të cilën plotësimi i kërkesave formale të aplikimit është depozituar në DPPI. Nëse plotësimi i aplikimit nuk bëhet brenda këtij afati dymujor, DPPI-ja e refuzon depozitimin e aplikimit dhe njofton me shkrim për këtë aplikuesin.
2. Brenda tre muajve nga data e depozitimit të një aplikimi për regjistrimin e një disenjoje, DPPI-ja shqyrton aplikimin nëse përmbush kërkesat që parashikohen në pikat 2 dhe 3, të nenit 119, të këtij ligji. Kur aplikimi nuk i përmbush të gjitha këto kërkesa, DPPI-ja njofton aplikuesin t’i plotësojë ato brenda tre muajve nga data e njoftimit. Nëse aplikuesi nuk i plotëson kërkesat brenda afatit, DPPI-ja e refuzon aplikimin dhe njofton për këtë me shkrim aplikuesin.
3. Afati për paraqitjen e plotësimeve sipas pikës 2, të këtij neni, zgjatet deri në dy muaj shtesë, nëse aplikuesi paraqet brenda periudhës tremujore nga data e marrjes së njoftimit një kërkesë me shkrim dhe paguan tarifën përkatëse.”.
Neni 13
Në nenin 121/a bëhen ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:
1. Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. Brenda tre muajve nga data e plotësimit të formaliteteve të parashikuara në pikat 2, 3, 4 dhe 5, të nenit 119, DPPI-ja ekzaminon nëse disenjoja është në përputhje me të gjitha kërkesat e nenit 115, të këtij ligji. Kur aplikimi është në përputhje me të gjitha këto kërkesa të nenit 115, DPPI-ja publikon aplikimin për disenjo industriale në buletinin e DPPI-së.”.
2. Në fund të pikës 2 shtohet fjalia, me këtë përmbajtje:
“Afati për paraqitjen e plotësimeve sipas kësaj pike zgjatet deri në dy muaj shtesë, nëse aplikuesi paraqet brenda periudhës dymujore nga data e marrjes së njoftimit  një kërkesë me shkrim dhe paguan tarifën përkatëse.”.
Neni 14
Pika 1, e nenit 122, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. DPPI-ja publikon të dhënat e aplikimit, i cili përmbush të gjitha kërkesat e parashikuara në nenin 121/a, në buletinin e saj të radhës.”.
Neni 15
Pas nenit 122 shtohen nenet 122/a dhe 122/b, me këtë përmbajtje:
“Neni 122/a
Shfuqizimi ose ndryshimi i akteve administrative me gabime
1. Kur DPPI-ja ka marë një vendim ose ka nxjerrë një akt administrativ në lidhje me një disenjo, i cili përmban një gabim të dukshëm të bërë nga vetë DPPI-ja, me kërkesë të palëve të interesuara ose me iniciativë të DPPI-së, kjo e fundit mund të shfuqizojë ose të ndryshojë aktin administrativ.
2. DPPI-ja merr vendim brenda dy muajve në lidhje më kërkesën e paraqitur sipas pikës 1 dhe njofton palët për vendimin e marrë.
3. Kundër vendimit të marrë nga DPPI-ja sipas pikës 2, të këtij neni, mund të bëhet ankim në Bordin e Apelit përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse brenda 1 muaji nga data që vendimi i njoftohet palës/ve.
Neni 122/b
Rivendosja në afat e të drejtave
1. Kur, për shkaqe e rrethana të veçanta të krijuara dhe në kundërshtim me vullnetin e tij, aplikuesi i një disenjoje ose mbajtësi i një të drejte të një disenjoje nuk ka qenë në gjendje të respektojë një afat që sjell si pasojë të drejtpërdrejtë refuzimin e aplikimit për disenjo, aplikanti ka të drejtë të kërkojë rivendosjen në afat.
2. Në kërkesën për rivendosjen në afat jepen shkaqet dhe rrethanat që kanë penguar aplikuesin ose mbajtësin e së drejtës të respektojë afatin. Kërkesa për rivendosjen në afat duhet të bëhet brenda 2 muajve nga dita kur janë eliminuar pengesat, por jo më vonë se 1 vit nga data e përfundimit të afatit të humbur. Kërkesa për rivendosje në afat shoqërohet me pagesën e tarifës përkatëse.
3. Nëse kërkesa për rivendosje në afat pranohet, pasojat ligjore që shkaktohen nga mosrespektimi i afatit, konsiderohen se nuk kanë ndodhur.
4. Rivendosja në afat nuk lejohet për:
a) një kërkesë drejtuar Bordit të Apelit të DPPI-së;
b) një kërkesë drejtuar Dhomës për shfuqizim/zhvlerësim;
c) një kërkesë drejtuar Dhomës për Shqyrtimin e Kundërshtimeve;
ç) kërkesën për rivendosje në afat, sipas këtij neni.
5. Procedura për depozitimin dhe shqyrtimin e kërkesës për rivendosjen në afat kryhet në mënyrën që përcaktohet në vendimin e Këshillit të Ministrave për disenjot.
6. Kundër vendimit të marrë nga DPPI-ja për rivendosjen në afat mund të bëhet ankim në Bordin e Apelit përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse brenda 1 muaji nga data e marrjes njoftim.”.
Neni 16
Neni 124 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 124
Procedura e  kundërshtimit
1. Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve shqyrton nëse kundërshtimi i depozituar është në përputhje me pikën 1, të nenit 123, të këtij ligji.
2. Nëse kërkesat e parashikuara në pikën 1, të këtij neni, nuk plotësohen, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve refuzon kërkesën për kundërshtim dhe njofton paraqitësin e kërkesës.
3. Nëse  kërkesa për kundërshtim plotëson kriteret e parashikuara në pikën 1, të këtij neni,  Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve njofton me shkrim dhe i dërgon një kopje të kundërshtimit aplikantit të disenjos, kundër së cilës është depozituar kundërshtimi, të paraqesë argumentet brenda 2 muajve nga data e marrjes së njoftimit.
4. Afati kohor i parashikuar në pikën 3, të këtij neni, nuk mund të zgjatet.
5. Nëse aplikanti nuk i paraqet argumentet e tij ndaj kundërshtimit brenda afatit kohor të parashikuar, Dhoma për Shqyrtimin e kundërshtimeve pranon kundërshtimin.
6. Nëse Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve e konsideron të nevojshme, ajo mund të parashikojë mbajtjen e një seance dëgjimore për palët gjatë ndjekjes së procedurës së kundërshtimit.”.
Neni 17
Pas nenit 124 shtohet neni 124/a, me këtë përmbajtje:
“Neni 124/a
Shqyrtimi i kundërshtimit
1. Nëse aplikanti i disenjos së kundërshtuar paraqet argumentet e tij ndaj kundërshtimit brenda afatit të parashikuar, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve brenda dy muajve shqyrton argumentet dhe bazën ligjore mbi të cilat mbështetet kundërshtimi.
2. Nëse gjatë procedurës së shqyrtimit të kundërshtimit Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve konstaton se kundërshtimi është i pabazuar, ajo refuzon kundërshtimin dhe vendimi i njoftohet aplikantit dhe kundërshtuesit.
3. Nëse gjatë procedurës së shqyrtimit të kundërshtimit, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve konstaton se kundërshtimi është pjesërisht i bazuar, regjistrimi i disenjos refuzohet ose pranohet pjesërisht.
4. Kundër vendimit të marrë nga Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve mund të bëhet ankim në bordin e apelit përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse brenda një periudhe 1-mujore nga data e marrjes së vendimit.”.
Neni 18
Neni 126 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 126
Apelimi i  vendimit të refuzimit
1. Brenda 1 muaji nga data e marrjes së njoftimit për refuzimin e aplikimit për disenjo, sipas pikës 2, të nenit 121, dhe pikës 3, të nenit 121/a, të këtij ligji, aplikanti ka të drejtë, kundrejt pagesës së tarifës përkatëse, të apelojë vendimin e DPPI-së në Dhomën për shfuqizim/zhvlerësim.
2. Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim shqyrton kërkesën për apelim, brenda një periudhe dymujore nga data e paraqitjes së tij dhe njofton apeluesin për vendimin e marrë.
3. Gjatë shqyrtimit, dhoma për shfuqizim/anulim ka të drejtë t’i kërkojë apeluesit të vendimit të paraqesë materiale dhe dokumente të tjera shtesë, brenda një periudhe të parashikuar për këtë qëllim në rregulloren përkatëse.
4. Kundër vendimit të marrë nga dhoma për shfuqizim/zhvlerësim mund të bëhet ankim në Bordin e Apelit  brenda 1 muaji  nga data e marrjes së njoftimit.”.
Neni 19
Pas nenit 129 shtohen nenet 129/a dhe 129/b, me këtë përmbajtje:
“Neni 129/a
E drejta për vendosje pengu mbi një disenjo industriale
1. Disenjoja industriale është objekt mbi të cilin mund të vendoset pengu.
2. Me kërkesë të njërës prej palëve në kontratë, të shoqëruar me pagesën e tarifës përkatëse, kontrata e vendosjes së pengut mbi një disenjo industriale regjistrohet në regjistrin e disenjove.
3. Regjistrimi i vendosjes së një pengu publikohet në buletinin e DPPI-së.
4. Pengu krijon pasoja juridike vetëm pas regjistrimit të kontratës së pengut në regjistër.
5. Forma dhe përmbajtja kërkesës për regjistrimin e pengut përcaktohet në vendimin e Këshillit të Ministrave për disenjot.
Neni129/b
Procedura e veprimeve përmbarimore
1. Disenjoja industriale mund të sigurohet dhe të jetë objekt i veprimeve përmbarimore.
2. Me kërkesën e njërës nga palët, të shoqëruar me pagesën e tarifës përkatëse, një veprim përmbarimor i marrë ndaj një disenjoje regjistrohet në regjistrin e disenjove dhe publikohet në buletinin e DPPI-së.
3. Një veprim përmbarimor krijon pasoja juridike pas regjistrimit të veprimit përmbarimor në regjistrin e disenjove.
4. Forma dhe përmbajtja kërkesës për regjistrimin e një veprimi përmbarimor përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për disenjot.”.
Neni 20
Neni 138 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 138
1. Personi i interesuar, përkundrejt tarifës përkatëse, mund t’i drejtohet Dhomës për shfuqizim/zhvlerësim ose gjykatës për të kërkuar shfuqizimin e një disenjoje të regjistruar, nëse ajo nuk i përmbush kushtet për t’u mbrojtur sipas neneve 115 dhe 116, të këtij ligji, me përjashtim të rasteve të mëposhtme:
a) Nëse është duke u zhvilluar një proces në lidhje me këtë disenjo në gjykatë, kërkesa duhet të bëhet në gjykatë;
b) Kur, në çdo rast tjetër, kërkesa është bërë në Dhomën për shfuqizim/pavlefshmëri, personi, në çdo fazë të procedurës në DPPI mund t’ia drejtojë kërkesën gjykatës.
2. Disenjoja e regjistruar mund të mbahet në një formë të ndryshuar, nëse në formën e ndryshuar ajo i përmbush kërkesat për mbrojtje dhe identiteti i saj ruhet.
3. Çdo disenjo e regjistruar që shfuqizohet zhvlerësohet nga data e depozitimit të saj.
4. Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim merr vendim në lidhje me kërkesën e paraqitur sipas pikës 1, të këtij neni, brenda 3 muajve nga data plotësimit të pretendimeve, prapësimeve dhe paraqitjes të të gjitha provave nga palët.
5. Shfuqizimi i një disenjoje të regjistruar nuk mund të bëhet pa u thirrur për t’u dëgjuar pronari i saj.
6. Vendimi i dhomës për shfuqizim/zhvlerësim mund të ankimohet, përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse në Bordin e Apelit, brenda 1 muaji nga data që vendimi u njoftohet palëve.”.
Neni 21
 Neni 140 ndryshohet, si më poshtë vojon:
“Neni 140
Shenjat që mund të përbëjnë markë
Një markë mund të jetë çdo shenjë, në veçanti fjalët, duke përfshirë emrat personalë ose disenjimet, shkronjat, numrat, ngjyrat, formën e mallrave ose të paketimeve të  tyre ose tingujt, me kusht që këto shenja të jenë të afta:
a) të dallojnë mallrat apo shërbimet e një personi fizik apo juridik nga ato të një personi tjetër fizik apo juridik;
b) të përfaqësohen në regjistër në mënyrë të tillë, që të mundësojë autoritetet kompetente dhe publikun të përcaktojnë qartë dhe saktë objektin e mbrojtjes që i njihet pronarit të saj.”.
Neni 22
Në nenin 142 bëhen këto ndryshime:
1. Në titull, pas fjalës “… refuzimi …” shtohen fjalët “… ose shfuqizimi …”.
2. Në pikën 1, pas fjalës “… markë …” shtohet “… ose …” dhe pas fjalës                  “… nëse …” shtohen fjalët “… regjistrohet, mund të shfuqizohet kur: …”.
3. Shkronja “e”, e pikës 1, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“e) përbëhet nga elemente, që kanë prirje të çorientojnë publikun për natyrën, cilësinë, origjinën gjeografike ose tregtare të mallrave dhe/ose shërbimeve, që ato kanë për qëllim të dallojnë.;”.
Neni 23
Në nenin 143 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
1. Titulli ndryshohet, si më poshtë vijon:
       “Refuzimi ose shfuqizimi për shkaqe relative”.
2. Pas shkronjës “c”, të pikës 2, shtohet shkronja “ç”, me këtë përmbajtje:
“ç) nëse kërkesa për regjistrimin e saj është bërë në keqbesim.”.
3. Në pikën 3 bëhen ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:
a) Shkronjat “b” dhe “c” ndryshohen, si më poshtë vijon:
“b) të drejtën e një individi, emri, mbiemri ose pamja e jashtme e të cilit është e njëjtë ose e ngjashme me markën, që kërkohet të regjistrohet;
 c) të drejtat e pronësisë industriale, emrat e varieteteve të mbrojtura, bimore dhe/ose shtazore dhe të treguesve gjeografikë;”.
b) Pas shkronjës “ç” shtohet shkronja “d”, me këtë përmbajtje:
“d) të drejtat e një marke të paregjistruar ose një shenje tjetër, të fituara nga përdorimi për një kohë të gjatë në një aktivitet tregtar dhe shtrirja e gjerë territoriale.”.
4. Pas pikës 5 shtohet pika 6, më këtë përmbajtje:
“6. Kriteret në lidhje me markat e mirënjohura përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për markat.”.
Neni 24
Në nenin 145 bëhen ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:
1. Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. Kërkesa për të fituar të drejtën mbi një markë mund të bëhet nga çdo person.”.
2. Pas pikës 5 shtohet pika 6, me këtë përmbajtje:
“6. Pas datës së lëshimit të dëshmisë së depozitimit nga DPPI-ja, ndalohet të bëhen shtesa në listën e mallrave ose shërbimeve apo ndryshime në pamjen e markës, përveç rasteve që lidhen me bërjen e korrigjimeve ortografike ose saktësimeve në listën e mallrave ose shërbimeve.”.
Neni 25
Nenet 150 dhe 150/a ndryshohen, si më poshtë vijon:
“Neni 150
Ekzaminimi i përmbushjes së kërkesave
1. DPPI-ja ekzaminon kërkesat për regjistrimin e markave, sipas numrit rendor të paraqitjes së tyre.
2. Një kërkesë ekzaminohet jashtë numrit rendor, kur:
a) depozitohet një kërkesë për regjistrim ndërkombëtar të markës, kundrejt  pagesës së tarifës përkatëse;
b) është depozituar një kërkesë për ekzaminim jashtë numrit rendor, kundrejt  pagesës së tarifës përkatëse.
3. Menjëherë pas marrjes së aplikimit, DPPI-ja ekzaminon nëse aplikimi është në përputhje me kërkesat e pikës 4, të nenit 145, të këtij ligji. Kur aplikimi nuk i përmbush të gjitha kërkesat e pikës 4, të nenit 145, DPPI-ja njofton aplikuesin t’i plotësojë ato brenda dy muajve nga data e njoftimit. Nëse aplikimi plotësohet brenda afatit, DPPI-ja lëshon dëshminë e depozitimit, duke shënuar si datë depozitimi datën në të cilën paraqitet plotësimi i aplikimit në DPPI. Nëse plotësimi i aplikimit nuk bëhet brenda këtij afati   dymujor, DPPI-ja e refuzon depozitimin e aplikimit dhe njofton me shkrim për këtë aplikuesin.
4. Brenda tre muajve nga data e lëshimit të dëshmisë së depozitimit për aplikimin për regjistrimin e një marke, DPPI-ja ekzaminon aplikimin nëse përmbushen kërkesat e pikave 1, 2, 3, 5 dhe 6, të nenit 145, të këtij ligji. Kur aplikimi nuk përmbush të gjitha kërkesat e parashikuara në pikat 1, 2, 3, 5 dhe 6, të nenit 145, DPPI-ja njofton aplikuesin t’i plotësojë ato brenda tre muajve nga data e njoftimit. Nëse aplikuesi nuk i plotëson kërkesat brenda afatit, DPPI-ja e refuzon aplikimin dhe njofton për këtë me shkrim aplikuesin.
5. Afati për paraqitjen e plotësimeve sipas pikës 4, të këtij neni, zgjatet deri në dy muaj shtesë, nëse aplikuesi paraqet brenda periudhës tremujore nga data marrjes së njoftimit një kërkesë me shkrim dhe paguan tarifën përkatëse.
Neni 150/a
Ekzaminimi i shkaqeve absolute për refuzim
1. Brenda tre muajve nga data e plotësimit të kërkesave sipas pikave 1, 2, 3, 5 dhe 6, të nenit 145, DPPI-ja ekzaminon nëse marka është në përputhje me kërkesat e neneve 140 dhe 142, të këtij ligji. Kur aplikimi është në përputhje me këto kërkesa, DPPI-ja publikon aplikimin për regjistrim marke në buletinin e saj të radhës.
2. Nëse marka nuk është në përputhje me kërkesat e neneve 140 e 142, DPPI-ja njofton aplikuesin dhe i jep atij mundësinë, brenda dy muajve nga data e njoftimit, të paraqesë shpjegimet e tij si dhe dokumente shtesë, sipas rastit. Afati për paraqitjen e plotësimeve sipas kësaj pike zgjatet deri në dy muaj shtesë, nëse aplikuesi paraqet brenda periudhës dymujore nga data e marrjes së njoftimit një kërkesë me shkrim dhe paguan tarifën përkatëse.
3. Nëse një markë përmban një element i cili, sipas DPPI-së, nuk është dallues, dhe kur përfshirja e atij elementi te marka mund të ngrejë dyshime nëse marka mund të mbrohet ose jo, DPPI-ja mund t’i kërkojë aplikuesit, si kusht për regjistrimin e markës në fjalë, që të heqë dorë dhe të përjashtojë nga mbrojtja çdo të drejtë ekskluzive mbi atë element. Ky përjashtim duhet të regjistrohet dhe të publikohet së bashku me aplikimin ose regjistrimin e markës, sipas rastit.
4. Aplikimi refuzohet kur:
a) aplikuesi nuk parashtron shpjegimet e tij;
b) nuk plotëson dokumentacionin brenda afatit kohor;
c) nëse DPPI-ja vëren se aplikimi nuk është në përputhje me përcaktimet e neneve 140 dhe 142, të këtij ligji, edhe pas shpjegimeve të aplikuesit.
    Ky vendim i njoftohet aplikuesit.
5. Aplikimi nuk duhet të refuzohet përpara sesa t’i jetë dhënë aplikuesit njoftimi dhe afati përkatës që të paraqesë shpjegimet e tij ose përjashtimin nga mbrojtja të një elementi të markës ose ndryshimin e pranueshëm të elementit.”.
Neni 26
Pika 1, e nenit 151, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. DPPI-ja publikon të dhënat e aplikimit që plotëson të gjitha kërkesat e parashikuara në nenet 150 dhe 150/a, në buletinin e radhës.”.
Neni 27
Pas nenit 151 shtohen nenet 151/a, 151/b dhe 151/c, me këtë përmbajtje:
“Neni 151/a
Observime nga palët e treta
1. Brenda tre muajve nga data e publikimit të aplikimit për regjistrimin e një marke, çdo person i interesuar mund të paraqesë një kërkesë me shkrim në Dhomën për Shqyrtimin e Kundërshtimeve për shkaqe të bazuara në nenin 142, ku të përcaktojë se përse aplikimi nuk duhet të regjistrohet nga   DPPI-ja.
2. Observuesi nuk bëhet palë e kësaj procedure dhe DPPI-ja nuk ka për detyrim ta informojë atë në lidhje me masat e marra për këtë observim.
3. Kërkesa sipas pikës 1, të këtij neni, i komunikohet aplikuesit, i cili mund të paraqesë shpjegimet e tij në lidhje me këtë kërkesë brenda 1 muaji nga data e marrjes së njoftimit.
4. Kërkesa sipas këtij neni shqyrtohet brenda 2 muajve nga Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve.
5. Kundër vendimit të marrë nga Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve mund të bëhet ankim, përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse, në Bordin e Apelit, brenda 1 muaji  nga data e marrjes së njoftimit.”.
Neni 151/b
Shfuqizimi ose ndryshimi i akteve administrative me gabime
1. Kur DPPI-ja ka marrë një vendim ose ka nxjerrë një akt administrativ në lidhje me një markë, i cili përmban një gabim të dukshëm të bërë nga vetë DPPI-ja, me kërkesë të palëve të interesuara ose me iniciativë të DPPI-së, kjo e fundit mund të shfuqizojë ose të ndryshojë aktin administrativ.
2. DPPI-ja merr vendim brenda dy muajve në lidhje me kërkesën e paraqitur sipas pikës 1 dhe njofton palët për vendimin e marrë.
3. Kundër vendimit të marrë nga DPPI-ja, sipas pikës 2, të këtij neni, mund të bëhet ankim në Bordin e Apelit, përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse brenda 1 muaji nga data që vendimi i njoftohet palës/ve.
Neni 151/c
Rivendosja në afat e së drejtës
1. Kur për shkaqe e rrethana të veçanta të krijuara në kundërshtim me vullnetin e tij, aplikuesi për regjistrim marke ose përfaqësuesi i tij nuk ka qenë në gjendje të respektojë një afat që sjell drejpërdrejt si pasojë refuzimin e aplikimit për regjistrim marke, aplikuesi ka të drejtë të kërkojë të rivendoset në afat.
2. Kërkesa për rivendosjen në afat përmban shkaqet dhe rrethanat që kanë penguar aplikuesin të respektojë afatin. Kërkesa për rivendosjen në afat duhet të bëhet brenda 2 muajve nga dita kur janë eliminuar pengesat të cilat kanë shkaktuar refuzimin e aplikimit, por jo më vonë se 1 vit nga data e përfundimit të afatit të humbur. Kërkesa për rivendosje në afat shoqërohet me pagesën e tarifës përkatëse.
3. Nëse kërkesa për rivendosje në afat pranohet, pasojat ligjore që shkaktohen nga mosrespektimi afatit, konsiderohen se nuk kanë ndodhur.
4. Rivendosja në afat nuk lejohet për:
a) një kërkesë drejtuar Bordit të Apelit të DPPI-së;
b) një kërkesë drejtuar Dhomës për shfuqizim/zhvlerësim;
c) një kërkesë drejtuar Dhomës për Shqyrtimin e Kundërshtimeve;
ç) kërkesën për rivendosje në afat, sipas këtij neni.
5. Procedura për depozitimin dhe shqyrtimin e kërkesës për rivendosjen në afat kryhet në mënyrën që përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave për markat.
6. Kundër vendimit të marrë nga DPPI-ja për rivendosjen në afat mund të bëhet ankim në Bordin e Apelit përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse brenda 1 muaji nga data e marrjes njoftim.”.
Neni 28
Nenet 152 dhe 153 ndryshohen, si më poshtë vijon:
“Neni 152
Kundërshtimi ndaj një marke
1. Kundërshtimi ndaj një marke të publikuar depozitohet në DPPI brenda një periudhe tremujore nga data e publikimit, kundrejt pagesës së tarifës përkatëse, nga:
a) aplikanti i një marke të mëparshme të depozituar në DPPI ose nga pronari i një marke të mëparshme;
b) pronari i një emri tregtar, në përputhje me përcaktimin e shkronjës “a”, të pikës 3, të nenit 143, të këtij ligji;
c) një person fizik, në bazë të përcaktimit të shkronjës “b”, të pikës 3, të nenit 143, të këtij ligji;
ç) pronari i një të drejte të mëparshme të pronësisë industriale, në bazë të përcaktimit të shkronjës “c”, të pikës 3, të nenit 143, të këtij ligji;
d) çdo person që ka të drejtën e autorit, sipas përcaktimit të shkronjës “ç”, të pikës 3, të nenit 143, të këtij ligji;
dh) përdoruesit e autorizuar të markave certifikuese;
e) nga cilido subjekt i sipërpërmendur në këtë pike, që vërteton se aplikimi është bërë në keqbesim;
ë) përdoruesit e autorizuar ose të licencuarit e markës  nga pronari i markës.
2. Periudha për paraqitjen e kundërshtimit nuk mund të zgjatet tej periudhës së parashikuar në pikën 1, të këtij neni.
3. Të dhënat për mënyrën e depozitimit të kundërshtimit dhe procedura e nevojshme parashikohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për markat.
Neni 153
Procedura e  kundërshtimit
1. Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve ekzaminon nëse kundërshtimi është depozituar në përputhje me kërkesat e pikës 1, të nenit 152, të këtij ligji.
2. Nëse kërkesat e parashikuara në pikën 1, të nenit 152, nuk janë plotësuar, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve refuzon kërkesën për kundërshtim dhe njofton kundërshtuesin.
3. Nëse  kërkesa për kundërshtim plotëson kriteret e parashikuara në pikën 1, të këtij neni,  Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve njofton me shkrim dhe i dërgon një kopje të kundërshtimit aplikantit të markës, kundër së cilës është depozituar kundërshtimi, të paraqesë argumentet brenda dy muajve nga data e marrjes së njoftimit.
4.  Afati kohor i parashikuar në pikën 3, të këtij neni, nuk mund të zgjatet.
5. Nëse aplikanti nuk i paraqet argumentet e tij ndaj kundërshtimit brenda afatit kohor të parashikuar, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve e pranon kundërshtimin.
6. Kur Dhoma për shqyrtimin e Kundërshtimeve e konsideron të nevojshme, ajo fton palët në një seancë dëgjimore për t’i dëgjuar gjatë shqyrtimit të kundërshtimit.”.
Neni 29
Pas nenit 153 shtohet neni 153/a, me këtë përmbajtje:
“Neni 153/a
Shqyrtimi  i  kundërshtimit
1. Nëse aplikanti i markës së kundërshtuar paraqet argumentet e tij ndaj kundërshtimit brenda afatit të parashikuar, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve shqyrton brenda dy muajve argumentet dhe bazën ligjore mbi të cilat mbështetet kundërshtimi.
2. Pas  shqyrtimit të kundërshtimit, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve mund të  vendosë që regjistrimi i markës që kundërshtohet të refuzohet ose të pranohet për të gjitha mallrat/shërbimet ose për një pjesë të tyre dhe vendimi i marrë në lidhje me këtë i njoftohet palëve.
3. Kundër vendimit të marrë nga Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve mund të bëhet apelim në Bordin e Apelit përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse, brenda një periudhe 1-mujore nga data e marrjes njoftim të vendimit.”.
Neni 30
Neni 155 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 155
Apelimi i  vendimit të refuzimit
1. Brenda 1 muaji nga data e marrjes së njoftimit për refuzimin e aplikimit, sipas neneve 150 dhe 150/a,  të këtij ligji, aplikanti ka të drejtë, kundrejt pagesës së tarifës përkatëse, të apelojë vendimin e DPPI-së në Dhomën për shfuqizim/zhvlerësim.
2. Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim shqyrton kërkesën për apelim, brenda  tre muajve nga data e paraqitjes së tij dhe njofton apeluesin për vendimin e marrë.
3. Gjatë shqyrtimit, Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim ka të drejtë t’i kërkojë apeluesit të vendimit të paraqesë materiale dhe dokumente të tjera shtesë, brenda një periudhë të parashikuar për këtë qëllim në vendimin e Këshillit të Ministrave për markat.
4. Kundër vendimit të marrë nga Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim mund të bëhet apelim në Bordin e Apelit, përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse, brenda 1 muaji  nga data e marrjes së njoftimit.”.
Neni 31
Pas nenit 156 shtohet neni 156/a, me këtë përmbajtje:
“Neni 156/a
Citimi i markave tregtare në botime
Nëse një markë tregtare e regjistruar përmendet në një fjalor, enciklopedi apo material të ngjashëm, duke përfshirë dhe botimet elektronike, dhe shërben si referencë, duke dhënë përshtypjen e gabuar se marka tregtare përbën një emër përshkrues të mallrave apo shërbimeve për të cilat është regjistruar, botuesi, me kërkesë të pronarit të markës tregtare, në botimin e ardhshëm tregon me anën e një sqarimi tregues ose shenjeje se kemi të bëjmë me një markë të regjistruar.”.
Neni 32
Pas nenit 163 shtohen nenet 163/a dhe 163/b, me këto pëmbajtje:
“Neni 163/a
Regjistrimi i së drejtës së pengut mbi një markë
1. Marka mund të sigurohet ose të jetë objekt mbi të cilin mund të vendoset pengu.
2. Me kërkesë të njërës prej palëve në kontratë, të shoqëruar me pagesën e tarifës përkatëse, kontrata e vendosjes së pengut mbi një markë tregtare regjistrohet në regjistrin e markave.
3. Regjistrimi i vendosjes së një pengu publikohet në buletinin e DPPI-së.
4. Pengu krijon pasoja juridike vetëm pas regjistrimit të kontratës së pengut në regjistër.
5. Forma dhe përmbajtja e kërkesës për regjistrimin e pengut përcaktohet në vendimin e Këshillit të Ministrave për markat.
Neni 163/b
Procedura e veprimeve përmbarimore
1. Marka mund të jetë objekt i veprimeve përmbarimore.
2. Me kërkesë të njërës prej palëve në kontratë, të shoqëruar me pagesën e tarifës përkatëse, një veprim përmbarimor i marrë ndaj një marke tregtare regjistrohet në regjistrin e markave dhe publikohet në buletinin e DPPI-së.
3. Një veprim përmbarimor krijon pasoja juridike pas regjistrimit të veprimit përmbarimor në regjistrin e markave.
4. Forma dhe përmbajtja kërkesës për regjistrimin e një veprimi përmbarimor përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për markat.”.
Neni 33
Pika 1, e nenit 164, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. Marka e regjistruar mbrohet për një afat 10-vjeçar duke filluar nga data e depozitimit.”.
Neni 34
Nenet 173 dhe 174 ndryshohen, si më poshtë vijon:
“Neni 173
Shfuqizimi i markës
1. Regjistrimi i një marke mund të deklarohet i pavlefshëm, kur:
a) regjistrimi i markës është bërë në shkelje të parashikimeve të neneve 142 e 143, të këtij ligji, në kohë kur është depozituar aplikimi për regjistrim;
b) aplikimi për regjistrimin e markës është bërë në keqbesim.
2. Kërkesa për deklarimin e pavlefshmërisë së një marke të regjistruar mund të bëhet nga çdo person, kundrejt pagesës së tarifës përkatëse, në Dhomën për shfuqizim/zhvlerësim ose në gjykatë, me përjashtim të rasteve të mëposhtme:
a) Nëse është duke u zhvilluar një proces në lidhje me këtë markë në gjykatë, kërkesa duhet të bëhet në gjykatë;
b) Kur, në çdo rast tjetër, kërkesa është bërë në Dhomën për shfuqizim/ zhvlerësim, personi, në çdo fazë të procedurës në DPPI, mund t’ia drejtojë kërkesën gjykatës.
3. Çdo markë e regjistruar që shfuqizohet, konsiderohet si e paqenë, duke filluar nga data e depozitimit të markës. Kur marka, që nuk përmbush kërkesat e përcaktuara në shkronjat “a”, “b” ose “c”, të pikës 1, të nenit 142, të këtij ligji, por ka fituar karakter dallues, në përputhje me pikën 2, të nenit 142, të këtij ligji, nuk shfuqizohet, por data e depozitimit do të zhvendoset në kohë në momentin që marka e ka fituar karakterin dallues.
4. Një markë nuk mund të deklarohet e pavlefshme me arsyetimin se ekziston një markë e mëparshme, që është në konflikt me atë markë, nëse marka e mëparshme nuk përmbush kërkesat e nenit 159, të këtij ligji. Nëse marka tregtare e mëparshme është përdorur vetëm për një pjesë të mallrave apo shërbimeve, për të cilat është regjistruar, konsiderohet se ajo është regjistruar vetëm për këtë pjesë mallrash apo shërbimesh.
5. Kur arsyet për refuzimin e regjistrimit ose për deklarimin e pavlefshmërisë së një marke lidhen vetëm me disa mallra ose shërbime, për të cilat është paraqitur aplikimi apo është regjistruar marka, refuzimi i regjistrimit ose deklarimi i pavlefshmërisë mbulon vetëm ato mallra ose shërbime.
6. Shfuqizimi i një marke të regjistruar nuk mund të bëhet pa u thirrur për t’u dëgjuar pronari i saj.
7. Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim merr vendim në lidhje me kërkesën e paraqitur sipas pikës 1 brenda dy muajve dhe njofton palët për vendimin e marrë.
8. Kundër vendimit të marrë nga Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim mund të bëhet ankim, përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse, në Bordin e Apelit, brenda 1 muaji nga data e marrjes njoftim të vendimit.
Neni 174
Zhvlerësimi i markës
1. Regjistrimi i një marke zhvlerësohet kur:
a) pronari i saj, pa pasur arsye legjitime, nuk e ka përdorur markën për mallrat ose shërbimet, për të cilat marka është regjistruar, për një periudhë të pandërprerë pesëvjeçare. Megjithatë, një palë e tretë nuk mund të kërkojë zhvlerësimin e markës për mospërdorimin e saj, nëse gjatë periudhës midis mbarimit të afatit 5-vjeçar të mospërdorimit dhe datës kur është ngritur padia për zhvlerësimin e markës, pronari i markës ka filluar ta përdorë markën ose ka rifilluar përdorimin e saj. Përdorimi i markës ose rifillimi i përdorimit të saj nga pronari i markës nuk do të merret parasysh, kur janë bërë jo më parë se tre muaj para ngritjes së padisë për zhvlerësimin e markës dhe jo më herët se me mbarimin e periudhës së pandërprerë pesëvjeçare të mospërdorimit, nëse pronari i markës fillon përdorimin ose ripërdorimin e markës për arsye se ka marrë dijeni për ngritjen e padisë për zhvlerësimin e saj;
b) si pasojë e veprimeve ose mosveprimeve të pronarit të saj, marka është bërë emër i zakonshëm në treg për mallrat ose shërbimet, për të cilat ajo është regjistruar;
c) si pasojë e përdorimit të bërë nga pronari ose me pëlqimin e tij të mallrave ose të shërbimeve, për të cilën ajo është regjistruar, marka çorienton publikun, kryesisht, për natyrën, cilësinë ose origjinën gjeografike të mallrave apo të shërbimeve.
2. Regjistrimi i një marke nuk zhvlerësohet, në kuptim të shkronjës “a”, të pikës 1, të këtij neni, për mallrat dhe shërbimet, për të cilat ajo është regjistruar, kur:
a) është përdorur nga i licencuari ose një person tjetër, me lejen e pronarit të markës ose nga çdo person, që ka autoritet të përdorë një markë kolektive;
b) është përdorur në një formë, që ndryshon vetëm ato elemente të markës, që nuk cenojnë karakterin dallues të saj, në formën që ajo është regjistruar;
c) i është ngjitur mallrave ose ambalazhimit të tyre në Republikën e Shqipërisë vetëm për qëllime eksporti;
ç) është përdorur për publicitet dhe korrespondencë biznesi, në përputhje me përcaktimet e pikës 3, të nenit 159, të këtij ligji.
3. Kur shkaqet për zhvlerësimin e një marke lidhen vetëm me disa mallra ose shërbime, për të cilat marka është regjistruar, zhvlerësimi shtrihet vetëm për këto mallra ose shërbime.
4. Kërkesa për zhvlerësimin e një marke të regjistruar mund të bëhet nga çdo person, kundrejt pagesës së tarifës përkatëse, në Dhomën për shfuqizim/zhvlerësim ose në gjykatë, me përjashtim të rastieve të mëposhtme:
a) Nëse është duke u zhvilluar një proces në lidhje me këtë markë në gjykatë, kërkesa duhet të bëhet në gjykatë;
b) Kur, në çdo rast tjetër, kërkesa është bërë në Dhomën për shfuqizim/pavlefshmëri, personi, në çdo fazë të procedurës në DPPI, mund t’ia drejtojë kërkesën gjykatës.
5. Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim njofton pronarin e markës ndaj së cilës është depozituar kërkesa për zhvlerësim dhe e fton atë të paraqesë, brenda dy muajve nga data e marrjes së njoftimit, argumentet, provat ose çdo dokument tjetër në lidhje me kërkesën për zhvlerësim. Ky afat mund të zgjatet me kërkesë të pronarit të markës me dy muaj shtesë.
6. Zhvlerësimi i një marke të regjistruar nuk mund të bëhet pa u njoftuar pronari i saj.
7. Nëse Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim e konsideron të nevojshme, ajo mund të thërrasë palët për t’i dëgjuar në një seancë dëgjimore gjatë ndjekjes së procedurës së zhvlerësimit.
8. Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim merr në shqyrtim kërkesën, argumentet dhe provat e paraqitura nga palët dhe merr vendim brenda dy muajve, si dhe njofton palët për vendimin e marrë.
9. Kundër vendimit të marrë nga Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim mund të bëhet ankim, përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse, në Bordin e Apelit brenda 1 muaji nga data e marrjes së njoftimit.
10. Çdo markë e regjistruar që zhvlerësohet i pushon efektet nga dita që zhvlerësimi hyn në fuqi.
11. DPPI-ja e pasqyron zhvlerësimin e një marke në regjistrin e markave.”.
Neni 35
Në nenin 175 bëhen ndryshimi dhe shtesat e mëposhtme:
1. Në pikën 4, fjalët “… dita e parë e muajit pasardhës të muajit të publikimit të markës …” zëvendësohen me  “… data e publikimit të aplikimit …”.
2. Pas pikës 5 shtohen pikat 6, 7 dhe 8, me këto përmbajtje:
“6. Afati për paraqitjen e kundërshtimit nuk mund të zgjatet tej afatit të parashikuar në pikën 4, të këtij neni.
7. Regjistrimet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë i nënshtrohen shqyrtimit për shkaqet absolute të refuzimit ashtu siç i nënshtrohen edhe aplikimet kombëtare për regjistrimin e markës tregtare.
8. Nëse marka ndërkombëtare nuk është në përputhje me kërkesat e neneve 140 dhe 142, DPPI-ja njofton aplikuesin dhe i jep atij mundësinë, brenda katër muajve nga data e publikimit të njoftimit në gazetën zyrtare të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale, të paraqesë shpjegimet e tij, si dhe dokumente shtesë, sipas rastit.”.
Neni 36
Pas nenit 175 shtohet neni 175/a, me këtë përmbajtje:
“Neni 175/a
Transformimi i një regjistrimi ndërkombëtar
1. Regjistrimi ndërkombëtar i një marke mund të transformohet në aplikim për markë kombëtare sipas nenit 9quinquies të Protokollit të Madridit, si dhe sipas kushteve dhe mënyrës së përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave për markat.
2. Kërkesa për transformim sipas nenit 9quinquies të Protokollit të Madridit duhet të depozitohet pranë DPPI-së brenda 3 muajve nga data në të cilën regjistrimi ndërkombëtar është fshirë.
3. Periudha e mbrojtjes së markës së transformuar konsiderohet se fillon në datën e regjistrimit ndërkombëtar sipas nenit 3(4) të Protokollit të Madridit ose në datën e regjistrimit të shtrirjes territoriale sipas nenit 3ter (2) të Protokollit të Madridit dhe nëse, regjistrimi ndërkombëtar gëzon prioritet, i njihet data e prioritetit.”.
Neni 37
Titulli i pjesës V ndryshohet dhe zëvendësohet me “Treguesit gjeografikë dhe emërtimet e origjinës”.
Neni 38
Krerët XXX dhe XXXI  ndryshohen, si më poshtë vijon:
“KREU XXX
PËRKUFIZIMI, KUSHTET DHE E DREJTA E MBROJTJES
Neni 176
Objekti i mbrojtjes
1. Treguesit gjeografikë dhe emërtimet e origjinës, që përdoren në tregti për të treguar origjinën gjeografike të produkteve, mbrohen nga ky ligj dhe nga aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.
2. “Emërtim origjine” quhet emri që identifikon një produkt:
a) që e ka origjinën nga një vend specifik, rajon apo, në raste të veçanta, një shtet;
b) cilësitë ose karakteristikat e të cilit vijnë, ekskluzivisht ose esencialisht, si rezultat i një mjedisi gjeografik të veçantë, që përfshin faktorët natyrorë dhe njerëzorë, të trashëguar nga ky mjedis;
c) hapat për prodhimin e të cilit realizohen në zonën e përcaktuar gjeografike.
3. “Tregues gjeografik” quhet emri që identifikon një produkt:
a)  që e ka origjinën në një vend specifik, rajon apo shtet;
b) cilësitë, reputacioni ose karakteristikat e tjera të të cilit i atribuohen esencialisht origjinës së tij gjeografike;
c) të paktën një nga hapat prodhues të të cilit realizohen në zonën e përcaktuar gjeografike.
4. Disa emra tradicionalë gjeografikë ose jogjeografikë, të përdorur për një produkt ushqimor ose bujqësor, të cilët e kanë origjinën në një rajon apo vend specifik dhe që përmbushin kushtet e përcaktuara në shkronjën “b”, të pikës 2, të këtij neni, trajtohen si emërtime të origjinës.
5. Në përjashtim të parashikimit të pikës 2, të këtij neni, disa tregues gjeografikë  trajtohen si emërtime origjine në rastin kur lënda e parë e produktit vjen nga një zonë gjeografike më e gjerë ose e ndryshme nga zona ku përpunohet produkti, me kusht që:
a) zona e prodhimit të lëndës së parë të jetë e kufizuar;
b) të ekzistojnë kushte specifike për prodhimin e lëndës së parë;
c) të ekzistojnë rregullime për inspektimin që sigurojnë se këto kushte janë përmbushur.
Në kuptim të kësaj pike, vetëm kafshët e gjalla, mishi dhe qumështi mund të vlerësohen si lëndë e parë.
6. Në rastin e aplikimeve që kanë të bëjnë me pijet alkoolike, tregues gjeografik i një pijeje alkoolike do të jetë një tregues që identifikon një pije alkoolike me origjinë në territorin e një vendi ose një rajoni apo lokaliteti të këtij territori, ku një cilësi e dhënë, reputacioni apo karakteristika të tjera të asaj pijeje alkoolike i atribuohen esencialisht origjinës së tij gjeografike.
7. Në rastin e aplikimeve që kanë të bëjnë me verërat:
a) “Emërtim origjine” quhet emri i një rajoni, i një vendi specifik ose, në raste të veçanta të justifikuara në mënyrën e duhur,  emri i një shteti, që përdoret për të treguar një produkt që përmbush kriteret e mëposhtme:
i. Cilësitë ose karakteristikat e produktit vijnë ekskluzivisht ose esencialisht si rezultat i një mjedisi gjeografik të veçantë, që përfshin faktorët natyrorë dhe njerëzorë, të trashëguar nga ky mjedis;
ii. Hardhitë nga të cilat është prodhuar produkti vijnë ekskluzivisht nga ajo zonë gjeografike;
iii. Prodhimi realizohet në atë zonë gjeografike;
iv. Produkti përftohet nga varietete hardhish që i përkasin llojit Vitisvinifera.
b) “Tregues gjeografik” quhet një tregues që i referohet një rajoni, një vendi specifik ose në raste të veçanta dhe të justifikuara në mënyrën e duhur emri i një shteti, që përdoret për të treguar një produkt që përmbush kriteret e mëposhtme:
i. Zotëron një cilësi, reputacion ose karakteristika të tjera specifike që i atribuohen asaj zonegjeografike;
ii. Të paktën 85% e rrushit të përdorur për prodhim vjen ekskluvizisht nga ajo zonë gjeografike;
iii. Prodhimi i tij realizohet në atë zonë gjeografike;
iv. Produkti përftohet nga varietete hardhish që i përkasin llojit Vitisvinifera ose një kryqëzim midis llojit Vitisvinifera dhe llojeve të tjera të gjinisë Vitis.
Neni 177
E drejta për të depozituar një aplikim
1. “Grup” quhet çdo shoqatë, pavarësisht nga forma e saj ligjore, i përbërë kryesisht nga prodhuesit apo përpunuesit që punojnë me të njëjtin produkt.
2. Kërkesat për regjistrimin e emrave, si EOM, TGJM mund të paraqiten vetëm nga grupet të cilat punojnë me produktet, emrat e të cilave do të regjistrohen.
3. Një person i vetëm fizik ose juridik mund të trajtohet si një grup kur plotësohen dy kushtet e mëposhtme:
a) Personi është i vetmi prodhues i gatshëm të paraqesë një kërkesë;
b) Për sa u përket emërtimeve të mbrojtura të origjinës dhe treguesve gjeografikë të mbrojtur, zona e përcaktuar gjeografike ka karakteristika të cilat ndryshojnë dukshëm nga ato të zonave fqinje ose karakteristikat e produktit janë të ndryshme nga ato të prodhuara në zonat fqinje.
4. Grupet e huaja të prodhuesve mund të depozitojnë aplikim me kusht që e drejta mbi TGM ose EOM është dhënë në vendet e origjinës dhe nëse ato plotësojnë kërkesat e këtij ligji.
Neni 178
Të drejtat që burojnë nga regjistrimi
1. E drejta e pronësisë mbi TGJ ose EO fitohet nëpërmjet regjistrimit në DPPI. Regjistrimi i një treguesi gjeografik iu jep pronarëve të drejtën për ta përdorur atë. Ata nuk kanë të drejtë të japin licenca përdorimi për TGJ ose EO.
2. Pronarët kanë të drejtë të ndalojnë:
a) çdo përdorim tregtar të një TGJ ose EO për mallrat që janë të njëjta ose të ngjashme me ato, për të cilat është regjistruar TGJ ose EO ose çdo përdorim për mallrat, edhe kur ato nuk janë të ngjashme me ato për të cilat është regjistruar TGJ ose EO, nëse nga reputacioni i mallrave, për të cilat është regjistruar TGJ ose EO, është arritur përfitim i padrejtë;
b) çdo përdorim të papërshtatshëm ose falsifikim të TGJ ose EO, edhe nëse është specifikuar origjina e vërtetë e mallrave ose çdo përdorim i përkthimit ose përdorim i shoqëruar me terma të tillë si “lloj”, “tip”, “stil” ose të tjera të ngjashme me to;
c) çdo përdorim tjetër i pasaktë dhe i pavërtetë i TGJ ose EO, i origjinës, natyrës ose cilësive thelbësore të mallrave të specifikuara në ambalazhim, në materialet e reklamimit dhe të korrespondencës për produktet, kur të dhëna të tilla shkaktojnë keqinformim për origjinën e vërtetë të produkteve;
ç) çdo përdorim të TGJ ose EO, që identifikon verëra ose pije, që nuk e kanë origjinën në vendin e përcaktuar nga treguesi gjeografik, edhe në rastet kur jepet origjina e vërtetë e tyre ose çdo përdorim i përkthimit apo përdorim i shoqëruar me terma të tilla, si “lloj”, “tip” etj.;
d) çdo veprim tjetër, që mund të shkaktojë keqinformim të përdoruesit për origjinën e vërtetë të mallrave.
3. TGJ ose EO nuk kthehen në emra të zakonshëm për aq kohë sa ato gëzojnë mbrojtje, sipas dispozitave të këtij ligji.
4. Një TGJ ose EO i regjistruar është një e drejtë kolektive dhe mund të përdoret si e tillë në treg vetëm nga ata që, në përputhje me përcaktimet e nenit 176 dhe kërkesat e nenit 182 prodhojnë, përpunojnë ose përgatitin produktin.
5. Në lidhje me EOM dhe TGJM, verifikimi i përputhshmërisë me specifikimet e produktit përpara hedhjes së tij në treg do të bëhet nga:
a) autoriteti kompetent i caktuar nga ministri kompetent për bujqësinë ose
b) një ose disa nga organet e kontrollit të miratuara nga ministri kompetent për bujqësinë.
Neni 179
E drejta e përdoruesit
1. E drejta për të përdorur TGJM ose EOM nuk mund të transferohet ose të lihet peng me  një marrëveshje.
2. Nëse TGJM ose EOM përkon me elementin fjalë të markës tregtare të aplikuar ose të regjistruar më parë, marka tregtare në fjalë nuk mund të tranferohet, të licencohet ose të lihet peng me një marrëveshje.
3. Çdo produkt me prejardhje nga Shqipëria që tregtohet në bazë të TGJM ose EOM, në përputhje me këtë ligj, duhet të etiketohet me shprehjen “tregues gjeografik i mbrojtur” ose “emërtim origjine i mbrojtur” apo me logon e  TGJM ose EOM.
5. Çdo produkt me prejardhje jashtë Shqipërisë që tregtohet në bazë të treguesit gjeografik ose emërtimit të origjinës të regjistruar, në përputhje me këtë ligj, duhet të etiketohet me shprehjen “tregues gjeografik i mbrojtur” ose “emërtim origjine i mbrojtur” apo me logon e TGJM ose EOM.
6. DPPI-ja përcakton në rregullore logon e EOM, TGJM.
Neni 180
Bazat për refuzimin e regjistrimit
     Një emër nuk regjistrohet si TGJ ose EO nëse:
a) është kthyer në emër të zakonshëm në treg në Republikën e Shqipërisë, për një produkt të veçantë, pavarësisht nëse produkti e ka origjinën në vendin e përcaktuar nga TGJ ose EO në fjalë;
b) ka të njëjtin emër me atë të një produkti bujqësor ose të një varieteti shtazor të regjistruar më parë, gjë që shkakton keqinformim te përdoruesit për origjinën e vërtetë të mallrave;
c) është i njëjtë me atë të një treguesi gjeografik ose të një marke të regjistruar më parë, për të njëjtat produkte;
ç) është i njëjtë me atë të një treguesi gjeografik ose të një marke të regjistruar më parë, për produkte që janë të ngjashme ose të njëjta, gjë që shkakton keqinformim te përdoruesit.
d) orienton në mënyrë mashtruese konsumatorin të besojë se produkti vjen nga një territor tjetër;
dh) ka pushuar së përdoruri në një territor gjeografik të caktuar;
e) për personat e huaj kur nuk është i mbrojtur në vendin e origjinës.
Neni 180/a
Homonimet e treguesve gjeografikë ose emërtimeve të origjinës
Nëse emrat e dy ose më shumë vendeve të origjinës së produkteve janë identike apo pothuajse identike, mbrojtja e emrave të tillë si tregues gjeografik ose emërtime origjine do të miratohet për të gjithë prodhuesit që plotësojnë kërkesat e këtij ligji, nëse këto emra janë përdorur në përputhje me praktikat e mira të biznesit dhe informimin e vërtetë të konsumatorit, përveç nëse ata mund të çorientojnë publikun lidhur me origjinën gjeografike.
Përdoruesi i homonimeve do të sigurojë informata të mjaftueshme mbi etiketën e materialeve të paketimit në lidhje me origjinën e vërtetë të produktit, në mënyrë që të dallohet një homonim nga një tjetër dhe të mos çorientohet konsumatori.
Neni 180/b
Mbrojtja ndërkombëtare
1. Treguesit gjeografikë ose emërtimet e origjinës të mbrojtur në Republikën e Shqipërisë mund të mbrohen edhe jashtë vendit në bazë të marrëveshjeve dypalëshe për mbrojtjen e ndërsjellë ose marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.
2. Aplikimet për mbrojtje jashtë vendit mund të paraqiten vetëm nga grupe prodhuesish të treguesve gjeografikë dhe emërtimeve të origjinës të regjistruar në regjistrin përkatës të DPPI-së.
3. Aplikimet për mbrojtje si tregues gjeografik apo emërtim origjine në territorin e BE-së mund të paraqiten nga DPPI-ja me kërkesën e grupit të prodhuesve, pas regjistrimit të një emri si EOM ose TGJM në territorin e Shqipërisë.
Neni 180/c
Aplikimi nga një grup i huaj prodhuesish
Kur grupi i huaj prodhues paraqet një kërkesë për mbrojtje të një TGJ ose EO, duhet të bashkëngjitë një kopje të certifikatës ose akt tjetër juridik në gjuhën zyrtare të vendit të origjinës, të lëshuar nga autoriteti kompetent në vendin e origjinës, si një dëshmi se TGJ ose EO është i mbrojtur në atë vend, në përputhje me treguesin gjeografik të mbrojtur, në përputhje me legjislacionin kombëtar në vendin e origjinës si dhe një përkthim të certifikuar në gjuhën shqipe.
Neni 181
Kohëzgjatja e mbrojtjes
1. Mbrojtja e TGJ ose EO fillon me regjistrimin në DPPI, me efekt nga data e depozitimit të aplikimit.
2. Mbrojtja ligjore e një TGJ ose EO të regjistruar është e pakufizuar në kohë dhe përfundon kur nuk ekziston më lidhja ndërmjet vetive e karakteristikave të mallrave dhe mjedisit gjeografik.
KREU XXXI
PROCEDURAT PËR REGJISTRIMIN E NJË TREGUESI GJOGRAFIK OSE EMËRTIMI ORIGJINE
Neni 182
Depozitimi i aplikimit
1. Aplikimi për regjistrimin e një treguesi gjeografik ose emërtimi origjine depozitohet pranë DPPI-së.
2. Aplikimi bëhet vetëm për një tregues gjeografik ose emërtimi origjine dhe për një lloj produkti.
3. Aplikimi përmban:
a) emrin dhe adresën e grupit të prodhuesve dhe të autoriteteve ose, nëse disponohet, organin që verifikon përputhshmërinë me dispozitat ligjore që përcaktojnë specifikimet e produktit;
b) specifikimet e produktit që përfshijnë:
i. emrin që do të mbrohet si emërtim origjine ose tregues gjeografik, ashtu si përdoret në tregti ose në gjuhën e zakonshme;
ii. një përshkrim të produktit, përfshirë materialet e lëndës së parë, dhe nëse është e përshtatshme, edhe karakteristikat kryesore fizike, kimike, mikrobiologjike ose organoleptike të produktit;
iii. përcaktimin e zonës gjeografike;
iv. prova që produkti e ka origjinën nga zona gjeografike e përcaktuar;
v. një përshkrim të metodës së përftimit të produktit dhe, kur është e përshtatshme, metodat lokale autentike e të pandryshueshme si dhe një informacion lidhur me paketimin, në qoftë se grupi i prodhuesve vendos kështu, dhe jep justifikime të mjaftueshme në lidhje me specifikat e produktit se përse paketimi duhet të bëhet në zonën e caktuar gjeografike për të ruajtur cilësinë, për të siguruar origjinën ose kontrollin, duke mbajtur parasysh lëvizjen e lirë të mallrave dhe ofrimin falas të shërbimeve;
c) detajet që përcaktojnë:
i. lidhjen midis cilësisë ose karakteristikave të produktit dhe mjedisit gjeografik; ose
ii. kur është e përshtatshme, lidhjen midis një cilësie të caktuar, reputacionit ose karakteristikave të produktit me origjinën gjeografike;
iii. emrin dhe adresën e autoriteteve ose, nëse është e disponueshme, emrin dhe adresën e organit që verifikon përputhshmërinë me dispozitat ligjore që përcaktojnë specifikimet e produktit;
iv. çdo rregull specifik për etiketimin e produktit në fjalë;
ç) një dokument të lëshuar nga autoritetet vendore, që vërteton kryerjen e veprimtarisë prodhuese të aplikantit në rajonin gjeografik të dhënë;
d) autorizimin nëse personi që aplikon përfaqësohet nga përfaqësuesi i autorizuar;
dh) aplikimi shoqërohet me dokumentin e pagesës së tarifës përkatëse.
4. Specifikimet e produktit në lidhje me verën duhet të paktën të përbëhen nga:
a) emri që do të mbrohet;
b) një përshkrim i verës ose verërave;
i. në lidhje emërtimet e origjinës, karakteristikat kryesore analitike dhe organoleptike;
ii. në lidhje me treguesit gjeografikë, karakteristikat kryesore analitike si dhe një vlerësim ose indikacione të karakteristikave të tij organoleptike;
c) kur është e aplikueshme, praktikat enologjike specifike të përdorura për prodhimin e verës ose verërave, si dhe kufizimet që lidhen me përgatitjen  e tyre;
ç) kufijtë e zonës gjeografike që i përkasin;
d) maksimumin e prodhimit për hektar;
dh) një tregues për varietetin ose varietetet e rrushit nga i cili përftohet vera ose verërat;
e) detajet që rezultojnë nga nënndarja “i”, e shkronjës “a”, të pikës 7, të nenit 176, ose nënndarja “i”, e shkronjës “b”, të pikës 7, të nenit 176;
ë) emrin dhe adresën e autoriteteve ose emrin dhe adresën e organit që verifikon përputhshmërinë me dispozitat ligjore që përcaktojnë specifikimet e produktit.
5. Procedurat dhe plotësimet e tjera për kërkesën përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për treguesit gjeografikë dhe emërtimet e origjinës.
Neni  182/a
Ekzaminimi i formaliteteve
1. DPPI-ja ekzaminon kërkesat për regjistrimin e treguesve gjeografikë ose emërtimeve të origjines, sipas numrit rendor të paraqitjes së tyre.
2. DPPI-ja, brenda tre muajve nga data e marrjes së aplikimit, ekzaminon nëse aplikimi  përmban elementët e specifikuar në nenin 182 të këtij ligji.
3. Nëse kërkesa për regjistrimin e treguesit  gjeografikë apo emërtimit të origjinës,i përmban të gjithë elementët e nenit 182 të Ligjit DPPI e publikon atë në buletinin e rradhës.
4. Nëse DPPI-ja vëren se nuk janë përfshirë të gjithë elementët e nenit 182 të këtij ligji dhe të rregullores dalë në zbatim të tij, njofton aplikantin për të bërë plotësimet brenda dy muajve nga data e njoftimit. Kur aplikanti nuk kryen plotësimet e kërkuara brenda kohës së caktuar, DPPI-ja refuzon aplikimin për regjistrimin e treguesit gjeografikë apo emërtimit të origjines.
5. Periudha për paraqitjen e plotësimeve mund të zgjatet deri në dy muaj shtesë, nëse aplikanti paraqet një kërkesë me shkrim për zgjatje afati të shoqëruar me pagesën përkatëse, e cila duhet të depozitohet brenda përfundimit të afatit dymujor të përcaktuar në pikën 4 të këtij neni.
6. Vendimi për refuzimin e aplikimit mund të apelohet brenda 1 muaji në Domën për Shfuqizim/Zhvlerësim.
Neni 182/b
Publikimi i aplikimit
1. DPPI-ja publikon elementet kryesore të aplikimit.
2. Të dhënat që publikohen në buletinin e DPPI-së përcaktohen në rregulloren përkatëse.
Neni 182/c
Ekzaminimi në substancë
1. Në qoftë se aplikimi për një TGJ ose EO i referohet një produkti bujqësor apo ushqimor, brenda 30 ditëve nga data e mbylljes së publikimit, DPPI-ja i dërgon kërkesën, me një kopje të dosjes, ministrit përgjegjës për bujqësinë për vlerësim në lidhje me specifikimet e produktit, në përputhje me kërkesat e shkronjave “a”, “b”, “c” dhe “ç”, të pikës 3, të nenit 182, dhe nenit 176, të këtij ligji.
2. Në qoftë se aplikimi për një TGJ ose EO i referohet një produkti jobujqësor apo joushqimor, brenda një muaji nga data e mbylljes së publikimit, DPPI-ja i dërgon kërkesën me një kopje të dosjes së aplikimit autoritetit kompetent për vlerësim në lidhje me specifikimet e produktit, në përputhje me kërkesat e shkronjave “a”, “b”, “c” dhe “ç”, të pikës 3, të nenit 182 dhe nenit 176,  të këtij ligji.
3. Procedura në lidhje me pikat 1 dhe 2, të këtij neni, përcaktohet në rregulloren përkatëse.
4. Vlerësimi i kërkuar sipas pikave 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohet nga organet kompetente brenda një periudhe dymujore nga data e paraqitjes së kërkesës.
5. Kur vlerësimi parashikuar në pikat 1 dhe 2 është pozitiv, DPPI-ja regjistron treguesin dhe lëshon certifikatën.
6. Kur vlerësimi sipas pikave 1 dhe 2, të këtij neni, është negativ, DPPI-ja refuzon regjistrimin e aplikimit dhe njofton aplikantin.
7. Vendimi i refuzimit i lëshuar sipas pikës 6, të këtij neni, mund të apelohet në gjykatë brenda një muaji nga data e marrjes së njoftimit.
Neni 182/ç
Procedura e kundërshtimit
1. Çdo person fizik ose juridik që ka interes të ligjshëm mund të depozitojë një kundërshtim ndaj aplikimit brenda një afati tremujor nga data e publikimit, kundrejt pagesës së tarifës përkatëse, pranë Dhomës për Shqyrtimin e Kundërshtimeve.
2. Kundërshtimi duhet të përfshijë:
a)  emrin dhe adresën e personit që depoziton kundërshtimin;
b) të dhëna që justifikojnë interesin ekonomik ose juridik të personit që depoziton kundërshtimin.
Të dhënat për depozitimin e kundërshtimit dhe procedurat përkatëse përcaktohen në rregulloren përkatëse.
3. Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve ekzaminon nëse kundërshtimin është depozituar në përputhje me kërkesat e pikave 1 dhe 2, të këtij neni.
4. Nëse kërkesat e parashikuara në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, nuk plotësohen, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve refuzon kërkesën për kundërshtim dhe njofton paraqitësin e kërkesës.
5. Nëse kërkest e parashikuara në pikat 1dhe 2, të këtij neni, plotësohen, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve njofton aplikantin dhe i jep atij mundësinë të paraqesë vërejtje, shpjegime ose dokumente shtesë brenda dy muajve nga data e njoftimit.
6. Afati kohor i parashikur në pikën 5, të këtij neni, nuk mund te zgjatët.
7. Nëse kundërshtimi ka si objekt spefikimet e një produkti bujqësor ose ushqimor bazuar në shkronjën “a”, të nenit 182/d, të këtij ligji, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve i dërgon dosjen e aplikimit së bashku me dosjen e plotë për kundështim ministrit përgjegjës për bujqësinë për miratim brenda një muaji nga plotësimi i të gjitha dokumenteve të përcaktuara në rregulloren përkatëse.
8. Nëse kundërshtimi ka si objekt spefikimet e një produkti jobujqësor ose joushqimor, bazuar në shkronjën “a”, të nenit 182/d, të këtij ligji, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve i dërgon dosjen e aplikimit së bashku me dosjen e plotë për kundështim autorietetit kompetent për miratim brenda 1 muaji nga plotësimi i të gjitha dokumenteve të përcaktuara në rregulloren përkatëse.
9. Nëse kundërshtimi ka si objekt një pretendim të bazuar në shkronjat “b”, “c”,  dhe “d”, të nenit 182/d, të këtij ligji, kërkesa shqyrtohet nga Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve, që del me vendim brenda 2 muajve nga plotësimi i të gjithë dokumentacionit të përcaktuar në rregulloren përkatëse. Vendimi sipas kësaj pike mund të apelohet në Bordin e Apelit brenda 1 muaji nga data e njoftimit të vendimit.
10. Nëse aplikanti i TGJ ose EO së kundërshtuar paraqet argumentet e tij ndaj kundërshtimit brenda afatit të parashikuar, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve shqyrton brenda dy muajve argumentet dhe bazën ligjore mbi të cilat mbështetet kundërshtimi.
11. Bazuar në një vlerësim pozitiv në lidhje me aplikimin e kundërshtuar, referuar pikave 7 dhe 8, të këtij neni, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve brenda një muaji merr vendim për lëshimin e certifikatës, duke konfirmuar regjistrimin, pas kryerjes së pagesës së tarifës përkatëse.
12. Bazuar në një vlerësim negativ në lidhje me aplikimin e kundërshtuar, referuar pikave 7 dhe 8, të këtij neni, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve brenda një muaji merr vendim për refuzimin e regjistrimit dhe njofton aplikantin.
13. Kundër vendimit të refuzimit të parashikuar në pikën 12, të këtij neni, mund të bëhet apelim në gjykatë brenda një muaji nga data e marrjes së njoftimit.
Neni 182/d
Bazat për kundërshtim
1. Një kundërshtim ndaj një aplikimi për regjistrimin e një TGJ ose  një EO do të jetë i pranueshëm vetëm nëse ai do të depozitohet në DPPI brenda afatit tremujor të publikimit dhe nëse:
a) tregon se aplikimi për regjistrimin e TGJ ose EO  nuk përmbush kushtet e parashikuara në nenin 176 dhe shkronjën “b”, të pikës 3, të nenit 182;
b) tregon se regjistrimi i emrit që kërkohet të mbrohet është në kundërshtim me nenin 180;
c) tregon se regjistrimi i emrit që kërkohet të mbrohet rrezikon një emër tërësisht ose pjesërisht identik të mbrojtur ose një markë tregtare që gëzon të drejta të mëparshme ose ekzistencën e produkteve të cilat kanë qenë ligjërisht në treg për të paktën pesë vjet para datës së regjistrimit; ose
ç) jep detaje nga të cilat mund të konkludohet se emri për të cilin kërkohet regjistrimi është një term i përgjithshëm përshkrues.
2. Afati sipas pikës 1, të këtij neni, nuk mund të zgjatet.
Neni 182/dh
Ndryshime në specifikimet e produktit
1. Një grup që ka interes të ligjshëm mund të aplikojë për miratimin e ndryshimeve në specifikimet e produktit.
2. Aplikanti  duhet të justifikojë dhe të japë arsye në lidhje me ndryshimet e kërkuara.
3. Aplikimi për ndryshim do të ndjekë procedurën e parashikuar në nenet 182, 182/a, 182/b, 182/c, 182/ç dhe 182/d, të këtij ligji.
Neni 183
Shfuqizimi i një treguesi gjeografik
1. Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim, me kërkesë të çdo pale që ka një interes të ligjshëm, mund të marrë vendim për shfuqizimin e një TGJM ose EOM në rastet e mëposhtme:
a) Kur nuk ekziston më përputhshmëria me kushtet e specifikimeve të produktit.
b) Kur nuk është hedhur në treg asnjë produkt me këtë TGJM ose EOM për një periudhë kohore të pandërprerë prej shtatë vjetësh.
2. Rregulla të hollësishme në lidhje me  procedurën e shfuqizimit përcaktohen në rregulloren përkatëse.
3. Vendimi i shfuqizimit të TGJM ose EOM apelohet në gjykatë brenda një muaji nga data e marrjes së njoftimit mbi vendimin.”.
Neni 39
Pika 1, e nenit 184, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. Veprimet e kryera nga çdo person, në kundërshtim me nenet 36, 37, pika, 1, 47 e 48, të këtij ligji, për një shpikje, e cila mbrohet nga një patentë ose nga një aplikim për patentë, përbëjnë shkelje të të drejtave të patentës.
Në gjykimet civile për shkeljet e drejtave të një procesi të patentuar, kur objekti i një patente është një process për përftimin e një produkti, gjykata ka të drejtë të urdhërojë të paditurin të provojë se procesi për përftimin e një produkti identik është i ndryshëm nga procesi i patentuar.
Pavarësisht nga sa parashikohet në paragrafin e mëparshëm, nëse:
a) produkti i përftuar nga procesi është i ri;
b) ose ka gjasa thelbësore se produkti të jetë bërë nga procesi i patentuar, por pronari i patentës nuk ka qenë në gjendje pas përpjekjesh të arsyeshme të përcaktojë procesin e përdorur faktikisht, do të prezumohet se produkti është prodhuar duke përdorur procesin e patentuar, përveç kur provohet e kundërta.”.
Neni 40
Shkronjat “a” ,“b “ dhe “c”, të pikës 1, të nenit 184/b, ndryshohen, si më poshtë vijon:
“a) ndalimin e mallrave/shërbimeve që shkelin të drejtat e personave që parashikohen në nenin 184/a;
b) heqjen ose bllokimin nga qarkullimi civil i materialeve, pajisjeve, instrumenteve dhe mjeteve të përdorura kryesisht për krijimin ose prodhimin e mallrave ose shërbimeve që shkelin të drejtat;
c) në lidhje me mallrat e paligjshme (counterfeiting), thjesht heqja ose shkëputja e markës së ngjitur në këto mallra nuk është e mjaftueshme, përveçse në raste përjashtimore për të lejuar hedhjen në treg të këtyre mallrave.”.
Neni 41
Pas nenit 184/c shtohet neni 184/ç, me këtë përmbajtje:
“Neni 184/ç
Paditë kundër vendimeve të Bordit të Apelit
1. Pala e cenuar ose e interesuar, sipas rastit dhe së drejtës që i është dhënë sipas këtij ligji, mund të ankohet kundër një vendimi të Bordit të Apelit, duke bërë padi në gjykatën kompetente brenda 45 ditëve nga dita kur ka marrë dijeni për vendimin e Bordit të Apelit.
2. Pasi shqyrton çështjen, për të cilën është bërë ankim, gjykata vendos:
a) lënien në fuqi të vendimit të Bordit të Apelit;
b) prishjen tërësisht ose pjesërisht të vendimit dhe dërgimin e çështjes për rishikim në Bordin e Apelit.
3. Gjykata e prish vendimin e Bordit të Apelit dhe ia dërgon çështjen për rishikim po këtij Bordi kur janë bërë shkelje procedurale, por duke mos u kufizuar vetëm në këto:
a) përbërja e Bordit nuk ka qenë e rregullt;
b) vendimi nuk është nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Bordit;
c) nuk janë njoftuar palët të marrin pjesë në seancën ose seancat e Bordit të Apelit;
ç) mungojnë ose janë të pavlefshme ankimi ose kundërshtimi, procesverbali i mbledhjes së Bordit, si dhe çdo dokument tjetër që ka ndikuar në dhënien e vendimit;
d) nuk janë marrë parasysh gjatë shqyrtimit të çështjes në Bord provat dhe dokumentet e paraqitura nga palët;
dh) lind nevoja për marrjen e një prove të re që ka lidhje me çështjen;
e) nuk është respektuar, nuk është interpretuar ose është zbatuar keq ligji.
4. Kur e rishqyrton një çështje të kthyer nga gjykata, Bordi i Apelit është i detyruar t’i përmbahet vendimit të gjykatës për çdo rekomandim të vendosur në të.”.
Neni 42
Titulli dhe kreu XXXIII ndryshohen, si më poshtë vijon:
“KREU XXXIII
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I DPPI-SË
Neni 189
Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale (DPPI)
1. Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale është institucion publik jobuxhetor që regjistron, administron dhe promovon objektet e PI-së dhe funksionon si agjenci autonome nën mbikëqyrjen e ministrit përgjegjës për ekonominë dhe ka selinë e vet në Tiranë.
2. Drejtori i Përgjithshëm e përfaqëson atë në marrëdhënie me të tretët.
3. Veprimtaria e DPPI-së përcaktohet dhe rregullohet me këtë ligj dhe me akte të tjera të nënligjore.
4. Marrëdhëniet e punës të nëpunësve të DPPI-së rregullohen nga ligji për shërbimin civil.
5. Drejtori i Përgjithshëm menaxhon punonjësit administrativë, në zbatim të legjislacionit në fuqi.
6. DPPI-ja ka logon dhe vulën e saj të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm.”.
Neni189/a
Organet drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale
Organet drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale janë Këshilli Mbikëqyrës dhe Drejtori i Përgjithshëm.
Neni 189/b
Këshilli Mbikëqyrës
1. Këshilli Mbikëqyrës është organ kolegjial, i përbërë nga 5 anëtarë, kryetari dhe 4 (katër) anëtarë, nga të cilët:
a) një jurist;
b) një financier;
c) një anëtar i kabinetit të Kryeministrit;
ç) një anëtar i kabinetit të  ministrit përgjegjës për ekonominë;
d) një anëtar që mbulon çështjet e investimeve të huaja në Kryeministri.
2. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës emërohen nga ministri përgjegjës për ekonominë.
3. Kryetar zgjidhet njëri nga anëtarët që parashikohen në shkronjat “a” dhe “b”, të pikës 1, të këtij neni, me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Në rast se kjo shumicë nuk arrihet, kryetari emërohet nga ministri përgjegjës për ekonominë.
Neni 189/c
Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës
    Këshilli i Mbikqyrës ka këto kompetenca:
1. Mbikëqyr veprimtarinë e DPPI-së dhe ushtron çdo kompetencë tjetër sipas këtij ligji.
2. Miraton programet e zhvillimit të DPPI-së.
3. Miraton rregulloren e brendshme të organizimit dhe të funksionimit të DPPI-së.
4. Miraton strukturën dhe organikën e DPPI-së me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm pas marrjes së dakordësisë nga ministri përgjegjës për administratën publike dhe ministri përgjegjës për financat.
5. Miraton programin financiar të DPPI-së si dhe projektbuxhetin, i cili më pas miratohet nga Këshilli i Ministrave.
6. Miraton projektin për nivelin e pagave të punonjësve të DPPI-së, i cili më pas  miratohet nga Këshilli i Ministrave.
7. Miraton çdo vit kriteret dhe masat për shpërblimet stimuluese të personelit për efektivitetin e shërbimit të kryer në DPPI, me propozim të drejtorit të Përgjithshëm.
8. Miraton kushtet, afatet dhe procedurat për ofrimin shërbimeve me mjete elektronike nga DPPI-ja, me propozim të drejtorit të Përgjithshëm.
Neni 189/ç
Kriteret e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës
Personi, që është për ‘’u emëruar si anëtar në Këshillin Mbikëqyrës, sipas shkronjave “a”dhe “b”, të nenit 189/b, duhet të plotësojë këto kërkesa:
a) Të ketë shtetësi shqiptare;
b) Të ketë përfunduar një program studimi të ciklit të dytë “Master i Shkencave”;
c) Të ketë të paktën 5 vjet përvojë pune në profesion, në administratën publike, në institucione qendrore publike;
ç) Të mos jetë dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për ndonjë vepër penale;
d) Të mos jetë larguar nga shërbimi civil;
dh) Të mos ketë vërejtje të pashuara ende;
e) Të mos ketë konflikte interesash me detyrën sipas legjislacionit në fuqi.
Neni 189/d
Mandati i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës
1. Mandati i kryetarit dhe i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës është 3 vjet, pa të drejtë riemërimi, përveç rasteve kur anëtarët e zgjedhur sipas shkronjave “c”, “ç” dhe “d”, të nenit 189/b, lirohen nga funksionet e tyre përpara mbarimit të mandatit, të cilët do të zëvendësohen sipas procedurës së përcaktuar në këtë ligj për mandatin e mbetur. Anëtarët e tjerë të Këshillit Mbikëqyrës, që parashikohen në shkronjat “a” dhe “b”, të nenit 189/b, vazhdojnë të jenë anëtarë për aq kohë sa zgjat mandati i tyre sipas këtij neni.
2. Kur mandati i kryetarit apo i një anëtari përfundon, ai qëndron në detyrë deri kur zëvendësohet. Një muaj para përfundimit të mandatit të çdo anëtari të Këshillit Mbikëqyrës, DPPI-ja lajmëron me shkrim ministrin përgjegjës për ekonominë, i cili fillon procedurat për emërimin e anëtarit të ri.
3. Kryetari dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të jenë të punësuar, me kohë të plotë, në detyra të tjera, por nuk mund të jenë anëtarë të ndonjë këshilli tjetër mbikëqyrës.
Neni 189/dh
Largimi nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës
1. Largimi nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës përpara përfundimit të mandatit bëhet kur anëtari:
 a) jep dorëheqjen;
 b) humbet pozicionin sipas shkronjave “c” , “ç” dhe “d”, të  pikës 1, të nenit 189/b;
c) bëhet fizikisht i paaftë për më shumë se tre muaj të përmbushë detyrën, për të cilën është emëruar;
 ç)mungon pa arsye për më shumë se tre mbledhje radhazi;
d) i shkakton dëm DPPI-së apo imazhit të saj për shkak të paaftësisë profesionale ose të qëndrimeve neglizhente;
dh) duke qenë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës, ai/ajo vepron në kundërshtim me interesat e DPPI-së;
 e) dënohet me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;
 ë) humbet apo lë shtetësinë shqiptare.
2. Propozimi për lirimin nga detyra të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës bëhet nga vetë këshilli ose nga drejtori i Përgjithshëm i DPPI-së, shoqëruar me arsyet dhe dokumentet provuese, në bazë të të cilave kërkohet ky lirim, i paraqitet ministrit përgjegjës për ekonominë, i cili fillon procedurat përkatëse për lirimin nga detyra.
3. Ministri, në zbatim të pikës 2, të këtij neni, mund të vendosë pezullimin e anëtarit nga kryerja e funksioneve deri në përfundim të verifikimit dhe marrjes së një vendimi.
4. Kur një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës lirohet nga detyra përpara mbarimit të mandatit, anëtari i ri zëvendësues emërohet sipas së njëjtës procedurë që u ndoq për emërimin e anëtarit që u largua.
Neni 189/e
Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës
1. Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës thirren nga kryetari, me kërkesen e secilit prej anëtarëve ose me kërkëse të drejtorit të Përgjithshëm të DPPI-së. Drejtori i Përgjithshëm merr pjesë në mbledhjet e këtij Këshilli pa të drejtë vote.
2. Këshilli Mbikëqyrës mblidhet të paktën katër herë në vit. Mbledhjet e këshillit drejtohen nga kryetari ose, në mungesë të tij, nga njëri prej anëtarëve, i autorizuar prej tij.
3. Këshilli Mbikëqyrës harton rregulloren e tij të brendshme për funksionimin dhe organizimin e Këshillit Mbikëqyrës. Drejtori i Përgjitshëm i DPPI-së ia paraqet këtë rregullore ministrit përgjegjës për ekonominë për miratim.
4. Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës janë të vlefshme kur janë të pranishëm të paktën 3 anëtarë të tij. Vendimet e tij janë të vlefshme kur shumica e anëtarëve të pranishëm votojnë në favor të tyre. Abstenimi nuk lejohet.
5. Për çdo mbledhje mbahet procesverbali nga sekretari teknik, i cili nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e pranishëm, përfshi edhe sekretarin teknik, ndërsa vendimet e Këshillit Mbikëqyrës nënshkruhen nga kryetari.
6. Drejtori i Përgjithshëm i DPPI-së cakton një punonjës të DPPI-së në rolin e aekretarit teknik të Këshillit Mbikëqyrës.
7. Kryetari, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe sekretari teknik shpërblehen ë masën dhe sipas kritereve të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.
Neni 190
Detyrimet, kufizimet dhe e drejta e shpërblimeve stimuluese e punonjësve të DPPI-së
1. Punonjësit e DPPI-së, gjatë periudhës së ushtrimit të veprimtarisë, si dhe për një periudhë kohore prej një viti, pas mbarimit të punës në këtë drejtori, nuk mund të depozitojnë aplikime për patenta, marka tregtare, disenjo industriale ose tregues gjeografikë. Atyre nuk u lejohet të gëzojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të drejta mbi patentat, markat tregtare ose disenjot industriale, përveç rasteve të trashëgimisë, të miratuara nga DPPI-ja, dhe as nuk mund të përfitojnë ndonjë të drejtë që rrjedh prej tyre.
2. Punonjësit e DPPI-së nuk mund të gëzojnë asnjë të drejtë për prioritet për patentat, regjistrimet e markave, disenjove industriale ose të treguesve gjeografikë ose për aplikimet për patenta, marka, disenjo industriale ose tregues gjeografikë, të cilat kanë datë më të hershme se një vit nga mbarimi i punës në këtë drejtori.
3. Punonjësit e DPPI-së kanë të drejtën të marrin shpërblime stimuluese për efektivitetin e shërbimit të kryer në DPPI, sipas legjislacionit në fuqi.
Neni 191
Drejtori i Përgjithshëm i DPPI-së
1. Drejtori i Përgjithshëm drejton veprimtarinë e kësaj drejtorie dhe ndjek përmbushjen e dispozitave, të parashikuara në këtë ligj dhe në rregulloret e nxjerra në zbatim të tij.
2. Drejtori i Përgjithshëm ka të drejtë të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi dy apo shumëpalëshe me zyra homologe në fushën e pronësisë industriale, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3. Drejtori i Përgjithshëm përfaqëson drejtorinë për çështje të pronësisë industriale në gjykatë, arbitrazh dhe institucionet shtetërore, brenda hapësirave të parashikuara në legjislacionin në fuqi, si dhe përfaqëson vendin për çështje të pronësisë industriale në organizatat ndërkombëtare të fushës, në të cilat Republika e Shqipërisë është palë.
4. Në përputhje me dispozitat e këtij ligji, drejtori i Përgjithshëm i propozon për miratim Këshillit Mbikëqyrës rregulloren e brendshme të kësaj drejtorie si dhe nxjerr urdhra, udhëzime ose akte të tjera të brendshme.
5. Drejtori menaxhon punonjësit administrativë, në zbatim të legjislacionit në fuqi.
6. Drejtori i Përgjithshëm i propozon për miratim Këshillit Mbikëqyrës organikën,  strukturën, projektin e nivelit të pagave si dhe shpërblimet e punonjësve të DPPI-së.
7. Ai i propozon për miratim Këshillit Mbikëqyrës kushtet, afatet dhe procedurat për ofrimin shërbimeve me mjete elektronike nga DPPI-ja, pas marrjes së dakordësisë nga ministri përgjegjës për shoqërinë e informacionit.
Neni 191/a
Të ardhurat e DPPI-së
1. Të ardhurat që realizon DPPI-ja janë:
a) të ardhurat që krijohen nga aktiviteti i saj;
b) të ardhurat nga tarifat e Sistemit të Madridit për regjistrimin e markave ndërkombëtare, e Marrëveshjes së Hagës për aplikimet ndërkombëtare për disenjo industriale, si dhe të gjitha marrëveshjet e tjera që Republika e Shqiperisë ka lidhur ose do të lidhë në fushën e pronësisë industriale;
c) të ardhura të tjera që mund të krijohen sipas legjislacionit në fuqi.
2. Pasqyra financiare e të ardhurave dhe shpenzimeve hartohet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.
3. Të ardhurat përdoren për paga, sigurime dhe shpërblime, shpenzime operative dhe investime kapitale, aktivitete të ndryshme në fushën e pronësisë industriale, brenda dhe jashtë vendit, të gjitha këto të nevojshme për ushtrimin dhe realizimin e funksioneve të DPPI-së si dhe kontributeve që rrjedhin nga anëtarësimi i Republikës së Shqipërisë në organizmat ndërkombëtarë të PI-së.
4. Për projektet, aktivitetet apo investimet që zbatohen në kuadër të marrëveshjeve të lidhura nga DPPI-ja me institucione ndërkombëtare të fushës, të cilat investohen tërësisht me fondet e tyre apo pjesërisht edhe me fondet e DPPI-së, zbatohen procedurat që ndjekin këto institucione ose procedurat që përcaktohen në marrëveshjet përkatëse të lidhura me këto institucione.
Neni 191/b
Buxheti
1. Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbyllet më 31 dhjetor.
2. Veprimtaria e DPPI-së financohet nga të ardhura të krijuara nga kryerja e veprimtarisë së saj në zbatim të këtij ligji dhe nga burime të tjera të ligjshme. Të ardhurat që DPPI-ja realizon sipas këtij ligji, por të pashpërndara në fund të vitit, derdhen në buxhetin e shtetit, me përjashtim të:
a) fondeve të parashikuara për investime;
b) pagesave të menjëhershme për llogari të institucioneve ndërkombëtare të fushës, sipas të cilave  Republika e Shqipërisë ka detyrime financiare.
3. DPPI-ja ka të gjitha të drejtat dhe detyrimet të administrojë asetet e llogaritë e saj bankare pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 191/c
Kontabiliteti
1. DPPI-ja mban regjistrat kontabël, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet kontabël të zbatueshme.
2. Regjistrat kontabël duhet të pasqyrojnë me saktësi, në çdo kohë, gjendjen financiare të DPPI-së.
3. DPPI-ja përgatit pasqyrat financiare vjetore të veprimtarisë së vet brenda datës 31 mars të vitit pasardhës dhe, pas verifikimit dhe certifikimit të tyre nga ekspertët auditues, e raporton për rezultatin financiar ministrin përgjegjës për ekonominë.
Neni 191/ç
Raportimi nga DPPI
1. Në muajin prill të vitit pasardhës DPPI-ja i paraqet ministrit:
c) një raport vjetor për veprimtarinë e tij, përfshirë të gjitha vendimet e marra nga Këshilli Mbikëqyrës:
d) pasqyrën vjetore financiare;
e) një raport për realizimin e planit të të ardhurave e të shpenzimeve.
2. DPPI-ja i paraqet ministrit përgjegjës për ekonominë me kërkesë të këtij të fundit çdo të dhënë tjetër që vlerësohet e nevojshme për realizimin e objektivave të politikës së zhvillimit të DPPI-së.
Neni 192
Regjistrat dhe buletini
1. DPPI-ja mban dhe administron regjistrat për:
a) aplikimet për regjistrimin e markave, disenjove industriale, treguesve gjeografikë dhe aplikimet për patentat e shpikjeve, modeleve të përdorimit dhe  regjistrimin e topografisë së produkteve gjysmëpërçuese;
b) patentat e shpikjeve, modelet e përdorimit, topografia e produkteve gjysmëpërçuese, markat, disenjot industriale, treguesit gjeografikë, të regjistruara në DPPI;
c) përfaqësuesit e autorizuar për patentat, markat, disenjot industriale dhe treguesit gjeografikë;
ç) ekspertët e PI-së të licencuar nga DPPI-ja sipas nenit 198/b.
2. Regjistrat e përmendur në pikën 1, të këtij neni, janë të hapur për inspektime nga publiku.
3. Të gjitha ndryshimet në lidhje me të dhënat e objekteve të pronësisë industriale pasqyrohen në regjistër dhe publikohen në Buletinin e Pronësisë Industriale.
4. DPPI-ja publikon Buletinin e Pronësisë Industriale të paktën një herë në muaj, në përputhje me kërkesat e këtij ligji. DPPI-ja e mban Buletinin e Pronësisë Industriale në format elektronik dhe e boton atë në faqen zyrtare të internetit.
Neni 192/a
Transmetimi i të dhënave elektronike
Për të lehtësuar procedurat e regjistrimit dhe/ose ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë, në favor të subjekteve të interesuara, DPPI-ja, në përputhje me legjislacionin në fuqi, bashkëpunon me autoritete të tjera publike, brenda dhe jashtë vendit, për ndërlidhjen dhe shkëmbimin elektronik të të dhënave.
Neni 192/b
Veprimet pranë modulit për aplikimin elektronik
1. Çdo individ, pasi të jetë identifikuar elektronikisht, ka të drejtë që, në cilësinë e aplikantit apo të personit të autorizuar, të aplikojë apo të kryejë pranë sportelit elektronik çdo kërkesë për regjistrim apo veprim tjetër, sipas këtij ligji, përfshirë këtu procedurat e ankimit administrativ, dhe të marrë nga DPPI-ja nëpërmjet këtij moduli konfirmimin e marrjes nga DPPI-ja të aplikimit të tyre. Çdo aplikim/kërkesë në format elektronik duhet të shoqërohet me nënshkrimin elektronik sipas legjislacionit në fuqi, për t’i dhënë vlerë ligjore këtij dokumenti.
2. Çdo individ, pa qenë i detyruar të identifikohet elektronikisht, ka të drejtë të kryejë pranë modulit për aplikimin elektronik kërkime elektronike në regjistër, të marrë ekstrakte si dhe kopje të dokumenteve shoqëruese në format elektronik apo të kryejë veprime të tjera për informacione të cilat janë të hapura për publikun dhe për të cilat identifikimi i personit, kryerja e pagesës së një tarife nëpërmjet mjeteve elektronike nuk kërkohet sipas këtij ligji.
Neni 192/c
Identifikimi elektronik
Veprimet pranë modulit për aplikimin elektronik të DPPI-së, për të cilat ky ligj kërkon identifikimin elektronik, kryhen nëpërmjet mjeteve elektronike që garantojnë autenticitetin e origjinës dhe pacenueshmërinë e përmbajtjes së dokumenteve në format elektronik, të paktën nëpërmjet nënshkrimit elektronik të avancuar, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nënshkrimin elektronik. Identifikimi elektronik kryhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për identifikimin elktronik dhe shërbimet e besuara.
Neni 192/ç
Kushtet procedurale dhe teknike për modulin e aplikimit elektronik
1. Këshilli Mbikëqyrës përcakton kushtet, afatet dhe procedurat për ofrimin e shërbimeve me mjete elektronike nga DPPI-ja, sipas këtij ligji, nëpërmjet modulit për aplikimin elektronik, kushtet dhe mënyrat e pajisjes së individëve me të drejtat përkatëse të aksesit elektronik, procedurat për ndryshimin e tyre, kushtet e sigurisë e të ruajtjes së komunikimeve elektronike, mënyrat e vërtetimit të dokumenteve elektronike, të kërkesave e teknologjisë së zbatueshme për realizmin e tyre, sipas këtij ligji, si dhe procedurat e njoftimet publike, të realizuara nga DPPI-ja për rastet e remonteve të planifikuara apo të incidenteve teknike të modulit për aplikimin elektronik, si dhe për njoftimin e rasteve të ndërhyrjeve të paautorizuara.
2. Rregullat e parashikuara në këtë nen do të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi për ofrimin e shërbimeve publike me mjete elektronike.
Neni 193
Dhoma për shqyrtimin e kundërshtimeve
1. Dhoma për shqyrtimin e kundërshtimeve është një strukturë e ngritur brenda njësisë së ekzaminimit dhe merr në shqyrtim observacionet dhe kërkesat për kundërshtim në kuptim të këtij ligji.
2. Dhoma për shqyrtimin e kundërshtimeve përbëhet nga tre anëtarë të njësisë së ekzaminimit që emërohen nga Drejtori i Përgjithshëm.
3. Vendimet e marra nga Dhoma për shqyrtimin e kundërshtimeve mund të ankimohen në Bordin e Apelit, përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse brenda një muaji nga data e marrjes dijeni të vendimit.
4. Organizimi dhe funksionimi i Dhomës së për shqyrtimin e kundërshtimeve rregullohen me rregulloren e brendshme të DPPI-së.
Neni 193/a
Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim
1. Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim është një strukturë e ngritur brenda DPPI-së dhe merr në shqyrtim kërkesat për shfuqizim, zhvlerësim dhe apelimet e vendimeve për refuzim në kuptim të këtij ligji.
2. Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim përbëhet nga tre anëtarë, që emërohen nga drejtori i Përgjithshëm i DPPI-së.
3. Një prej anëtarëve të Dhomës për shfuqizim/zhvlerësim është jurist.
4. Vendimet e marra nga Dhoma për shfuqizim/zhvlerësim mund të ankimohen në Bordin e Apelit përkundrejt pagesës së tarifës përkatëse brenda një muaji nga data e marrjes dijeni të vendimit.
5. Organizimi dhe funksionimi i Dhomës së shfuqizimit/anulimit rregullohen me rregulloren e brendshme të DPPI-së.
Neni 193/b
Bordi i Apelit
1. Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët tre janë punonjës të DPPI-së dhe dy anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.
2. Anëtarët e Dhomës për shfuqizim/zhvlerësim nuk mund të jenë anëtarë të Bordit të Apelit.
3. Kryetari i Bordit të Apelit është drejtori i Përgjithshem i DPPI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit emërohen dhe lirohen nga Këshilli Mbikëqyrës, me propozim të drejtorit të Përgjithshëm të DPPI-së për një periudhë 1-vjeçare, me të drejtë riemërimi.
4. Drejtori i Përgjithshëm i DPPI-së cakton një punonjës të DPPI-së në rolin e sekretarit teknik të Bordit të Apelit.
5. Organizimi, funksionimi i Bordit të Apelit si dhe shpërblimi i anëtarëve dhe sekretarit të Bordit të Apelit rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave për Bordin e Apelit.
6. Bordi i Apelit mblidhet sa herë është e nevojshme, por jo më pak se 4 herë në vit.
7. Procedurat e hollësishme për emërimin dhe lirimin e anëtarëve të Bordit të Apelit parashikohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për Bordin e Apelit.
Neni 193/c
Lirimi nga detyra i anëtarëve të Bordit të Apelit
Anëtari i Bordit të Apelit mund të lirohet nga detyra në rast se:
a) nuk përmbush detyrat e caktuara;
b) i është ndaluar  ushtrimi i këtij aktiviteti me vendimi gjyqësor të formës së prerë;
c) ka paraqitur dorëheqjen.
Neni 193/ç
Komisioni i Vlerësimit
1. Komisioni i Vlerësimit është një strukturë e ngritur brenda DPPI-së për licencimin e përfaqësuesve të autorizuar si dhe ekspertëve të PI-së në përputhje me parashikimet e këtij ligji.
2. Komisioni i Vlerësimit përbëhet nga tre anëtarë, që emërohen nga drejtori i Përgjithshëm i DPPI-së.
3. Organizimi dhe funksionimi i Komisionit të Vlerësimit rregullohet me vendimin e Këshillit të Ministrave për përfaqësuesit e autorizuar dhe ekspertët.
Neni 193/d
Qendra e Trajnimeve në Fushën e Pronësisë Industriale
1. Qendra e Trajnimeve në Fushën e Pronësisë Industriale, pjesë përbërëse e strukturës dhe organikës së DPPI-së, organizon aktivitete, kurse, trajnime dhe seminare në fushën e PI-së.
2. Procedurat dhe tarifat pëkatëse për pjesëmarrje në Qendrën e Trajnimeve në Fushën e Pronësisë Industriale përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
Neni 194
Informimi i publikut
1. Informimi i publikut për dokumente dhe informacione të tjera, që gjenden në DPPI, bëhet sipas dispozitave të këtij ligji.
2. Dokumentet dhe informacioni, të përmendura në pikën 1, të këtij neni, jepen kundrejt tarifave të përcaktuara.”.
Neni 43
Neni 197 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 197
Përfaqësuesit e autorizuar të patentave dhe markave
1. Përfaqësues i autorizuar  për patentat e shpikjeve dhe modeleve të përdorimit mund të jetë:
1.1 çdo person me qëndrim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë me kusht që:
a) të ketë  përfunduar së paku studimet e ciklit të dytë “Master i Shkencave” :
i. në fushën e inxhinierisë ose të shkencave natyrore ose farmaceutike si dhe të jetë kualifikuar në trajnime ose kurse në fushën e pronësisë industriale.
ii. në një fushë tjetër dhe të ketë jo më pak se 5 vjet eksperiencë pune në këtë fushë si dhe të jetë kualifikuar në trajnime ose kurse në fushën e pronësisë industriale.
b) të ketë kaluar testimin për kualifikimin e përfaqësuesve të autorizuar për patentat e shpikjeve dhe modeleve të përdorimit.
1.2. çdo ish-punonjës i DPPI-së i diplomuar, që ka jo më pak se 3 vjet eksperiencë pune në çështjet e pronësisë industriale në DPPI.
2. Përfaqësues i autorizuar për disenjot industriale, markat tregtare dhe treguesit gjeografikë mund të jetë:
2.1   çdo person me qëndrim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë me kusht që:
a)  të ketë ketë kryer së paku studimet e ciklit të dytë “Master profesional” si dhe të jetë kualifikuar në trajnime ose kurse në fushën e pronësisë industrial;
b) të ketë kaluar testimin për kualifikimin e ekspertëve në fushën e markave, disenjove industriale dhe treguesve gjeografikë.
2.2. çdo ish-punonjës i DPPM-së i diplomuar, që ka jo më pak se 3 vjet përvojë pune në çështjet e pronësisë industriale pranë DPPI-së.
3. DPPI-ja është organi i vetëm që licencon dhe vlerëson përfaqësuesit e autorizuar për objektet e pronësisë industriale, nëpërmjet testimit me shkrim.”.
Neni 44
Neni 198 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 198
Testimi kualifikues dhe Regjistri i Përfaqësuesve të Autorizuar
1. Komisioni i Vlerësimit organizon testimin për kualifikimin e përfaqësuesve të autorizuar pranë DPPI-së. Pjesëmarrja në këtë testim bëhet kundrejt pagesës së tarifës përkatëse.
2. DPPI-ja regjistron në regjistrin përkatës përfaqësuesit e autorizuar të patentave, disenjove industriale, markave dhe treguesve gjeografikë, si dhe i publikon në format elektronik në faqen zyrtare të saj.
3. DPPI-ja i publikon përfaqësuesit e autorizuar të patentave, disenjove industriale, markave dhe treguesve gjeografikë, në format elektronik në faqen zyrtare të saj vetëm pasi ata kanë dorëzuar në DPPI ekstraktin e regjistrimit për lejimin e ushtrimit të aktivitetit tregtar.
4. Nëse përfaqësuesi nuk e ushtron aktivitetin tregtar për një periudhë 5-vjeçare licenca nuk ripërtërihet dhe përfaqësuesi duhet t’i nënshtrohet edhe një herë testimit për marrjen e licencës.
5. Detajet për Regjistrin e Përfaqësuesve të Autorizuar dhe për procedurat e regjistrimit përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për përfaqësuesit e autorizuar dhe ekspertët.
6. Regjistrimi i përfaqësuesve të autorizuar në regjistrin e përfaqësuesve, çdo ndryshim në këtë regjistër, si dhe publikimi në faqen zyrtare të DPPI-së bëhet kundrejt kërkesës dhe pagesës së tarifave përkatëse.
7. Regjistrimi në Regjistrin e Përfaqësuesve të Autorizuar ripërtërihet çdo vit para datës së mbarimit të këtij afati kundrejt pagesës së tarifës së ripërtëritjes së regjistrimit të përfaqësuesve të autorizuar, të parashikuar me vendim të Këshillit të Ministrave për tarifat.
8. Detajet për ripërtëritjen e regjistrimit në regjistrin e përfaqësuesve të autorizuar si dhe për procedurat e regjistrimit përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për përfaqësuesit e autorizuar dhe ekspertët.”.
Neni 45
Pas nenit 198 shtohen nenet 198/a, 198/b, 198/c, 198/ç, me këtë përmbajtje:
“Neni 198/a
Heqja nga Regjistri i Përfaqësuesve të Autorizuar
1. Përfaqësuesi i autorizuar hiqet nga Regjistri i Përfaqësuesve të Autorizuar në rast se:
a) nuk bën pagesën e tarifës së ripërtëritjes së regjistrimit në Regjistrin e  Përfaqësueve të Autorizuar brenda afatit të përcaktuar në pikën 5, të nenit 198, të këtij ligji;
b) është depozituar një kërkesë për dorëheqje nga regjistri prej vetë atij;
c) me vendim gjyqësor ai është ndaluar të ushtrojë aktivitetin si përfaqësues i autorizuar;
ç) nuk depoziton në kohë dokumentet, nëse ka të tilla, për ripërtëritjen e regjistrimit në Regjistrin e Përfaqësuesve të Autorizuar;
d) përfaqësuesi i autorizuar humb shtetësinë shqiptare.
2. Nëse DPPI-ja konstaton se për një përfaqësues të autorizuar ekziston një prej shkaqeve të mësipërme sipas pikës 1, të këtij neni, vendos heqjen nga regjistri të përfaqësuesit të autorizuar dhe e publikon këtë në faqen zyrtare të DPPI-së.
3. Nëse konstatohet shkelje e etikës profesionale apo e rregullave morale përgjithësisht të njohura nga përfaqësuesi i autorizuar, Komisioni i Vlerësimit mund të marrë vendim për heqjen e licencës së tij për një periudhë nga dy deri në pesë vjet.
4. Kundër vendimit të marrë sipas pikës 3, të këtij neni, mund të bëhet ankim në gjykatë brenda një muaji nga data e marrjes së vendimit.”.
Neni 198/b
Ekspertët e PI-së
1. Ekspert për Patentat e Shpikjeve dhe Modeleve të Përdorimit mund të jetë:
1.1 çdo individ me kusht që:
a) të ketë qëndrim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë;
b) Të ketë përfunduar një program studimi të ciklit të dytë “Master i  Shkencave” në fushën ku kërkohet ekspertizë;
c)   të ketë jo më pak se 5 vjet eksperiencë pune si përfaqësues i autorizuar për patentat e shpikjeve dhe modeleve të përdorimit apo të jetë kualifikuar në trajnime ose kurse në fushën e pronësisë industrial;
ç)  të ketë kaluar testimin për kualifikimin e ekspertëve të fushës për patentat e shpikjeve dhe modeleve të përdorimit
1.2. çdo ish-punonjës i DPPI-së i diplomuar në fushën ku kërkohet   ekspertizë, që ka jo më pak se 4 vjet eksperiencë pune në çështjet e pronësisë industriale dhe çdo ish-anëtar i Bordit të Apelit pranë DPPI-së, që ka jo më pak se 2 vjet pune në këtë Bord.
2. Ekspert për Disenjot Industriale, Markat Tregtare dhe Treguesit Gjeografikë mund të jetë:
2.1 çdo individ me kusht që:
a) të ketë qëndrim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë;
b) të ketë jo më pak se 5 vjet eksperiencë pune si përfaqësues i autorizuar për markat, disenjot industriale dhe treguesit gjeografike pranë DPI-së apo të jetë kualifikuar në trajnime ose kurse të specializuara në fushën e pronësisë industrial;
c) të ketë kaluar testimin për kualifikimin e ekspertëve në fushën e markave, disenjove industriale dhe treguesve gjeografikë;
ç)  të ketë përfunduar një program studimi të ciklit të dytë “Master i shkencave”.
2.2. çdo ish-punonjës i DPPI-së që ka jo më pak se 4 vjet eksperiencë pune në çështjet e pronësisë industriale, si dhe çdo ish-anëtar i Bordit të Apelit pranë DPPI-së, që ka jo më pak se 2 vjet pune në këtë Bord.
3. DPPI-ja është organi i vetëm që licencon dhe vlerëson ekspertët e PI-së nëpërmjet testimit me shkrim.
4. Ekspertët nuk mund të jenë njëkohësisht edhe përfaqësues të autorizuar.
Neni 198/c
Testimi vlerësues dhe Regjistri i Ekspertëve
1. Komisioni i Vlerësimit organizon testimin për vlerësimin e ekspertëve të objekteve të pronësisë industriale. Pjesëmarrja në këtë testim bëhet kundrejt pagesës së tarifës përkatëse.
2. DPPI-ja regjistron në Regjistrin e Ekspertëve ekspertët e patentave për shpikje, modeleve të përdorimit, markave, disenjove industriale dhe treguesve gjeografikë si dhe i publikon në format elektronik në faqen zyrtare.
3. DPPI-ja i publikon ekspertët e PI-së në format elektronik në faqen zyrtare të saj, vetëm pasi ata kanë dorëzuar në DPPI ekstraktin e regjistrimit për lejimin e ushtrimit të aktivitetit tregtar.
4. Nëse eksperti i PI-së nuk e ushtron aktivitetin tregtar për një periudhë 5-vjeçare, licenca nuk ripërtërihet dhe eksperti duhet t’i nënshtrohet edhe një herë testimit për marrjen e licencës.
5. Detajet për Regjistrin e Ekspertëve dhe për procedurat e regjistrimit  përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për ekspertët e PI-së.
6. Regjistrimi i ekspertëve në Regjistrin e Ekspertëve, si dhe çdo ndryshim në regjistër apo publikimi në faqen zyrtare bëhet kundrejt pagesës së tarifave përkatëse që përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për tarifat.
7. Regjistrimi në Regjistrin e Ekspertëve ripërtërihet çdo vit para datës së skadimit të saj, kundrejt pagesës së tarifës për ripërtëritje të licencës së ekspertëve të parashikuar me vendimin e Këshillit të Ministrave për tarifat.
8. Hollësitë për ripërtëritjen e regjistrimit në Regjistrin e Ekspertëve si dhe për procedurat e regjistrimit përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave për ekspertet e PI-së.
Neni 198/ç
Heqja e ekspertëve nga regjistri
1. Ekspertët e PI-së hiqen nga Regjistri i Ekspertëve në rast se:
a) licenca nuk është ripërtërirë për 5 vjet radhazi;
b) është depozituar një kërkesë për dorëheqje nga regjistri;
c) ekspertit i ndalohet ushtrimi i këtij aktiviteti me vendimi gjyqësori të formës së prerë;
ç) si rezultat i një vendimi të Komisionit të Vlerësimit ai është ndaluar të ushtrojë aktivitetin si ekspert për shkaqet e parashikuara në VKM-në për ekspertët dhe përfaqësuesit e autorizuar.
2. Ripërtëritja e regjistrimit për një ekspert nuk pranohet në në rastet:
a) kur nuk është bërë pagesa e tarifës së ripërtëritjes së regjisitrimit brenda afatit të përcaktuar në pikën 5, të nenit 198/c, të këtij ligji;
b) nëse nuk depoziton në kohë dokumentet që  kërkohen për ripërtëritjen e regjistrimit në Regjistrin e Ekspertëve.
3. Kur DPPI-ja konstaton se nuk janë përmbushur kushtet e parashikuara në pikën 1 vendos heqjen e ekspertit nga Regjistri i Ekspertëve dhe e publikon atë në faqen zyrtare të DPPI-së.
4. Nëse konstatohet shkelje e etikës profesionale apo moralit nga eksperti i PI-së,  Komisionit i Vlerësimit mund të marrë vendim për heqjen e licencës së tij për një periudhe 5-vjeçare.
5. Kundër vendimit të marrë sipas pikës 4, të këtij neni, mund të bëhet ankim në gjykatë brenda 1 muaji nga data e marrjes së vendimit.”.
Neni 46
Dispozita kalimtare
1. Për procedurat e regjistrimit të të drejtave të pronësisë industriale, që nuk kanë përfunduar deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, zbatohen dispozitat e ligjit në fuqi në çastin e aplikimit.
2. Për procedurat e shkeljeve të të drejtave të pronësisë industriale, që nuk kanë përfunduar deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, zbatohen dispozitat e ligjit në fuqi në çastin e fillimit të procedurave.
3. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, drejtori i Përgjithshëm dhe punonjësit e DPPM-së vijojnë të ruajnë pozicionet e tyre, në përputhje me kërkesat e ligjit për nëpunësin civil.
4. Shndërrimi i DPPM-së në agjenci autonome me vetëfinacim i fillon efektet financiare brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
Neni 47
Aktet nënligjore
1. Ngarkohet ministri përgjegjës, që, brenda 1 muaji nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të marrë masat e nevojshme për ngritjen e Këshillit Mbikëqyrës.
2. Ngarkohet Këshilli i Ministrave, që, brenda 6 muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të nenit 42, të këtij ligji.
3. Ngarkohet Këshilli i Ministrave, që, brenda 1 viti nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve  5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 dhe 45, të këtij ligji.
Neni 48
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E T A R I
ILIR META
* * *
V E N D I M
PËR
PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT EVROPIAN, PËR PJESËMARRJEN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROGRAMIN E DREJTËSISË SË BE-SË”
Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e  ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I :
Propozimin e projektligjit “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e drejtësisë së BE-së”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI
# # #
P R O J E K T L I GJ
PËR
RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT EVROPIAN, PËR PJESËMARRJEN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROGRAMIN E DREJTËSISË SË BE-SË
Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
V E N D O S I:
Neni 1
Ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e drejtësisë së BE-së, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E T A R I
ILIR META
*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.