Udhëzim i Miratuar në datë 27 Nëntor 2013

UDHËZIM I MIRATUAR NË DATË 27 NËNTOR  2013

 

1. Për pezullimin e përkohshëm të udhëzimit nr.1, datë 18.7.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”.