Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2020:

 

V E N D I M
PËR

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.555, DATË 11.8.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË PUNONJËSVE ME ARSIM TË LARTË DHE TË PUNONJËSVE TË INFERMIERISTIKËS NË SISTEMIN E MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE NJËSINË MJEKËSORE USHTARAKE PRANË SPITALIT UNIVERSITAR TË TRAUMËS, SI DHE PËR TRAJTIMIN E PERSONELIT MJEKËSOR NË STRUKTURAT E FORCAVE TË ARMATOSURA”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr.10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Në vendimin nr.555, datë 11.8.2011, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

a) Titulli i vendimit ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punonjësve të personelit mjekësor, të punonjësve të tjerë me arsim të lartë dhe të punonjësve të personelit teknik të shkencave mjekësore, në sistemin e ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë, në Njësinë Mjekësore Ushtarake pranë Spitalit Universitar të Traumës, në strukturat e tjera të Forcave të Armatosura dhe në institucionet e ekzekutimit te vendimeve penale dhe spitalin përkatës”.

b) Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Në fushën e veprimit të këtij vendimi përfshihen:

a) personeli mjekësor dhe punonjësit e tjerë me arsim të lartë të sistemit të ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë;
b) personeli teknik i shkencave mjekësore në sistemin e ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë;
c) personeli mjekësor, punonjësit e tjerë civilë me arsim të lartë dhe personeli teknik i shkencave mjekësore, në Njësinë Mjekësore Ushtarake pranë Spitalit Universitar të Traumës;
ç) personeli mjekësor ushtarak në strukturat e Forcave të Armatosura, vetëm për efekt të kryerjes së shërbimeve (roje, gatishmëri, urgjencë);
d) personeli mjekësor civil dhe personeli teknik i shkencave mjekësore, civilë, në strukturat e Forcave të Armatosura të sistemit të ministrisë së Mbrojtjes;
dh) punonjësit e Njësisë së Helikopterëve të Transportit Mjekësor të ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë, në strukturat e ministrisë së Mbrojtjes;
e) personeli mjekësor dhe personeli teknik i shkencave mjekësore në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale dhe spitalin përkatës.”.

c) Pika 2 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“2. Struktura dhe nivelet e pagave për:

a) punonjësit e administrimit të përgjithshëm nga “specialist” deri në “titullar institucioni”, në strukturat shëndetësore universitare, në spitalet rajonale, në spitalet psikiatrike dhe në spitalet bashkiake, janë sipas lidhjes nr.1/AP që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
b) personelin mjekësor në strukturat shëndetësore universitare dhe në Njësinë Mjekësore Ushtarake pranë Spitalit Universitar të Traumës, janë sipas lidhjes nr.1, kreu 1.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
c) nëpunësit/punonjësit e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, janë sipas lidhjes nr.1, kreu 1.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
ç) personelin mjekësor në Qendrën Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët, janë sipas lidhjes nr.1, kreu 1.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
d) personelin mjekësor në spitalet psikiatrike, rajonale dhe bashkiake, janë sipas lidhjes nr.1, kreu 1.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
dh) personelin mjekësor dhe punonjësit e tjerë me arsim të lartë në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, janë sipas lidhjes nr.1, kreu 1.5, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
e) personelin mjekësor dhe punonjësit e tjerë me arsim të lartë në Qendrën e Shërbimeve Mjekësore, janë sipas lidhjes nr.1, kreu 1.6, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
ë) personelin mjekësor dhe punonjësit e tjerë me arsim të lartë në Qendrën e Inxhinierisë Biomjekësore, janë sipas lidhjes nr.1, kreu 1.7, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
f) personelin mjekësor dhe punonjësit e tjerë me arsim të lartë në Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, janë sipas lidhjes nr.1, kreu 1.8, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
g) punonjësit me arsim të lartë në Qendrën Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore dhe Qendrën Kombëtare të Edukimit në Vazhdim, janë sipas lidhjes nr.1, kreu 1.9, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
gj) punonjësit e Njësisë së Helikopterëve të Transportit Mjekësor të ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë, në strukturat e ministrisë së Mbrojtjes, janë sipas lidhjes nr.1, kreu 1.10, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
h) personelin mjekësor dhe personelin teknik të shkencave mjekësore në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale dhe spitalin përkatës, janë sipas lidhjes nr.8, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
i) personelin mjekësor civil, në strukturat e Forcave të Armatosura të sistemit të Ministrisë së Mbrojtjes, janë sipas lidhjes nr.9, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
j) personelin teknik të shkencave mjekësore të sistemit të ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë, personelin teknik të shkencave mjekësore, civilë, të sistemit të ministrisë së Mbrojtjes, si dhe personelin teknik të shkencave mjekësore në Njësinë Mjekësore Ushtarake pranë Spitalit Universitar të Traumës, janë sipas lidhjes nr.2 me krerët përkatës, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.”.

ç) Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“3. Paga e grupit (kolona 1 e lidhjes nr.1 me krerët përkatës, kolona 1 e lidhjes nr.2 me krerët përkatës, kolona 3 e lidhjes nr.6, kolona 1, e lidhjes nr.7, kolona 1, e lidhjes nr.8 dhe kolona 1 e lidhjes nr.9), përcaktohet sipas lidhjeve përkatëse të këtij vendimi dhe vlera e saj është sipas lidhjes nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

d) Në fund të pikës 6 shtohen fjalët “… lidhjes nr.8 dhe lidhjes nr.9.”.

dh) Në fund të pikës 7 shtohen fjalët “… lidhjes nr.5, lidhjes nr.6 dhe lidhjes nr.8.”.

e) Pika 9/2 ndryshohet, me këtë përmbajtje:

“9/2. Për punonjësit e personelit teknik të shkencave mjekësore:

a) kur punojnë brenda rrethit të tyre, por larg vendbanimit dhe kthehen brenda ditës, 3 000 lekë në muaj.
b) kur nuk kthehen në vendbanim brenda ditës, 4 000 lekë në muaj.”.

ë) Pas pikës 10 shtohen pikat 10/1 dhe 10/2, me këtë përmbajtje:

“10/1. Trajtimi financiar i punonjësve mjekësorë të korpusit akademik të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës që shërbejnë në institucionet shëndetësore, për shërbimin që ofrojnë pranë këtyre strukturave, është si vijon:

Kualifikimi/Grada/Titulli shkencor Trajtimi fianciar (Lekë në muaj)
1 Shef shërbimi Profesor, 75 000
2 Shef shërbimi Professor i associuar 70 000
3 Shef shërbimi Doktor i shkencave 67 000

10/2. Trajtimi financiar i punonjësve mjekësorë të korpusit akademik të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës që shërbejnë pranë Institutit të Shëndetit Publik, për shërbimin që ofrojnë pranë këtyre strukturave, është 70 000 lekë në muaj.”.

f) Pikat 15 dhe 15/1 shfuqizohen.

2. Në vendimin nr.187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime:

a) Në lidhjen nr.6/6 emërtesa “Mjek në strukturat e Forcave të Armatosura” shfuqizohet.
b) Në lidhjen nr.8/1 emërtesa “ Mjek” shfuqizohet.

3. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2021, të përballohen nga fondet e miratuara për politikat e reja të pagave, në ligjin e buxhetit për vitin 2021.

4. Në vendimin nr.717, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të ndryshuar, në lidhjen II/4, emërtesat “Ndihmësmjek” dhe “Infermier” shfuqizohen.

5. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 janar 2021.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E MËNYRAVE TË TRAJTIMIT, NORMAVE TEKNIKE, KRITEREVE DHE MODELEVE TË NDËRHYRJEVE NË FUSHËN E RUAJTJES SË PASURIVE KULTURORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 82, të ligjit nr.27/2018, “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e mënyrave të trajtimit, normave teknike, kritereve dhe modeleve të ndërhyrjeve në fushën e ruajtjes së pasurive kulturore sipas rregullores, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Objekt i këtij vendimi janë të gjitha pasuritë kulturore, të shpallura si të tilla në bazë të legjislacionit në fuqi për trashëgiminë kulturore, të fushave të arkitekturës, arkeologjisë dhe veprave të artit, fushës së librit dhe dokumenteve arkivore, që i përkasin personave fizikë, juridikë, privatë apo publikë, me qëllim mbrojtjen, ruajtjen, konservimin dhe restaurimin e tyre.

3. Termat e përdorur në këtë vendim kanë të njëjtin kuptim si në ligjin nr.27/2018, “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”.

4. Vendimi nr.426, datë 13.7.2007, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Kartës Shqiptare të Restaurimit”, shfuqizohet.

5. Ngarkohen institucionet e specializuara, sipas ligjit nr.27/2018, “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, si dhe subjektet e licencuara për ndërhyrje në pasuritë kulturore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME QË PREKEN NGA NDËRTIMET E LEGALIZUARA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 24, të ligjit nr.20/2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, dhe të nenit 10, të ligjit nr.133/2015, “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet e legalizuara në drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës: Durrës, Elbasan, Lushnjë, Tiranë Rurale 1, Tiranë Veri, Tiranë Jug, Kamzë-Vorë, Vlorë, Gjirokastër, Fier, Sarandë, Korçë, Lezhë, Kavajë, Kukës, Zonat e Stimuluara dhe Tiranë Rurale 2.

2. Masa e kompensimit është 114 230,8 (njëqind e katërmbëdhjetë mijë e dyqind e tridhjetë presje tetë) m² dhe vlera e përgjithshme e kompensimit financiar është 996 582 030 (nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milionë e pesëqind e tetëdhjetë e dy mijë e tridhjetë) lekë, sipas shtojcës nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

3. Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet e legalizuara, sipas shtojcës 1 bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë me numrat rendorë sipas kolonës 14, të shtojcës 1, përkatësisht: nr.1, nr.41, nr.43, nr.58, nr.76, nr.88, nr.89, nr.125, nr.139, nr.140, nr.141, nr.146, nr.148, nr.155, nr.174, nr.178, nr.183, nr.194, nr.199, nr.204, nr.206, nr.207, nr.213, nr.214, nr.215, nr.222, nr.229, nr.231, nr.232, nr.234, nr.235, nr.236, nr.238, nr.239, nr.240, nr.283, nr.285, nr.304, nr.326, nr.329, nr.330, nr.335, nr.336, nr.345 dhe nr.352, sipas seksionit të veçantë (kolona 19), shuma e kompensimit financiar vihet në dispozicion nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, sipas pikës 3, të nenit 24, të ligjit nr.20/2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.

4. Për kompensimin e pronarëve përdoren po ato të ardhura që arkëtohen nga drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si rrjedhojë e kalimit të pronësisë nëpërmjet shitjes së parcelës ndërtimore, si për pasuritë shtetërore, edhe për pasuritë e të tretëve, në favor të objekteve informale që legalizohen.

5. Drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës: Durrës, Elbasan, Lushnjë, Tiranë Rurale 1, Tiranë Veri, Tiranë Jug, Kamzë-Vorë, Vlorë, Gjirokastër, Fier, Sarandë, Korçë, Lezhë, Kavajë, Kukës, Zonat e Stimuluara dhe Tiranë Rurale 2 të kryejnë ndryshimet përkatëse për këto pasuri, në regjistrat e pasurive të paluajtshme.

6. Ngarkohen Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Agjencia e Trajtimit të Pronave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

 

V E N D I M
PËR

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.231, DATË 17.4.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I SEGMENTIT RRUGOR “PALLATI ME SHIGJETA – RRETHRROTULLIMI ‘SHQIPONJA’”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Në vendimin nr.231, datë 17.4.2019, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

a) Pikat 3 dhe 4 ndryshohen, si më poshtë vijon:

“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, “tokë arë” dhe “ndërtesë”, me vlerë të përgjithshme prej 1 796 862 708.1 (një miliard e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e tetë pikë një) lekësh.

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 1 796 862 708.1 (një miliard e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e tetë pikë një) lekësh, të përballohet, si më poshtë vijon:

• 1 224 874 430.42 (një miliard e dyqind e njëzet e katër milionë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e katërqind e tridhjetë pikë dyzet e dy) lekë, nga buxheti i vitit 2019, miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë;

• 317 006 417.80 (treqind e shtatëmbëdhjetë milionë e gjashtë mijë e katërqind e shtatëmbëdhjetë pikë tetëdhjetë) lekë, nga buxheti i miratuar për Autoritetin Rrugor Shqiptar;

• 200 000 000 (dyqind milionë) lekë, nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2020;

• 54 981 859.84 (pesëdhjetë e katër milionë e nëntëqind e tetëdhjetë e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë pikë tetëdhjetë e katër) lekë, nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për vitin 2021.”.

b) Të dhënat për numrat rendorë 9, 4, 17, 103, 36, 35, 11, 12, 47, 20, 48, 45, 90 dhe 115, në tabelën bashkëlidhur vendimit, zëvendësohen me të dhënat në tabelën A dhe në fund shtohet tabela B, që i bashkëlidhen këtij vendimi.

2. Vlera e shpenzimeve procedurale, prej 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekësh, të përballohet nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, PËR VITIN 2021

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 117, të ligjit nr.9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe të ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e fondit të shpenzimeve të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), për vitin 2021, për shumën 392 000 000 (treqind e nëntëdhjetë e dy milionë) lekë, sipas pasqyrës nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohet Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR SIGURINË KIBERNETIKE DHE PLANIT TË VEPRIMIT 2020-2025

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike dhe planit të veprimit 2020-2025, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, ministritë e institucionet e tjera përgjegjëse të përcaktuara në strategji dhe në planin e veprimit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M

PËR

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “PËR NDËRTIMIN E VENDPREHJEVE TË USHTARAKËVE GREKË, TË RËNË GJATË LUFTËS GREKO-ITALIANE TË VITEVE 1940-1941”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.10256, datë 25.3.2010, “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Greqisë, për kërkimin, zhvarrimin, identifikimin dhe varrimin e ushtarakëve grekë, të rënë në Shqipëri gjatë luftës greko-italiane të viteve 1940-1941 dhe për ndërtimin e vendprehjes për ta brenda territorit të Republikës së Shqipërisë”, të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr.742, datë 13.12.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Greqisë, për kërkimin, zhvarrimin, identifikimin dhe varrimin e ushtarakëve grekë, të rënë në Shqipëri gjatë luftës greko-italiane të viteve 1940-1941, dhe për ndërtimin e vendprehjes për ta, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, ratifikuar me ligjin nr.10256, datë 25.3.2010”, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes dhe të ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Për ndërtimin e vendprehjeve të ushtarakëve grekë, të rënë gjatë luftës greko-italiane të viteve 1940-1941”, në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Greqisë, për kërkimin, zhvarrimin, identifikimin dhe varrimin e ushtarakëve grekë, të rënë në Shqipëri gjatë luftës greko-italiane të viteve 1940-1941, dhe për ndërtimin e vendprehjes për ta brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, ratifikuar me ligjin nr.10256, datë 25.3.2010.

2. Shpronësimi të bëhet në favor të Ministrisë së Mbrojtjes.

3. Pronari i pasurisë të paluajtshme, pronë private, që shpronësohet, të kompensohet në vlerë të plotë sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit tokë “truall”, me vlerë 733 700 (shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e shtatëqind) lekë.

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit prej 733 700 (shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e shtatëqind) lekësh dhe shpenzimet procedurale, në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë të përballohen nga Ministria e Mbrojtjes.

5. Shpronësimi të fillojë menjëherë pas botimit të këtij vendimi në “Fletoren zyrtare” dhe afati i përfundimit të shpronësimit të jetë 3 (tre) muaj pas datës së hyrjes në fuqi të tij.

6. Pronari i pasurisë së paluajtshme, pronë private, i pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, të kompensohet, për efekt shpronësimi, pasi të ketë paraqitur pranë Ministrisë së Mbrojtjes certifikatën e pronësisë, kartelën e pasurisë së paluajtshme si dhe hartën treguese të regjistrimit.

7. Ministria e Mbrojtjes të kryejë procedurat për likuidimin e pronarit të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.

8. Afati i fillimit dhe mbarimit të punimeve të jetë në përputhje me parashikimet e projektit.

9. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, të fillojë procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar dhe të bëjë kalimin e pronësisë në favor të shtetit.

10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës të pezullojë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale dhe kalimi i pronësisë në favor të shtetit.
11. Ngarkohen Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

TRANSFERIMIN, NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË BASHKISË TIRANË, TË NJËSISË ADMINISTRATIVE TIRANË, TË DISA PRONAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, 5 e 8, të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Transferimin, në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Tiranë, të Njësisë Administrative Tiranë, të pronave me nr.2-8, 10-15, 17-22 dhe 25-29, sipas lidhjes 1, formularëve, gjithsej, 6 (gjashtë) fletë, dhe planvendosjeve, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij, me qëllim për t’u përdorur në fushën e kulturës e të infrastrukturës.

2. Pronat e përmendura në pikën 1, të këtij vendimi, i shtohen listës përfundimtare të pjesshme të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që i bashkëlidhet vendimit nr.219, datë 21.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pjesshme (pjesa e parë + pjesa e dytë) të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Njësisë Administrative Tiranë, Bashkia Tiranë, të Qarkut të Tiranës”, të ndryshuar.

3. Bashkisë Tiranë i ndalohet të ndryshojë destinacionin e përdorimit ose të tjetërsojë pronën me numër rendor 29, me numër pasurie 1/245, me vendndodhje në zonën kadastrale 8150, me emërtimin “Kulla e Sahatit”, të përcaktuar në formularin bashkëlidhur këtij vendimi.

4. Ngarkohen Bashkia Tiranë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DHËNIE NDIHME FINANCIARE NGA KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR MBËSHTETJEN E FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KOMBËTAR SHQIPTAR NË SERBI DHE ZYRAVE TË TIJ NË PRESHEVË E MEDVEGJË DHE KËSHILLIT KOMBËTAR TË SHQIPTARËVE NË MAL TË ZI E ZYRËS KOORDINUESE TË TIJ NË PLAVË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, me propozimin e Kryeministrit dhe ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Dhënien e ndihmës financiare nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë për mbështetjen e funksionimit të Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi dhe të zyrave të tij në Preshevë e Medvegjë dhe Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Mal të Zi e të zyrës koordinuese të tij në Plavë, në masën:

a) 30 000 (tridhjetë mijë) euro, për Këshillin Kombëtar Shqiptar në Serbi dhe të zyrave të tij në Preshevë e Medvegjë;
b) 30 000 (tridhjetë mijë) euro për Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve në Mal të Zi dhe të zyrës koordinuese të tij në Plavë.

2. Ky fond prej 60 000 (gjashtëdhjetë mijë) eurosh të përballohet nga buxheti i miratuar për vitin 2021 për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, në programin “Shpenzime diplomatike jashtë shtetit”.

3. Ngarkohet Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.389, DATË 12.6.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRITERET PËR LËSHIMIN E PASAPORTËS DIPLOMATIKE DHE ASAJ TË SHËRBIMIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 4, të ligjit nr.8668, datë 23.11.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shteti”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit dhe ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Në pikën 14, të vendimit nr.389, datë 12.6.2019, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, fjalët “… 31 dhjetor 2020.” zëvendësohen me “… 30 qershor 2021.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E KËRKESAVE THELBËSORE NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 34, pika 2, 37, pika 3, 50, pika 2, 54, pika 2, 84, pika 2, 91, pika 3, të ligjit nr.96/2020, “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Autoriteti i Aviacionit Civil për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E NDËRTIMIT TË CENTRALIT GJENERUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE EOLIKE DHE VEPRAVE NDIHMËSE NË ZONËN E SEMANIT, NJËSIA ADMINISTRATIVE TOPOJË, BASHKIA FIER, QARKU FIER, NGA SHOQËRIA “GREENTECH”, SH.P.K.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 1, të nenit 49, të ligjit nr.43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.7/2017, “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e ndërtimit të centralit gjenerues të energjisë elektrike eolike dhe veprave ndihmëse në zonën e Semanit, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, Qarku Fier, nga shoqëria “Greentech”, sh.p.k., me elementet, si më poshtë vijon:

a) Emri i aplikuesit: “Greentech”, sh.p.k.;
b) Numri i identifikimit personal të zyrës së taksave NIPT/NUIS: L92924402E;
c) Tipi i centralit: eolik;
ç) Kapaciteti i instaluar: 3 MW;
d) Numri i njësive gjeneruese të burimit gjenerues të energjisë dhe kapaciteti i tyre në MW: 1 (një) turbinë me kapacitet 3 MW;
dh) Afati i pritshëm i vënies në punë: Koha për ndërtimin dhe vënien në operim të parkut eolik do të jetë brenda 24 (njëzet e katër) muajve nga marrja e lejes së ndërtimit;
e) Vendndodhja e burimit gjenerues të energjisë: zona e Semanit, Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, Qarku Fier;
ë) Afati i miratimit të ndërtimit: 48 (dyzet e tetë) muaj nga hyrja në fuqi e këtij miratimi;
f) Koordinatat e tokës, sipas aneksit 1 bashkëlidhur këtij vendimi;
g) Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe institucione të tjera të autorizuara prej saj kanë të drejtë të ushtrojnë mbikëqyrje të përgjithshme me afate 3-mujore gjatë realizimit dhe vënies në punë, me synimin që të verifikojnë se ecuria e punimeve, cilësia dhe konformiteti të jenë në përputhje me programin e përgjithshëm të realizimit e të dokumentacionit të projektit;
gj) Shoqëria “Greentech”, sh.p.k., ka detyrimin:

i. që të paraqesë periodikisht (çdo 3 (tre) muaj), pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, informacion për ecurinë e ndërtimit të centralit eolik;
ii. që të respektojë kushtet e cituara në lejet, licencat dhe autorizimet paraprake mjedisore, lëshuar nga institucionet përgjegjëse kombëtare;
iii. e dorëzimit të sigurimit të kontratës, në masën jo më pak se 5 (pesë) % të vlerës së investimit, përpara nënshkrimit të kontratës ndërmjet shoqërisë “Greentech”, sh.p.k., dhe ministrisë. Në këtë kontratë përcaktohen të drejtat e detyrimet e palëve për realizimin e këtij projekti, penalitetet, në rast mosrealizimi, si dhe çështje të tjera, që lidhen me zbatimin e saj;
iv. që t’i japë falas, në formë royalty, ministrisë përgjegjëse për energjinë, sasinë e energjisë elektrike, në masën 2 (dy) % të sasisë vjetore të prodhimit të energjisë elektrike ose konvertimin e saj në vlerë monetare. Në rast konvertimi në vlerë monetare, “Greentech”, sh.p.k., duhet t’i derdhë tërësisht në buxhetin e shtetit;
v. që të përmbushë kërkesën, sipas rastit, që një pjesë e prodhimit të burimit gjenerues të energjisë t’i shitet furnizuesit publik, sipas legjislacionit në fuqi.

2. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN DHE PUBLIKIMIN ZYRTAR TË NOMENKLATURËS SË KOMBINUAR TË MALLRAVE, 2021

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 1 e 12, të ligjit nr.9461, datë 21.12.2005, “Për nomenklaturën e kombinuar të mallrave dhe tarifën e integruar doganore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin dhe publikimin zyrtar të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, 2021, sipas lidhjes nr.1 që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Vendimi nr.846, datë 24.12.2019, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin dhe publikimin zyrtar të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, 2020”, shfuqizohet.

3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet nga data 1.1.2021.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E PROTOKOLLIT PËR NDRYSHIM DHE SHTESË NË MARRËVESHJEN E BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, PËR BASHKËPUNIM TË NDËRSJELLË NË FUSHËN E SIGURISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19 e 23, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e protokollit për ndryshim dhe shtesë në marrëveshjen e bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për bashkëpunim të ndërsjellë në fushën e sigurisë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

TRANSFERIMIN, NË PRONËSI TË BASHKISË TIRANË, TË NJËSISË ADMINISTRATIVE FARKË, TË PASURISË 353/12, ZONA KADASTRALE 3292

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 3, 5 e 8, të ligjit nr.8744, datë 22.02.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Transferimin, në pronësi të Bashkisë Tiranë, të Njësisë Administrative Farkë, të pasurisë 353/12, zona kadastrale 3292, sipas formularit, gjithsej, 1 (një) fletë dhe planvendosjes, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij, me qëllim për t’u përdorur në fushën e arsimit.

2. Pasuria e përmendur në pikën 1, të këtij vendimi, i shtohet listës së inventarit të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që i bashkëlidhet vendimit nr.515, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të komunës Farkë, të Qarkut të Tiranës”.

3. Bashkisë Tiranë i ndalohet të ndryshojë destinacionin e përdorimit, ta tjetërsojë ose t’ua japë në përdorim të tretëve pasurinë e përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi.

4. Ngarkohen Bashkia Tiranë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E RAPORTIT TË PESTË PERIODIK KOMBËTAR MBI ZBATIMIN E KONVENTËS “PËR ELIMINIMIN E TË GJITHA FORMAVE TË DISKRIMINIMIT NDAJ GRAVE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 4, të nenit 25, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 1, të ligjit nr.7767, datë 9.11.1993, “Për aderimin në konventën “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave””, me propozimin e Kryeministrit dhe ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e raportit të pestë për zbatimin e konventës së OKB-së “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE “AGJENDA DIGJITALE E SHQIPËRISË”, 2020-2022

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e planit të veprimit të strategjisë ndërsektoriale “Agjenda Digjitale e Shqipërisë”, 2020-2022, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, ministritë dhe institucionet qendrore, të përmendura në tekstin e planit të veprimit, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

KRIJIMIN DHE MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME PËR ZGJIDHJEN ALTERNATIVE TË MOSMARRËVESHJEVE, SI DHE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE SHTESË QË DUHET TË PËRMBUSHIN STRUKTURAT PËR ZGJIDHJEN ALTERNATIVE TË MOSMARRËVESHJEVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 52/6, pika 3, e 56, pika 2, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. Miratimin e krijimit dhe mënyrës së organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve (DPZAM) për mosmarrëveshjet e përgjithshme konsumatore dhe përcaktimin e kritereve shtesë që duhet të përmbushin strukturat për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve.

2. Entet dhe autoritetet rregullatore janë të pavarura për të organizuar, në përputhje me legjislacionet e tyre të posaçme, formën, strukturën, përbërjen e njësive apo komisioneve që do të kryejnë funksionet e zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve (në vijim, ZAM).

II. STATUSI, ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I DPZAM-SË

A. Statusi i Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve

1. Drejtoria e Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve (në vijim, DPZAM) është institucion qendror me statusin e personit juridik publik buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për tregtinë (në vijim, ministri), me seli në Tiranë.

2. DPZAM-ja financohet nga buxheti i shtetit dhe burime të tjera të ligjshme.

3. Misioni i DPZAM-së është të garantojë mbrojtjen e interesave të konsumatorit në treg përmes zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve ndërmjet konsumatorit e tregtarit, që janë në fushën e saj të përgjegjësisë.

4. DPZAM-ja e ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit dhe ka fushë përgjegjësie zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të tjera nga ato që lidhen me shërbimet për interes publik, të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e konsumatorit, e që rrjedhin nga kontratat e shitjes apo shërbimit ndërmjet konsumatorit dhe tregtarit.

B. Përgjegjësitë funksionale të DPZAM-së

5. DPZAM-ja ka përgjegjësi:

a) të organizojë punën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në fushën e saj të përgjegjësisë, duke garantuar kështu aksesin e konsumatorit në mekanizma mbrojtës jashtëgjyqësorë me cilësi të lartë, transparentë, efektivë dhe të drejtë;
b) të organizojë punën për garantimin e nivelit të cilësisë së shërbimit të ofruar ndaj konsumatorëve;
c) të sigurojë organizimin e brendshëm administrativ në mënyrë të tillë që të garantojë trajtimin e mosmarrëveshjeve nga persona përgjegjës, në përputhje me kërkesat e parashikuara në legjislacionin e posaçëm;
ç) të organizojë punën për të garantuar mundësinë dhe mjetet e nevojshme që konsumatori të paraqesë ankesën on-line, me postë apo sipas rastit, në mënyrë të drejtpërdrejtë;
d) të organizojë punën që të krijojë mjetet e nevojshme që u ofrojnë lehtësisht palëve informacionin e nevojshëm për procedurën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.

C. Organizimi dhe funksionimi i DPZAM-së

6. DPZAM-ja e ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ajo organizohet në nivel qendror, në formën e drejtorisë së përgjithshme.

7. Struktura dhe organika e DPZAM-së miratohen me urdhër të Kryeministrit, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për organizimin e funksionimin e administratës shtetërore.

8. DPZAM-ja drejtohet dhe përfaqësohet nga drejtori i përgjithshëm, i cili organizon dhe drejton veprimtarinë e DPZAM-së e përgjigjet përpara ministrit.

9. DPZAM-ja kryen këto detyra:

a) Shqyrton dhe zgjidh mosmarrëveshjet në fushën e saj të përgjegjësisë, në zbatim të procedurave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e konsumatorëve;
b) Vendos, sipas rastit, dhe në përputhje me preferencat dhe vullnetin e shfaqur të konsumatorit, nëse do të propozojë apo detyrojë një zgjidhje, ose i takon palët me njëra-tjetrën, me qëllim që të mundësojë gjetjen e një zgjidhjeje, duke respektuar kërkesat e parashikuara në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e konsumatorit;
c) Realizon, nëse është rasti, takimin e palëve me njëra-tjetrën, duke siguruar, përmes ndërmjetësimit, gjetjen e një zgjidhjeje;
ç) Krijon mekanizmat e nevojshëm për të siguruar që konsumatori të paraqesë një ankesë on-line në faqen web, me postë apo, sipas rastit, në mënyrë të drejtpërdrejtë;
d) Krijon dhe përditëson faqen e internetit, me qëllim që t’u ofrojë palëve informacionin e nevojshëm për procedurën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, si dhe dhënien e këtij informacioni, me kërkesën e palëve, nëpërmjet një mjeti komunikimi të qëndrueshëm;
dh) Mban regjistrin me qëllim regjistrimin e trajtimin e mosmarrëveshjeve;
e) Bashkërendon punën me strukturat e tjera ZAM që lidhen me shërbimet me interes publik;
ë) Mbledh e përpunon të dhënat statistikore që i shërbejnë për përgatitjen e raporteve vjetore;
f) Përgatit raportin vjetor të aktivitetit, si dhe raporton, sa herë i kërkohet, tek autoriteti kompetent dhe te ministri përgjegjës;
g) Bashkëpunon me ministrinë përgjegjëse në fushën e tregtisë dhe Komisionin e Mbrojtjes së Konsumatorëve, si autoriteti kompetent, për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit nga struktura ZAM;
gj) Ndihmon, sipas rastit, strukturën përgjegjëse administrative në ministrinë përgjegjëse për tregtinë, në funksionin e Sekretariatit të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve.

10. Marrëdhëniet e punës së drejtorit të përgjithshëm dhe të nëpunësve të DPZAM-së rregullohen në bazë të legjislacionit për nëpunësin civil. Marrëdhëniet e punës së punonjësve administrativë rregullohen në bazë të dispozitave të Kodit të Punës.

11. Ministri, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm të DPZAM-së, miraton rregulloren që përcakton metodat e brendshme të punës dhe sjelljen e personelit të DPZAM-së.

12. DPZAM-ja ka stemën, logon dhe vulën zyrtare. Stema përbëhet nga stema e Republikës së Shqipërisë, me shënimet “Republika e Shqipërisë, Ministria… (emri i ministrisë nga varet DPZAM-ja), Drejtoria e Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve të Përgjithshme Konsumatore”, në përputhje me përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave për mënyrën e përdorimit të stemës së Republikës së Shqipërisë.

13. Vula e DPZAM-së ka formën dhe elementet e përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave për rregullat e prodhimit, të administrimit, kontrollit dhe ruajtjes së vulave zyrtare. Vula prodhohet, administrohet dhe ruhet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

III. KRITERET SHTESË QË DUHET TË PËRMBUSHIN STRUKTURAT PËR ZGJIDHJEN ALTERNATIVE TË MOSMARRËVESHJEVE (ZAM)

A. Fusha e zbatimit

1. Ky kre përcakton kriteret shtesë për mekanizmat dhe procedurat e funksionimit të strukturave përgjegjëse për zgjidhjen jashtëgjyqësore/alternative të mosmarrëveshjeve kombëtare ose ndërkufitare në lidhje me detyrimet kontraktuale që rrjedhin prej kontratave të shitjes ose shërbimeve ndërmjet konsumatorëve dhe tregtarëve me seli në Shqipëri, sipas parashikimeve të neneve 52-52/6, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar, dhe të këtij vendimi.
2. Dispozitat e këtij kreu dhe ato të krerëve IV, V e VI, të këtij vendimi, zbatohen nga:

a) strukturat përgjegjëse ZAM për shërbimet me interes publik, sipas përcaktimit në nenin 52/2, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar;
b) Drejtoria e Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve (DPZAM), sipas përcaktimeve të kreut II, të këtij vendimi.

3. Dispozitat e këtij kreu nuk zbatohen për:

a) procedurat e ndjekura nga strukturat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, në të cilat, personat fizikë, të ngarkuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, janë të punësuar ose shpërblehen ekskluzivisht nga një tregtar i veçantë;
b) procedurat e ndjekura nga sistemet e ankesave të konsumatorëve, të përdorura nga tregtari;
c) shërbimet joekonomike të interesit të përgjithshëm;
ç) mosmarrëveshjet ndërmjet tregtarëve;
d) negociatat e drejtpërdrejta ndërmjet konsumatorit e tregtarit;
dh) përpjekjet e bëra nga gjykata për të zgjidhur një mosmarrëveshje gjatë një procesi gjyqësor lidhur me atë mosmarrëveshje;
e) procedurat për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje të nisura nga një tregtar përkundrejt një konsumatori;
ë) shërbimet shëndetësore të ofruara nga profesionistët e shëndetësisë për pacientët, për të vlerësuar, ruajtur apo rikthyer gjendjen e tyre shëndetësore, përfshirë lëshimin e recetave, shpërndarjen dhe ofrimin e produkteve mjekësore dhe pajisjeve mjekësore;
f) ofruesit publikë të arsimit të lartë ose formimit të vazhduar.

B. Lidhja me akte të tjera juridike

4. Parashikimet e këtij vendimi për informacionin që tregtari duhet t’i ofrojë konsumatorit lidhur me strukturën ZAM zbatohen pa cenuar dispozita të tjera të vendosura në ligje të posaçme, të cilat zbatohen në mënyrë kumulative ndaj parashikimeve të këtij vendimi.

C. Aksesi te një strukturë ZAM

5. Përveçse sa parashikohet në pikat 1 e 3, të nenit 52/3, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar, struktura ZAM për fillimin e shqyrtimit të mosmarrëveshjes/ankesës së konsumatorit, nëpërmjet procedurave ZAM, siguron që:

a) ankesa nga konsumatori paraqitet:

i. nëpërmjet formularit, që gjendet on-line në faqen e internetit të strukturës ZAM;
ii. me postë; ose
iii. në mënyrë të drejtpërdrejtë.

b) Elementet që duhet të përmbajë ankesa e paraqitur nga konsumatori dhe afatet procedurale për plotësimin e saj përcaktohen në rregulloret përkatëse të strukturës ZAM.

Ç. Profesionalizmi, pavarësia dhe paanësia

6. Struktura ZAM, përveç sa është parashikuar në nenet 52/3, pika 2, dhe 52/4, pika 3, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar, për personat që duhet të kryejnë procedurat ZAM, duhet të sigurojë edhe trajnime për personat e emëruar në këtë detyrë. Në rastet kur ofrohet një trajnim i tillë, struktura ZAM njofton autoritetin kompetent për skemat e trajnimit, sipas informacionit që ky i fundit duhet të marrë nga strukturat ZAM, sipas pikës 9, të nenit 52, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar.

D. Transparenca

7. Përveç informacionit që duhet të japë struktura ZAM, sipas pikës 3, të nenit 52/3, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar, ajo jep edhe informacionin për:

a) llojet e rregullave dhe normave juridike që do të zbatojë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, të tilla si: normat juridike në mbrojtje të konsumatorëve, normat e kodeve të sjelljes, të cilat tregtari i ka pranuar, normat e zakoneve të mira tregtare dhe të atyre të mirëbesimit;
b) faktin nëse është anëtare e ndonjë rrjeti rajonal ose evropian të strukturave ZAM për të lehtësuar zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërkufitare, sipas rastit;
c) gjuhën në të cilën mund të dorëzohet ankesa dhe në të cilën realizohet procedura;
ç) faktin nëse është listuar nga autoriteti kompetent sipas pikës 9, të nenit 52, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar.

8. Në raportin vjetor që duhet të publikohet, sipas kërkesave të pikës 11, të nenit 52, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar, struktura ZAM, përveç sa kërkohet në pikën 10, të nenit 52, të ligjit sa më sipër, jep, sipas rastit, edhe informacionin nëse bashkëpunon brenda rrjeteve të strukturave ZAM, të cilat lehtësojnë zgjidhjen ndërkufitare të mosmarrëveshjeve.

DH. Efektiviteti i procedurës ZAM

9. Përveçse sa parashikohet për efektivitetin e procedurës ZAM në nenin 52/5, pika 1, shkronjat “a” deri “d”, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar, struktura ZAM, gjatë zgjidhjes së mosmarrëveshjeve zbaton këto kërkesa:

a) Procedurat e ZAM-së t’i bëjë të disponueshme dhe të gjenden me lehtësi në rrugë elektronike, si dhe me kopje të shtypura për të dyja palët;
b) Përdorimi i procedurës nga palët, pa qenë të detyruar të përfaqësohen nga një avokat ose një këshilltar ligjor, por procedura nuk duhet t’i privojë palët nga e drejta e tyre për të marrë këshilla të pavarura, ose për t’u përfaqësuar ose ndihmuar nga një palë e tretë në çdo fazë të procedurës;
c) Procedura e ZAM-së për konsumatorët është pa pagesë.

10. Struktura ZAM fillon procedurat për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, në datën kur ka marrë ankesën të plotësuar dhe njofton palët për fillimin e kësaj procedure.

E. Drejtësia e procedurës ZAM

11. Përtej sa parashikohet në shkronjat “dh” e “e”, të pikës 1, të nenit 52/5, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar, struktura ZAM njofton palët:

a) që, brenda një periudhe prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh kalendarike pas marrjes së njoftimit për fillimin e procedurës ZAM, kanë të drejtë të shprehin pretendimin e tyre, si dhe t’u vihen në dispozicion nga struktura ZAM argumentet, dëshmitë, dokumentet dhe faktet të paraqitura nga pala tjetër, çdo deklaratë dhe opinion që mund të jetë dhënë nga ekspertët, për të cilat kanë të drejtë të paraqesin prapësime;
b) që nuk janë të detyruara të përfaqësohen nga një avokat apo këshilltar ligjor, por mund të kërkojnë këshillim të pavarur ose të përfaqësohen ose të ndihmohen nga një palë e tretë në çdo fazë të procedurës;
c) për rezultatin e procedurës ZAM me shkrim ose me anë të një mjeti të qëndrueshëm komunikimi dhe u jep atyre një vendim të arsyetuar me shkaqet, në të cilat është bazuar rezultati.

Ë. Propozimi i një zgjidhjeje – respektimi i parimit të drejtësisë

12. Në rastin kur procedura ZAM parashikon për propozimin e një zgjidhjeje, atëherë struktura ZAM njofton palët se:

a) kanë të drejtë për t’u tërhequr nga procedura në çdo fazë, nëse janë të pakënaqur me ecurinë ose funksionimin e procedurës. Ato informohen për këtë të drejtë përpara se të nisë procedura. Kur rregullat e posaçme parashikojnë pjesëmarrjen e detyrueshme të tregtarit në procedurat e ZAM, kjo pikë do të zbatohet vetëm për konsumatorin;
b) palët, përpara se të bien dakord ose të ndjekin një zgjidhje të propozuar, informohen se:

i. mund të zgjedhin të pranojnë ose jo zgjidhjen e propozuar;
ii. pjesëmarrja në procedurë nuk përjashton mundësinë për të kërkuar zgjidhje përmes proceseve gjyqësore;
iii. zgjidhja e propozuar mund të jetë e ndryshme nga ajo që mund të vijë si rezultat i një vendimi gjykate.

c) palët, përpara se të bien dakord për një zgjidhje të propozuar ose pasi të kenë ndjekur një zgjidhje të tillë, informohen për pasojat juridike të pranimit ose të ndjekjes së një zgjidhjeje të tillë të propozuar;
ç) palëve u lihet një periudhë prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh kalendarike për të vendosur, përpara se të shprehin pëlqimin e tyre për një zgjidhje të propozuar ose një marrëveshje miqësore.

13. Në rast se procedurat e zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve parashikojnë që rezultati i tyre është detyrues për tregtarin, pasi konsumatori e ka pranuar zgjidhjen e propozuar, përcaktimet e pikës së mësipërme janë të zbatueshme vetëm për konsumatorin.

F. Detyrimi i një zgjidhjeje – respektimi i parimeve të lirisë dhe ligjshmërisë

14. Përveç sa parashikohet në pikat 2 e 3, të nenit 52/5, të ligjit nr.9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar, për respektimin e lirisë kontraktuale të konsumatorit, zbatohen edhe parashikimet e mëposhtme.

15. Palët, përpara se të bien dakord për këtë mënyrë të zgjidhjes së mosmarrëveshjes, njoftohen se:

a) zgjidhja është e detyrueshme;
b) ato nuk kanë zgjedhje për të rënë dakord apo për të zbatuar vendimin e dhënë në përfundim të procedurës ZAM;
c) asnjëra prej palëve nuk mund të tërhiqet nga procedura;
ç) pjesëmarrja në procedurë nuk pengon mundësinë për të kërkuar mbrojtje në gjykatë;
d) kjo zgjidhje mund të jetë e ndryshme nga ajo që mund të japë gjykata duke zbatuar normat juridike;
dh) pasojat juridike të kësaj zgjidhjeje.

16. Strukturat ZAM duhet të sigurohen se palët kanë shfaqur në mënyrë të vërtetë e serioze pëlqimin lidhur me natyrën detyruese të zgjidhjes.

17. Pranimi i posaçëm nga ana e tregtarit nuk do të kërkohet, nëse parashikohen rregulla të posaçme, që zgjidhjet të jenë detyruese për tregtarët.

18. Zgjidhja e detyruar nuk mund të privojë konsumatorin nga mbrojtja që i ofrohet nga normat urdhëruese të ligjit të vendit, ku konsumatori dhe tregtari kanë vendqëndrimin e zakonshëm të përbashkët, të cilat nuk mund të shmangen me marrëveshje të palëve, në ato raste kur nuk ka zbatim të normave të së drejtës ndërkombëtare private.

19. Sa më sipër për konsumatorin, zbatohet edhe në rastet kur gjen zbatim legjislacioni në fuqi për të drejtën ndërkombëtare private. Në këto raste vendqëndrimi i zakonshëm përcaktohet po sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për të drejtën ndërkombëtare private.

G. Përfundimi i procedurës ZAM

20. Palët lidhin marrëveshje kur pranojnë zgjidhjen e propozuar, në rastin e zgjidhjes së detyrueshme, struktura ZAM lëshon një vendim të arsyetuar, ndërsa kur palët nuk e pranojnë zgjidhjen e propozuar, struktura ZAM lëshon një raport, i cili përmban identitetin e palëve, një përshkrim të fakteve, zgjidhjen e propozuar dhe vendimin e palëve.

21. Kur tregtari nuk e pranon zgjidhjen e propozuar, struktura ZAM njofton konsumatorin, sipas një raporti, për procedurat rishikuese ose ankuese administrative dhe gjyqësore që ai mund të ndërmarrë për të zgjidhur mosmarrëveshjen.

22. Vendimi ose, respektivisht raporti, u njoftohet palëve, me shkrim ose në një mjet të qëndrueshëm, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve kalendarike pas shpalljes dhe sjell pasoja për palët nga data e njoftimit. Ndaj këtij vendimi mund të ushtrohet ankim në gjykatën kompetente brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e njoftimit.

GJ. Efektet e procedurës ZAM për parashkrimin

23. Fillimi i procedurës ZAM përbën shkak për pezullimin e afatit të parashkrimit të padisë. Gjatë zhvillimit të procedurës ZAM, afati i parashkrimit të padisë nuk fillon të ecë ose, nëse ka filluar, ai pezullohet.

24. Sa më sipër nuk cenon dispozitat për parashkrimin apo prekluzivitetin të parashikuar në marrëveshjet ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë është palë.

IV. DISPOZITA TË FUNDIT

25. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve, Enti Rregullator i Energjisë, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Enti Rregullator i Ujit, Autoriteti i Aviacionit Civil, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe Banka e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

26. Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

PËRCAKTIMIN E MËNYRËS DHE TË PROCEDURAVE TË REGJISTRIMIT E PUBLIKIMIT TË TË DHËNAVE PËR PRONARËT PËRFITUES, SI DHE TË NJOFTIMIT NGA AUTORITETET SHTETËRORE KOMPETENTE E NGA SUBJEKTET E DETYRUARA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4, pika 7, 6, pikat 8, 9 e 10, e 15, pika 4, të ligjit nr.112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. Të gjithë termat e përcaktuar në nenin 3, të ligjit nr.112/2020, “Për regjistrin e pronarëve përfitues”, kanë të njëjtin kuptim edhe në këtë vendim, ndërsa me termat e mëposhtëm nëkuptojnë:

a) “Dokument shoqërues”, aktet në bazë të të cilave identifikohen e regjistrohen pronarët përfitues të subjektit raportues dhe lloji i kontrollit të pronësisë;
b) “Lloji i regjistrimit”, regjistrimi fillestar, ndryshimi ose përditësimi i të dhënave për pronarët përfitues.

2. Aplikimi për regjistrimin fillestar dhe/ose për përditësimin ose ndryshimin e të dhënave për pronarët përfitues bëhet nga personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues nëpërmjet sportelit elektronik, pasi të jetë identifikuar elektronikisht dhe duke përdorur një certifikatë të kualifikuar për nënshkrimin elektronik, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nënshkrimin elektronik.

3. Personi i autorizuar deklaron, nëpërmjet plotësimit të aplikimit, të gjitha të dhënat, sipas fushave të formularëve të miratuar, në përputhje me ligjin për regjistrin e pronarëve përfitues për kryerjen e regjistrimit të kërkuar dhe paraqet dokumentacionin shoqërues përkatës.

4. Të gjitha dokumentet e lidhura me aplikimet e kryera pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) ruhen dhe arkivohen nga QKB-ja vetëm në formatin elektronik.

5. Ministri përgjegjës në fushën e ekonomisë, me propozimin e titullarit të QKB-së, miraton formularët e aplikimit, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për regjistrimin e pronarëve përfitues dhe të legjislacionit në fuqi.

II. PROCEDURAT E APLIKIMIT PËR REGJISTRIMIN E TË DHËNAVE NË REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES

1. Personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues që kërkon të kryejë një aplikim për regjistrimin fillestar dhe/ose për përditësimin ose ndryshimin e të dhënave për pronarët përfitues, nëpërmjet sportelit elektronik të QKB-së, duhet të identifikohet elektronikisht nëpërmjet autentifikimit nga portali unik i shërbimeve qeveritare e-Albania.

2. Pasi është autentifikuar, sipas pikës 1, të këtij kreu, personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues akseson sportelin elektronik dhe zgjedh llojin e regjistrimit që kërkohet të kryhet. Pas përzgjedhjes së llojit të regjistrimit, sistemi i informatizuar shfaq formularin përkatës të aplikimit, sipas formatit të miratuar, dhe hap dosjen elektronike, e cila mban numrin përkatës (një numër për çdo dosje ose aplikim) të dhënë nga sistemi i informatizuar (numri i çështjes).

3. Pas shfaqjes së formularit dhe hapjes së dosjes elektronike, personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues plotëson elektronikisht formularin, në të gjitha rubrikat e tij, sipas llojit të regjistrimit që kërkohet të kryhet.

4. Personi i autorizuar, për të përfaqësuar subjektin raportues, ngarkon në dosjen e hapur sipas pikës 2, të këtij kreu, dokumentet shoqëruese, që provojnë të dhënat që regjistrohen, të krijuara apo të konvertuara prej tij në format elektronik. Për çdo dokument të ngarkuar në dosjen elektronike, sistemi i informatizuar vendos një kod identifikimi elektronik të sigurt që lidh dokumentin me të dhënat e autentifikimit të personit.

5. Pasi personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues verifikon se të dhënat e plotësuara në formular dhe dokumentet shoqëruese, të ngarkuara në dosjen elektronike sipas pikës 4, të këtij kreu, janë të sakta, i konfirmon ato me mjete elektronike që garantojnë autenticitetin e origjinës dhe pacenueshmërinë e përmbajtjes së dokumenteve në format elektronik, të paktën, nëpërmjet nënshkrimit elektronik të avancuar të formularit të aplikimit, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nënshkrimin elektronik.

6. Pas konfirmimit elektronik të aplikimit, sipas pikës 5, të këtij kreu, sistemi i informatizuar jep konfirmimin automatik të kryerjes së aplikimit nga sporteli elektronik, i cili përmban numrin e dhënë automatikisht nga sistemi i informatizuar (numrin e çështjes), i cili i mundëson aplikantit të ndjekë në çdo kohë gjendjen e procesit të regjistrimit.

7. Sistemi i informatizuar njofton, gjithashtu, personin e autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues, në postën elektronike të deklaruar pranë portalit unik të shërbimeve qeveritare e-Albania, duke i dërguar kopje elektronike të formularit të aplikimit të plotësuar dhe të konfirmimit të kryerjes së aplikimit nga sporteli elektronik.

8. Me lëshimin e konfirmimit të kryerjes së aplikimit, sistemi i informatizuar kalon aplikimin dhe dokumentet shoqëruese në format elektronik te nëpunësit e autorizuar (regjistruesit) të QKB-së, për shqyrtim e vendimmarrje.

9. Procedura për regjistrimin nga subjektet raportuese ekzistuese të të dhënave për pronarët e tyre përfitues realizohet sipas parashikimeve të këtij kreu. Subjektet raportuese ekzistuese regjistrojnë të dhënat për pronarët e tyre përfitues jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike nga krijimi i Regjistrit të Pronarëve Përfitues.

III. DOKUMENTACIONI DHE FORMA E KËRKUAR

1. Subjektet raportuese kanë detyrimin të ruajnë e të mbajnë të dhëna dhe dokumente shoqëruese të duhura, të sakta e të përditësuara, në bazë të të cilave përcaktohen pronarët përfitues të subjektit dhe lloji i kontrollit të pronarëve të tyre përfitues. Personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues në aplikimin elektronik për regjistrimin e pronarit përfitues bashkëlidh si dokumentacion shoqërues, në format elektronik, aktet, si më poshtë vijon:

a) Në rastin e regjistrimit fillestar të pronarëve përfitues:

i. dokumentacionin që vërteton numrin unik të identifikimit dhe emrin e subjektit raportues, si dhe datën e regjistrimit të subjektit në regjistrin përkatës;
ii. dokumentacionin që vërteton të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues, sipas pikës 3.2.1, të nenit 4, të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues;
iii. dokumentacionin e autoritetit kompetent regjistrues, që vërteton se pronari përfitues i regjistruar është zotërues i 25 (njëzet e pesë) % ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit, të të drejtave të votimit ose të interesave të pronësisë, nëse nuk përmban datën e përcaktimit si pronar përfitues, duhet të depozitohet një dokument tjetër që përmban këtë të dhënë; ose
iv. dokumentacionin tjetër që zotëron subjekti raportues, që përmban informacionin e nevojshëm për identifikimin dhe regjistrimin e pronarit përfitues të tij, sipas ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues.

b) Në rastin e regjistrimit të ndryshimeve të të dhënave të pronarëve përfitues të subjekteve raportuese:

i. dokumentacionin që vërteton numrin unik të identifikimit dhe emrin e subjektit raportues, si dhe datën e regjistrimit të subjektit në regjistrin përkatës;
ii. dokumentacionin që vërteton të dhënat e identifikimit të pronarit përfitues, sipas pikës 3.2.1, të nenit 4, të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues;
iii. dokumentacionin e autoritetit kompetent regjistrues, që vërteton se pronari përfitues i regjistruar është zotërues i 25 (njëzet e pesë) % ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit, të të drejtave të votimit ose të interesave të pronësisë, nëse nuk përmban datën e përcaktimit si pronar përfitues, duhet të depozitohet një dokument tjetër që përmban këtë të dhënë; ose
iv. dokumentacion tjetër që zotëron subjekti raportues, që përmban informacionin e nevojshëm për identifikimin dhe regjistrimin e pronarit përfitues të tij, sipas ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues.

c) Dokumentacioni i përcaktuar në nënndarjet “i”, “iii” e “iv”, të shkronjës “a”, të kësaj pike, duhet të jetë hartuar jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e regjistrimit fillestar të subjekteve raportuese;
ç) Dokumentacioni i përcaktuar në nënndarjet “i”, “iii” e “iv”, të shkronjës “b”, të kësaj pike, duhet të jetë hartuar jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e ndodhjes së ndryshimit faktik i të dhënave të pronarëve përfitues;
d) Në rast se pas shterimit të të gjitha mjeteve të mundshme për identifikimin e pronarit përfitues dhe nëse nuk ka arsye për dyshime, subjektet raportuese nuk arrijnë të identifikojnë si pronar përfitues individin, i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një person juridik, përmes pronësisë direkte ose indirekte të 25 (njëzet e pesë) % ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues, sipas përcaktimeve të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues, atëherë subjektet raportuese duhet të identifikojnë e të regjistrojnë në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, si pronar përfitues, individin që:

i. përcakton vendimet e marra nga një person juridik;
ii. kontrollon në çdolloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse dhe/ose organeve ekzekutive të personit juridik.

Në këtë rast, subjektet raportuese duhet të mbajnë dokumentacionin që arsyeton dhe vërteton veprimet e ndërmarra për të identifikuar pronarin përfitues, sipas përcaktimeve të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues.

dh) Në rastin e përcaktuar në shkronjën “d”, të pikës 1, të këtij kreu, përveç dokumenteve të përcaktuara në shkronjën “a” ose në shkronjën “b”, të pikës 1, të këtij kreu, sipas rastit, subjektet raportuese duhet të dorëzojnë edhe një deklaratë me shkrim të nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i subjektit raportues, në të cilën të përcaktohen saktësisht hapat e ndërmarrë për identifikimin si pronar përfitues të individit, i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një person juridik, përmes pronësisë direkte ose indirekte të 25 (njëzet e pesë) % ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues, si dhe arsyet për identifikimin dhe regjistrimin në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, si pronar përfitues individin, sipas nënndarjeve “i” e “ii”, të shkronjës “d”, të pikës 1, të këtij kreu.

Deklarata me shkrim e nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i subjektit raportues, e përcaktuar në shkronjën “dh”, të pikës 1, të këtij kreu, duhet të jetë hartuar jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e regjistrimit fillestar të subjekteve raportuese ose jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e ndodhjes së ndryshimit faktik të të dhënave të pronarëve përfitues.

e) Në rast se pas shterimit të të gjitha mjeteve të mundshme për identifikimin e pronarit përfitues dhe nëse nuk ka arsye për dyshime, subjektet raportuese:

i. nuk arrijnë të identifikojnë si pronar përfitues individin, i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një person juridik, përmes pronësisë direkte ose indirekte të 25% ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues, sipas përcaktimeve të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues; dhe
ii. nuk arrijnë të identifikojnë si pronar përfitues individin, sipas nënndarjeve “i” dhe “ii”, të shkronjës “d”, të pikës 1, të këtij kreu,

atëherë subjektet raportuese duhet të identifikojnë dhe të regjistrojnë në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, si pronar përfitues, individin/ët që mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues. Në këtë rast, subjekti duhet të mbajë dokumentacionin që arsyeton dhe vërteton veprimet e ndërmarra për të identifikuar pronarin përfitues, sipas përcaktimeve të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues.

ë) Në rastin e përcaktuar në shkronjën “e”, të pikës 1, të këtij kreu, përveç dokumenteve të përcaktuara në shkronjën “a” ose në shkronjën “b”, të pikës 1, të këtij kreu, sipas rastit, subjektet raportuese duhet të dorëzojnë edhe një deklaratë me shkrim të nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i subjektit raportues, në të cilën të përcaktohen saktësisht hapat e ndërmarrë për identifikimin si pronar përfitues të individit, i cili ka në pronësi ose kontrollon i fundit një person juridik, përmes pronësisë direkte ose indirekte të 25 (njëzet e pesë) % ose më tepër të aksioneve/kuotave të kapitalit ose të interesave të pronësisë në një subjekt raportues, si dhe arsyet për identifikimin e regjistrimin në Regjistrin e Pronarëve Përfitues, si pronar përfitues, të individit/individëve të përcaktuar sipas shkronjës “e”, të pikës 1, të këtij kreu.

Deklarata me shkrim e nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i subjektit raportues, e përcaktuar në këtë shkronjë, duhet të jetë hartuar jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e regjistrimit fillestar të subjekteve raportuese dhe jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e ndodhjes së ndryshimit faktik të të dhënave të pronarëve përfitues.

2. Personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues, nëpërmjet aplikimit, konfirmon njësinë e dokumentit në format elektronik me origjinalin.

3. Dokumentet shoqëruese nuk duhet të përmbajnë korrigjime ose fshirje të pavërtetuara, sipas dispozitave përkatëse ligjore dhe përmbajtja e tyre duhet të duket qartë, të jetë e lexueshme e të lejojë marrjen e imazhit elektronik të dokumentit.

4. Dokumentet shoqëruese duhet të jenë në gjuhën shqipe. Së bashku me dokumentin shoqërues në shqip, aplikanti mund të depozitojë edhe përkthimin e vërtetuar në gjuhë të huaj. Aktet private dhe dokumentet zyrtare të juridiksioneve të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e vërtetuar në gjuhën shqipe dhe të legalizohen sipas ligjeve në fuqi dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.

5. Në rast mospërputhjeje të dokumentit shoqërues në gjuhën shqipe me atë në gjuhë të huaj, ky i fundit nuk mund t’u kundrejtohet palëve të treta. Gjithsesi, palët e treta mund t’i kundrejtojnë subjektit të dhënat e përmbajtura në dokumentin në gjuhë të huaj, përveç rastit kur subjekti provon se i treti kishte dijeni për përmbajtjen e dokumentit në gjuhën shqipe.

IV. PROCEDURA E VLERËSIMIT TË APLIKIMIT DHE ARSYET E REFUZIMIT PËR REGJISTRIMIN E TË DHËNAVE TË PRONARËVE PËRFITUES TË SUBJEKTEVE RAPORTUESE

1. Aplikimi dhe dokumentet shoqëruese në format elektronik, dërguar sipas parashikimeve të krerëve II e III, të këtij vendimi, merren në shqyrtim nga nëpunësit e autorizuar të QKB-së për vendimmarrje, sipas radhës së paraqitjes së tyre.

2. Nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-së verifikon:

a) identitetin e nënshkruesit dhe faktin nëse është person i autorizuar për të bërë regjistrimin;
b) plotësimin e të gjitha të dhënave për pronarët përfitues të kërkuara nga ligji për regjistrin e pronarëve përfitues, si dhe dokumentet shoqëruese;
c) paraqitjen në formën e kërkuar të dokumentacionit shoqërues, që vërteton të dhënat që regjistrohen;
ç) faktin nëse dokumentacioni i paraqitur nuk përmban korrigjime ose fshirje të pavërtetuara, sipas dispozitave përkatëse, si dhe kur përmbajtja e tij nuk duket qartë, është e palexueshme apo pengon marrjen e imazhit elektronik;
d) nëse regjistrimi i të dhënave për pronarët përfitues është paraqitur brenda afateve ligjore të përcaktuara në ligjin për regjistrin e pronarëve përfitues;
dh) faktin nëse janë shlyer sanksionet administrative, të dhëna sipas pikave 2 dhe 3, të nenit 13, të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues.

3. Gjatë shqyrtimit të aplikimit, nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-së vlerëson vetëm plotësimin e kërkesave të përcaktuara në pikën 2, të këtij kreu. Në këtë vlerësim, nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) nuk mund të shqyrtojë saktësinë e të dhënave, vërtetësinë e dokumenteve, që i bashkëlidhen aplikimit për regjistrim apo përputhshmërinë e përmbajtjes së tyre me kërkesat e ligjit në fuqi. Përgjegjësia për saktësinë dhe vërtetësinë e fakteve, të të dhënave të njoftuara dhe të dokumenteve shoqëruese, të depozituara në regjistrin elektronik, mbahet nga subjektet raportuese dhe personat e autorizuar për të bërë regjistrimin, sipas ligjeve në fuqi.

4. Nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-së nuk mund ta refuzojë regjistrimin, nëse aplikimi është dorëzuar sipas parashikimeve të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues dhe në përputhje me kërkesat e pikës 2, të këtij kreu.

5. Nëse nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-së, pas verifikimeve sipas pikave të mësipërme, vëren se aplikimi është në përputhje me kërkesat e ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues dhe këtij vendimi, miraton aplikimin e kryerjen e regjistrimit, jo më vonë se 2 (dy) ditë pune nga marrja e aplikimit nga subjektet raportuese.

6. Nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) i QKB-së refuzon regjistrimin e të dhënave të pronarëve përfitues, nëse:

a) aplikimi nuk është në përputhje me kushtet e përcaktuara në ligj dhe të pikës 2, të këtij kreu;
b) të dhënat, që kërkohen të regjistrohen janë të ndryshme nga të dhënat e regjistrueshme, sipas dispozitave të këtij ligji.

7. Refuzimi bëhet jo më vonë se 2 (dy) ditë pune nga marrja e aplikimit nga subjektet raportuese, shoqëruar me arsyen e refuzimit.

8. Me refuzimin e aplikimit për regjistrimin e pronarit përfitues, subjektet raportuese kanë të drejtë të riaplikojnë për regjistrimin e pronarit përfitues, brenda afatit të parashikuar në ligj.

9. Riparaqitja e aplikimit pas refuzimit trajtohet si aplikim i ri.

V. MËNYRA DHE AFATET E NJOFTIMIT NGA AUTORITETET SHTETËRORE KOMPETENTE, SI DHE MËNYRA E PËRDITËSIMIT APO E NDRYSHIMIT TË TË DHËNAVE NGA QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

1. Autoritetet kompetente shtetërore do të kenë akses elektronik të lirë, direkt dhe të pakufizuar në të dhënat e regjistruara në regjistër, në funksion të përmbushjes së detyrave të tyre ligjore që lidhen me inspektimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues dhe mbledhjen e të dhënave për pronarët përfitues.

2. Nëse gjatë përmbushjes së detyrave të tyre ligjore që lidhen me inspektimin e Regjistrit të Pronarëve Përfitues dhe mbledhjen e të dhënave për pronarët përfitues, autoritetet kompetente shtetërore (Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave; Banka e Shqipërisë; Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve; Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare; Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit) konstatojnë se të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues nuk përputhen me të dhënat në posedim të autoriteteve kompetente shtetërore, atëherë, ato, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga data e konstatimit, njoftojnë QKB-në në mënyrë elektronike nëpërmjet Regjistrit të Pronarëve Përfitues, duke dërguar edhe dokumentet shoqëruese, që provojnë të dhënat që duhet të përditësohen në regjistër.

3. QKB-ja, jo më vonë se 2 (dy) ditë pune nga marrja e njoftimit nga autoritetet kompetente shtetërore, kryen përditësimin ose ndryshimin në regjistër të të dhënave të pronarëve përfitues të përcaktuara në njoftimin elektronik të tyre dhe të provuara me dokumentet shoqëruese përkatëse.

VI. MËNYRA DHE AFATET E NJOFTIMIT NGA SUBJEKTET E DETYRUARA, NË RASTET KUR TË DHËNAT E REGJISTRUARA NË REGJISTËR NUK PËRPUTHEN ME TË DHËNAT QË ZOTËROJNË, SI DHE MËNYRA E PËRDITËSIMIT APO E KONFIRMIMIT TË TË DHËNAVE TË PRONARËVE PËRFITUES NGA SUBJEKTET RAPORTUESE

1. Nëse një subjekt i detyruar, që i nënshtrohet ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, konstaton se të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve Përfitues nuk përputhen me të dhënat që ai zotëron në përmbushje të detyrave të tij ligjore, lidhur me pronarin përfitues të një subjekti raportues, duhet, brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike nga data e konstatimit, të njoftojë me shkrim subjektin raportues dhe QKB-në.

2. Me marrjen e njoftimit me shkrim nga subjekti i detyruar, QKB-ja, brenda 2 (dy) ditëve punë, publikon njoftimin në regjistër dhe njofton në mënyrë shkresore subjektin raportues për konstatimin e subjektit të detyruar.

3. Subjekti raportues, brenda 20 (njëzet) ditëve kalendarike nga data e njoftimit të QKB-së, duhet:

a) të përditësojë në regjistër të dhënat për pronarët e tyre përfitues, sipas këtij ligji, nëse konstatimi i subjektit të detyruar është i saktë; ose
b) të konfirmojë në regjistër të dhënat për pronarët e tyre përfitues, të regjistruara më parë, nëse konstatimi i subjektit të detyruar nuk është i saktë.

4. Përditësimi në regjistër i të dhënave për pronarët e tyre përfitues do të bëhet sipas të njëjtës procedurë, të përcaktuar në kreun II, të këtij vendimi.

5. Në rastin e konfirmimit në regjistër të të dhënave për pronarët e tyre përfitues, ndiqen këto hapa:

a) Pasi është autentifikuar sipas pikës 4, të këtij kreu, personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues akseson sportelin elektronik në e-Albania dhe zgjedh llojin e regjistrimit që kërkohet të kryhet. Pas përzgjedhjes së llojit të regjistrimit, sistemi i informatizuar shfaq formularin e konfirmimit të së dhënës, sipas formatit të miratuar, i cili mban numrin përkatës (një numër për çdo dosje ose aplikim), të dhënë nga sistemi i informatizuar (numri i çështjes), si dhe të dhënat e përgjithshme për subjektin raportues dhe të dhënat e detyrueshme për pronarët përfitues të subjektit raportues;
b) Pasi personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues verifikon se të dhënat e plotësuara në formular janë të sakta, i konfirmon ato me mjete elektronike që garantojnë autenticitetin e origjinës dhe pacenueshmërinë e përmbajtjes së dokumenteve në format elektronik, të paktën, nëpërmjet nënshkrimit elektronik të avancuar të formularit të aplikimit, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nënshkrimin elektronik.
c) Me konfirmimin elektronik të aplikimit, sipas shkronjës “b”, të kësaj pike, personi i autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues konfirmon automatikisht në regjistër edhe të dhënat për pronarët e tyre përfitues;
ç) Sistemi i informatizuar njofton gjithashtu personin e autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues, në postën elektronike të deklaruar pranë portalit unik të shërbimeve qeveritare e-Albania, duke i dërguar kopje elektronike të formularit të aplikimit të plotësuar dhe të konfirmimit të kryerjes së aplikimit nga sporteli elektronik.

6. Në rast se subjekti raportues nuk vepron sipas pikës 3, të këtij kreu, atëherë QKB-ja dhe autoriteti përgjegjës për mbajtjen e Regjistrit të Organizatave Jofitimprurëse do të ndërpresin shërbimet e tyre për subjektet raportuese deri në:

a) përditësimin e të dhënave për pronarët e tyre përfitues në regjistër dhe pagimin e gjobës, në rast se ky mospërditësim përbën edhe kundërvajtje administrative sipas pikave 2 dhe 3, të nenit 13, të ligjit; ose
b) konfirmimin në regjistër të të dhënave për pronarët e tyre përfitues, të regjistruara më parë në regjistër.

VII. DISPOZITA PËR NJOFTIMIN E VENDIMEVE

1. Çdo vendim i QKB-së në lidhje me miratimin apo refuzimin e një aplikimi njoftohet nëpërmjet publikimit në regjistër. Data e njoftimit është data e publikimit në regjistër.

2. Gjithashtu, vendimi i publikuar sipas pikës 1, të këtij kreu, i njoftohet me shkrim personit të autorizuar për të përfaqësuar subjektin raportues, edhe në adresën e postës elektronike të deklaruar në sportelin elektronik, pranë portalit unik të shërbimeve qeveritare e-Albania.

3. Aplikanti, brenda afatit të paraqitjes së ankimit administrativ, sipas nenit 11, të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues, mund t’i drejtohet sektorit të informimit dhe asistencës së QKB-së, nëse dëshiron të diskutojë apo të sqarojë shkaqet e një vendimi për refuzimin e një aplikimi. Në këto raste, nëpunësit e sektorit të informimit dhe asistencës i japin sqarime paraprake aplikantit lidhur me vendimin për refuzimin e aplikimit.

4. Nëse në vijim të diskutimit apo të sqarimit të shkaqeve të një vendimi për refuzimin e një aplikimi aplikanti nuk është dakord me vendimin e QKB-së, atëherë aplikanti ka të drejtë të paraqesë ankim administrativ, sipas nenit 11, të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues.

5. Ushtrimi i së drejtës së aplikantit për të diskutuar apo sqaruar shkaqet e një vendimi nuk është kusht për paraqitjen e një ankimi administrativ. Aplikanti mund të paraqesë menjëherë një ankim administrativ, sipas nenit 11, të ligjit për regjistrin e pronarëve përfitues, ndaj një vendimi të QKB-së.

VIII. AKSESI NË REGJISTRIN E PRONARIT PËRFITUES DHE TË DHËNAT E TIJ

1. Në Regjistrin e Pronarëve Përfitues janë publike dhe lirisht të aksesueshme të dhënat e regjistruara në regjistër, si më poshtë vijon:

a) Emri dhe mbiemri i pronarit përfitues;
b) Shtetësia;
c) Viti dhe muaji i lindjes;
ç) Data e përcaktimit të individit si pronar përfitues;
d) Lloji dhe përqindja e pronësisë:

– direkte;
– indirekte.

2. Çdo person i interesuar ka të drejtë të marrë, pa pengesa, ekstrakte elektronike për të dhënat që janë publike për pronarët përfitues të një subjekti raportues të caktuar.

3. Nëse personi i interesuar dëshiron të marrë ekstrakte në format shkresor, duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim, sipas formatit të miratuar nga ministri përgjegjës në fushën e ekonomisë, shoqëruar me mandatpagesën e tarifës përkatëse. QKB-ja, pas vlerësimit të kërkesës, lëshon ekstraktin në format shkresor, brenda 5 (pesë) ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës.

4. Ekstraktet lëshohen sipas formatit të miratuar nga ministri përgjegjës në fushën e ekonomisë, me propozimin e titullarit të QKB-së.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.220, DATË 12.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORISË SË TATIMPAGUESVE DHE TË KRITEREVE TË PËRDORIMIT TË PROCEDURËS SË THJESHTËZUAR TË FISKALIZIMIT”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 22, pika 1, dhe 27, pika 1, të ligjit nr.87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Në vendimin nr.220, datë 12.3.2020, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

1. Në pikën 1 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

a) Në fjalinë e parë, pas fjalëve “… nëse përmbushin …” shtohet fjala “… njëkohësisht …”;
b) Shkronja “b” ndryshohet, si më poshtë vijon:

“b) Kanë përgjegjësi tatimore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël;”;

c) Pas shkronjës “c” shtohet shkronja “d”, me këtë përmbajtje:

“d) Kanë statusin ligjor “Person fizik” dhe kategorinë e punësimit “I vetëpunësuar i vetëm.”.

2. Në pikën 2 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

a) Në fjalinë e parë, pas fjalëve “… nëse përmbushin …” shtohet fjala “… njëkohësisht …”;
b) Shkronja “a” ndryshohet, si më poshtë vijon:

“a) Kanë përgjegjësi tatimore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël;”;

c) Pas shkronjës “b” shtohet shkronja “c”, me këtë përmbajtje:

“c) Kanë statusin ligjor “Person fizik” dhe kategorinë e punësimit “I vetëpunësuar i vetëm.”.

3. Pas pikës 2 shtohen pikat 2.1 dhe 2.2, me këtë përmbajtje:

“2.1. Tatimpaguesit që kryejnë transaksione pa para në dorë me organet publike mund të lëshojnë dhe fiskalizojnë fatura elektronike për këto transaksione nëpërmjet platformës qendrore të faturave, deri në datën 30 qershor 2021.

2.2. Organet publike qendrore dhe vendore mund të lëshojnë fatura dhe fatura elektronike dhe të kryejnë procedurën e fiskalizimit për transaksionet që kryejnë, përmes përdorimit të platformës qendrore të faturave.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA PROJEKTI “NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “HIDROCENTRALI I BANJËS – GRAMSH DHE URA E TRASHOVICËS”” (SHTESAT)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga projekti “Ndërtimi i segmentit rrugor “Hidrocentrali i Banjës – Gramsh dhe Ura e Trashovicës”” (shtesat).

2. Shpronësimi të bëhet në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.

3. Pronari i pasurisë të paluajtshme, pronë private, që shpronësohet, të kompensohet në vlerë të plotë sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasurinë e llojit tokë “arë”, me vlerë 87 000 (tetëdhjetë e shtatë mijë) lekë.

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit prej 87 000 (tetëdhjetë e shtatë mijë) lekësh, të përballohet nga shoqëria “Devoll Hydropower”, sh.a.

5. Shpenzimet procedurale, në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, të përballohen nga shoqëria “Devoll Hydropower”, sh.a.

6. Shpronësimi të fillojë menjëherë pas botimit të këtij vendimi në “Fletoren zyrtare” dhe afati i përfundimit të shpronësimit të jetë 3 (tre) muaj pas datës së hyrjes në fuqi të tij.

7. Pronari pasurisë së paluajtshme, pronë private, i pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, të kompensohet, për efekt shpronësimi, pasi të ketë paraqitur certifikatën e pronësisë, kartelën e pasurisë, si dhe hartën treguese të regjistrimit, pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar.

8. Shoqëria “Devoll Hydropower”, sh.a., të kryejë likuidimin e detyrimeve, për efekt shpronësimi, në bazë të pikave 4, 5 dhe 7, menjëherë pas miratimit të këtij vendimi.

9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve të jetë në përputhje me afatet e parashikuara në projekt.

10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Gramsh, në bashkëpunim me Autoritetin Rrugor Shqiptar dhe shoqërinë “Devoll Hydropower”, sh.a., brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, të fillojë procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar dhe të bëjë kalimin e pronësisë në favor të shtetit.

11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Gramsh, të pezullojë të gjitha transaksionet me pasurinë e shpronësuar, deri në momentin kur do të realizohet procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale dhe kalimi i pronësisë në favor të shtetit.

12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, shoqëria “Devoll Hydropower”, sh.a., Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Zyra Vendore Gramsh, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë këshillit të Qarkut Elbasan për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E METODOLOGJISE KOMBËTARE TE LLOGARITJES SË PERFORMANCËS SË ENERGJISË NË NDËRTESA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.116/2016, “Për performancën e energjisë së ndërtesave”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e Metodologjisë Kombëtare të Llogaritjes së Performancës së Energjisë në Ndërtesa, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Të dhënat mbi rrezatimin diellor sipas ndarjeve administrative dhe për gjerësinë gjeografike të Shqipërisë sigurohen nga institucionet shtetërore që monitorojnë klimën dhe miratohen nga ministri përgjegjës për energjinë brenda 1 (një) muaji nga hyrja në fuqi e kësaj metodologjie.

3. Të dhënat klimatike që përfshijnë temperaturat minimale dhe maksimale javore por edhe rrezatimin direkt ditor/mujor në W/m2, së bashku me lagështinë relative, sigurohen nga institucionet shtetërore që monitorojnë klimën dhe miratohen nga ministri përgjegjës për energjinë brenda 1 muaji nga hyrja në fuqi kësaj metodologjie.

4. Të dhënat mbi rrezatimin diellor ato klimatike të referuara në pikat 2 dhe 3, të këtij vendimi, përditësohen çdo tre vjet.

5. Ndryshimet dhe përmirësimet e vazhdueshme në këtë metodologji bëhen me urdhër të ministrit përgjegjës për energjinë, me propozim të agjencisë përgjegjëse për efiçencën e energjisë.

6. Programi kompjuterik i miratuar është pronë e agjencisë përgjegjëse për efiçencën e energjisë dhe miratohet nga ministria përgjegjëse për energjinë dhe ministria përgjegjëse për çështjet e planifikimit dhe zhvillimit të territorit.

7. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe agjencia përgjegjëse për eficencën e energjisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE 

 

 

 

 

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.