Projektligje të miratuara në mbledhjen e datës 5 mars 2014

Postuar më: 5 Mars 2014

Projektligje të miratuara në mbledhjen e datës 5 mars 2014 V E N D I M  PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8438, datë 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”,TË NDRYSHUAR” Në mbështetj...


Projektligj i miratuar në mbledhjen e datë 26 shkurt 2014

Postuar më: 26 Shkurt 2014

Projektligj i miratuar në mbledhjen e datë 26 shkurt 2014 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.138/2013, “PËR BURIMET E ENERGJISË SË RINOVUESHME”” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, 83, ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e datës 19 shkurt 2014

Postuar më: 19 Shkurt 2014

Projektligje të miratuara në mbledhjen e datës 19 shkurt 2014 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.8308, DATË 18.3.1998, “PËR TRANSPORTET RRUGORE”, TË NDRYSHUAR”  Në mbështetje të neneve 81, pi...


Projektligje, miratuar në mbledhjen e datës 12 shkurt 2014

Postuar më: 12 Shkurt 2014

Projektligje, miratuar në mbledhjen e datës 12 shkurt 2014 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUASË, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM (...


Projektligje, miratuar në mbledhjen e datës 5 shkurt 2014

Postuar më: 5 Shkurt 2014

Projektligje, miratuar në mbledhjen e datës 5 shkurt 2014 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT USHTARAK FINANCIAR, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS  SË SHQIPËRIS...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË MBLEDHJEN E DATËS 29 JANAR 2014

Postuar më: 29 Janar 2014

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË MBLEDHJEN E DATËS 29 JANAR 2014 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES SË HUASË DHE PROJEKTIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËS...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e datës 22 janar 2014

Postuar më: 22 Janar 2014

Projektligje të miratuara në mbledhjen e datës 22 janar 2014   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8246, DATË 1.10.1997, “PËR INSTITUTIN E INTEGRIMIT TË TË PËRNDJEKURVE”, TË NDRYSHUAR” ...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË MBLEDHJEN E DATËS 15 JANAR 2014

Postuar më: 15 Janar 2014

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË MBLEDHJEN E DATËS 15 JANAR 2014 P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10352, DATË 18.11.2010, “PËR ARTIN DHE KULTURËN” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me pr...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË MBLEDHJEN E DATËS 08 JANAR 2014

Postuar më: 8 Janar 2014

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË MBLEDHJEN E DATËS 08 JANAR 2014     P R O J E K T L I GJ   PËR   PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN E PRIVILEGJEVE DHE IMUNITETEVE TË AUTORITETIT NDËRKOMBËTAR TË SHTRATIT ...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 26 DHJETOR 2013

Postuar më: 26 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 26 DHJETOR 2013   1.Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Italisë, për realizimin e “Programit të ndihmës ...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 18 DHJETOR 2013

Postuar më: 18 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 18 DHJETOR 2013   PROJEKTLIGJE: 1. Për ratifikimin e instrumenteve që ndryshojnë Kushtetutën dhe konventën e Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve (Gjenevë, 1992), të ndryshuar nga Konferenca F...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 14 DHJETOR 2013

Postuar më: 14 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 14 DHJETOR 2013   1. Për buxhetin e vitit 2014. 2. Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 3. Për disa ndryshime dhe shtesa në l...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 4 DHJETOR 2013

Postuar më: 4 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 4 DHJETOR 2013   1.Për një ndryshim në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. ...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 27 NËNTOR 2013

Postuar më: 27 Nëntor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 27 NËNTOR 2013   PROJEKTLIGJE: 1. Për ratifikimin e konventës C167 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) “Për sigurinë dhe shëndetin në ndërtim”, 1988. 2. Për ratifikimin e konventës C1...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 8 NËNTOR 2013

Postuar më: 8 Nëntor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 8 NËNTOR 2013   PROJEKTLIGJE:   1. Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Moldavisë, për ripranimin e per...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët